Άρθρο 26 – Επιθεωρητές και ελεγκτική διαδικασία

1. Οι επιθεωρητές της Α.Π.Α. ελέγχουν τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων φορέων με τους κανόνες του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου που αφορούν στην πολιτική αεροπορία. Οι αρμοδιότητές τους εκτείνονται στον έλεγχο της ασφάλειας και της προστασίας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες, καθώς και στην οικονομική εποπτεία των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου, όπως των Κανονισμών 1139/2018, 300/2008, 317/2019 550/2004, 1008/2008 και 1107/2006 και του π.δ. 52/2012, με το οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2009/12/ΕΚ.
2. Η ελεγκτική διαδικασία έχει ως στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και προστασίας από έκνομες ενέργειες στην πολιτική αεροπορία μέσω τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων ή/και ελέγχων για την πιστοποίηση και τη συνεχή εποπτεία συμμόρφωσης των εποπτευόμενων φορέων σύμφωνα με τα πρότυπα των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών κανονισμών.
3. Μεταξύ των υπαλλήλων της Α.Π.Α. υπηρετεί επαρκής αριθμός επιθεωρητών, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που θέτει η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των επιθεωρητών ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες της Α.Π.Α.. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής η ειδικής διάταξης, καθήκοντα Επιθεωρητή δύνανται να ασκούν, πέρα από το προσωπικό κλάδων ΠΕ ή/και ΤΕ, και υπάλληλοι ΔΕ εφόσον κατέχουν ειδικές πιστοποιήσεις μηχανικών αεροσκαφών και χειριστών αεροσκαφών ή άδειες ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και διαθέτουν υποχρεωτικώς αντίστοιχη προϋπηρεσία ή εμπειρία των δέκα (10) τουλάχιστον τελευταίων ετών στο σχετικό αντικείμενο.
4. Οι επιθεωρητές διενεργούν τακτικές, περιοδικές και έκτακτες επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις εποπτευόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αερολιμένων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Α.Π.Α.. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α., η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου κατά περίπτωση Γενικού Διευθυντή, συστήνεται κλιμάκιο και δημοσιεύεται εντολή για την τακτική, περιοδική ή έκτακτη επιθεώρηση. Τα κλιμάκια αυτά αποτελούνται από επιθεωρητές μίας ή διαφόρων Διευθύνσεων της οικείας Γενικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας της Α.Π.Α., κατ’ εφαρμογή του ετήσιου προγράμματος επιθεωρήσεων, ανάλογα με τη φύση της διενεργούμενης επιθεώρησης και τις λοιπές επιχειρησιακές ανάγκες.
5. Οι επιθεωρητές της Α.Π.Α.:
α) Μπορούν, στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους και για την εκπλήρωση του έργου τους, να επισκέπτονται χωρίς ή με προειδοποίηση τους ελεγχόμενους φορείς, αρχές και υπηρεσίες ή οποιονδήποτε εμπλεκόμενο, φορέα και υπηρεσία που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Α.Π.Α., να μελετούν επί τόπου την εξεταζόμενη υπόθεση, και να εξετάζουν έγγραφα, ηλεκτρονική αλληλογραφία, στοιχεία, αντικείμενα, διαδικασίες, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, χώρους, συστήματα, υπαλλήλους και πληροφορίες με τον τρόπο και στη μορφή που καθορίζει ο Κανονισμός Επιθεωρήσεων της Α.Π.Α..
β) Μπορούν να προβαίνουν σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων και άλλων στοιχείων, καθώς και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, τα οποία αποτελούν επαγγελματικές πληροφορίες.
γ) Μπορούν να εξετάζουν οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να εισφέρει στοιχεία στον διενεργούμενο έλεγχο, να ζητούν πληροφορίες και στοιχεία από τους αρμόδιους υπαλλήλους των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που εμπλέκονται με την εξεταζόμενη υπόθεση, καθώς και να λαμβάνουν, κατά την κρίση τους, ένορκες ή ανωμοτί καταθέσεις, με την επιφύλαξη του άρθρου 212 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
δ) Έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους συμπεριλαμβανομένων και των απορρήτων.
ε) Μπορούν να ζητούν με έγγραφό τους πληροφορίες σχετικά με την υπό διερεύνηση υπόθεση. Στο έγγραφο αναφέρονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, οι οποίες θεμελιώνουν το αίτημα, ο σκοπός του αιτήματος, η προθεσμία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Επιθεωρήσεων, καθώς και οι κυρώσεις, οι οποίες προβλέπονται σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την υποχρέωση παροχής πληροφοριών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρεούνται σε άμεση, πλήρη και ακριβή παροχή των πληροφοριών που ζητούνται.
στ) Μπορούν να προβαίνουν, κατά τη διάρκεια των επιθεωρήσεων ή ελέγχων, σε άμεσες ενέργειες, εφόσον τούτο επιβάλλει η ασφάλεια των πτήσεων, όπως, μεταξύ άλλων, η μη τήρηση πτητικών προτύπων ή προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες. Στις ενέργειες αυτές περιλαμβάνεται η υποβολή αιτιολογημένης πρότασης προς τον Διοικητή της Α.Π.Α. για να εκδοθεί εντολή ακινητοποίησης αεροσκάφους, ο οποίος υποχρεούται να αποφασίσει το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση μέσα σε δώδεκα (12) ώρες από την υποβολή της πρότασης. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσμίας δεν επιτρέπεται η απογείωση του αεροσκάφους. Η άσκηση αίτησης ακυρώσεως, αίτησης αναστολής, προσφυγής ή άλλου ένδικου μέσου κατά της πράξης ακινητοποίησης του αεροσκάφους ή κατά της αναστολής ή ανάκλησης πιστοποιητικού πτητικής λειτουργίας αερομεταφορέα δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.
