Άρθρο 56 – Προσθήκη άρθρου 30Β στον ν. 4427/2016 – Συγκρότηση σε σώμα και λειτουργία Διοικητικού Συμβουλίου Υ.Π.Α.

Μετά το άρθρο 30Α του ν. 4427/2016 προστίθεται άρθρο 30Β ως εξής:
«Άρθρο 30Β
Διοικητικό Συμβούλιο Υ.Π.Α. – συγκρότηση σε σώμα – λειτουργία – αποζημίωση
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Υ.Π.Α. συγκροτείται σε σώμα, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και αυτού προεδρεύει ο Διοικητής. Μετά από τη συγκρότησή του το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει Αντιπρόεδρο.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως παρόντων πέντε (5) τουλάχιστον εκ των μελών του. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Γενικοί Διευθυντές, καθώς και οι εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιοι Διευθυντές, προκειμένου να ενημερώνουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και να επικουρούν στη λήψη των αποφάσεων. Καθήκοντα Γραμματέως του Διοικητικού Συμβουλίου ασκεί ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης και Συντονισμού.
3. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Υ.Π.Α. λαμβάνονται, εφόσον δεν ορίζεται ειδικώς άλλως, με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Διοικητή. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δημοσιεύονται με πράξη του Διοικητή και πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δεσμευτικές, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της και κοινοποιούνται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και στους ενδιαφερόμενους φορείς.
4. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 26Γ λαμβάνουν αποζημίωση ανά συνεδρίαση. Το ύψος της αποζημίωσης που χορηγείται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, με την επιφύλαξη του ν. 3833/2010 (Α’ 40).»