Άρθρο 29 – Διαδικαστικές υποχρεώσεις για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων

1. Ο Διοικητής και τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, γνωστοποιούν στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών την παροχή υπηρεσίας, συμβουλής, εργασίας ή έργου, που έχουν αναλάβει με εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από την έναρξη της θητείας τους. Οι Γενικοί Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων και οι Επιθεωρητές προβαίνουν, κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους, σε αντίστοιχη γνωστοποίηση στον Διοικητή της Αρχής.
2. Τα πρόσωπα της παρ. 1 οφείλουν να δηλώνουν στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών ή στον Διοικητή, κατά περίπτωση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1: (α) κάθε μεταγενεστέρως ανακύπτουσα σύγκρουση συμφερόντων, υπό την έννοια των παρ. 2 και 3 του άρθρου 28, ευθύς ως λάβουν γνώση αυτής, (β) εάν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων ή όχι, οποτεδήποτε τους ζητηθεί.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης σύγκρουσης συμφερόντων των προσώπων της παρ. 1, οι αρμοδιότητες ως προς τις οποίες υφίσταται η σύγκρουση ασκούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή τις προβλέψεις του Οργανισμού ή των Εσωτερικών Κανονισμών της Α.Π.Α. περί αναπλήρωσης, κατά περίπτωση.
4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, μπορεί να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.