6. Η διαδικασία συλλογής, φύλαξης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών αρχείων και αλληλογραφίας, που συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, καθορίζεται στον Κανονισμό Επιθεωρήσεων.
7. Η σχετική εντολή ελέγχου παρέχεται εγγράφως από τον Διοικητή της Α.Π.Α. ή τον εξουσιοδοτημένο από αυτόν Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή της Α.Π.Α. και περιέχει το αντικείμενο της έρευνας και τις συνέπειες της παρεμπόδισης ή δυσχέρανσης αυτής ή της άρνησης εμφάνισης των αιτούμενων βιβλίων, στοιχείων και λοιπών εγγράφων ή της χορήγησης αντιγράφων ή αποσπασμάτων τους.
8. Ο Διοικητής της Α.Π.Α. ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν Γενικός Διευθυντής ή Διευθυντής της Α.Π.Α. ή οι εντεταλμένοι επιθεωρητές, μπορούν να ζητούν, εγγράφως, τη συνδρομή των δημόσιων αρχών και υπηρεσιών, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, για τη διεξαγωγή των ελέγχων και επιθεωρήσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και ιδίως σε περίπτωση άρνησης πρόσβασης ή παρεμπόδισης αυτών με οποιονδήποτε τρόπο. Η συνδρομή αυτή μπορεί να ζητηθεί και προληπτικά.
9. Για τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που έγιναν, συντάσσεται από αυτόν που τις διεξήγαγε έκθεση, αντίγραφο της οποίας κοινοποιείται στον ελεγχόμενο φορέα.
10. Με την επιφύλαξη προβλεπόμενων ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται με απόφαση της Α.Π.Α. στους εποπτευόμενους φορείς και σε κάθε άλλον που κατά οποιονδήποτε τρόπο παρεμποδίζουν ή δυσχεραίνουν τις έρευνες, επιθεωρήσεις και ελέγχους του παρόντος νόμου, καθώς και στους εποπτευόμενους φορείς και σε κάθε άλλον που αρνούνται να υποβληθούν στις εν λόγω έρευνες, επιθεωρήσεις και ελέγχους, να επιδείξουν τα αιτούμενα βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα και να χορηγήσουν αντίγραφα ή αποσπάσματα τους, πρόστιμο τουλάχιστον δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ με ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης, όπως αυτός υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), που εφαρμόζεται αναλογικά στην Α.Π.Α.. Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ιδίως υπόψη η σοβαρότητα της εξεταζόμενης υπόθεσης, η απαξία των πράξεων και η επίπτωσή τους στην έκβαση της επιθεώρησης.
11 α. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχων, τα προσόντα, τις εκπαιδεύσεις και την πιστοποίηση επιθεωρητών ασφάλειας στους τομείς της πολιτικής αεροπορίας εφαρμόζεται ιδίως ο Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια και οι συναφείς εκτελεστικοί ή κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμοί στους επιμέρους τομείς.
β. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχων, τα προσόντα, τις εκπαιδεύσεις και την πιστοποίηση επιθεωρητών για έκνομες ενέργειες και την κυβερνοπροστασία της πολιτικής αεροπορίας εφαρμόζεται ο Κανονισμός (ΕΚ) 300/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινών κανόνων στο πεδίο της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας, οι συμπληρωματικοί και τροποποιητικοί Κανονισμοί του προς τον Κανονισμό (ΕΚ) 300/2008, όπως ο Κανονισμός (ΕΕ) 18/2010 της Επιτροπής όσον αφορά τις προδιαγραφές των εθνικών προγραμμάτων ποιοτικού ελέγχου στον τομέα της ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, ο Εκτελεστικός Κανoνισμός (ΕΕ) 2015/1998 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό λεπτομερών μέτρων εφαρμογής των κοινών βασικών προτύπων ασφάλειας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες, το παράρτημα 17 της Σύμβασης του Σικάγο για την Πολιτική Αεροπορία, και σύμφωνα με τον προγραμματισμό και την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Ποιοτικού Ελέγχου Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΕΠΠΕΑΠΑ).
γ. Για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ελέγχων, τα προσόντα, τις εκπαιδεύσεις και την πιστοποίηση επιθεωρητών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Επιθεωρήσεων, σε αντιστοιχία με τα προβλεπόμενα στο διεθνές κανονιστικό πλαίσιο για λοιπά αντικείμενα επιθεώρησης επί θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητας οικονομικής εποπτείας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, ιδίως ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 550/2004, ο Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/317, ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2006, η Οδηγία 2009/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, για τα αερολιμενικά τέλη, το π.δ. 52/2012, ο Κανονισμός (ΕΚ) 1107/2006 και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1008/2008.
12. Κάθε ζήτημα σχετικό με τη διενέργεια επιθεωρήσεων, την ελεγκτική διαδικασία και τους επιθεωρητές, όπως η σύνταξη ετήσιου προγράμματος επιθεωρήσεων, η διαδικασία εκπαίδευσης και τα απαιτούμενα προσόντα για την πιστοποίηση επιθεωρητών και η διαχείριση ευρημάτων μη συμμόρφωσης, εξειδικεύεται με τον Κανονισμό Επιθεωρήσεων της Α.Π.Α., ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 27.
13. Ο Κανονισμός Επιθεωρήσεων εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη λειτουργίας της Α.Π.Α., όπως αυτή προσδιορίζεται στην περ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 52. Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Επιθεωρήσεων, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι αρχές και οι διαδικασίες που προβλέπονται στα προεδρικά διατάγματα 147/2005 (Α΄ 200), 165/2005 (Α΄ 219), 150/2007 (Α΄ 193) και 103/2010 (Α΄ 180), στον βαθμό που σχετίζονται με τη διενέργεια επιθεωρήσεων και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:34 | Αγγ. Κοτσαλίδου

  Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα υπάλληλοι ΕΕΚ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, ΕΕΚ με
  προϋπηρεσία 10 ετών είναι αρκετά άπειρος, δεδομένης της πολυετούς εκπαίδευσης σε κάποιες μονάδες ώστε να γίνει επιχειρησιακός.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 11:04 | Night Flight

  παρατήρηση για τα σημεία 12 και 13 του άρθρου :Είναι αντιφατικό να προηγείται η έναρξη λειτουργίας ενός φορέα και να ορίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του σε μια επόμενη φάση. Εκτός την πιθανή πρόκληση ανασφάλειας στο προσωπικό που θα επιλεγεί στην ΑΠΑ , θα δημιουργηθεί δυσλειτουργία στην μετάβαση εφόσον για ένα διάστημα, το λιγότερο ενός μήνα δεν θα υπάρχει κανονισμός. Πολύ δε περισσότερο αν η έγκριση του κανονισμού αυτού καθυστερήσει.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 10:15 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

  Είναι αδιανόητο να σκεφτεί κάποιος στην εποχή της πληροφορίας ότι το έργο της εποπτείας όλων των υποδομών και των φορέων του αεροπορικού χώρου που είναι εγκατεσπαρμένοι σε όλο τον ελλαδικό χώρο, ακόμη και σε πολύ μικρά ακριτικά νησιά να γίνεται από μία Αθηνοκεντρική Αρχή.
  Οι επιθεωρητές (95 στο σύνολό τους) της ΑΠΑ καλούνται να εποπτεύσουν αποτελεσματικά όλο τον χώρο των αερομεταφορών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα: αεροδρόμια, ελικοδρόμια, πεδία προσγείωσης, υδατοδρόμια, αεροπορικές εταιρίες, αεροπορικές σχολές, ιπτάμενο προσωπικό, φορείς επίγειας εξυπηρέτησης, φορέα παροχής αεροναυτιλίας, υποδομές αεροναυτιλίας, κα. Όλα τα ανωτέρω αντικείμενα είναι αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους και απαιτούν το προσωπικό να έχει υψηλή εξειδίκευση μέσω ικανών εκπαιδεύσεων αλλά και επαγγελματικής εμπειρίας επί των αντικειμένων.
  Αυτήν την γνώση την διαθέτουν και οι Αερολιμενικοί υπάλληλοι που είναι στα αεροδρόμια. Σημειώνεται ότι όλοι οι Αερολιμενικοί (λόγω κριτηρίων πρόσληψης) είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με άριστα Αγγλικά και οι περισσότεροι εξ αυτών διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους & διδακτορικούς τίτλους, ενώ έχουν υποστεί 630 ώρες εισαγωγικής εκπαίδευσης, 250 ώρες εξειδίκευσης, διαθέτουν πτυχίο «επιμελητού πτήσεως» και έχουν λάβει μέρος σε πολλές μετεκπαιδεύσεις έκαστος ανάλογα τον τομέα που δραστηριοποιείται.
  Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα πραγματοποιούν επιθεωρήσεις και ελέγχους στους Ελληνικούς Αερολιμένες σε θέματα ασφάλειας (safety) και ασφάλειας από έκνομες ενέργειες (security), ενώ πολλοί εξ αυτών είναι εμπειρότατοι εκπαιδευτές/εξεταστές.
  Η ΑΠΑ με την χρήση σύγχρονων συστημάτων, όπως ενιαίες διαδικτυακές βάσεις δεδομένων, ενιαία σύγχρονα και ασύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα, τυποποίηση διαδικασιών μπορεί να περάσει στην επόμενη μέρα. Έχει ήδη αποδειχτεί ότι σε όποιους τομείς ζητήθηκε η συνδρομή από τις Κεντρικές Υπηρεσίες της ΥΑΠ η εμπειρία των υπαλλήλων της περιφέρειας τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, πχ ομάδες πιστοποίησης αεροδρομίων Fraport-Greece, παρακολούθηση αποκατάστασης ευρημάτων αεροδρομίων Fraport-Greece, ελέγχους σε πτυχία και άδειες ιπταμένου προσωπικού, λειτουργία γραφείων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες, επιτόπιες εκπαιδεύσεις σε προσωπικό αεροδρομίων, κλπ
  Αεροπορικές αρχές υπάρχουν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία: 14 αεροπορικές αρχές και 6 περιφερειακά γραφεία, Γαλλία, Γερμανία (φανταστείτε ότι στην Γερμανία ότι κάθε κρατίδιο έχει την δική του ΑΠΑ για τα θέματα αεροδρομίων και αεροπορικών εταιριών), Αγγλία, Ισπανία, κλπ. Επίσης ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στην Αεροπορία (EASA) ακολουθεί παρόμοια πρακτική έχοντας στην δύναμή τους μόνιμους εργαζόμενους υπαλλήλους ως επιθεωρητές, αλλά συμπληρώνουν και τις ομάδες επιθεωρήσεων με επιθεωρητές από διάφορες ευρωπαϊκές αρχές και έτσι το κέρδος είναι πολλαπλό. Η EASA χρησιμοποιεί επιθεωρητές που είναι πιο «κοντά» στην αεροπορική βιομηχανία αλλά και οι χώρες έχουν άμεση πρόσβαση στην τεχνογνωσία της EASA για να βελτιώσουν τον εποπτικό τους μηχανισμό.
  Η ύπαρξη υπαλλήλων σε περιφερειακές μονάδες δεν προσφέρει μόνο ευελιξία και αμεσότητα αλλά και μεγάλη εξοικονόμηση πόρων αφού περιορίζονται σημαντικά οι μετακινήσεις προσωπικού, ενώ γίνεται βέλτιστη χρήση των σύγχρονων συστημάτων απομακρυσμένης εργασίας.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 10:23 | Α. Ευάγγελος

