Άρθρο 24 – Υποχρεώσεις προσωπικού Τμήματος Νομικών Υποθέσεων

1. Ο Νομικός, που προΐσταται του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων, καθώς και οι νομικοί που το στελεχώνουν δεν επιτρέπεται:
α) να αναλαμβάνουν, κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων, υποθέσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος, πέραν των όσων χειρίζονται στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους στην Α.Π.Α.,
β) μετά από την αποχώρηση τους με οποιονδήποτε τρόπο, να παρέχουν υπηρεσία, με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων, τις οποίες χειρίσθηκαν κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων,
γ) για δύο (2) έτη μετά από την αποχώρηση τους με οποιονδήποτε τρόπο να αναλαμβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της Α.Π.Α., καθώς και την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεων της Α.Π.Α..
2. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της παρ. 1 επιβάλλεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Δικαιοσύνης, πρόστιμο, που μπορεί να φθάνει μέχρι το δεκαπλάσιο της τελευταίας ετήσιας αμοιβής που έλαβε ο Νομικός του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων κατά τη διάρκεια της απασχόλησής του.
3. Η Α.Π.Α., με απόφαση του Διοικητή, ύστερα από εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Νομικών Υποθέσεων, δικαιούται κατ’ εξαίρεση να προσφύγει στις υπηρεσίες εξωτερικού δικηγόρου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την ιδιαίτερη σπουδαιότητα ή το εξειδικευμένο αντικείμενο της υπόθεσης. Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε εξωτερικούς δικηγόρους προσδιορίζονται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Α.Π.Α..