Άρθρο 60 – Τροποποίηση περ. δ’ και ε’ της παρ. Β του άρθρου 57 ν. 4427/2016 – Αρμοδιότητες Τμήματος Εσόδων

Οι περ. δ’ και ε’ της παρ. Β του άρθρου 57 του ν. 4427/2016 τροποποιούνται ως εξής:
«δ. Τη μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων που προέρχονται από τα τέλη τερματικής περιοχής και τα τέλη υπέρπτησης, τη διανομή των ποσών που αναλογούν στους λοιπούς δικαιούχους και την κίνηση των σχετικών λογαριασμών, καθώς και τη συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό EUROCONTROL σε ό,τι αφορά τα θέματα της διαχείρισης των εσόδων από τα τέλη υπέρπτησης και τερματικής περιοχής.
ε. Την υποβολή σχετικών στοιχείων στην Α.Π.Α. για τον καθορισμό της βάσης κόστους των τελών υπέρπτησης και τερματικής περιοχής και τη διαμόρφωση των τιμών μονάδας κατά τη διαδρομή και κατά την τερματική περιοχή.»