  Σας υπενθυμίζουμε ότι δεν υπάρχουν συνάδελφοι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας
  ΔΕ, παρά μόνον ΠΕ. Προϋπόθεση πρόσληψης στον κλάδο των ΕΕΚ είναι η κατοχή πτυχίου ΑΕΙ, γεγονός που εξασφαλίζει την υψηλή κατάρτιση του προσωπικού. Συνεπώς στο άρθρο 26 παρ. 3, εδάφιο β, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι εξαιρούνται οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας. Εκτός εάν υφίσταται προσπάθεια υποβάθμισης του κλάδου και του επαγγέλματος, πράγμα το οποίο δε θα γίνει δεκτό!

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 10:30 | Εύδοξος Μεγαγιάννης

  1. Στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικτύου, θα πρέπει να προστεθεί και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 139/2014.
  2. Στις δύο πρώτες παραγράφους του άρθρου 26 προκύπτει ότι οι έλεγχοι γίνονται μόνον στους τομείς της ασφάλειας και προστασίας από έκνομες ενέργειες, καθώς και της οικονομικής ικανότητας των εποπτευόμενων φορέων. Θα πρέπει να γίνει αναφορά σε όλα τα πεδία ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων και γνωμοδοτήσεων επί υποδομών και εγκαταστάσεων αεροπορίας, στις οποίες ανήκουν και αυτές που απαιτούνται για την πιστοποίηση αεροδρομίων. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει αναφορά στον βασικό κανονισμό ΕΕ 1139/2018, όπως αυτός εφαρμόζεται και αναθεωρείται.

  Εύδοξος Μεγαγιάννης
  για το Σύλλογο Διπλωματούχων Μηχανικών ΥΠΑ

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 08:59 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΣΟΥΚΑ

  Αναφέρουμε ότι με την ουσιαστική/απαραίτητη συμμετοχή των Μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών έχει επιτευχθεί η Πιστοποίηση των αεροδρομίων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 139/2014 της EASA. 3

  Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι θα πρέπει απαραιτήτως να ενταχθούν στις αρμοδιότητες που περιλαμβάνονται στο παρόν Σχέδιο Νόμου, που βρίσκεται σε διαβούλευση και ειδικότερα στο Μέρος Α’ αυτού, αφού άλλωστε εμπίπτουν στον σκοπό και στην αποστολή της ΑΠΑ, όπως αυτά αναφέρονται στο Σχέδιο Νόμου και την Αιτιολογική Έκθεση αυτού.

  Για την αποτελεσματική άσκηση των τεχνικών αυτών αρμοδιοτήτων, θεωρούμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί αυτοτελής Οργανική Μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης Αεροπορικών Δραστηριοτήτων, με αντικείμενο Εποπτείας Υποδομών και Eγκαταστάσεων Αεροδρομίων.

  Συνακόλουθα, απαιτείται η εξασφάλιση του απαιτούμενου αριθμού Μηχανικών στην ΑΠΑ.

  Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι στην παρ.1 του Άρθρου 26 «Επιθεωρητές και ελεγκτική διαδικασία», στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικτύου, θα πρέπει να προστεθεί και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 139/2014. Επίσης, προτείνεται να διερευνηθούν οι οργανικές μονάδες και να αυξηθεί ο αριθμός των υπαλλήλων ανάλογα με τις ανάγκες στη Γενική Διεύθυνση Αεροπορικών Δραστηριοτήτων που αφορούν στους κανονισμούς και εποπτεία αεροδρομίων και υδατοδρομίων, υποδομών και εξοπλισμών, ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και με σύγχρονες μεθόδους και έξυπνες τεχνολογίες τα αντίστοιχα αντικείμενα, όπως αποτελεσματικά και με επιτυχία ασκείται μέχρι σήμερα από το εξειδικευμένο και έμπειρο τεχνικό προσωπικό της Υπηρεσίας μας, και όπως ήδη έχει ληφθεί υπόψη στο εν λόγω αναρτηθέν στη διαβούλευση Σχέδιο Νόμου για άλλες Διευθύνσεις της ΑΠΑ, όπως η Δ/νση Πτητικών Προτύπων.

  Δρ. Δέσποινα Τσούκα/ Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/ Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
  Τηλ.210.9973240
  e-mail: dty@hcaa.gr

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 23:58 | Βραχωρίτη Α.

  Προσόντα επιθεωρητών στην παρ.3. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα υπάλληλοι ΕΕΚ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, ΕΕΚ με προϋπηρεσία 10 ετών είναι αρκετά άπειρος, αν σκεφτεί κανείς την πολυετή εκπαίδευση σε κάποιες μονάδες ώσπου να γίνει ο ελεγκτής επιχειρησιακός.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 21:18 | Εμμ. Καλλιουδάκης

  Παρόλο που στον ευρωπαϊκό κανονισμό δεν απαγορεύεται, στην ελληνική νομοθεσία οι ΕΕΚ είναι ΠΕ. Με βάση αυτό θα έπρεπε να τροποποιηθεί η παράγραφος 3.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 19:23 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΠ

  Άρθρο 26, παρ.3
  «Επιθεωρητές και
  ελεγκτική διαδικασία

  Προβλέπεται καθήκοντα Επιθεωρητή να ασκούν πέρα από το προσωπικό κλάδων ΠΕ ή/και ΤΕ, και υπάλληλοι ΔΕ εφόσον έχουν ειδικές πιστοποιήσεις μηχανικών α/φ και χειριστών α/φ ή άδειες ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.
  Πρόταση : Να διαγραφεί το τμήμα «…ή άδειες ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας.. ΔΕ» Δεν προβλέπεται η ύπαρξη ΕΕΚ σε κατηγορία ΔΕ καθώς το αντικείμενο απαιτεί υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων που δεν συνάδουν με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 18:52 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΟΣ

  Όσον αφορά την παράγραφο 3, δεν προβλέπονται και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας με ΔΕ, ενώ 10ετής εμπειρία στο χώρο θεωρείται μικρή, θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον διπλάσια (20ετής και άνω) για να μπορέσει κάποιος να είναι επαρκής για επιθεωρητής.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 17:31 | κ.καζάκος

  κ. Τζιόλα,

  Μια καίρια ερώτηση.

  Πες τε μας πόσοι από τους 98 επιθεωρητές θα έχουν ATM background???

  Πόσοι αλήθεια???

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:03 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

  Ειδικές Παρατηρήσεις επί του Άρθρου 26 «Επιθεωρητές και ελεγκτική διαδικασία»

  1. Στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικτύου, θα πρέπει να προστεθεί και ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 139/2014.

  2. Στις δύο πρώτες παραγράφους του άρθρου 26 προκύπτει ότι οι έλεγχοι γίνονται μόνον στους τομείς της ασφάλειας και προστασίας από έκνομες ενέργειες, καθώς και της οικονομικής ικανότητας των εποπτευόμενων φορέων. Θα πρέπει να γίνει αναφορά σε όλα τα πεδία ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρήσεων και γνωμοδοτήσεων επί υποδομών και εγκαταστάσεων αεροπορίας, στις οποίες ανήκουν και αυτές που απαιτούνται για την πιστοποίηση αεροδρομίων. Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει αναφορά στον βασικό κανονισμό ΕΕ 1139/2018, όπως αυτός εφαρμόζεται και αναθεωρείται.

  Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανικών ΥΠΑ

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:17 | Π.Δ., ΕΕΚ

  Προσόντα επιθεωρητών στην παρ.3. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα υπάλληλοι ΕΕΚ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προσπάθεια υποβάθμισης ή άλλο σχέδιο?

