Άρθρο 05 – Έσοδα της ΑΠΑ

Οι λειτουργικές δαπάνες της Α.Π.Α. καλύπτονται από:
α) έσοδα που προέρχονται από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής,
β) έσοδα που προέρχονται από κάθε είδους επιβαλλόμενο τέλος, όπως ιδίως μέσω του Τέλους Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων που προβλέπεται στο άρθρο 40 του ν. 2065/1992 (Α’ 113), καταπτώσεις εγγυήσεων, παράβολα ή ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις, την παροχή τεχνογνωσίας ή συμβουλευτικής δραστηριότητας ή τη διενέργεια εξετάσεων και πιστοποιήσεων,
γ) επικουρικά, μέσω επιχορηγήσεων, επιδοτήσεων, οικονομικών ενισχύσεων, πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων του τακτικού κρατικού προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών,
δ) από κάθε άλλη πηγή που σχετίζεται με την άσκηση των δραστηριοτήτων της ή συμβάλλει στην εκτέλεση του έργου της.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 11:25 | K Σ

  Χωρίς επαφή με τα αρμόδια συνδικαλιστικά όργανα και τους αρμόδιους φορείς κατατίθεται το σχέδιο νόμου.
  Το εύρος των αρμοδιοτήτων ,η έκταση και η ισχύς στη λήψη αποφάσεων, πολύ περισσότερο η διασφάλιση των αποδοχών στην ΑΠΑ ανεξαρτήτως επίτευξης στόχων ( σε αντίθεση με τους υπαλλήλους στην αεροναυτιλία στην ΥΠΑ ,οι οποίοι θα δουλεύουν για την επίτευξη των στόχων),οδηγεί σε κάποια συμπεράσματα, η υποθέσεις
  Η μελέτη του νόμου έγινε σε συνεργασία με μελλοντικά εξασφαλισμένα στελέχη της ΑΠΑ
  Οι επιχειρησιακοί υπάλληλοι στην αεροναυτιλία σκοπίμως υποβιβάζεται η θέση τους για να χειραγωγούνται με ευκολία
  Τα σχόλια στη διαβούλευση δε θα έχουν καμία ουσιαστική συμβολή,γιατί αν υπήρχε τέτοια πρόθεση θα είχε ζητηθεί η συνδρομή των ενδιαφερόμενων πριν τη σύνταξη του νόμου
  Προτείνω να ανακλήθεί ο νόμος και να μελετηθεί από τη αρχή σε συνεργασία με τους αρμοδιους φορείς

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 17:52 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΟΣ

  Επιφύλαξη όσον αφορά τη χρηματοδότηση απο τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής. Έχω την εντύπωση ότι αντίκειται στον ευρωπαϊκό κανονισμό και ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων της ΑΠΑ δεν δικαιολογεί χρηματοδότηση απο τη συγκεκριμένη πηγή, ίσως μέρος των δραστηριοτήτων της, αλλά όχι το σύνολό τους, θα πρέπει να εξεταστεί πιο λεπτομερώς το θέμα για να μην βρεθούμε αντίθετοι με τις διεθνείς πρακτικές και νόμους.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 17:30 | Χάρης

  Πως είναι δυνατόν η ΑΠΑ να έχει έσοδα από τα τέλη διαδρομής που προκύπτουν και ταυτόχρονα να έχει ρυθμιστικό ρόλο, είναι προφανώς ασυμβίβαστο.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:20 | Π.Δ., ΕΕΚ

  ΔΗΛΑΔΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΠΕΡΑΠΝΩ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ «ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ»

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 19:21 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΑΥΠΑ

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 2
  Άρθρο 5β, κεφαλαιο Η’, παρ. 1.Α, άρθρο 50 παρ. 1.α:
  ΣΚΕΠΤΙΚΟ 2
  Σύμφωνα με το άρθρο 5β, οι λειτουργικές δαπάνες της Α.Π.Α. καλύπτονται από την παροχή τεχνογνωσίας ή συμβουλευτικής δραστηριότητας ή τη διενέργεια εξετάσεων. Δεν αναφέρεται η εκπαίδευση που καταργήθηκε για την ΑΠΑ. Μεγάλο Λάθος και αντίθετο σε κάθε έννοια αναπτυξιακής και εκπαιδευτικής πολιτικής της Αρχής. Είναι αυτονόητο ότι εκπαιδεύσεις που αφορούν στην αεροναυτιλία, στη διαχείριση αεροδρομίων και στην πυρασφάλεια αεροσκαφών, παραμένουν στην ΥΠΑ. Ωστόσο, το έργο που γίνεται σήμερα στην ΣΠΟΑ της ΥΠΑ και αφορά το μέρος εκείνο που πρέπει να παραμείνει στην νεοσύστατη ΑΠΑ, θα πρέπει να ανατεθεί σε μια αντίστοιχη Σχολή υπό τη μορφή Διεύθυνσης ή Τμήματος, δηλαδή στη Σχολή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΑΠΑ). Αυτό το έργο αφορά στις εκπαιδεύσεις/πιστοποιήσεις προσωπικού της Αρχής, πχ επιθεωρητών αλλά και προσωπικού τρίτων φορέων βάσει των οποίων εκδίδονται άδειες, πτυχία και πιστοποιητικά επαγγελματικής καταλληλότητας ευρωπαϊκώς αναγνωρισμένα. Άλλωστε αντίστοιχες Σχολές υπάρχουν τόσο στην EASA όσο και σε ΑΠΑ άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ιταλίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προστεθεί μια Διεύθυνση ή Τμήμα Σχολής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στην ΑΠΑ στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 2
  Προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο 23 που αφορά τη δομή της ΑΠΑ, στην πρώτη παράγραφο, περίπτωση δγ) Διεύθυνση (ή Τμήμα) Σχολής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  Επιπλέον προτείνεται να προστεθεί Κεφάλαιο Θ στο Παράρτημα Α’ ως εξής:
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
  Σχολή Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
  1. Η Εκπαιδευτική Μονάδα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας η οποία ονομάζεται εφεξής Σχολή Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΑΠΑ), λειτουργεί ως οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης (ή Τμήματος) και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και εξετάσεις πιστοποίησης που απευθύνονται στο προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, δημόσιων υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με κύριο σκοπό την βελτίωση της ασφάλειας (safety και security) στον χώρο των αερομεταφορών.
  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα (training programmes) και η διαδικασία των εξετάσεων εκπονούνται από την ΣΑΠΑ και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και εγκρίνονται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  Η επιλογή των εκπαιδευτών και των εξεταστών ανά μάθημα εκπαίδευσης/εξέτασης γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που εισηγείται ο προϊστάμενος της ΣΑΠΑ και εγκρίνει ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  Ο προϊστάμενος της ΣΑΠΑ εισηγείται προς έγκριση στον Διοικητή της ΑΠΑ τον Κανονισμό λειτουργίας της ΣΑΠΑ και λειτουργεί την ΣΑΠΑ σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό.
  Η εφαρμογή του Κανονισμού της ΣΑΠΑ είναι υποχρεωτική και για τις υπόλοιπες Διευθύνσεις της ΑΠΑ. Ο προϊστάμενος της ΣΑΠΑ είναι υπόλογος για την αξιολόγηση του Κανονισμού ετησίως και για την σύνταξη εισηγήσεων για πιθανές αλλαγές ή τροποποιήσεις του κανονισμού.
  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εξετάσεις της ΣΑΠΑ υλοποιούνται είτε στις εγκαταστάσεις της ΣΑΠΑ στην Κεντρική Υπηρεσία, είτε στις εγκαταστάσεις των περιφερειακών αερολιμένων, είτε σε χώρους που επιλέγουν οι υπηρεσίες και οι φορείς των οποίων το προσωπικό εκπαιδεύεται είτε τέλος με την χρήση εργαλείων τηλε-εκπαίδευσης.
  2. Η ΣΑΠΑ αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα (ή Γραφεία) με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  Α) Τμήμα (Γραφείο) Οργάνωσης και Υποστήριξης της ΣΑΠΑ με αρμοδιότητες:
  α. Την οργάνωση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των τηλε-εκπαιδεύσεων.
  β. Την οργάνωση και την υποστήριξη κάθε είδους εξετάσεων που διενεργούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μονάδας.
  γ. Την τήρηση των απαραίτητων αρχείων και την τήρηση του πρωτοκόλλου.
