Άρθρο 48 – Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 – Ρυθμίσεις για το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων

Οι παρ. 9 έως 11 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (Α’ 113) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«9. Το κατά την παρ. 7 τέλος εισπράττεται με μέριμνα και ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών και σε ειδικές περιπτώσεις με μέριμνα των φορέων διαχείρισης αερολιμένων, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις οικείες Συμβάσεις Παραχώρησης ή με μέριμνα λοιπών εξουσιοδοτημένων από την Α.Π.Α. φορέων, πριν από την επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος («φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α.»).
Το εισπραττόμενο τέλος εκάστου μηνός κατατίθεται από τις αεροπορικές εταιρείες και λοιπούς υπόχρεους, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, είτε εντός των πρώτων είκοσι (20) ημερών του επομένου μηνός από την αναχώρηση των επιβατών στις περιπτώσεις μηνιαίας επί πιστώσει καταβολής, είτε άμεσα, στις περιπτώσεις επιτόπιας είσπραξης, στους ειδικούς λογαριασμούς που προβλέπονται στις περ. α΄, β΄, γ΄ και δ’, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Οι ημερήσιες καταθέσεις στους ειδικούς λογαριασμούς της Τράπεζας Ελλάδος που προβλέπονται στις περ. α΄, β΄, γ΄, δ’ επιμερίζονται κατά τα ισχύοντα αναλογούντα ποσοστά την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και μεταφέρονται στους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορέων διαχείρισης αερολιμένων και της Α.Π.Α..
Οι φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., χρεώνουν τις αεροπορικές εταιρείες και λοιπούς υπόχρεους με το ποσό του Τ.Ε.Α.Α. που προεισπράχθηκε από τους επιβάτες, ελέγχουν την απόδοσή του στους αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς, και ενημερώνουν την Α.Π.Α. σε περιπτώσεις μη τήρησης των διαδικασιών απόδοσης οφειλομένων ποσών.
Ειδικότερα, οι φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α ενημερώνουν την Α.Π.Α., η οποία, σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης από τις αεροπορικές εταιρείες και λοιπούς υπόχρεους, επιβάλλει τους κατά τις κείμενες διατάξεις πρόσθετους φόρους ή τέλη ή/και τόκους υπερημερίας σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλομένων Τ.Ε.Α.Α., λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα, προσδιορίζει τα οφειλόμενα ποσά και αποστέλλει χρηματικό κατάλογο ληξιπρόθεσμων οφειλών στην οικεία Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη.
Στο τέλος εκάστου έτους, οι φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α υποβάλουν έκθεση ορκωτών ελεγκτών στην Α.Π.Α. που βεβαιώνει την ορθότητα της χρέωσης και είσπραξης, καθώς και του ελέγχου.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α., καθορίζονται, αναφορικά με τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., η διαδικασία ελέγχου των πληρωμών των αεροπορικών εταιρειών και λοιπών υπόχρεων από τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., η σχετική μεταβατική περίοδος για την έναρξη του ελέγχου από τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση, καθορίζονται, επιπλέον, οι υποχρεώσεις των φορέων ελέγχου Τ.Ε.Α.Α αναφορικά με τη διαδικασία παρακολούθησης της ορθής είσπραξης του Τ.Ε.Α.Α. και οι υποχρεώσεις ενημέρωσης της Α.Π.Α., κατόπιν σύμφωνης γνώμης των φορέων διαχείρισης αερολιμένων με την Α.Π.Α., εφόσον απαιτείται, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις οικείες συμβάσεις παραχώρησης. Έως την έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης και της ανάθεσης του ελέγχου από την Α.Π.Α. σε φορείς ελέγχου, ο έλεγχος των χρεώσεων και των πληρωμών και εισπράξεων Τ.Ε.Α.Α., διενεργείται από την Υ.Π.Α., σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες και με ευθύνη της Υ.Π.Α.. Κατά το διάστημα αυτό, οποιαδήποτε τροποποίηση των διαδικασιών χρέωσης, πληρωμών και εισπράξεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την ορθή παρακολούθηση των εσόδων, πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Υ.Π.Α., η οποία μεριμνά για τη σύμφωνη γνώμη επί της εισήγησης των εκάστοτε Παραχωρησιούχων καθώς και την έγκριση της Α.Π.Α..
Τα ποσά που εισπράττονται κατά τα ανωτέρω κατατίθενται και διατίθενται ως εξής:
α) Τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατατίθενται στον λογαριασμό με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτων» (Τ.Α.Α.Σ.) και διατίθενται κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση Ανάπτυξης του Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, που κυρώθηκε με το ν. 2338/1995 (Α` 202). Το ποσό που αντιστοιχεί στο εκάστοτε συμφωνηθέν ποσοστό, πιστώνεται στον λογαριασμό που έχει ορίσει ο φορέας διαχείρισης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» την επόμενη ημέρα της κατάθεσης στον λογαριασμό με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτων» (Τ.Α.Α.Σ.).
Ο λογαριασμός «Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτων (Τ.Α.Α.Σ.)» χρεώνεται με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των καταθέσεων την επόμενη ημέρα της κατάθεσης με πίστωση του ειδικού λογαριασμού «ποσοστά Τ.Α.Α.Σ. και Τ.Α.Ε.Α. υπέρ Υ.Π.Α.» με αξία την ημερομηνία κατάθεσης. Τα πιστούμενα στον ανωτέρω λογαριασμό ποσά διατίθενται στην Υ.Π.Α. και μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης των περ. α’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 49 του του παρόντος νόμου, στην Α.Π.Α. την επόμενη ημέρα της κατάθεσης, για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσοστά και ο τρόπος διάθεσής τους.
β) Από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης των αερολιμένων Ακτίου, Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κω, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Ρόδου, Σάμου, Σαντορίνης, Σκιάθου και Χανίων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6.2.2. των Συμβάσεων Παραχώρησης των ως άνω αερολιμένων, τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες των εν λόγω αερολιμένων κατατίθενται σε δεκατέσσερις (14) ειδικούς λογαριασμούς με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα» που συμπληρώνονται με το όνομα του αντίστοιχου αερολιμένα, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και διατίθενται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) στους αντίστοιχους Παραχωρησιούχους των Συμβάσεων Παραχώρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 217 του ν. 4389/2016 (Α` 94), στις, κατ΄ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων, κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, καθώς και στο άρθρο 28.10 έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης, οι οποίες έχουν κυρωθεί με τα άρθρα 215 και 216 του ν. 4389/2016.
