Άρθρο 27 – Οργανισμός και Εσωτερικοί Κανονισμοί Α.Π.Α.

1. Η οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών της Α.Π.Α., η σύσταση, συγχώνευση και κατάργηση οργανικών μονάδων, η σύσταση, μετατροπή και κατάργηση των οργανικών θέσεων, οι πάσης φύσης κατηγορίες του προσωπικού, η εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων και του προσωπικού, ο προσδιορισμός των επιχειρησιακών διαδικασιών και συστημάτων διακυβέρνησης και διοίκησης, τα ειδικότερα προσόντα διορισμού ανά κλάδο ή/και κατηγορία προσωπικού, τα απαιτούμενα προσόντα για την επιλογή προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και λοιπών οργανικών μονάδων της, οι κλάδοι ή κατηγορίες προσωπικού από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων αυτής, καθώς και η κατανομή των οργανικών θέσεων του προσωπικού της ανά κατηγορία, όπως και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση της Α.Π.Α. ρυθμίζονται από τον Οργανισμό της, με την επιφύλαξη όσων ειδικότερα προβλέπονται στην παρ. 5.
2. Η εσωτερική λειτουργία, η συμμετοχή των υπαλλήλων στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία της Α.Π.Α., καθώς και στην υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, ο δημόσιος υπόλογος και ο τρόπος διαχείρισης των πόρων της Α.Π.Α., η διαδικασία ανάθεσης έργων και προμηθειών, τα σχετικά με την αγορά ή μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες της, τα κωλύματα και η εξαίρεση του Διοικητή και των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου από συνεδριάσεις, η διαδικασία αναπλήρωσης του Διοικητή, των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου ή άλλων υπαλλήλων, η προδικασία και διαδικασία ενώπιον της Α.Π.Α. αναφορικά με πράξεις, αποφάσεις ή γνωμοδοτήσεις της, η κατάρτιση, δημοσίευση και κοινοποίηση των αποφάσεών της, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων για διαπιστωμένες παραβάσεις, η παροχή αντιγράφων ή αποσπασμάτων των αποφάσεων ή γνωμοδοτήσεών της, η διαδικασία για τη διατήρηση των πιστοποιήσεων προσωπικού, η διαδικασία για την κατάρτιση και εφαρμογή προγράμματος εργασίας και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Α.Π.Α. ρυθμίζονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας, με την επιφύλαξη της παρ. 5.
3. Πέραν του Κανονισμού Επιθεωρήσεων του άρθρου 26, ειδικές επιχειρησιακές διαδικασίες, εκπαιδευτικά πρότυπα προσωπικού και κάθε άλλο συναφές ειδικότερο θέμα ρυθμίζονται με επιμέρους Κανονισμούς, σύμφωνα με τις παρ. 4 και 5.
4. Ο Οργανισμός, ο Κανονισμός Λειτουργίας και οι λοιποί Επιχειρησιακοί Κανονισμοί εκδίδονται με αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή, και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Α.Π.Α. εκδίδει τον πρώτο Οργανισμό εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. Ο Οργανισμός και οι Εσωτερικοί Κανονισμοί της Α.Π.Α. τροποποιούνται με απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή. Σε περιπτώσεις σημαντικών οργανωτικών αλλαγών, όπως αυτές που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευση, αναστολή ή κατάργηση οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

  • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 23:26 | Μαρία

    Εν ολίγοις, ο Εσωτερικός κανονισμός που θα βγει μεταγενέστερα από την Συγκρότηση της ΑΠΑ με μόνιμους και ΙΔΑΧ δημοσίους υπαλλήλους κατόπιν αιτήσεως τους, που σε πρώτη φάση με το παρόν νομοσχέδιο δεν χάνουν το υπηρεσιακό και μισθολογικό τους καθεστώς, αργότερα με τον Εσωτερικό Κανονισμό ορίζεται ότι με με μόνη την απόφαση του Εκτελεστικού συμβουλίου θα επιτρέπεται η κατάργηση της Οργανικής τους θέσης, ή και αναπροσαρμογή των ειδικών αποζημιώσεων αυτών!!!
    Τα σχόλια δικά σας…