Άρθρο 12 – Αρμοδιότητες Διοικητή Α.Π.Α.

1. Ο Διοικητής προΐσταται των υπηρεσιών της Α.Π.Α. και εποπτεύει τη λειτουργία της, σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Ο Διοικητής της Α.Π.Α. εκπροσωπεί αυτή στο εσωτερικό και διεθνώς, εγκρίνει διαδικασίες εσωτερικής λειτουργίας και συνεργασίας των Διευθύνσεων και των Γραφείων της, παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων, των πορισμάτων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεών της και την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής.
2. Όλες οι αρμοδιότητες της Α.Π.Α. που προβλέπονται στον παρόντα νόμο ασκούνται από τον Διοικητή της, πλην αυτών που ρητώς ορίζεται ότι ασκούνται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο, και αυτών που με απόφασή του μεταβιβάζονται σε επιμέρους οργανικές μονάδες ή σε υφιστάμενα όργανα της Αρχής, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 13.
3. Ο Διοικητής έχει ενδεικτικά τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της Α.Π.Α. και την εκπλήρωση της αποστολής της,
β) εισηγείται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της Α.Π.Α.,
γ) εισηγείται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της Α.Π.Α., καθορίζοντας τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, τους δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τα κριτήρια αξιολόγησης των οργανικών μονάδων της, των Προϊσταμένων αυτών και του προσωπικού τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα,
δ) διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες των επιμέρους οργανικών μονάδων της Α.Π.Α. συμβαδίζουν με το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο της Α.Π.Α. και εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες της Α.Π.Α.,
ε) εισηγείται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Α.Π.Α.,
στ) εισηγείται στον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό για την υποβολή πρότασης για την έκδοση διαταγμάτων ή για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων συναφών με τις αρμοδιότητες της Α.Π.Α.,
ζ) υποβάλλει σχέδια απαντήσεων της Α.Π.Α., για ερωτήσεις, επερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, αναφορές, καθώς και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων βουλευτών, προς την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την υποβοήθηση της άσκησης των κοινοβουλευτικών αρμοδιοτήτων,
η) λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέμηση της διαφθοράς στις υπηρεσίες της Α.Π.Α., συμπεριλαμβανομένης και της κίνησης της διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης ενώπιον των αρμόδιων Πειθαρχικών Συμβουλίων,
θ) παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων και οποιωνδήποτε άλλων πράξεων της Α.Π.Α., εκδίδει εντολές ελέγχου και εγκρίνει τα πορίσματα ελέγχου,
ι) αποφασίζει για τη συμμετοχή της Α.Π.Α. σε ομάδες εργασίας ή επιτροπές ή σε οποιαδήποτε άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών και ορίζει τα πρόσωπα που συμμετέχουν σ΄ αυτές και εκπροσωπούν την Α.Π.Α.,
ια) εκπροσωπεί την Α.Π.Α. διεθνώς, καθώς και ενώπιον κάθε διοικητικής, εθνικής ή αλλοδαπής Αρχής για κάθε ζήτημα που αφορά στους σκοπούς και τις αρμοδιότητές της,
ιβ) υποδεικνύει εκπροσώπους της Α.Π.Α. σε συλλογικά όργανα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, όπως σε συλλογικά όργανα υπουργείων και φορέων,
ιγ) διατυπώνει απόψεις προς τις δικαστικές αρχές επί επίδικων υποθέσεων,
ιδ) εκδίδει τις απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά σύμφωνα με την εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας στην Ελλάδα,
ιε) προΐσταται ιεραρχικά του συνόλου του προσωπικού, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Α.Π.Α.,
ιστ) επιλέγει και διορίζει τους προϊσταμένους των υπηρεσιών της περ. α) του άρθρου 23 που υπάγονται απευθείας σε αυτόν,
ιζ) με την επιφύλαξη της περ. ιστ), διορίζει τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων κάθε επιπέδου στην Α.Π.Α., μετά από την επιλογή τους από το Εκτελεστικό Συμβούλιο, και αποφασίζει τη μετακίνησή τους, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Α.Π.Α.,
ιη) εισηγείται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο σχετικά με τα ειδικότερα προσόντα, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια πρόσληψης προσωπικού στην Α.Π.Α. και την υποβολή στους αρμόδιους φορείς και στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) των αντίστοιχων αιτημάτων για τις σχετικές προκηρύξεις, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
ιθ) εισηγείται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων, τα κριτήρια, τον τρόπο, τη διαδικασία, τα όργανα αξιολόγησης των υπαλλήλων της Αρχής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία, βάσει της οποίας θα καθορισθεί ειδικό σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της Αρχής,
κ) εισηγείται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο τον καθορισμό του μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού της Α.Π.Α.,
κα) είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του συνόλου του προσωπικού της Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και δύναται να επιβάλει ποινή επίπληξης ή προστίμου έως τις αποδοχές ενός μηνός,
κβ) συγκροτεί το Υπηρεσιακό και το Πειθαρχικό Συμβούλιο του προσωπικού της Αρχής,
κγ) συστήνει και συγκροτεί ομάδες εργασίας ή έργου, συμβούλια και ειδικές επιτροπές αξιολόγησης, για τη συνδρομή στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου της Αρχής, σε θέματα όπου απαιτείται ειδική επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία,
κδ) ορίζει τον Πρόεδρο, τα μέλη, τον εισηγητή και τον γραμματέα των διαρκών και ευκαιριακών συλλογικών οργάνων της Α.Π.Α. και καθορίζει τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Οργανισμού και του Κανονισμό Λειτουργίας της Α.Π.Α. και
κε) εισηγείται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο την έκδοση και τροποποίηση του Οργανισμού και των Εσωτερικών Κανονισμών της Αρχής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 27.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 11:01 | Γεώργιος Νίκου

  Άρθρο 12 παρ.3. ε
  Δεδομένου ότι στον τομέα της ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες ανακύπτει η ανάγκη ρύθμισης θεμάτων όπου εμπλέκονται και άλλες συνεργαζόμενες Εθνικές Αρχές και Υπηρεσίες Ασφαλείας, οι σχετικές αποφάσεις που θα προωθούνται για έκδοση από την ΑΠΑ ως Αρμόδια Αεροπορική Αρχή, θα πρέπει να τυγχάνουν της σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών και των συναρμόδιων λοιπών Υπουργών. Ενδεικτικά αναφέρονται ο Εθνικός Κανονισμός Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες (ΕΚΑΠΑ),η σύσταση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (όπου συμμετέχουν αρμόδιοι Υπουργοί), η σύσταση της Ομάδας Συνεργασίας Εμπειρογνωμόνων Εκπροσώπων Φορέων Ασφάλειας (ΟΣΕΕΦΑ) για την αξιολόγηση απειλών στο χώρο της πολιτικής αεροπορίας (με συμμετοχή εκπροσώπων αρμόδιων Υπουργείων και Υπηρεσιών), το Σχέδιο «Ίκαρος» για αντιμετώπιση αεροπειρατειών κλπ.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 19:40 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΑΥΠΑ

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 3
  Άρθρο 12 παρ. 3 ιθ και κ:
  ΣΚΕΠΤΙΚΟ 3
  Σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφο 3 περιπτώσεις ιθ και κ, ο Διοικητής έχει αρμοδιότητες εισήγησης για βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη του υπαλλήλου της Αρχής καθώς και για μισθολογικό καθεστώς υπαλλήλων ΑΠΑ. Αυτές οι αρμοδιότητες απειλούν τις λειτουργικές εγγυήσεις άσκησης του έργου του δημοσίου υπαλλήλου και μάλιστα του επιθεωρητικού έργου.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 3
  Προτείνεται να εξαλειφθούν οι περιπτώσεις ιθ και κ του άρθρου 12, παράγραφος 3, και να προστεθεί νέα αρμοδιότητα του Διοικητή ως εξής: «με νομοθετική ρύθμιση που εισηγείται ο Διοικητής προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ρυθμίζονται τυχόν πρόσθετες αποδοχές»

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 17:33 | ΧΣ

  Το εν λόγω Άρθρο με άλλα λόγια μας λέει πως ο Διοικητής μιας Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής μετατρέπεται ουσιαστικά σε έναν επήγειο μικρό Θεό.

  «κ) εισηγείται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο τον καθορισμό του μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού της Α.Π.Α.»

  Πως ακριβώς θα ορίζεται το μισθολογικό καθεστώς όταν:
  α) υπάρχει ενιαίο μισθολόγιο στο Δημόσιο
  β) σε παρακάτω άρθρο αναφέρεται ότι οι υπάληλλοι που θα μετατεθούν στην ΑΠΑ, θα διατηρήσουν την υφιστάμενη μισθολογική τους κατάσταση.

  Εκτός εάν το Άρθρο είναι οιωνός για μετρατροπή της ΑΠΑ (και ενδεχομένως και της ΥΠΑ στο μέλλον) σε ΑΕ.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2020, 11:48 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

  «εισηγείται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της Α.Π.Α., καθορίζοντας τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, τους δείκτες μέτρησης των αποτελεσμάτων, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, τα κριτήρια αξιολόγησης των οργανικών μονάδων της, των Προϊσταμένων αυτών και του προσωπικού τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα»

  σχόλια επί του ανωτέρω:
  Η διαδικασία αξιολόγησης είναι ενιαία για ΄όλο το ΔΗΜΌΣΙΟ
  Η ΑΑΔΕ έχει άλλη αξιολόγηση;;;;
  Η προσπάθεια υλοποίησης του νομικού μορφώματος ΑΠΑ, με υπερεξουσίες στο Διοικητή αυτού, δεν υφίσταται ούτε νομικώς(ν 4270/2014) Δημόσιο λογιστικό αλλά ούτε εν τοις πράγμασι. Επιπλέον οι ΕΚ ορίζουν την ΑΠΑ ως REAL STATE.
  Από όλες τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η ΑΠΑ είναι το βαθύ κράτος, ή οιονεί ΑΕ;
  Ποια σκοτεινά επιχειρηματικά και πολιτικά συμφέροντα υποκρύπτονται πίσω από όλα αυτά;

 • 5 Σεπτεμβρίου 2020, 10:28 | Μαρία

  «»θ) εισηγείται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων, τα κριτήρια, τον τρόπο, τη διαδικασία, τα όργανα αξιολόγησης των υπαλλήλων της Αρχής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία, βάσει της οποίας θα καθορισθεί ειδικό σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της Αρχής,
  κ) εισηγείται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο τον καθορισμό του μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού της Α.Π.Α.,
  κα) είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του συνόλου του προσωπικού της Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και δύναται να επιβάλει ποινή επίπληξης ή προστίμου έως τις αποδοχές ενός μηνός,»»

  Σχόλια επί των ανωτέρω:
  Ειδικό σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης υπαλλήλων,καθορισμός ειδικού μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού δεν υφίσταται στο Δημόσιο σήμερα.Οι μεταταγέντες υπάλληλοι από την ΥΠΑ σε άλλη διάταξη αναφέρεται ότι διατηρούν το υπηρεσιακό τους καθεστώς.
  Επίσης από που προκύπτει από το Δημοσιουπαλληλικό κώδικα ότι ο Διοικητής μπορεί να επιβάλλει στέρηση αποδοχών; Oι ΑΔΑ ανήκουν στο δημόσιο βάσει του Δημόσιου Λογιστικού(ν4270), δεν είναι ιοιονεί ΑΕ.
  Το παρόν αποτελεί νομικό μόρφωμα δεν υπάρχει στο Δημόσιο Λογιστικό
  Εν κατακλείδι με τη παρούσα διάταξη επιχειρείται ο Διοικητής ΑΠΑ να να μεταβληθεί σε ένα μικρό θεό,και καταργείται κάθε εχέγγυο αμεροληψίας και αδιαβλητότητας για τους υπαλλήλους
  Ως εκ τούτου όλα τα ανωτέρω καταπίπτουν εύκολα στο ΣΤΕ

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 16:35 | Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ, ΥΠΑ, Αν. Π/Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας

  Παρ. 3

  Εδάφιο (θ)

  Μετά τη φράση “εκδίδει εντολές ελέγχου”, προτείνεται να προστεθούν οι ακόλουθες λέξεις: “και επιθεώρησης”. Μετά τη φράση “εγκρίνει τα πορίσματα ελέγχου”, προτείνεται να προστεθούν οι ακόλουθες λέξεις: “και επιθεώρησης”. Έλεγχος και επιθεώρηση δεν συμπίπτουν απαραίτητα εννοιολογικά στον τομέα της εποπτείας. Επίσης, τα ανωτέρω συνάδουν με τη διατύπωση της παραγράφου 2 του άρθρου 26, όπου αναφέρονται έλεγχοι και επιθεωρήσεις.

  Προτείνεται η προσθήκη εδαφίου (κστ) ως ακολούθως: “Αποφασίζει για την έκδοση επαγγελματικών δελτίων ταυτότητας των επιθεωρητών και εφόσον κριθεί σκόπιμο του υπόλοιπου προσωπικού της ΑΠΑ, με εθνική αναγνώριση και εφόσον προβλέπεται διεθνή αναγνώριση.”. Το εδάφιο προτείνεται για την εξασφάλιση πρόσβασης των επιθεωρητών και του προσωπικού της ΑΠΑ στους χώρους των Παρόχων Υπηρεσιών ή/και όπου αλλού αυτό απαιτείται.