Το αναφερόμενο στο άρθρο 28.9 των ανωτέρω Συμβάσεων Παραχώρησης ποσό εισφοράς, διατίθεται κατά τα δυο τρίτα (2/3) αυτού στην Υ.Π.Α. και μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης των περ. α’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 49 του παρόντος νόμου, στην Α.Π.Α. για τη χρηματοδότηση κάθε είδους δαπάνης κατά την άσκηση του ρόλου της ως ρυθμιστικής αρχής αεροδρομίων και για τη χρηματοδότηση των διαδρομών που παρέχονται στο πλαίσιο υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με εισηγήσεις της Α.Π.Α. και κατά το ένα τρίτο (1/3) στην Υ.Π.Α. για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος που προκύπτει από τη λειτουργία των αεροδρομίων τα οποία διατηρούνται από το Δημόσιο.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μεταφέρει τα ποσά που έχουν κατατεθεί στο Δημόσιο ως εισφορά για τα έτη από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και τα οποία δεν έχουν διατεθεί στην Υ.Π.Α. στον Λογαριασμό 234332/5 «Ποσοστά Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σπάτων (Τ.Α.Α.Σ) και Τέλους Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αεροδρομίων (ΤΑΕΑ) υπέρ ΥΠΑ» για τη διάθεση τους σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις των Συμβάσεων Παραχώρησης με εγγραφές ποσών στον ΑΛΕ 2910601018 σε εκτέλεση σχετικών αιτημάτων της Υ.Π.Α..
γ) Τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες για τους λοιπούς κρατικούς αερολιμένες της Χώρας, εξαιρουμένων του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών της περ. α` της παρ. 9, των περιφερειακών αεροδρομίων της περ. β` της παρ. 9 και του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και, στη συνέχεια, του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου κατά τα προβλεπόμενα στην περ. δ` της παρ. 9, κατατίθενται σε λογαριασμό με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα (Τ.Α.Ε.Α.)», που συμπληρώνεται με το όνομα του αερολιμένα.
Τα ποσά αυτά διατίθενται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) στην Υ.Π.Α. για τη χρηματοδότηση έργων και εξοπλισμού στους αερολιμένες αυτούς, καθώς και την εν γένει κάλυψη του λειτουργικού και επενδυτικού τους κόστους, και δύνανται να χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του αερολιμένα και ζώνης πέριξ του χώρου του εκάστοτε αεροδρομίου, η έκταση της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στον οποίο αφορούν, ή και για κάθε άλλο αερολιμένα ή για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία κάθε νέου αερολιμένα, εφόσον αυτός υπόκειται στη διαχείριση του ίδιου φορέα. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των ως άνω ποσών διατίθεται στην Υ.Π.Α. και, μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης των περ. α’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 49 του παρόντος νόμου στην Α.Π.Α. την επόμενη ημέρα της κατάθεσης, για την επιδότηση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α. καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της επιδότησης.
Οι λογαριασμοί «Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα …………… (Τ.Α.Ε.Α.)» χρεώνονται με το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων την επόμενη ημέρα της κατάθεσης με πίστωση του ειδικού λογαριασμού «ποσοστά Τ.Α.Α.Σ. και Τ.Α.Ε.Α. υπέρ Υ.Π.Α.» με αξία την ημερομηνία κατάθεσης. Τα πιστούμενα στον ανωτέρω λογαριασμό ποσά διατίθενται στην Υ.Π.Α., για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α., αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσοστά και ο τρόπος διάθεσής τους.
δ) Από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης της από 21.2.2019 σύμβασης παραχώρησης για τη Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία -Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και τη Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων, όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4612/2019 (Α` 77), η επέλευση της οποίας βεβαιώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 5.2.4 της εν λόγω σύμβασης, τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες (Τ.Ε.Α.Α.) του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και, στη συνέχεια, του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου», ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μέρος των εν λόγω εσόδων διατίθεται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7.7 (Αναλογούν ποσό Τ.Ε.Α.Α.) του άρθρου 7 (Χρηματοδότηση του Έργου) της ως άνω σύμβασης παραχώρησης. Το υπολειπόμενο ποσό διατίθεται στην Υ.Π.Α. και, μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης των περ. α’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 50 του παρόντος νόμου, στην Α.Π.Α. την επόμενη ημέρα της κατάθεσης για λειτουργικές δαπάνες και κάλυψη υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης της σύμβασης παραχώρησης του προηγουμένου εδαφίου, ρυθμίζεται κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με: α) τη διαδικασία χρέωσης, είσπραξης και ελέγχου των Τ.Ε.Α.Α. σχετικά με τον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και, στη συνέχεια, με το Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, β) τη διαδικασία μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό του παραχωρησιούχου του Αναλογούντος Ποσού Τ.Ε.Α.Α. Περιόδου Μελετών – Κατασκευών και Περιόδου Λειτουργίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7.7 (αναλογούν ποσό Τ.Ε.Α.Α.) του άρθρου 7 (χρηματοδότηση του έργου) της ως άνω σύμβασης παραχώρησης, καθώς και τη διαδικασία μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό της Α.Π.Α, μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης των περ. α’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 49 του παρόντος νόμου, του υπολοίπου, γ) τη ρύθμιση των θεμάτων που προβλέπονται στις περ. γ) έως και ζ) της παρ. 2 του άρθρου 217 του ν. 4389/2016, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης και δ) κάθε άλλο τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των οικείων προβλέψεων της σχετικής σύμβασης παραχώρησης.
10. Η είσπραξη των Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων πραγματοποιείται με τη χρήση, αποκλειστικά, ηλεκτρονικών μέσων και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εισπράξεων πραγματοποιείται από την Υ.Π.Α., και μετά από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 9, αναφορικά με τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., καθώς και την ολοκλήρωση διαδικασίας ανάθεσης, από εξουσιοδοτημένους από την Α.Π.Α. φορείς ελέγχου.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α., καθορίζονται ο τρόπος, οι μέθοδοι, οι διαδικασίες πληρωμής και ελέγχου και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με την ηλεκτρονική πληρωμή και είσπραξη των Τ.Ε.Α.Α. από τις αεροπορικές εταιρείες, λαμβανομένων υπόψη ειδικότερων ρυθμίσεων των Συμβάσεων Παραχώρησης.
Με όμοια απόφαση κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Υ.Π.Α. ρυθμίζεται και η είσπραξη των τελών χρήσης αερολιμένων.
11. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, ρυθμίζονται οι διαδικασίες απόδοσης, χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των ειδικών λογαριασμών των περ. α` και γ` της παρ. 9, η λήψη μέτρων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Υποδομών δύνανται να εξαιρούνται της επιβολής Τ.Ε.Α.Α., κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α., σε μεμονωμένες περιπτώσεις, επιβάτες συγκεκριμένων πτήσεων για λόγους κοινωνικής πολιτικής.
Με όμοιες αποφάσεις γίνονται εκταμιεύσεις από τους λογαριασμούς των περ. α` και γ` της παρ. 9.»

