Άρθρο 54 – Προσθήκη νέου άρθρου 26Γ στον ν. 4427/2016 – Διοίκηση ν.π.δ.δ. «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας»

Μετά το άρθρο 26Β του ν. 4427/2016 προστίθεται άρθρο 26Γ ως εξής:
«Άρθρο 26Γ
Διοίκηση Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας
1. Όργανα διοίκησης της Υ.Π.Α. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Διοικητής, ο Υποδιοικητής Αεροναυτιλίας και ο Υποδιοικητής Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων.
2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Υ.Π.Α. συγκροτείται από επτά (7) μέλη ως εξής:
α. τον Διοικητή της Υ.Π.Α., ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 27,
β. τον Υποδιοικητή Αεροναυτιλίας, ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28,
γ. τον Υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων, ο οποίος διορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 29, και
δ. τέσσερα (4) μέλη.
3. Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου είναι:
α. η γενική εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας της Υ.Π.Α. στο πλαίσιο της υλοποίησης του επιχειρησιακού πλάνου δράσης,
β. η έγκριση του επιχειρησιακού πλάνου δράσης της Υ.Π.Α. και η παρακολούθηση της εφαρμογής του,
γ. η κατάρτιση και έγκριση του Προϋπολογισμού, του Απολογισμού, του Ισολογισμού και της ετήσιας έκθεσης της Υ.Π.Α. και η υποβολή τους στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών προς έγκριση,
δ. η διοίκηση και διαχείριση των πόρων της Υ.Π.Α. με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 64Α,
ε. η διατύπωση αιτιολογημένης άποψης επί των εκθέσεων ελέγχου που εκπονούνται από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, και η συνεργασία με αυτό, για τη διαβίβαση των εκθέσεων αρμοδίως.
4. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι πρόσωπα τα οποία διακρίνονται για το κύρος, την επιστημονική τους κατάρτιση και την επαγγελματική τους ικανότητα στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και ιδίως στον χώρο της αξιοπλοϊας, της αεροναυτιλίας, του ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, των συμβάσεων παραχώρησης λειτουργίας αεροδρομίων, της ρύθμισης της οικονομικής λειτουργίας των αερολιμένων, του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και διαθέτουν εχέγγυα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.
5. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και δεσμεύονται μόνο από τον νόμο και τη συνείδησή τους, υποχρεούνται δε να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας και δεν υπόκεινται σε έλεγχο από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές.
6. Τα πρόσωπα της παρ. 5 δεν επιτρέπεται να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή να έχουν οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς γενικά, καθώς και στην Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων ή σε οποιαδήποτε αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας, ούτε να κατέχουν θέση σε οποιαδήποτε αεροπορική επιχείρηση ή να συμμετέχουν στο κεφάλαιό της ή να έχουν άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους, από υπηρεσίες αεροπορικών επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητά τους, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, καθώς και για τα δύο (2) επόμενα έτη από τη λήξη της. Αν τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου κατέχουν εταιρικά μερίδια ή μετοχές σε οποιαδήποτε αεροπορική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου, που έχουν αποκτήσει από κληρονομική διαδοχή κατά τη διάρκεια της θητείας τους, υποχρεούνται να απέχουν από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων για δύο (2) έτη από τη λήξη της θητείας τους.
7. Οι ως άνω περιορισμοί και ασυμβίβαστα εφαρμόζονται και προκειμένου για τους συζύγους των εκεί αναφερόμενων προσώπων, καθώς και τους συγγενείς τους εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι του δεύτερου βαθμού. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Υ.Π.Α. υποβάλλουν κατ’ έτος την προβλεπόμενη, κατά νόμο, δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
8. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να τηρούν εμπιστευτικότητα και εχεμύθεια, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και ιδίως σε ό,τι αφορά θέματα που άπτονται της εθνικής άμυνας και ασφάλειας.
9. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές και τα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από τον παρόντα νόμο. Ο πειθαρχικός έλεγχος των εν λόγω προσώπων, καθώς και η διαδικασία, για την άσκησή του, καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, εντός τριών (3) μηνών, από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
10. Όπου, στις διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, γίνεται αναφορά σε Εκτελεστικό Συμβούλιο, νοείται στο εξής το Διοικητικό Συμβούλιο της Υ.Π.Α.»

  • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 22:57 | Εμμ. Καλλιουδάκης

    Θεωρώ ότι ένα τουλάχιστον εκ των τεσσάρων λοιπών μελών του ΔΣ πρέπει να είναι μέσα από τους Συλλόγους των εργαζομένων. Ομιλώ ως ΕΕΚ και πιστεύω ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν φωνή σε ένα ΔΣ, αλλά και τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε αποφάσεις που αφορούν τα εργασιακά, αλλά και επιχειρησιακά θέματα.