Άρθρο 06 – Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης της Α.Π.Α. είναι ο Διοικητής και το Εκτελεστικό Συμβούλιο.