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:37 | GOLDAIR HANDLING

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
  «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση
  ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας»

  Άρθρο 48 του Σχεδίου Νόμου: «Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 – Ρυθμίσεις για το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων»

  Ανάγκη συμπλήρωσης/βελτίωσης του εν ισχύ νομοθετικού πλαισίου:
  1) Αναφορικά με την επιβολή διοικητικού προστίμου στους Φορείς Επίγειας Εξυπηρέτησης (ΦΕΕ) σε περίπτωση μη καταβολής ή πλημμελούς/ανεπαρκούς ή εκπρόθεσμης καταβολής των επιτόπιων ΤΕΑΑ. Κατά πάγια τακτική, οι αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου της ΥΠΑ, θεωρούν τους ΦΕΕ ως υπόχρεους καταβολής του ΤΕΑΑ και ως εκ τούτου υπαίτια πρόσωπα/παραβάτες, στα οποία μάλιστα δύνανται να επιβληθούν οι εκάστοτε προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις (σύσταση, πρόστιμο κ.α.), σε περίπτωση μη καταβολής, πλημμελούς/ανεπαρκούς ή εκπρόθεσμης καταβολής τους. Η τακτική αυτή αντίκειται στο γράμμα και στο πνεύμα του νόμου, ο οποίος ορίζει ότι η είσπραξη και η απόδοση του ΤΕΑΑ ανήκει αποκλειστικά και μόνο στις αεροπορικές εταιρείες και όχι στους Φορείς Επίγειας Εξυπηρέτησης. Οι τελευταίοι εμπλέκονται στη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του ΤΕΑΑ, βάσει των Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών που έχουν συνάψει με τις αεροπορικές εταιρείες και όχι βάσει σχετικής υποχρέωσης που απορρέει από τον νόμο, κατά αυτόν τον τρόπο υπέχουν αποκλειστικά και μόνο ενδοσυμβατική ευθύνη έναντι των αντισυμβαλλομένων τους αεροπορικών εταιρειών και ουδεμία ευθύνη υπέχουν έναντι του δημοσίου. Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να καταστεί σαφές στο προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου ότι η είσπραξη και η καταβολή των ΤΕΑΑ τελεί υπό την αποκλειστική ευθύνη των αεροπορικών εταιρειών, στις οποίες – αποκλειστικά και μόνο – δύνανται να επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση αθέτησης των ως άνω υποχρεώσεών τους.
  2) Η κείμενη νομοθεσία προβλέπει ότι τα επιτόπια ΤΕΑΑ καταβάλλονται από τις υπόχρεες αεροπορικές εταιρείες άμεσα, πριν την αναχώρηση του εκάστοτε αεροσκάφους. Η παραπάνω ωστόσο ρύθμιση παραβλέπει ότι: α) η ως άνω αυστηρή πρόβλεψη έχει θεσμοθετηθεί από τον νομοθέτη για την εξασφάλιση της είσπραξης του ΤΕΑΑ από αερομεταφορείς που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα ή εμφανή περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν και όχι για αερομεταφορείς που εκπροσωπούνται, ως προς την καταβολή των ΤΕΑΑ, από αδειοδοτημένους, νομίμως λειτουργούντες και εγνωσμένου κύρους ΦΕΕ, οι οποίοι έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα και/η εμφανή περιουσιακά στοιχεία σε αυτή, β) σε αρκετές περιπτώσεις ο υπολογισμός του τελικού αριθμού επιβατών, υπόχρεων σε ΤΕΑΑ, μπορεί να διενεργηθεί, εκ των πραγμάτων, μόνο μετά το πέρας της επιβίβασης, γ) το χρονικό περιθώριο μεταξύ του πέρατος της επιβίβασης και της προγραμματισμένης ώρας αναχώρησης, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα καθυστερήσεων, χαμένων ανταποκρίσεων, rotation των αεροσκαφών και άλλων συναφών προβλημάτων στη λειτουργία του αερολιμένα, είναι πάντοτε πολύ μικρό (κατά μέσο όρο πέντε λεπτά 5’) και δεν υπερβαίνει κατά κανόνα τα δέκα λεπτά (10’) της ώρας και δ) δεν είναι εφικτή, μέχρι και σήμερα, η άμεση καταβολή των ΤΕΑΑ με χρήση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας μέσω της τεχνολογίας POS. Κατόπιν των ανωτέρω, η ως άνω ρύθμιση πρέπει να τροποποιηθεί, παρέχοντας στις υπόχρεες αεροπορικές εταιρείες και κατά επέκταση στους συνεργαζόμενους με αυτές ΦΕΕ τη δυνατότητα: α) να προπληρώνουν τα σχετικά ημερήσια ΤΕΑΑ έως και δύο (2) ημέρες πριν την αναχώρηση του αεροσκάφους, εφόσον οι αερομεταφορείς ή/και οι ΦΕΕ διαθέτουν επαρκή και ασφαλή στοιχεία για τον αριθμό των υπό επιβίβαση επιβατών (π.χ. πληρότητα πτήσης) και το εκάστοτε οφειλόμενο ποσό ΤΕΑ που αντιστοιχεί σε αυτούς β) όπου η ως άνω υπό α΄ δυνατότητα δεν είναι εφικτή, να καταβάλλουν τα ημερήσια επιτόπια τέλη μέχρι και πριν το πέρας της επόμενης από την αναχώρηση του αεροσκάφους ημέρας και γ) να διενεργούν συγκεντρωτικές πληρωμές, εφόσον αυτές συνοδεύονται από πίνακα, ο οποίος αποστέλλεται στην ΑΠΑ και περιλαμβάνει ανάλυση ανά έμβασμα (αριθμό εμβάσματος, στοιχεία πτήσης, αριθμό επιβατών, κατατεθέν ποσό ανά πτήση με άθροιση στο συνολικό ποσό του εμβάσματος, ημερομηνία πτήσης και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται, κατά την κρίση της ΑΠΑ, για την ορθή παρακολούθηση των Δημοσιών Εσόδων).