  δ. Σύνταξη του ετήσιου προγράμματος προμηθειών για την κάλυψη των απαιτήσεων σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό των τμημάτων (ή γραφείων) της ΣΑΠΑ.
  ε. Την τήρηση βιβλιοθήκης Α.Π.Α.
  στ. Το χειρισμό της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, τη γραμματειακή υποστήριξη, την εξυπηρέτηση (πρωτόκολλο διεκπεραίωση εγγράφων), καθώς και τη διακίνηση των πάσης φύσεως εγγράφων.
  Β) Τμήμα (ή Γραφείο) Εκπαίδευσης φορέων και παρόχων υπηρεσιών αερομεταφορών, με αρμοδιότητες:
  α. Την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης επί θεμάτων αεροπορικής ασφάλειας (security) στο προσωπικό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία.
  Τη λειτουργία και διαχείριση του/των συστήματος/-ων προσομοίωσης ελέγχου χειραποσκευών, αποσκευών και φορτίου.
  Τον έλεγχο της καταλληλότητας υποψηφίων εκπαιδευομένων σε θέματα ελέγχου ασφάλειας αερομεταφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ε.Κ.Α.Π.Α., στις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες Ασφάλειας (ΤΟΑ) και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς
  β. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασικής και επαναληπτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τον εν ισχύ Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης και την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, του προσωπικού των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης.
  γ. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επιμόρφωσης των υπευθύνων καθώς και των εκπαιδευτών, υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων επί θεμάτων διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης σε αεροδρόμια.
  δ. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού φορέων διαχείρισης αεροδρομίων, επί θεμάτων λειτουργίας αεροδρομίων.
  ε. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικού αεροπορικού ενδιαφέροντος σε προσωπικό υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
  στ. Την διενέργεια εξετάσεων, επαναξιολογήσεων και σύνταξη εισήγησης για την έκδοση τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης, ανάλογα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  ζ. Την εκπόνηση και υπογραφή συμβάσεων και αποφάσεων σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα αντικείμενα του τμήματος (γραφείου).
  Γ) Τμήμα (ή γραφείο) εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσωπικού Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, με αρμοδιότητες:
  α. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των φάσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης σε θέματα συναφή με το έργο, τις αρμοδιότητες και την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
  β. Την υλοποίηση όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση και πιστοποίηση επιθεωρητών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία με την αρμόδια εποπτική Διεύθυνση.
  γ. Την οργάνωση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης, διαρκούς επιμόρφωσης ειδικού ή και γενικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης για το προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  δ. Την έκδοση αποφάσεων μετεκπαίδευσης των υπαλλήλων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται από διεθνείς κανονισμούς ή από πρωτόκολλα συνεργασίας της Αρχής με κρατικούς φορείς ή με διεθνείς οργανισμούς.
  ε. Την εισήγηση για την εκπόνηση και υπογραφή συμβάσεων και αποφάσεων σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε εκπαιδευτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
  Δ) Τμήμα (ή γραφείο) Πτυχίων και Αδειών, με αρμοδιότητες:
  α. Τον προγραμματισμό, την προετοιμασία και τη διενέργεια γραπτών και προφορικών εξετάσεων/επανεξετάσεων του ιπταμένου προσωπικού και προσωπικού εδάφους, για την απόκτηση των σχετικών πτυχίων και αδειών της πολιτικής αεροπορίας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Πτητικών Προτύπων.
  β. Τη μέριμνα για τον ορισμό εξεταστών, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των διαφόρων τύπων εξετάσεων και η εισήγηση για την επικαιροποίηση καταλόγων εξεταστών/εκπαιδευτών.
  γ. Τη μέριμνα για την εκπόνηση, τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση ερωτηματολογίων, για τα διάφορα είδη εξετάσεων.
  δ. Τη διαχείριση των αυτοματοποιημένων συστημάτων εξετάσεων.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 17:10 | Χρηστος Φ.