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 13:42 | Κωνσταντίνος Σημαιάκης

  Πρόταση για διόρθωση παραγ. 3: ….. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής η ειδικής διάταξης, καθήκοντα Επιθεωρητή δύνανται να ασκούν, πέρα από το προσωπικό κλάδων Ελεγκτών, Ηλεκτρονικών κ.λ.π. ΠΕ ή/και ΤΕ, και υπάλληλοι ΔΕ εφόσον κατέχουν ειδικές πιστοποιήσεις μηχανικών αεροσκαφών και χειριστών αεροσκαφών…….
  Η παραπάνω πρόταση διόρθωσης αποσκοπεί στο να διευκρινιστεί ότι θα πρέπει να αναφέρονται οι ειδικότητες καθώς και η γνώση και εμπειρία που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι που θα μπορούν να γίνουν επιθεωρητές προκειμένου να διασφαλίζεται ότι θα έχουν τις ικανότητες να ανταποκριθούν στους ρόλους που επιβάλλουν τα καθήκοντα των επιθεωρητών στους αντίστοιχους τομείς.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 13:52 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

  Να τροποποιηθούν οι Παράγραφοι 1 και 2 ως κατωτέρω:

  Παρ.1 Οι επιθεωρητές της Α.Π.Α. ελέγχουν τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων φορέων με τους κανόνες του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου που αφορούν στην πολιτική αεροπορία. Οι αρμοδιότητές τους εκτείνονται στον έλεγχο της ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος από τις δραστηριότητες Πολιτικής Αεροπορίας και της προστασίας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες, καθώς και στην οικονομική εποπτεία των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου, όπως των Κανονισμών 1139/2018, 300/2008, 317/2019, 550/2004, 1008/2008, 2066/2018, 1603/2019, 748/2012 και 1107/2006, του π.δ. 52/2012, με το οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη Οδηγία 2009/12/ΕΚ.

  Παρ.2 Η ελεγκτική διαδικασία έχει ως στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της προστασίας από έκνομες ενέργειες στην πολιτική αεροπορία μέσω τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων ή/και ελέγχων για την πιστοποίηση και τη συνεχή εποπτεία συμμόρφωσης των εποπτευόμενων φορέων σύμφωνα με τα πρότυπα των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών κανονισμών.

  Κωνσταντίνα Χρυσικοπούλου
  Αν. Προϊσταμένη Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος ΥΠΑ

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 01:35 | Ηλίας Λαρχανίδης

  Προσόντα επιθεωρητών στην παρ.3. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα υπάλληλοι ΕΕΚ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, ΕΕΚ με προϋπηρεσία 10 ετών είναι αρκετά άπειρος, αν σκεφτεί κανείς την πολυετή εκπαίδευση σε κάποιες μονάδες ώσπου να γίνει ο ελεγκτής επιχειρησιακός

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 01:32 | K. Kazakos

  Ειλικρινά που είδατε ότι το 2020 υπάρχουν ΕΕΚ κατηγορίας ΔΕ?

  Προσόντα επιθεωρητών στην παρ.3. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα υπάλληλοι ΕΕΚ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, ΕΕΚ με προϋπηρεσία 10 ετών είναι αρκετά άπειρος, αν σκεφτεί κανείς την πολυετή εκπαίδευση σε κάποιες μονάδες ώσπου να γίνει ο ελεγκτής επιχειρησιακός.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 19:35 | Γιώργος Κωνσταντίνου

  Προσόντα επιθεωρητών στην παρ.3. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα
  υπάλληλοι ΕΕΚ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, ΕΕΚ με
  προϋπηρεσία 10 ετών είναι αρκετά άπειρος, αν σκεφτεί κανείς την
  πολυετή εκπαίδευση σε κάποιες μονάδες ώσπου να γίνει ο ελεγκτής
  επιχειρησιακός.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 17:58 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Πιθανώς να απαιτείται διόρθωση στην παρ. 13: Το «στην περ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 52» να διορθωθεί σε «στην περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 51».

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός ΠΕ1/Α’
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 16:04 | Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ, ΥΠΑ, Αν. Π/Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας

  Παρ. 1

  Μετά τη φράση στην αρχή της παραγράφου “Οι επιθεωρητές της Α.Π.Α. ελέγχουν”, προτείνεται να προστεθούν οι ακόλουθες λέξεις: “και επιθεωρούν”. Αυτό συνάδει με τη διατύπωση της παραγράφου 2 του άρθρου 26, όπου αναφέρονται έλεγχοι και επιθεωρήσεις.
  Το μέρος του κειμένου από “Οι αρμοδιότητες τους εκτείνονται” έως και “εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2009/12/ΕΚ.” προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως προκειμένου να είναι πλήρες, γιατί ως έχει είναι ελλιπές και δίνει την εντύπωση ότι επικεντρώνεται μόνο σε δύο (2) τομείς της πολιτικής αεροπορίας, παραλείποντας τα πτητικά πρότυπα, την αεροναυτιλία και τα αεροδρόμια. Επίσης προτείνεται να προστεθεί στην αναφερόμενη νομοθεσία και ο Κανονισμός 2017/373 που είναι ο βασικός εφαρμοστικός Κανονισμός της αεροναυτιλίας. Για τους Κανονισμούς 1139, 317, 340 και 373 αναφέρεται πρώτα το έτος, όπως καθιερώθηκε από το 2015 και μετά:

  “Οι αρμοδιότητες τους εκτείνονται στον έλεγχο και την επιθεώρηση των πτητικών προτύπων, της αεροναυτιλίας, των αεροδρομίων, της ασφάλειας και της προστασίας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες, καθώς και στην οικονομική εποπτεία των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου, όπως μεταξύ άλλων των Κανονισμών 2018/1139, 300/2008, 2019/317, 550/2004, 1008/2008, 1107/2006, 2015/340, 2017/373 και του π.δ. 52/2012, με το οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2009/12/ΕΚ”.