  3) Παρά την ύπαρξη της διάταξης του άρθρου 40, παρ. 10 του Ν. 2065/1992 («10. Η είσπραξη των Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων θα πραγματοποιείται με τη χρήση, αποκλειστικά ηλεκτρονικών μέσων (…) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζεται ο τρόπος, οι μέθοδοι, οι διαδικασίες πληρωμής και ελέγχου και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με την ηλεκτρονική πληρωμή και είσπραξη των Τ.Ε.Α.Α. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται και η είσπραξη των τελών χρήσης αερολιμένων»), ουδέποτε μέχρι σήμερα εκδόθηκε η σχετική ΚΥΑ. Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται απαραίτητο να εκδοθεί άμεσα η ως άνω ΚΥΑ, η οποία είναι αναγκαίο, μεταξύ των λοιπών τρόπω/μεθόδων/διαδικασιών ηλεκτρονικής πληρωμής, να παρέχει στους υπόχρεους αερομεταφορείς – και κατά επέκταση στους συνεργαζόμενους με αυτούς ΦΕΕ – τη δυνατότητα καταβολής των ΤΕΑΑ: α) με τη χρήση πιστωτικών ή/και χρεωστικών καρτων μέσω της τεχνολογίας POS, β) μέσω λογαριασμών πληρωμής Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 4537/2018, με μεταφορά πίστωσης, εντολές άμεσης χρέωσης ή/και πάγιες χρηματικές εντολές. Επισημαίνεται ότι η ως άνω δυνατότητα, η οποία εφαρμόζεται με επιτυχία σε πληθώρα αερολιμένων του εξωτερικού, θα συμβάλει καθοριστικά στην ασφάλεια και στην ταχύτητα καταβολής του ΤΕΑΑ.
  4) Παράλειψη εξέτασης εκ μέρους των αρμόδιων ελεγκτικών υπηρεσιών της ΥΠΑ των ad hoc (ειδικών) πραγματικών περιστατικών της κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης μη καταβολής ή πλημμελούς/ανεπαρκούς ή εκπρόθεσμης καταβολής των επιτόπιων ΤΕΑΑ από τις υπόχρεες αεροπορικές εταιρείες και τους συνεργαζόμενους με αυτές ΦΕΕ. Ειδικότερα, κατά την εξέταση των παραβάσεων που αφορούν στην καταβολή των ΤΕΑΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΥΠΑ, έχει παρατηρηθεί ότι η επιβολή της εκάστοτε διοικητικής κύρωσης (πρόστιμο κ.α.) επιβάλλεται στον αερομεταφορέα ή στο ΦΕΕ χωρίς να προηγηθεί ουσιαστική εξέταση των προβαλλόμενων ισχυρισμών των ως άνω φορέων, οι οποίοι αφορούν στα πραγματικά περιστατικά των υπό εξέταση περιπτώσεων και στην υπαιτιότητά των ως άνω φορέων. Κατόπιν των ανωτέρω, ο βαθμός της υπαιτιότητας των εκάστοτε φορέων πρέπει να αναφερθεί ρητά στη νομοθεσία που διέπει τα ΤΕΑΑ και να συμπεριληφθεί μεταξύ των λοιπών κριτηρίων (σοβαρότητα της παράβασης, υποτροπή, παρεμπόδιση της αρχής κ.α.) που λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες υπηρεσίες κατά την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
  5) Λανθασμένη ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 18 § 1 της υπ. αριθ. 2 Αερολιμενικής Διάταξης (Β΄2488/19-07-2017), η οποία προβλέπει τη διακριτική ευχέρεια της Υπηρεσίας να επιβάλει στον παραβάτη μία από τις αναφερόμενες κυρώσεις (έγγραφη σύσταση, πρόστιμο, απαγόρευση εισόδου και εργασίας στον αερολιμένα και απαγόρευση απογείωσης αεροσκάφους) κατά την απόλυτη κρίση της και της διάταξης του άρθρου 4, παρ. 10 της υπ. αριθ. Κ.Γ./Δ3/Β/20490/2019 (Β΄ 2302) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθιέρωση του ύψους προστίμου ανά παράβαση της Αερολιμενικής Διάταξης αριθμ. 2», η οποία ορίζει ως κυρώσεις, σε περίπτωση μη καταβολής επιτόπιων ΤΕΑΑ, την απαγόρευση της απογείωσης του αεροσκάφους και την επιβολή διοικητικού προστίμου 30.000 €. Επισημαίνεται ότι η διάταξη του άρθρου 18 § 1 της υπ. αριθ. 2 Αερολιμενικής Διάταξης (Β΄2488/19-07-2017) παραμένει σε πλήρη ισχύ και μετά την έκδοση και θέση σε ισχύ της υπ. αριθ. Κ.Γ./Δ3/Β/20490/2019 (Β΄ 2302) Υπουργικής Απόφασης. Οι ως άνω διατάξεις λειτουργούν συμπληρωματικά, κατά τρόπο ώστε εάν η Υπηρεσία κρίνει προσφορότερη την επιβολή της διοικητικής κύρωσης του προστίμου στον παραβάτη, έναντι των άλλων κυρώσεων (έγγραφη σύσταση), να επιβάλει το χρηματικό πρόστιμο που αναφέρεται περιοριστικά στην υπ. αριθ. Κ.Γ./Δ3/Β/20490/2019 (Β΄ 2302) ΥΑ. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, οι ελεγκτικές υπηρεσίες της ΥΠΑ, υιοθετούν αντίθετη ερμηνεία και εφαρμογή των ως άνω Αποφάσεων, κατά τις οποίες η υπ. αριθ. Κ.Γ./Δ3/Β/20490/2019 (Β΄ 2302) ΥΑ καταργεί τη ρύθμιση του άρθρου 18 § 1 της υπ. αριθ. 2 Αερολιμενικής Διάταξης, μετατρέποντας τη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης σε δέσμια αρμοδιότητα για την επιβολή χρηματικών προστίμων στους παραβάτες. Κατόπιν των ανωτέρω, πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες της ΥΠΑ, διατηρούν την ως άνω διακριτική ευχέρεια κατά την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, η επιλογή των οποίων πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών και ρητώς αναφερόμενων κριτηρίων.
  6) Αντισυνταγματικότητα της διάταξης του άρθρου 4, παρ. 10 της υπ. αριθ. Κ.Γ./Δ3/Β/20490/2019 (Β΄ 2302) Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Καθιέρωση του ύψους προστίμου ανά παράβαση της Αερολιμενικής Διάταξης αριθμ. 2», η οποία ορίζει ως κυρώσεις, σε περίπτωση μη καταβολής επιτόπιων ΤΕΑΑ, την απαγόρευση της απογείωσης του αεροσκάφους και την επιβολή διοικητικού προστίμου 30.000 €. Επισημαίνεται ότι η ως άνω διάταξη παραβιάζει κατά προφανή τρόπο την συνταγματικά κατοχυρωμένη Αρχή της Αναλογικότητας, καθώς το ύψος του επιβαλλόμενου χρηματικού προστίμου (30.000 €) από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΥΠΑ, στη συντριπτική πλειοψηφία των παραβάσεων καταβολής των ΤΕΑΑ (μη καταβολή, πλημμελής/ανεπαρκής καταβολή, εκπρόθεσμη καταβολή), βρίσκεται, αναιτιολόγητα, σε εξόφθαλμη δυσαναλογία με το πράγματι μη καταβληθέν ή πλημμελώς ή εκπρόθεσμα καταβληθέν ποσό των εκάστοτε ΤΕΑΑ, το οποίο αφορά σε μερικές δεκάδες ευρώ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ως άνω διάταξη που αφορά στο ύψος του επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου πρέπει άμεσα να τροποποιηθεί καταλλήλως, προκειμένου να παύσει ο αντισυνταγματικός της χαρακτήρας.

  Επισκόπηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων του Σχεδίου Νόμου: Από τη μελέτη της διάταξης του Άρθρου 48 («Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 – Ρυθμίσεις για το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων») του Σχεδίου Νόμου με τίτλο: «Σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας», προκύπτει ότι στην υφιστάμενη νομοθεσία που διέπει το ΤΕΑΑ, επέρχονται οι ακόλουθες σημαντικές αλλαγές: α) προσθήκη των φορέων διαχείρισης αερολιμένων ως υπόχρεων καταβολής των ΤΕΑΑ, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις οικείες Συμβάσεις Παραχώρησης διατάξεων και β) εισαγωγή του θεσμού του εξουσιοδοτημένου από την Α.Π.Α. «Φορέα Ελέγχου ΤΕΑΑ», ο οποίος θα αναλάβει τον έλεγχο είσπραξης και απόδοσης των ΤΕΑΑ στην ΑΠΑ. Από το κείμενο του σχεδίου νόμου δεν προκύπτει εάν ο νέος αυτός φορέας θα είναι φορέας του ιδιωτικού ή του Δημόσιου Τομέα.
  Κατόπιν των ανωτέρω παρατηρήσεων, το Άρθρο 48 του Σχεδίου Νόμου: «Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 – Ρυθμίσεις για το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων» πρέπει να τροποποιηθεί κατά τον ακόλουθο τρόπο

  Άρθρο 48 του Σχεδίου Νόμου: «Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 – Ρυθμίσεις για το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων»
  (Προτεινόμενη Τροποποίηση με πράσινο χρώμα)

  Οι παρ. 9 έως 11 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (Α’ 113) αντικαθίστανται ως ακολούθως:

  «9. Το κατά την παρ. 7 τέλος εισπράττεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη: α) των αεροπορικών εταιρειών και σε ειδικές περιπτώσεις με μέριμνα και ευθύνη: β) των φορέων διαχείρισης αερολιμένων, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις οικείες Συμβάσεις Παραχώρησης ή γ) των λοιπών εξουσιοδοτημένων από την Α.Π.Α. φορέων, πριν ή μετά από την επιβίβαση των επιβατών στο αεροσκάφος («φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α.»), σύμφωνα με τις προβλέψεις του επόμενου εδαφίου. Το εισπραττόμενο τέλος εκάστου μηνός κατατίθεται από τις αεροπορικές εταιρείες και λοιπούς υπόχρεους, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, είτε εντός των πρώτων είκοσι (20) ημερών του επομένου μηνός από την αναχώρηση των επιβατών στις περιπτώσεις μηνιαίας επί πιστώσει καταβολής, είτε δύο (2) ημέρες πριν ή το αργότερο μέχρι πριν το πέρας της επομένης ημέρας από την αναχώρησή τους, στις περιπτώσεις επιτόπιας είσπραξης, στους ειδικούς λογαριασμούς που προβλέπονται στις περ. α΄, β΄, γ΄ και δ’, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι υπόχρεοι καταβολής του ΤΕΑΑ του εδ. α΄, δύνανται να διενεργούν συγκεντρωτικές πληρωμές, εφόσον αυτές συνοδεύονται από πίνακα, ο οποίος αποστέλλεται στην ΑΠΑ και περιλαμβάνει ανάλυση ανά έμβασμα (αριθμό εμβάσματος, στοιχεία πτήσης, αριθμό επιβατών, κατατεθέν ποσό ανά πτήση με άθροιση στο συνολικό ποσό του εμβάσματος, ημερομηνία πτήσης και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται, κατά την κρίση της ΑΠΑ, για την ορθή παρακολούθηση των Δημοσιών Εσόδων). Οι ημερήσιες καταθέσεις στους ειδικούς λογαριασμούς της Τράπεζας Ελλάδος που προβλέπονται στις περ. α΄, β΄, γ΄, δ’ επιμερίζονται κατά τα ισχύοντα αναλογούντα ποσοστά την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα και μεταφέρονται στους αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορέων διαχείρισης αερολιμένων και της Α.Π.Α.. Οι φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., χρεώνουν τις αεροπορικές εταιρείες και τους λοιπούς υπόχρεους του εδ. α΄ με το ποσό του Τ.Ε.Α.Α. που προεισπράχθηκε από τους επιβάτες, ελέγχουν την απόδοσή του στους αντίστοιχους ειδικούς λογαριασμούς, και ενημερώνουν την Α.Π.Α. σε περιπτώσεις μη τήρησης των διαδικασιών απόδοσης οφειλομένων ποσών. Ειδικότερα, οι φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α ενημερώνουν την Α.Π.Α., η οποία, σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης από τις αεροπορικές εταιρείες και λοιπούς υπόχρεους του εδ. α΄, επιβάλλει τους κατά τις κείμενες διατάξεις πρόσθετους φόρους ή τέλη ή/και τόκους υπερημερίας σε περίπτωση καθυστέρησης οφειλομένων Τ.Ε.Α.Α., λαμβάνει τα προβλεπόμενα μέτρα, προσδιορίζει τα οφειλόμενα ποσά και αποστέλλει χρηματικό κατάλογο ληξιπρόθεσμων οφειλών στην οικεία Δ.Ο.Υ. για βεβαίωση και είσπραξη. Σε περίπτωση διαπίστωσης των παραβάσεων του προηγούμενου εδαφίου, η ΑΠΑ δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να επιβάλει στους υπόχρεους του εδ. α΄, διαζευκτικά, κύρωση αναλογική, αποτρεπτική και αποτελεσματική βάσει των πραγματικών περιστατικών της υπό κρίση περίπτωσης, όπως: α) έγγραφη σύσταση ή β) πρόστιμο από εκατό ευρώ (100,00 €) έως τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €). Στο τέλος εκάστου έτους, οι φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α υποβάλουν έκθεση ορκωτών ελεγκτών στην Α.Π.Α. που βεβαιώνει την ορθότητα της χρέωσης και είσπραξης, καθώς και του ελέγχου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α., καθορίζονται, αναφορικά με τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., η διαδικασία ελέγχου των πληρωμών των αεροπορικών εταιρειών και λοιπών υπόχρεων του εδ α΄ από τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., η σχετική μεταβατική περίοδος για την έναρξη του ελέγχου από τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση, καθορίζονται, επιπλέον, οι υποχρεώσεις των φορέων ελέγχου Τ.Ε.Α.Α αναφορικά με τη διαδικασία παρακολούθησης της ορθής είσπραξης του Τ.Ε.Α.Α. και οι υποχρεώσεις ενημέρωσης της Α.Π.Α., κατόπιν σύμφωνης γνώμης των φορέων διαχείρισης αερολιμένων με την Α.Π.Α., εφόσον απαιτείται, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις οικείες συμβάσεις παραχώρησης. Έως την έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης και της ανάθεσης του ελέγχου από την Α.Π.Α. σε φορείς ελέγχου, ο έλεγχος των χρεώσεων και των πληρωμών και εισπράξεων Τ.Ε.Α.Α., διενεργείται από την Υ.Π.Α., σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες και με ευθύνη της Υ.Π.Α.. Κατά το διάστημα αυτό, οποιαδήποτε τροποποίηση των διαδικασιών χρέωσης, πληρωμών και εισπράξεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την ορθή παρακολούθηση των εσόδων, πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Υ.Π.Α., η οποία μεριμνά για τη σύμφωνη γνώμη επί της εισήγησης των εκάστοτε Παραχωρησιούχων καθώς και την έγκριση της Α.Π.Α..

