ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’

1. Το άρθρο 8 του ν. 4663/2020 (Α’ 30) τροποποιείται ως εξής:
α) Στην παρ. 3 της περ. Α’ η φράση «της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.)» αντικαθίσταται με τη φράση «της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.)»
β) Στις παρ. 3, 4 και 5 της περ. Β’ η φράση «Διοικητή της Υ.Π.Α.» αντικαθίσταται με τη φράση «Διοικητή της Α.Π.Α.».
Το άρθρο αυτό διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«Άρθρο 8
Αίτηση για χορήγηση αδειών υδατοδρομίου
Α. Χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου
1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 7, πλην των περιπτώσεων ια), ιβ) και ιγ).
2. Το ύψος του παραβόλου της παραγράφου 1 (γ) του άρθρου 7, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.
Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου δεν καταβάλλεται άλλο παράβολο πέραν του ανωτέρω.
3. Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual) της περίπτωσης (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ια και προεγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.).
4. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης υδατοδρομίου απαιτείται Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Α και υπαγωγή σε Π.Π.Δ. για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Β, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 9.
Β. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου
1. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 7, πλην της περίπτωσης ιγ).
2. Το ύψος του παραβόλου της παραγράφου 1 (γ) του άρθρου 7, ανέρχεται σε τέσσερις χιλιάδες (4.000,00) ευρώ.
Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου δεν καταβάλλεται άλλο παράβολο πέραν του ανωτέρω.
3. Το Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual) της παραγράφου 1 (ι) του άρθρου 7 καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Ιβ και εγκρίνεται από τον Διοικητή της Α.Π.Α.
4. Το Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program) της παραγράφου 1 (ια) του άρθρου 7 καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ και εγκρίνεται από τον Διοικητή της Α.Π.Α., υπό την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης των αρμόδιων Υπηρεσιών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.) ή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη, αντίστοιχα.
5. Το Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan) της παραγράφου 1 (ιβ) του άρθρου 7 καταρτίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ και εγκρίνεται από τον Διοικητή της Α.Π.Α., υπό την προϋπόθεση σύμφωνης γνώμης του Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ή του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανάλογα με τη λειτουργία του υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή ή λίμνη αντίστοιχα, του Πυροσβεστικού Σώματος για θέματα αρμοδιότητάς του, καθώς και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
6. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου απαιτείται Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Α ή υπαγωγή του υδατοδρομίου σε Π.Π.Δ., εάν το υδατοδρόμιο εμπίπτει στα έργα της κατηγορίας Β, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 9.
7. Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου απαιτείται Βεβαίωση χωροθέτησης από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Γ. Χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου
1. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στο Τ.Ε.Μ. Η αίτηση συνοδεύεται από τεχνικό φάκελο, ο οποίος περιέχει τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α), β), γ), δ), ι), ια), ιβ) και ιγ) της παραγράφου 1 του άρθρου 7.
2. Το ύψος του παραβόλου της παραγράφου 1 (γ) του άρθρου 7, ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00) ευρώ.
Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου δεν καταβάλλεται άλλο παράβολο πέραν του ανωτέρω.
3. Όσον αφορά στα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ισχύουν αντίστοιχα τα προβλεπόμενα στις παραγράφους Β.3, Β.4 και Β.5 του παρόντος άρθρου.
4. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας απαιτείται Α.Ε.Π.Ο. σε ισχύ για υδατοδρόμια που ανήκουν στα έργα της κατηγορίας Α, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Α.3 του άρθρου 9.
5. Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υδατοδρομίου απαιτείται Βεβαίωση χωροθέτησης από την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»
2. Το άρθρο 9 του ν. 4663/2020 τροποποιείται ως εξής:
Στην υποπερ. δ’ της παρ. 1 της περ. Α, η φράση «Υπηρεσίας Αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α.» αντικαθίσταται με τη φράση «Υπηρεσία Αεροναυτιλίας της Α.Π.Α.» και η υποπερ. δ’ διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«δ) Στις αρμόδιες Διευθύνσεις Αερολιμένων, Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες και Κανονιστικής Υπηρεσίας Αεροναυτιλίας της Α.Π.Α., προκειμένου κατ’ ελάχιστον να ορίσουν, προσαρμόζοντας κατάλληλα τις απαιτήσεις (Πρότυπα και Συνιστώμενες Πρακτικές) του Παραρτήματος 14 του International Civil Aviation Organization (ICAO), Τόμος Ι, ώστε να ανταποκρίνονται σε υδατοδρόμια, τα φυσικά χαρακτηριστικά του διαδρόμου, να χωροθετήσουν τον διάδρομο, να ελέγξουν τα επίπεδα απελευθέρωσης εμποδίων, να καθορίσουν τις διαδικασίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων ανάγκης, να διαπιστώσουν ή να ορίσουν τις ελεγχόμενες περιοχές και τις διαδικασίες ελέγχου ασφαλείας από έκνομες ενέργειες, να εξετάσουν τη δυνατότητα διαχείρισης της κυκλοφορίας των αεροσκαφών στην αιτούμενη περιοχή δημιουργίας υδατοδρομίου, να καθορίσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις εκτέλεσης των πτήσεων, καθώς και να εξετάσουν τα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου που έχουν υποβληθεί. Ο τεχνικός φάκελος διαβιβάζεται σε όλες τις περιπτώσεις αιτημάτων χορήγησης αδειών»
3. Το άρθρο 11 του ν. 4663/2020 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην περ. α’ της παρ. 2 η φράση «Διεύθυνσης Αερολιμένων της Υ.Π.Α.» αντικαθίσταται με τη φράση «Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων της Α.Π.Α.»
β) Στην περ. β’ της παρ. 2 η φράση «Διεύθυνσης Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες της Υ.Π.Α.» αντικαθίσταται με τη φράση «Διεύθυνσης Αεροπορικής Προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος της Α.Π.Α.».
Η παρ. 2 του άρθρου 11 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«2. Μέλη της Επιτροπής Υδατοδρομίων ορίζονται με την ως άνω απόφαση, ως ακολούθως:
α) Ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων της Α.Π.Α., με τον αναπληρωτή του.
β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Αεροπορικής Προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος της Α.Π.Α., με τον αναπληρωτή του.
γ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με τον αναπληρωτή του.
δ) Ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, με τον αναπληρωτή του.
Ο συντονισμός και η διοικητική υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Υδατοδρομίων διενεργείται από το Τ.Ε.Μ.»
4. Το άρθρο 13 του ν. 4663/2020 τροποποιείται ως εξής:
α) Στις περ. δ’, ε’ και ζ’ το ακρωνύμιο «Υ.Π.Α.» αντικαθίσταται με το ακρωνύμιο «Α.Π.Α.»
β) Στην περ. η’ η φράση «τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α., την Επιτροπή Αναφοράς Περιστατικών Ασφαλείας (Ε.Α.Π.Α.) αντικαθίσταται με τη φράση «τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Π.Α., το Τμήμα Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας, Αναφοράς και Διαχείρισης Συμβάντων και η φράση «ενημερώνονται η Υ.Π.Α.» αντικαθίσταται με την φράση «ενημερώνονται η Α.Π.Α.».
γ) Στην περ. θ’ η φράση «αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α., την Ε.Α.Π.Α.» αντικαθίσταται με τη φράση «αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Π.Α., το Τμήμα Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας, Αναφοράς και Διαχείρισης Συμβάντων».
δ) Στην υποπερ. αα’ της περ. ιδ’ η φράση «σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α. αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α.Π.Α.».
ε) Στην υποπερ. ββ’ της περ. ιδ’ η φράση «σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α. αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α.Π.Α.».
στ) Στην υποπερ. γγ’ της περ. ιδ’ η φράση «σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Υ.Π.Α. αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α.Π.Α.».
ζ) Στην υποπερ. θθ’ της περ. ιδ’ η φράση «καθορίζεται από την Υ.Π.Α.» αντικαθίσταται με τη φράση «καθορίζεται από την Α.Π.Α.».