  α) έσοδα που προέρχονται από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής,
  δηλαδή έσοδα που προέρχονται από το έργο εποπτευόμενου φορέα. Το θεωρώ ασυμβίβαστο. Θα έπρεπε η (ανεξάρτητη;) Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας να μην έχει ουδεμία σχέση με τις αποδοχές και τα έσοδα εποπτευόμενου φορέα (βλ. ΥΠΑ).Τα έσοδα της θα έπρεπε να είναι μόνο ο κρατικός προυπολογισμός

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 16:39 | ΧΣ

  Με άλλα λόγια το άρθρο μας λέει ότι η ΑΠΑ θα παίρνει ουσιαστικά χρήματα από παντού.

  Επίσης, αυτό που γίνεται αντιληπτό είναι πως «η ΑΠΑ ως ρυθμιστής της οικονομικής δραστηριότητας στον εναέριο χώρο» (Άρθρο 4), θα εξυπηρετεί τις λειτουργικές της δαπάνες κατά κύριο λόγο από έσοδα που προέρχονται από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής.

  Που ακριβώς έγκειται λοιπόν ο εποπτικός της ρόλος;

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 16:02 | Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ, ΥΠΑ, Αν. Π/Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας

  Εδάφιο (β)

  Μετά τη λέξη “πιστοποιήσεων” στο τέλος του κειμένου, προτείνεται να προστεθεί: “και άσκησης έργου εποπτείας” για να καλυφθεί η περίπτωση αιτήματος από φορείς που είναι μεν πιστοποιημένοι, επιθυμούν όμως να εξασφαλίσουν ότι συμμορφώνονται ad-hoc με συγκεκριμένες νομοθετικές απαιτήσεις μέσω της διενέργειας επιθεώρησης ή ελέγχου από την ΑΠΑ.

 • 30 Αυγούστου 2020, 23:07 | Τάσος Α.

  Παράγραφος (β): Η «παροχή τεχνογνωσίας», «η παροχή συμβουλευτικής δραστηριότητας», και «η διενέργεια εξετάσεων» αφορούν αδιαμφισβήτητα σε «παροχή υπηρεσιών». Είναι αυτή αρμοδιότητα της ΑΠΑ;
  Και επιπλέον τι εννοεί με την «διενέργεια εξετάσεων»;

  Πέραν των παραπάνω παραδειγμάτων ασάφειας που αφήνουν υπόνοιες αδιαφάνειας ή αυθαιρέτων ερμηνειών, το άρθρο (ως κακέκτυπο αντίγραφο από ιδρυτικούς νόμους άλλων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών) παρουσιάζει την ΑΠΑ ως αποδέκτη χρηματοδοτήσεων από οπουδήποτε…!!!

  Για το παρόν άρθρο (αλλά και για όλα τα ακόλουθα άρθρα) θα πρέπει να αναζητηθεί η συμβολή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους!
  Όπως γνωρίζετε κ. Υπουργέ κάποιες από τις αρμοδιότητες του ΝΣΚ είναι :
  – Η νομοτεχνική υποστήριξη της Διοίκησης κατά την κατάρτιση σχεδίων νόμων και κανονιστικών πράξεων και
  – Η εισήγηση προς τους αρμόδιους υπουργούς για λήψη νομοθετικών μέτρων αναγκαίων για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.
  Δεν φτάνει όμως μόνο να επικαλούμαστε την ύπαρξη του ΝΣΚ, αλλά να το χρησιμοποιούμε κιόλας!!! Έχει ζητηθεί η συμβολή του ΝΣΚ για το παρόν νομοσχέδιο;

 • 27 Αυγούστου 2020, 12:40 | Nikos Pallas

  δ) από κάθε άλλη πηγή που σχετίζεται με την άσκηση των δραστηριοτήτων της ή συμβάλλει στην εκτέλεση του έργου της.

  Ελπίζω τα ανωτέρω να συμπεριλάμβάνουν τα έσοδα απο την επιβολή προστίμων και κυρώσεων όπως προβλέπονται πχ. στις αερολιμενικές διατάξεις