  Τα ποσά που εισπράττονται κατά τα ανωτέρω κατατίθενται και διατίθενται ως εξής: α) Τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατατίθενται στον λογαριασμό με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτων» (Τ.Α.Α.Σ.) και διατίθενται κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), σύμφωνα με την υπογραφείσα Σύμβαση Ανάπτυξης του Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα, που κυρώθηκε με το ν. 2338/1995 (Α` 202). Το ποσό που αντιστοιχεί στο εκάστοτε συμφωνηθέν ποσοστό, πιστώνεται στον λογαριασμό που έχει ορίσει ο φορέας διαχείρισης του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» την επόμενη ημέρα της κατάθεσης στον λογαριασμό με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτων» (Τ.Α.Α.Σ.). Ο λογαριασμός «Ταμείο Ανάπτυξης Αερολιμένα Σπάτων (Τ.Α.Α.Σ.)» χρεώνεται με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των καταθέσεων την επόμενη ημέρα της κατάθεσης με πίστωση του ειδικού λογαριασμού «ποσοστά Τ.Α.Α.Σ. και Τ.Α.Ε.Α. υπέρ Υ.Π.Α.» με αξία την ημερομηνία κατάθεσης. Τα πιστούμενα στον ανωτέρω λογαριασμό ποσά διατίθενται στην Υ.Π.Α. και μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης των περ. α’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 49 του του παρόντος νόμου, στην Α.Π.Α. την επόμενη ημέρα της κατάθεσης, για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσοστά και ο τρόπος διάθεσής τους.

  β) Από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης των αερολιμένων Ακτίου, Ζακύνθου, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κέρκυρας, Κεφαλλονιάς, Κω, Μυκόνου, Μυτιλήνης, Ρόδου, Σάμου, Σαντορίνης, Σκιάθου και Χανίων, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 6.2.2. των Συμβάσεων Παραχώρησης των ως άνω αερολιμένων, τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες των εν λόγω αερολιμένων κατατίθενται σε δεκατέσσερις (14) ειδικούς λογαριασμούς με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα» που συμπληρώνονται με το όνομα του αντίστοιχου αερολιμένα, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και διατίθενται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) στους αντίστοιχους Παραχωρησιούχους των Συμβάσεων Παραχώρησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 του άρθρου 217 του ν. 4389/2016 (Α` 94), στις, κατ΄ εξουσιοδότηση των παραπάνω διατάξεων, κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, καθώς και στο άρθρο 28.10 έκαστης Σύμβασης Παραχώρησης, οι οποίες έχουν κυρωθεί με τα άρθρα 215 και 216 του ν. 4389/2016. Το αναφερόμενο στο άρθρο 28.9 των ανωτέρω Συμβάσεων Παραχώρησης ποσό εισφοράς, διατίθεται κατά τα δυο τρίτα (2/3) αυτού στην Υ.Π.Α. και μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης των περ. α’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 49 του παρόντος νόμου, στην Α.Π.Α. για τη χρηματοδότηση κάθε είδους δαπάνης κατά την άσκηση του ρόλου της ως ρυθμιστικής αρχής αεροδρομίων και για τη χρηματοδότηση των διαδρομών που παρέχονται στο πλαίσιο υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σύμφωνα με εισηγήσεις της Α.Π.Α. και κατά το ένα τρίτο (1/3) στην Υ.Π.Α. για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος που προκύπτει από τη λειτουργία των αεροδρομίων τα οποία διατηρούνται από το Δημόσιο. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μεταφέρει τα ποσά που έχουν κατατεθεί στο Δημόσιο ως εισφορά για τα έτη από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και τα οποία δεν έχουν διατεθεί στην Υ.Π.Α. στον Λογαριασμό 234332/5 «Ποσοστά Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίου Σπάτων (Τ.Α.Α.Σ) και Τέλους Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αεροδρομίων (ΤΑΕΑ) υπέρ ΥΠΑ» για τη διάθεση τους σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις των Συμβάσεων Παραχώρησης με εγγραφές ποσών στον ΑΛΕ 2910601018 σε εκτέλεση σχετικών αιτημάτων της Υ.Π.Α.

  γ) Τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες για τους λοιπούς κρατικούς αερολιμένες της Χώρας, εξαιρουμένων του Διεθνούς Αεροδρομίου Αθηνών της περ. α` της παρ. 9, των περιφερειακών αεροδρομίων της περ. β` της παρ. 9 και του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και, στη συνέχεια, του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου κατά τα προβλεπόμενα στην περ. δ` της παρ. 9, κατατίθενται σε λογαριασμό με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα (Τ.Α.Ε.Α.)», που συμπληρώνεται με το όνομα του αερολιμένα. Τα ποσά αυτά διατίθενται κατά ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) στην Υ.Π.Α. για τη χρηματοδότηση έργων και εξοπλισμού στους αερολιμένες αυτούς, καθώς και την εν γένει κάλυψη του λειτουργικού και επενδυτικού τους κόστους, και δύνανται να χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του αερολιμένα και ζώνης πέριξ του χώρου του εκάστοτε αεροδρομίου, η έκταση της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, στον οποίο αφορούν, ή και για κάθε άλλο αερολιμένα ή για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία κάθε νέου αερολιμένα, εφόσον αυτός υπόκειται στη 46 διαχείριση του ίδιου φορέα. Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των ως άνω ποσών διατίθεται στην Υ.Π.Α. και, μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης των περ. α’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 49 του παρόντος νόμου στην Α.Π.Α. την επόμενη ημέρα της κατάθεσης, για την επιδότηση υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας που προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α. καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της επιδότησης. Οι λογαριασμοί «Ταμείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισμού Αερολιμένα …………… (Τ.Α.Ε.Α.)» χρεώνονται με το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) των καταθέσεων την επόμενη ημέρα της κατάθεσης με πίστωση του ειδικού λογαριασμού «ποσοστά Τ.Α.Α.Σ. και Τ.Α.Ε.Α. υπέρ Υ.Π.Α.» με αξία την ημερομηνία κατάθεσης. Τα πιστούμενα στον ανωτέρω λογαριασμό ποσά διατίθενται στην Υ.Π.Α., για την κάλυψη των λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών της. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α., αναπροσαρμόζονται τα ως άνω ποσοστά και ο τρόπος διάθεσής τους.

