Άρθρο 32 – Διαιτησία

1. Συστήνεται στην Α.Π.Α. θεσμός μόνιμης διαιτησίας για την επίλυση των διαφορών που άπτονται θεμάτων σχετικών με τις αρμοδιότητές της και αναφύονται:
α. μεταξύ επιχειρήσεων, ή
β. μεταξύ επιχειρήσεων και του Δημοσίου, ή
γ. μεταξύ επιχειρήσεων και χρηστών ή επιβατών.
2. Για να υπαχθούν οι διαφορές της παρ. 1 στη διαιτησία της Α.Π.Α. απαιτείται είτε προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των ενδιαφερομένων, είτε αίτηση υπαγωγής του ενός μέρους και ρητή έγγραφη αποδοχή από το άλλο.
3. Σε περίπτωση έγγραφης συμφωνίας, στο έγγραφο προσδιορίζεται η διαφορά, ή οι διαφορές που τα μέρη επιθυμούν να υπαγάγουν στη διαιτησία. Στο έγγραφο αυτό οι συμβαλλόμενοι μπορούν να καθορίζουν ορισμένες συμβάσεις ή έννομες σχέσεις και να συμφωνούν ότι όσες διαφορές προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους υπάγονται στη διαιτησία αυτή, καθώς και να συνομολογούν ειδικότερες συμφωνίες τους για θέματα διαδικασίας, εφόσον δεν είναι αντίθετες με τις διατάξεις του παρόντος.
4. Η Α.Π.Α., εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη λειτουργίας της, συντάσσει κατάλογο διαιτητών και επιδιαιτητών, ο οποίος αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Α.Π.Α.. Ο κατάλογος αυτός ανανεώνεται κάθε έτος εντός του μηνός Δεκεμβρίου με την ίδια δημοσιότητα. Οι διαιτητές και οι επιδιαιτητές επιλέγονται με κριτήριο την επιστημονική κατάρτιση και την εξειδικευμένη εμπειρία τους σε θέματα εφαρμογής της νομοθεσίας περί αερομεταφορών, αεροναυτιλίας και αεροδρομίων.
5. Η διαδικασία διαιτησίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ρυθμίζεται από τον Οργανισμό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Α.Π.Α. κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27.
6. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διαιτησία εφαρμόζονται συμπληρωματικά σε κάθε περίπτωση που δεν ρυθμίζεται ειδικά ή διαφορετικά από το παρόν ή τον Οργανισμό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς Λειτουργίας της Α.Π.Α. κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27.