Άρθρο 53 – Προσθήκη νέου άρθρου 26Β στο ν. 4427/2016 – Μεταβατικές διατάξεις

Μετά το άρθρο 26Α του ν. 4427/2016 προστίθεται άρθρο 26Β ως εξής:
«Άρθρο 26Β
Διαδοχή – Περιέλευση περιουσιακών στοιχείων στην Υ.Π.Α.
1. Η αυτοτελής δημόσια υπηρεσία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καταργείται. Στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Ελληνικού Δημοσίου, στον βαθμό που αφορούν την εν λόγω αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος το συσταθέν υπό το παρόν άρθρο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας».
2. Εκκρεμείς δίκες ή δικαστικές υποθέσεις του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες αφορούν την καταργηθείσα αυτοτελή δημόσια υπηρεσία, σε οποιοδήποτε δικονομικό στάδιο και αν βρίσκονται, ενώπιον οποιουδήποτε αρμόδιου πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου και εισαγγελικής ή ανακριτικής αρχής συνεχίζονται από το συσταθέν υπό το παρόν άρθρο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας».
3. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου, η οποία κατά τη δημοσίευση του παρόντος έχει διατεθεί προς χρήση ή εκμετάλλευση από την ως άνω καταργηθείσα αυτοτελή δημόσια υπηρεσία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» ή άλλως τελεί υπό τη νομή ή κατοχή αυτής περιέρχεται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης, ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στο συσταθέν υπό το παρόν άρθρο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας». Η ως άνω μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτήν απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά ή τέλος, καθώς και δικαιώματα ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή και οποιουδήποτε τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των παγίων και αναλογικών δικαιωμάτων, επιδομάτων ή άλλων τελών υπέρ αμίσθων και εμμίσθων υποθηκοφυλάκων ή κτηματολογικών γραφείων.
4. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Υ.Π.Α. προβαίνει στην απογραφή όλων των κινητών και ακινήτων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος περιέρχονται στην κυριότητα της Υ.Π.Α. ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Απόσπασμα της έκθεσης απογραφής που περιγράφει τα ακίνητα που αποκτώνται κατά κυριότητα από την Υ.Π.Α., καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία του υποθηκοφυλακείου, των κτηματολογικών γραφείων και άλλων αρμόδιων αρχών.
5. Το συσταθέν υπό τον παρόντα νόμο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» αναλαμβάνει κάθε αρμοδιότητα η οποία έχει ανατεθεί ή ασκείται, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, από την αυτοτελή δημόσια υπηρεσία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας», σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός αν άλλως ορίζεται στον παρόντα νόμο. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, νοείται στο εξής το συσταθέν υπό τον παρόντα νόμο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας».»

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 00:34 | ΚΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  Υπό την παρούσα συγκυρία (πανδημία COVID-19) και τα παγκόσμια δεδομένα (πρωτόγνωρο πλήγμα στη βιομηχανία των αερομεταφορών), οι εθνικές κυβερνήσεις έχουν προχωρήσει σε μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί (οικονομικά πακέτα ενίσχυσης, ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης, φορολογικές διευκολύνσεις, εγγυήσεις, κ.α.) απαιτώντας ανταλλάγματα που δείχνουν την (επαν-)εγκαθίδρυση του κράτους ως δρώντα και ρυθμιστή των εξελίξεων και την μείωση της φιλελεύθερης τάσης της παγκοσμιοποίησης.
  Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, κρίνεται σκόπιμο το ελληνικό κράτος να προχωρά αντίθετα στο ρεύμα της εποχής, σε κατάργηση μιάς αμιγώς δημόσιας υπηρεσίας, συμφέρουσας για το κράτος και στην συνειδητή αποδέσμευσή της από την Κεντρική Κυβέρνηση;
  Στ. Κίτσου
  Δ19/ΙΣΤ

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:05 | Π.Δ., ΕΕΚ

  Η ΝΕΑ ΥΠΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. ΓΕΝΙΚΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΥΧΟΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 13:52 | Κωνσταντίνος Σημαιάκης

  Πρόταση για διευκρίνιση στην παραγ. 1: Ο νόμος θα πρέπει να διευκρινίσει πως θα διασφαλίζεται η οικονομική βιωσιμότητα του οργανισμού Ν.Π.Δ.Δ. «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας»
  Σημειώνεται ότι με βάση την απαίτηση που εκφράζεται στον Ε.Κ. 2017/373 (Παράρτημα ΙΙΙ, τμήμα Δ) σημείο: ATM/ANS.OR.D.015 Οικονομική ευρωστία — χρηματοοικονομική επάρκεια, «Οι πάροχοι υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχείρισης της ροής της εναέριας κυκλοφορίας είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις χρηματοοικονομικές τους υποχρεώσεις, όπως τα πάγια και μεταβλητά έξοδα λειτουργίας ή οι δαπάνες κεφαλαιουχικών επενδύσεων…………………………………. » Φυσικά η εν λόγω απαίτηση είναι αντικείμενο επιθεώρησης από την σημερινή Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας (ΕΕΑΑ) και δυνητικά από την EASA και θα πρέπει να παρέχεται σαφής απόδειξη για την ικανοποίηση της ως άνω απαίτησης. Με την υφιστάμενη νομική μορφή, η βιωσιμότητα της ΥΠΑ και συνεπώς του παρόχου Αεροναυτιλίας, διασφαλίζεται τυπικά και ουσιαστικά από το Ελληνικό κράτος και υπάρχει και σχετική ρητή δήλωση προς την ΕΕΑΑ. Συνεπώς θα πρέπει για το νέο σχήμα να υπάρξει η κατάλληλη πρόβλεψη που να λαμβάνει υπόψη και καταστάσεις όπως αυτή που βιώνουμε σήμερα με τον COVID-19, τις οικονομικές επιπτώσεις τους στην αεροπορική κίνηση και συνεπώς στην οικονομική ευρωστία του παρόχου υπηρεσιών αεροναυτιλίας και πως αυτές θα αντιμετωπίζονται.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 18:42 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1, προτείνεται να τροποποιηθεί με την προσθήκη διευκρίνισης ως εξής:

  «Η αυτοτελής δημόσια υπηρεσία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας», η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, καταργείται μετά την έναρξη λειτουργίας του ΝΠΔΔ «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» σύμφωνα με το άρθρο 30Γ του παρόντος νόμου.»

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός ΠΕ1/Α’
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 11:52 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ

  Η αυτοτελής δημόσια υπηρεσία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών που θέλετε να καταργηθεί αφήνει κενό στην διαχείριση εθνικών θεμάτων Αεροναυτιλίας ,καθώς δεν είναι δυνατόν να διαβιβάζονται αρμοδιότητες Κυβέρνησης (-Υπουργού) σε ΔΣ έστω και ΝΠΔΔ (πχ όπως επιλογή συστήματος Αεροναυτιλίας, οριοθέτηση αυτής, διέλευση και αεροδιάδρομοι κλπ κρίσιμα θέματα) .
  ( Σχετικό αρθ. 26 του ν 4427/16 και αρθ 53 του νόμου της διαβούλευσης.)
  Σεπτ. 04-09-2020
  Γεωργιος Παπαιωάννου
  Μ. 6978195085