  δ) Από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης της από 21.2.2019 σύμβασης παραχώρησης για τη Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία -Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και τη Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων, όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4612/2019 (Α` 77), η επέλευση της οποίας βεβαιώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον όρο 5.2.4 της εν λόγω σύμβασης, τα εισπραττόμενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες (Τ.Ε.Α.Α.) του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και, στη συνέχεια, του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό με τίτλο «Ταμείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου Ηρακλείου», ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Μέρος των εν λόγω εσόδων διατίθεται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7.7 (Αναλογούν ποσό Τ.Ε.Α.Α.) του άρθρου 7 (Χρηματοδότηση του Έργου) της ως άνω σύμβασης παραχώρησης. Το υπολειπόμενο ποσό διατίθεται στην Υ.Π.Α. και, μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης των περ. α’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 50 του παρόντος νόμου, στην Α.Π.Α. την επόμενη ημέρα της κατάθεσης για λειτουργικές δαπάνες και κάλυψη υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται εντός μηνός από την ημερομηνία έναρξης παραχώρησης της σύμβασης παραχώρησης του προηγουμένου εδαφίου, ρυθμίζεται κάθε τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια αναφορικά με: α) τη διαδικασία χρέωσης, είσπραξης και ελέγχου των Τ.Ε.Α.Α. σχετικά με τον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και, στη συνέχεια, με το Νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, β) τη διαδικασία μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό του παραχωρησιούχου του Αναλογούντος Ποσού Τ.Ε.Α.Α. Περιόδου Μελετών – Κατασκευών και Περιόδου Λειτουργίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 7.7 (αναλογούν ποσό Τ.Ε.Α.Α.) του άρθρου 7 (χρηματοδότηση του έργου) της ως άνω σύμβασης παραχώρησης, καθώς και τη διαδικασία μεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασμό της Α.Π.Α, μετά την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης των περ. α’ και δ’ της παρ. 2 του άρθρου 47 49 του παρόντος νόμου, του υπολοίπου, γ) τη ρύθμιση των θεμάτων που προβλέπονται στις περ. γ) έως και ζ) της παρ. 2 του άρθρου 217 του ν. 4389/2016, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης και δ) κάθε άλλο τεχνικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των οικείων προβλέψεων της σχετικής σύμβασης παραχώρησης.

  10. Η είσπραξη των Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων πραγματοποιείται με τη χρήση, αποκλειστικά, κάθε διαθέσιμου ηλεκτρονικού μέσου (ενδεικτικά: χρήση πιστωτικών ή/και χρεωστικών καρτών μέσω της τεχνολογίας POS, χρήση λογαριασμών πληρωμής Παροχών Υπηρεσιών Πληρωμών του ν. 4537/2018, ηλεκτρονική μεταφορά πίστωσης, ηλεκτρονική εντολή άμεσης χρέωσης ή/και πάγιες χρηματικές εντολές κ.α.) και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των εισπράξεων πραγματοποιείται από την Υ.Π.Α., και μετά από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 9, αναφορικά με τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., καθώς και την ολοκλήρωση διαδικασίας ανάθεσης, από εξουσιοδοτημένους από την Α.Π.Α. φορείς ελέγχου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α., καθορίζονται ο τρόπος, οι μέθοδοι, οι διαδικασίες πληρωμής και ελέγχου και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα σχετικό με την ηλεκτρονική πληρωμή και είσπραξη των Τ.Ε.Α.Α. από τις αεροπορικές εταιρείες, λαμβανομένων υπόψη ειδικότερων ρυθμίσεων των Συμβάσεων Παραχώρησης. Με όμοια απόφαση κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Υ.Π.Α. ρυθμίζεται και η είσπραξη των τελών χρήσης αερολιμένων.

  11. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, ρυθμίζονται οι διαδικασίες απόδοσης, χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των ειδικών λογαριασμών των περ. α` και γ` της παρ. 9, η λήψη μέτρων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Υποδομών δύνανται να εξαιρούνται της επιβολής Τ.Ε.Α.Α., κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α., σε μεμονωμένες περιπτώσεις, επιβάτες συγκεκριμένων πτήσεων για λόγους κοινωνικής πολιτικής. Με όμοιες αποφάσεις γίνονται εκταμιεύσεις από τους λογαριασμούς των περ. α` και γ` της παρ. 9.»

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 23:36 | Ανθή Παλαιολογοπουλου ελεγκτής Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας

  Δεν έχει γίνει καμία οικονομοτεχνικη μελέτη βιωσιμότητας για τη νέα ΥΠΑ με το 1/3 των προηγούμενων εσόδων

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 19:47 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΠ

  Άρθρο 48
  «Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν.2065/1992 – Ρυθμίσεις για το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων»
  Με βάση τα διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο, ο επιμερισμός των εσόδων από τα Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων αφήνει την ΥΠΑ με το 1/3 των προηγούμενων εσόδων προκειμένου να χρηματοδοτήσει «το έλλειμμα που προκύπτει από τη λειτουργία των αεροδρομίων τα οποία διατηρούνται από το Δημόσιο», όπως αναγνωρίζει στην παρ. β. Δεν έχει γίνει καμία οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας προκειμένου να υπάρχει πλήρη εικόνα των οικονομικών αναγκών του νέου φορέα και σχετικές προβλέψεις αντιμετώπισης των αναγκών αυτών.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 16:59 | Κ. Παπακωνσταντίνου

