Άρθρο 46 – Τροποποίηση άρθρου 19 του ν. 4663/2020 – Διάθεση ποσών από τέλη λειτουργίας υδατοδρομίων

1. Στο άρθρο 19 του ν. 4663/2020 (Α’ 30) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 19
Τέλη λειτουργίας υδατοδρομίου
Για κάθε επιβάτη που αναχωρεί από το υδατοδρόμιο, η εταιρεία αεροσκαφών, η οποία πραγματοποιεί τις πτήσεις, καταβάλλει τέλος υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά επιβάτη, πλέον του αναλογούντος τέλους χαρτοσήμου.
Η διάθεση των ποσών που συγκεντρώνονται από την καταβολή του εν λόγω τέλους, πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση της Α.Π.Α., της Υ.Π.Α. και των αρμόδιων Υπηρεσιών των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τους λόγους που περιγράφονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά παρακάτω: α. Ανάπτυξη και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου των υδατοδρομίων, β. πραγματοποίηση έργων για τη διευκόλυνση πρόσβασης σε υδατοδρόμια, γ. ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών για την υποστήριξη εφαρμογής της ισχύουσας περί υδατοδρομίων νομοθεσίας, δ. ανάπτυξη μηχανογραφικών εφαρμογών για την καταβολή και τον έλεγχο των τελών υδατοδρομίων, ε. λιμενικά έργα υποστήριξης των υδατοδρομίων, στ. λοιπές συναφείς με υδατοδρόμια δαπάνες, με ειδική αιτιολόγηση. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι δικαιούχοι και το ύψος των ποσών αυτών.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται το ύψος του τέλους κατά περίπτωση, ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσής του, τυχόν απαλλαγές από την καταβολή του, οι κυρώσεις σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη απόδοσης αυτού, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια».