Άρθρο 19 – Αποδοχές μελών Εκτελεστικού Συμβουλίου

Οι αποδοχές των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.