  Παρ. 2

  Με δεδομένο ότι η εν λόγω παράγραφος αναφέρει μόνο τον τομέα της ασφάλειας και προστασίας από έκνομες ενέργειες, παραλείποντας όλους τους υπόλοιπους, προτείνεται να διαμορφωθεί το κείμενο ως ακολούθως:

  “Η ελεγκτική διαδικασία έχει ως στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας και προστασίας από έκνομες ενέργειες, των πτητικών προτύπων, της αεροναυτιλίας, των αεροδρομίων και της οικονομικής λειτουργίας στην πολιτική αεροπορία μέσω τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων ή/και ελέγχων για την πιστοποίηση και τη συνεχή εποπτεία συμμόρφωσης των εποπτευόμενων φορέων σύμφωνα με τα πρότυπα των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών κανονισμών.”.

  Παρ. 4

  Μετά τη φράση στην αρχή της παραγράφου “Οι επιθεωρητές διενεργούν τακτικές, περιοδικές και έκτακτες επιθεωρήσεις στις”, προτείνεται να προστεθούν οι ακόλουθες λέξεις: “υπηρεσίες και”, ακριβώς πριν τη λέξη “εγκαταστάσεις”. Ως έχει σήμερα το κείμενο, αναφέροντας μόνο εγκαταστάσεις, δίνεται η εντύπωση ότι η ΑΠΑ θα ελέγχει και θα επιθεωρεί μόνο κτίρια και χώρους, ενώ μία από τις βασικές της αρμοδιότητες είναι να ελέγχει και να επιθεωρεί υπηρεσίες.

  Παρ. 5

  Εδάφιο (στ)

  Η φράση στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου “η μη τήρηση πτητικών προτύπων ή προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες”, προτείνεται να διαμορφωθεί ως: “η μη τήρηση πτητικών προτύπων ή κανόνων εναέριας κυκλοφορίας ή προτύπων ασφαλείας από έκνομες ενέργειες ή σε περίπτωση αναγνώρισης Άμεσου Κινδύνου Ασφάλειας (ΑΚΑ), όπως αυτό καθορίζεται μέσω του Κανονισμού Επιθεωρήσεων της ΑΠΑ”.

  Παρ. 7

  Η φράση στην αρχή της παραγράφου “Η σχετική εντολή ελέγχου”, προτείνεται να αντικατασταθεί ως ακολούθως: “Η σχετική απόφαση ελέγχου ή επιθεώρησης”.

  Παρ. 10

  Μετά το τέλος της παραγράφου προτείνεται να προστεθεί το ακόλουθο κείμενο: “Σε περίπτωση εποπτευόμενου φορέα που ανήκει στο Δημόσιο Τομέα, εφαρμόζονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο σχετικό δημόσιο δίκαιο ή όποιες άλλες αναλογικές κυρώσεις καθορισθούν από την ΑΠΑ.”. Υπάρχουν εποπτευόμενοι φορείς οι οποίοι ανήκουν για παράδειγμα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στους οποίους οι χρηματικές κυρώσεις μέσω του κύκλου εργασιών δεν έχουν εφαρμογή.

  Παρ. 12

  Μετά το τέλος της παραγράφου προτείνεται να προστεθεί το ακόλουθο κείμενο: “Ο Κανονισμός Επιθεωρήσεων λαμβάνει υπόψη την επιβεβαιωμένη γνώση και εμπειρία των επιθεωρητών όπως αυτή αποδεικνύεται μεταξύ άλλων, από εκπαίδευση σε αναγνωρισμένους ή πιστοποιημένους οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, από επιθεωρήσεις της EASA ή του ICAO, από πιστοποίηση, συμμετοχή σε επιθεώρηση ή επιτυχή περάτωση εκπαίδευσης επιθεωρητή του ICAO ή της EASA ή συμμετοχή σε έργο πιστοποίησης ή συνεχούς εποπτείας φορέων παροχής υπηρεσιών”.

  Παρ. 13

  Αντί “περ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 52”, πρέπει μάλλον να αναγραφεί, περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 51”.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 12:09 | Νικόλαος ΗΛΙΑΣ

  Άρθρο 26
  Επιθεωρητές και ελεγκτική διαδικασία
  1. Οι επιθεωρητές της Α.Π.Α. ελέγχουν τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων φορέων με τους κανόνες του διεθνούς, ενωσιακού και εθνικού δικαίου που αφορούν στην πολιτική αεροπορία. Οι αρμοδιότητές τους εκτείνονται στον έλεγχο της ασφάλειας και της προστασίας των αερομεταφορών από έκνομες ενέργειες, καθώς και στην οικονομική εποπτεία των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ενωσιακού δικαίου, όπως των Κανονισμών 1139/2018,300/2008,317/2019550/2004,1008/2008 και 1107/2006και του π.δ. 52/2012, με το οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2009/12/ΕΚ.
  Στο άρθρο 26 ,στο όπως των κανονισμών 1139/2018/2008,317/2019550/2004,1008/2008 και 1107/2006και του π.δ. 52/2012, με το οποίο ενσωματώθηκε στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία 2009/12/ΕΚ. να προστεθούν οι ΕΚ 2015/340, 2017/373 και όλοι οι άλλοι εφαρμοστικοί κανονισμοί(Implementing rules) που αφορούν τους τομείς εποπτείας Αεροδρομίων(Airports), Αεροναυτιλίας(ATM/ANS),Πτητικών Προτύπων(Flight Operations),Αξιοπλοΐας(Airworthiness), Πιστοποιημένων Εκπαιδευτικών Κέντρων(Approved Training Organizations)