  Άρθρο 48:
  • το δεύτερο εδάφιο της έβδομης παραγράφου της διάταξης της παρ 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992, να αντικατασταθεί ως ακολούθως, για λόγους σαφήνειας: «Με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση, καθορίζονται, επιπλέον, οι υποχρεώσεις των φορέων ελέγχου Τ.Ε.Α.Α αναφορικά με τη διαδικασία παρακολούθησης της ορθής είσπραξης του Τ.Ε.Α.Α. και οι υποχρεώσεις ενημέρωσης της Α.Π.Α., κατόπιν σύμφωνης γνώμης των φορέων διαχείρισης αερολιμένων με την Α.Π.Α., όπου οι εν λόγω φορείς εμπλέκονται στην είσπραξη Τ.Ε.Α.Α., με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις οικείες συμβάσεις παραχώρησης.»
  • το τέταρτο εδάφιο της έβδομης παραγράφου της διάταξης της παρ 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992, να αντικατασταθεί ως ακολούθως, για λόγους σαφήνειας: «Κατά το διάστημα αυτό, οποιαδήποτε τροποποίηση των διαδικασιών χρέωσης, πληρωμών και εισπράξεων και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την ορθή παρακολούθηση των εσόδων, πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Υ.Π.Α., και της σύμφωνης γνώμης επί της εισήγησης των εκάστοτε Παραχωρησιούχων καθώς και την έγκριση της Α.Π.Α.».
  • η παρ 11 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992, να αντικατασταθεί ως ακολούθως, για λόγους σαφήνειας: «Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, ρυθμίζονται οι διαδικασίες απόδοσης, χρέωσης, είσπραξης, διαχείρισης, ελέγχου και παρακολούθησης των ειδικών λογαριασμών των περ.α` και γ` της παρ.9, η λήψη μέτρων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Υποδομών και με την επιφύλαξη των οικείων Συμβάσεων Παραχώρησης, δύνανται να εξαιρούνται της επιβολής Τ.Ε.Α.Α., κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α., σε μεμονωμένες περιπτώσεις, επιβάτες συγκεκριμένων πτήσεων για λόγους κοινωνικής πολιτικής.
  Με όμοιες αποφάσεις γίνονται εκταμιεύσεις από τους λογαριασμούς των περ.α` και γ` της παρ.9.»

  Κ. Παπακωνσταντίνου
  Head of Strategy | Operations
  Fraport Greece

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 20:05 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΑΥΠΑ

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 9
  Άρθρο 48
  ΣΚΕΠΤΙΚΟ 9
  Σύμφωνα με το άρθρο 48 «…Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α., καθορίζονται, αναφορικά με τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., η διαδικασία ελέγχου των πληρωμών των αεροπορικών εταιρειών και λοιπών υπόχρεων από τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., η σχετική μεταβατική περίοδος για την έναρξη του ελέγχου από τους φορείς ελέγχου Τ.Ε.Α.Α., καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια…
  …Με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση, καθορίζονται, επιπλέον, οι υποχρεώσεις των φορέων ελέγχου Τ.Ε.Α.Α αναφορικά με τη διαδικασία παρακολούθησης της ορθής είσπραξης του Τ.Ε.Α.Α. και οι υποχρεώσεις ενημέρωσης της Α.Π.Α., κατόπιν σύμφωνης γνώμης των φορέων διαχείρισης αερολιμένων με την Α.Π.Α., εφόσον απαιτείται, με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις οικείες συμβάσεις παραχώρησης. Έως την έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης και της ανάθεσης του ελέγχου από την Α.Π.Α. σε φορείς ελέγχου, ο έλεγχος των χρεώσεων και των πληρωμών και εισπράξεων Τ.Ε.Α.Α., διενεργείται από την Υ.Π.Α., σύμφωνα με τις υφιστάμενες διαδικασίες και με ευθύνη της Υ.Π.Α.». Φορέας Ελέγχου είναι και η ΑΠΑ. Για ποιο λόγο θα πρέπει να αναζητηθεί άλλος Φορέας για τον έλεγχο της ορθής είσπραξης του Τ.Ε.Α.Α.; Με την τοποθέτηση του κατάλληλου αριθμού προσωπικού στην ΑΠΑ και με μια πιστοποιημένη εφαρμογή παρακολούθησης Τ.Ε.Α.Α. το έργο αυτό μπορεί να εκτελεστεί από την Α.Π.Α., όπως γίνεται σήμερα από όλες τις Αεροπορικές Αρχές των αεροδρομίων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Fraport σε συνεργασία με την αντίστοιχη αρμόδια κεντρική Διεύθυνση.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 9
  Στο τέλος του άρθρου 48 προστίθεται παράγραφος: «Ως Φορέας Ελέγχου Τ.Ε.Α.Α ορίζεται η Α.Π.Α.».

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 19:56 | Ντίνα

  Σε συνέχεια και επιπρόσθετα στα προηγούμενα σχόλια:
  Οι φορείς ελέγχου ΤΕΑΑ θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν στο Δημόσιο;
  Προφανώς όχι, άρα θα υπάρξει μείωση δημοσίων εσόδων,ίση με το ποσό της αμοιβής που θα καταβάλει το Δημόσιο στους φορείς αυτούς για τις υπηρεσίες τους…

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 17:26 | Μαρία

  Το ΤΕΑΑ είναι δημόσιο έσοδο.Ως εκ τούτου μπορεί να εισπράττεται μόνο από δημοσίους υπαλλήλους, ήτοι την ΑΠΑ.
  Φορείς ελέγχου, ήτοι ιδιωτικές φοροεισπρακτικές εταιρείες, ο έλεγχος των οποίων θα παρέχεται από ιδιώτες ορκωτούς λογιστές, και ο Εσωτερικός έλεγχος όλων των ανωτέρω επίσης από εξωτερική ελεγκτική εταιρεία, αντίκειται και στο πνεύμα αλλά και στην ουσία του νόμου που ορίζει την ΑΠΑ ως ΑΔΑ δηλ Κεντρική Κυβέρνηση με βάση το Δημόσιο Λογιστικό
  Δηλ δημόσια έσοδα θα εισπράττει Ιδιώτης, θα τα βεβαιώνει Ιδιώτης και τον έλεγχο για σωστή εφαρμογή θα έχει Ιδιώτης.Και με ποιο κριτήριο θα επιλέγεται αυτός ο ιδιώτης;Με γραπτό διαγωνισμό;
  Και αν πίσω από τον Ιδιώτη βρίσκεται η ίδια εταιρεία με πολλαπλά εταιρικά αντικείμενα;Ή με άλλα περισσότερο αδιαφανή κριτήρια;
  Γιατί το κράτος, ήτοι η ΑΑΔΕ δεν μεταβιβάζει την είσπραξη φορολογικών εσόδων
  σε Ιδιώτη;
  Τα σχόλια δικά σας…

 • 27 Αυγούστου 2020, 12:24 | Ζήνων

  Το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων (ΤΕΑΑ) αποτελεί Δημόσιο Έσοδο και ως εκ τούτου μπορεί να εισπράττεται μόνο από τους αρμόδιους υπαλλήλους της ΑΠΑ και όχι από «εξουσιοδοτημένους φορείς». Κάθε τέτοια «εξουσιoδότηση» αντίκειται στον Νόμο. Η πρακτική αυτή θυμίζει Οθωμανοκρατία, όπου ο Σουλτάνος επειδή δεν είχε αξιόπιστο φοροεισπρακτικό μηχανισμό, εκμίσθωνε τους φόρους στους κατά τόπους Κοτσαμπάσηδες.