Το άρθρο 13 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«Άρθρο 13
Υποχρεώσεις φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου
Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου υποχρεούται να:
α) Ενημερώσει εγγράφως το Τ.Ε.Μ. και τις υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 του άρθρου 9 για την έναρξη πτήσεων του υδατοδρομίου είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης πτήσεων, προσκομίζοντας τις βεβαιώσεις ασφαλιστικής κάλυψης της παραγράφου 1 του άρθρου 17.
β) Εφαρμόζει τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και να παρέχει τις υπηρεσίες του υδατοδρομίου με ίσους όρους σε οποιοδήποτε αεροσκάφος.
γ) Ακολουθεί τις υποδείξεις των αεροπορικών, λιμενικών και άλλων αρμόδιων αρχών, καθώς και να προβαίνει έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση ευρημάτων κατά τις επιθεωρήσεις ασφαλείας, διασφαλίζει, όποτε αυτό απαιτείται, την άμεση και απρόσκοπτη διευκόλυνση πρόσβαση στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ., της κατά τόπο αρμόδιας Λιμενικής Αρχής και της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε όλες ανεξαιρέτως τις περιοχές εγκαταστάσεις του εκάστοτε υδατοδρομίου και του φορέα εκμετάλλευσής του και την άμεση χορήγηση τυχόν απαιτούμενων στοιχείων.
δ) Εφαρμόζει τα τεύχη οδηγιών υδατοδρομίου που έχουν εγκριθεί από την Α.Π.Α., να τα ενημερώνει και να τα τροποποιεί σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιών.
ε) Διατηρεί στο υδατοδρόμιο αντίγραφα των εγκεκριμένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου, σφραγισμένα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Π.Α.
στ) Εποπτεύει με κατάλληλα μέσα την υδάτινη περιοχή του υδατοδρομίου και να διατηρεί την περιοχή κίνησης των αεροσκαφών ύδατος ελεύθερη από κάθε εμπόδιο. Ειδικά, στο υδατοδρόμιο πρέπει να διασφαλίζεται, με μέριμνα του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, η απομάκρυνση αντικειμένων, εμποδίων, θαλάσσιων μέσων αναψυχής, λεμβών, σκαφών, πλοίων και κολυμβητών που συνιστούν κίνδυνο για την κίνηση των αεροσκαφών, κάθε φορά τριάντα (30) τουλάχιστον λεπτά της ώρας πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση του αεροσκάφους.
ζ) Τηρεί και παρέχει στην Α.Π.Α., στην αρμόδια λιμενική αρχή και σε άλλες αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, ύστερα από έγγραφη πράξη των τελευταίων, λεπτομερή στοιχεία αεροπορικής κίνησης, καθώς και αναλυτικά στοιχεία αναφορικά με τα εξυπηρετούμενα αεροσκάφη, τα πληρώματα, τους επιβάτες, το φορτίο και το ταχυδρομείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ενημερώνουν τον φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου για τα απαιτούμενα έντυπα, τα οποία υποβάλλονται πριν από την έναρξη της πτήσης, καθώς και για τη διαδικασία υποβολής τους.
η) Διακόπτει τη λειτουργία του υδατοδρομίου και να μην επιτρέπει τη χρησιμοποίησή του, αν διαπιστώσει την ύπαρξη κινδύνου για την ασφάλεια των πτήσεων ή αν δεν είναι δυνατή η παροχή όλων των απαραίτητων υπηρεσιών, μέσων, προσωπικού και εξοπλισμού για την ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου, ενημερώνοντας αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο την Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας των Πτήσεων (Ε.Δ.Α.Α.Π.), τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Π.Α., το Τμήμα Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας, Αναφοράς και Διαχείρισης Συμβάντων και την αρμόδια λιμενική αρχή ή την αρμόδια αρχή σε λίμνες για το πρόβλημα ασφαλείας που εντοπίστηκε. Το υδατοδρόμιο μπορεί να επαναλειτουργήσει, αφού διαπιστωθεί η αποδεδειγμένη άρση των προβλημάτων που επέβαλαν τη διακοπή λειτουργίας του. Για την ανωτέρω διακοπή λειτουργίας και για την επαναλειτουργία ενημερώνονται η Α.Π.Α., η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η αρμόδια Λιμενική Αρχή ή η αρμόδια αρχή σε λίμνες για την έκδοση των σχετικών οδηγιών,
θ) Ενημερώνει αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο την Ε.Δ.Α.Α.Π., τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Π.Α., το Τμήμα Εθνικού Προγράμματος Ασφαλείας, Αναφοράς και Διαχείρισης Συμβάντων και την αρμόδια Λιμενική Αρχή ή την αρμόδια αρχή σε λίμνες για κάθε αεροπορικό ατύχημα ή συμβάν.