  2. Η ελεγκτική διαδικασία έχει ως στόχο τη να προστεθεί την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης με τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις σε όλα τις περιοχές και πεδία εποπτείας της Πολιτικής Αεροπορίας, τη βελτίωση της ασφάλειας(safety) και προστασίας(security) από έκνομες ενέργειες στην πολιτική αεροπορία μέσω τακτικών ή έκτακτων επιθεωρήσεων ή/και ελέγχων για την πιστοποίηση και τη συνεχή εποπτεία συμμόρφωσης των εποπτευόμενων φορέων σύμφωνα με τα πρότυπα των εθνικών, ενωσιακών και διεθνών κανονισμών.
  3. Μεταξύ των υπαλλήλων της Α.Π.Α. υπηρετεί επαρκής αριθμός επιθεωρητών, οι οποίοι να προστεθεί επιβεβαιωμένα πληρούν τα κριτήρια που θέτει η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία και τα παγκόσμια αναγνωρισμένα και εφαρμοζόμενα Διεθνή πρότυπα Επιθεώρησης ISO Standards ανά περιοχή εποπτείας όπως πχ ISO 9001,ISO 27001 κλπ, Να προστεθεί διάταξη που να αναφέρει ρητώς ότι τα απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα και προϋποθέσεις για τον ορισμό Επιθεωρητή είναι η επιτυχής ολοκλήρωση Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου Τεχνικών Επιθεώρησης(Audit Techniques) σε πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο της ημεδαπής η της αλλοδαπής και ταυτόχρονα η επιβεβαιωμένη γνώση και εμπειρία στο πεδίο εποπτείας .
  Να προστεθεί διάταξη που να ορίζει ότι οι έως σήμερα ορισμένοι Επιθεωρητές σε όλες τις περιοχές εποπτείας της Αεροπορίας που έχουν ορισθεί νόμιμα σύμφωνα με τις ανά πεδίο εποπτείας εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας και έχουν αποδεδειγμένα ασκήσει έργο επιθεωρητή, διαθέτουν grandfather rights και θεωρείται ότι συνεχίζουν να θεωρούνται ορισμένοι Επιθεωρητές της ΑΠΑ. Με απόφαση του Διοικητή καθορίζεται ο ακριβής αριθμός των επιθεωρητών ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες της Α.Π.Α.. Κατά παρέκκλιση κάθε γενικής η ειδικής διάταξης, καθήκοντα Επιθεωρητή δύνανται να ασκούν, πέρα από το προσωπικό κλάδων ΠΕ ή/και ΤΕ, και υπάλληλοι ΔΕ εφόσον κατέχουν ειδικές πιστοποιήσεις μηχανικών αεροσκαφών και χειριστών αεροσκαφών ή άδειες ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας και διαθέτουν υποχρεωτικώς αντίστοιχη προϋπηρεσία ή εμπειρία των δέκα (10) τουλάχιστον τελευταίων ετών στο σχετικό αντικείμενο.
  4. Οι επιθεωρητές διενεργούν τακτικές, περιοδικές και έκτακτες επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις εποπτευόμενων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των αερομεταφορών, της αεροναυτιλίας και των αερολιμένων, να προστεθεί των Εκπαιδευτικών Κέντρων που απαιτούν πιστοποίηση και εποπτεία που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Α.Π.Α..

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 16:10 | Κωνσταντίνος Μοσχόβης

  Στο στοιχείο 3 «Μεταξύ των υπαλλήλων της Α.Π.Α. υπηρετεί επαρκής αριθμός επιθεωρητών…», μάλλον αντί «ΑΠΑ» θα πρέπει να γραφτεί «ΥΠΑ» εφόσον η ΑΠΑ δεν έχει ακόμη στελεχωθεί για να γνωρίζουμε κάτι τέτοιο.

 • 28 Αυγούστου 2020, 12:45 | Λίλιαν Δελούκα

  Στη παρ.1 θα πρέπει να περιληφθεί και ο Κανονισμός (ΕΚ) 261/2004, καθώς ο αρμόδιος Φορέας που έχει ορισθεί βάσει του άρθρου 16 του υπόψη Κανονισμού (ΑΠΑ), πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους σε αερολιμένες και αερομεταφορείς προς διαπίστωση των τηρουμένων κυρίως στο άρθρο 14 (πχ. ύπαρξη γνωστοποίησης στο Check-in counter, αφίσες στους αερολιμένες, έντυπα αεροπορικών εταιρειών με αναλυτικά τα δικαιώματα επιβατών, έλεγχος ιστοσελίδων, έλεγχος διαδικασίας διαχείρισης καταγγελιών κλπ).Επίσης σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης μιας πτήσης αν παρέχεται ορθά η φροντίδα του άρθρου 9.