Άρθρο 08 – Ανεξαρτησία Διοικητή και μελών Εκτελεστικού Συμβουλίου

Ο Διοικητής και τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου δεσμεύονται από τον νόμο και τη συνείδησή τους, υποχρεούνται δε να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας. Απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και δεν υπόκεινται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες ανεξάρτητες διοικητικές αρχές.