ι) Αποστέλλει στην Y.Π.Α. τις προβλεπόμενες αεροναυτικές πληροφορίες για τη δημοσίευσή τους στο Εγχειρίδιο Αεροναυτικών Πληροφοριών Ελλάδος (A.I.P.-GREECE) και στην Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού για την έκδοση σχετικής οδηγίας.
ια) Συμμορφώνεται με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους ή τις Π.Π.Δ..
ιβ) Μεριμνά για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων, των υποδομών και του εξοπλισμού ασφαλείας του υδατοδρομίου και των λιμενικών εγκαταστάσεων που χρησιμοποιεί, φέροντας ευθύνη για την καλή κατάσταση και ασφαλή λειτουργία τους.
ιγ) Παρέχει τις υπηρεσίες του εφαρμόζοντας τις διατάξεις της κείμενης εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
ιδ) Διατηρεί σε καλή κατάσταση και να χρησιμοποιεί τον απαιτούμενο εξοπλισμό ως εξής:
αα) σήμα οπτικής αναγνώρισης: το σήμα αυτό σε σχήμα άγκυρας, διαστάσεων από τέσσερα (4) μέτρα μήκος και δυόμισι (2,5) μέτρα πλάτος έως δέκα (10) μέτρα μήκος και έξι (6) μέτρα πλάτος, απαιτείται να είναι τοποθετημένο σε κατάλληλη περιοχή στο έδαφος ή άλλη επίπεδη επιφάνεια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α.Π.Α., ώστε να είναι εύκολα ορατό από αέρος,
ββ) φανό ειδοποίησης αεροπορικής δραστηριότητας: τηλεενεργοποιούμενος φανός, ο οποίος είναι διαθέσιμος προς χρήση πριν από κάθε προσθαλάσσωση ή αποθαλάσσωση αεροσκάφους, προς ειδοποίηση παρακείμενων πλωτών μέσων για έναρξη αεροπορικής δραστηριότητας (άφιξη ή αναχώρηση αεροσκάφους). Ο φανός πρέπει να είναι τοποθετημένος σε τέτοια θέση στον χώρο του υδατοδρομίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α.Π.Α. και της Λιμενικής Αρχής ή της αρμόδιας αρχής σε λίμνες, ώστε να είναι εύκολα ορατός,
γγ) ανεμούριο ή σημείο «Τ»: ανεμούριο κατάλληλων διαστάσεων, το οποίο πρέπει να είναι τοποθετημένο σε τέτοια θέση στον χώρο του υδατοδρομίου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Α.Π.Α. και της Λιμενικής Αρχής ή της αρμόδιας αρχής σε λίμνες, ώστε να είναι εύκολα ορατό, ακόμα και σε περίπτωση μειωμένης ορατότητας. Αντί για ανεμούριο είναι δυνατόν να τοποθετηθεί ένας ανεμοδείκτης σε σχήμα «Τ»,
δδ) σημεία πρόσδεσης: αρμοδίως και προσηκόντως πιστοποιημένα σημεία για την πρόσδεση των αεροσκαφών ύδατος (δέστρες) επί της προβλήτας αποβίβασης επιβίβασης επιβατών, ως προς τη σταθερότητά τους και την αντοχή τους σε σχέση με τη χρήση για την οποία προορίζονται, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενέστερες των καιρικών συνθηκών που συνήθως επικρατούν στη συγκεκριμένη περιοχή,
εε) σωσίβια άμεσης χρήσης: παραπλεύρως του σημείου πρόσδεσης και παραμονής του αεροσκάφους απαιτείται η ύπαρξη σε κατάλληλη θέση τριών (3) κυκλικών σωσιβίων μη φουσκωτού τύπου, με σχοινί πρόσδεσης μήκους τριάντα (30) μέτρων, έτοιμων για χρήση οποιαδήποτε στιγμή,
στστ) σκάφος: η ύπαρξη και διαρκής διαθεσιμότητα ταχύπλοου σκάφους ολικού μήκους έξι (6) τουλάχιστον μέτρων με εξωλέμβια μηχανή, επαρκούς ιπποδύναμης, ώστε να διαθέτει ικανή ταχύτητα πλεύσης για τη διασφάλιση του αναφερόμενου μέγιστου χρόνου απόκρισης δεκαπέντε (15) λεπτών σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής κίνησης, εφοδιασμένου με τις προβλεπόμενες άδειες και εξοπλισμό, έτοιμο προς χρήση ανά πάσα στιγμή.
Επιπλέον των ανωτέρω, το σκάφος πρέπει να διαθέτει και επαρκή εξοπλισμό διάσωσης για το σύνολο των επιβαινόντων ατόμων του αεροσκάφους, ως εξής:
i) φορητή αυτόματα αναδιπλούμενη σχεδία δώδεκα (12) ατόμων,
ii) αναπνευστικές συσκευές [δέκα (10) τεμάχια κατ’ ελάχιστον],
iii) ισοθερμικές κουβέρτες για παροχή πρώτων βοηθειών [είκοσι τέσσερα (24) τεμάχια],
iv) φορητούς πυροσβεστήρες αφρού έξι (6) κιλών [δύο (2) τεμάχια],
v) κυκλικά σωσίβια [τέσσερα (4) τεμάχια],
ζζ) φορητά μέσα πυρόσβεσης: δίπλα ακριβώς από το σημείο στάθμευσης του αεροσκάφους πρέπει να υπάρχουν φορητοί πυροσβεστήρες που πληρούν τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας, κατάλληλοι για χρήση σε πυρκαγιά υγρών καυσίμων και ηλεκτρολογικού υλικού, τουλάχιστον τρεις (3) ανά κατηγορία, κατασβεστικής ικανότητας 55Α – 233Β-C (σκόνης) για τα υγρά καύσιμα και 113Β-C (διοξειδίου του άνθρακα (CO2)) ή 21Α – 113 B-C (σκόνης) για το ηλεκτρολογικό υλικό. Επιπροσθέτως, επιβάλλεται η ύπαρξη ενός (1) τουλάχιστον τροχήλατου πυροσβεστήρα σκόνης γόμωσης είκοσι πέντε (25) Kg που πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας,
ηη) μέσα περιορισμού θαλάσσιας ρύπανσης: πρόσβαση σε κατάλληλα πλωτά φράγματα, εγκεκριμένου τύπου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3221/2.1.1999 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 76), για τον περιορισμό διαρροής καυσίμου ή λαδιού στο νερό και, σε κατάλληλα απορροφητικά υλικά αντιμετώπισης ρύπανσης, εγκεκριμένου τύπου, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1218.91/1997 κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 951). Τα σχετικά μέτρα εφαρμόζονται και σε περιπτώσεις λειτουργίας υδατοδρομίου σε λίμνη,
θθ) μαγνητική πύλη (WTMD) για τον έλεγχο ασφαλείας των επιβατών και ακτινοσκοπική συσκευή (X-Ray) για έλεγχο ασφάλειας αποσκευών και χειραποσκευών ή αντίστοιχο εξοπλισμό που καθορίζεται από την Α.Π.Α. ύστερα από αξιολόγηση επικινδυνότητας σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Ε.Π.Α.Π.Α.
ιε) Ανεξάρτητα από τη διάρκεια ισχύος της άδειας, ο φορέας λειτουργίας δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωση αμελλητί ανανέωσης επιμέρους πιστοποιητικών και βεβαιώσεων με μικρότερη χρονική διάρκεια ισχύος από αυτήν της άδειας υδατοδρομίου, τα οποία πρέπει πάντα να διατηρούνται σε ισχύ.
ιστ) Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας υδατοδρομίου, ο φορέας λειτουργίας υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το Τ.Ε.Μ. είκοσι πέντε (25) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παύσης της λειτουργίας του υδατοδρομίου.
ιζ) Ο φορέας λειτουργίας του υδατοδρομίου υποχρεούται να παρέχει την ακώλυτη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του υδατοδρομίου και κάθε πληροφορία για τη διενέργεια της επιθεώρησης.»
5. Το άρθρο 16 του ν. 4663/2020 τροποποιείται ως εξής:
Στην περ. ε’ η φράση «της αρμόδιας Δ/νσης της Υ.Π.Α.» αντικαθίσταται με τη φράση «της αρμόδιας Δ/νσης της Α.Π.Α.».
Η περ. ε’ του άρθρου 16 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«ε) οι ιχθυοκαλλιέργειες και η επεξεργασία ιχθύων σε ακτίνα οκτώ (8) χιλιομέτρων από το υδατοδρόμιο, χωρίς έγκριση της αρμόδιας Δ/νσης της Α.Π.Α.»
6. Το άρθρο 18 του ν. 4663/2020 τροποποιείται ως εξής:
Στο δεύτερο εδάφιο διαγράφεται η φράση «στην εποπτική αρχή τελών αερολιμένων της Υ.Π.Α.» και προστίθεται η φράση «στην Α.Π.Α.».
Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 18 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«Ο σχετικός τιμοκατάλογος υπηρεσιών κοινοποιείται στο Τ.Ε.Μ., στην Α.Π.Α., τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.), τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.»
7. Το άρθρο 20 του ν. 4663/2020 τροποποιείται ως εξής:
α) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, η φράση «είτε από πιστοποιημένο από την Υ.Π.Α. προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου» αντικαθίσταται με τη φράση «είτε από πιστοποιημένο από την Α.Π.Α. προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου»
β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 διαγράφεται.
Η παρ. 1 του άρθρου 20 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«Άρθρο 20
Εκπαίδευση προσωπικού υδατοδρομίου
1. Με την προϋπόθεση ότι τηρούνται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος αναφορικά με την εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο υποχρεούται να έχει κατάλληλη εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένης και σχετικής εκπαίδευσης για την εξυπηρέτηση επιβατών με αναπηρία, για να μπορεί να ασκεί με ασφάλεια τα καθήκοντά του, όπως αυτά περιγράφονται στην κείμενη νομοθεσία και στα τεύχη οδηγιών του υδατοδρομίου. Η εκπαίδευση για το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και για το προσωπικό των φορέων που δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο παρέχεται είτε από διεθνείς οργανισμούς [όπως ICAO, International Air Transport Association (IATA)], είτε από φορείς που είναι αναγνωρισμένοι από διεθνείς οργανισμούς, είτε από την Υ.Π.Α., είτε από πιστοποιημένο από την Α.Π.Α. προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου, είτε από αντίστοιχες Εθνικές Αρχές Πολιτικής Αεροπορίας Κρατών – Μελών της Ε.Ε.»
8. Το άρθρο 24 του ν. 4663/2020 τροποποιείται ως εξής:
α) Στην περ. α’ της παρ. 1 η φράση «τις αρμόδιες υπηρεσίες της Υ.Π.Α.» αντικαθίσταται με τη φράση «τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Π.Α.».
β) Στην παρ. 5 η φράση «όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα που έχει εγκριθεί από την Υ.Π.Α.» αντικαθίσταται με τη φράση «όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα που έχει εγκριθεί από την Α.Π.Α.».
Οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 24 διαμορφώνονται ως ακολούθως:
«Άρθρο 24
Υδάτινα πεδία
1. α) Το υδάτινο πεδίο εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας, τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Π.Α. και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από αίτηση του φορέα λειτουργίας ή του ενδιαφερόμενου για χορήγηση άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή για πτήσεις γενικής αεροπορίας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού και συνοδεύεται από τον αντίστοιχο ναυτικό χάρτη, επί του οποίου αποτυπώνεται το υπό έγκριση υδάτινο πεδίο, με αναφορά στις γεωγραφικές συντεταγμένες του συστήματος W.G.S84.
β) Σε περίπτωση έγκρισης της αιτούμενης υδάτινης περιοχής ως υδάτινου πεδίου, οι υπηρεσίες της παραγράφου 1(α) μεριμνούν για την αποτύπωση ή ενσωμάτωση αυτής στους ναυτικούς χάρτες ή πλοηγούς και αεροναυτικούς χάρτες, καθώς και για την ενημέρωση των αρμοδίων λιμενικών αρχών και υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας. Η αρμόδια Διεύθυνση του Πολεμικού Ναυτικού ενημερώνει το Τ.Ε.Μ. και τον ενδιαφερόμενο για την έγκριση ή απόρριψη της περιοχής υδάτινου πεδίου.
γ) Τα υδάτινα πεδία που έχουν εγκριθεί και αποτυπωθεί ή ενσωματωθεί στους ναυτικούς χάρτες ή στους πλοηγούς δύνανται να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε.
δ) Σε κάθε περίπτωση το υδάτινο πεδίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πριν την αποτύπωση ή ενσωμάτωση αυτού στους αντίστοιχους ναυτικούς χάρτες ή πλοηγούς από τις υπηρεσίες της παραγράφου 1(α).»
«5. Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για την ασφαλή διακίνηση του αεροσκάφους σε όλες τις φάσεις της πτήσης από ή προς υδάτινο πεδίο. Για την εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών ασφαλείας σε υδάτινα πεδία ο αερομεταφορέας οφείλει να διαθέτει εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο προσωπικό σύμφωνα με τον Ε.Κ.Α.Π.Α. Ειδικότερα, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των επιβιβαζόμενων επιβατών, χειραποσκευών ή και αποσκευών τους, καθώς και για τον έλεγχο των χώρων του αεροσκάφους μετά την αποβίβαση των επιβατών για τη διαπίστωση της μη ύπαρξης απαγορευμένων αντικειμένων, σύμφωνα με το Παράρτημα 4Γ της ΤΟΑ1 του Ε.Π.Α.Π.Α. και όσα προβλέπονται στο πρόγραμμα ασφάλειας του αερομεταφορέα που έχει εγκριθεί από την Α.Π.Α.».

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 23:33 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Στη παρ. 2, που αφορά την τροποποίηση του άρθρου 9 του Ν.4663/2020, έχουν παραμείνει οι παλαιές ονομασίες των Διευθύνσεων για την υποπερ. δ’. Η ορθή διατύπωση είναι η εξής:

  «δ) Στις αρμόδιες Διευθύνσεις Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων και Αεροπορικής Προστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος της Α.Π.Α., προκειμένου …»

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός ΠΕ1/Α’
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 16:04 | Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ, ΥΠΑ, Αν. Π/Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας

  Εδάφιο (δ) για το άρθρο 9, σελ. 76

  Δεν αποτυπώνονται ορθά, η Διεύθυνση Αερολιμένων και η Διεύθυνση Κανονιστικής Υπηρεσίας Αεροναυτιλίας της ΑΠΑ, με το όνομα της νέας Διεύθυνσης, “Διεύθυνση Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων (ATM/ANS)”.

  Για την αδειοδότηση των υδατοδρομίων πρέπει να αναφερθεί σε ξεχωριστό εδάφιο η απαίτηση έγκαιρης και προ της αδειοδότησης ενημέρωσης και συνεργασίας με τις αρμόδιες Υπηρεσίες Εναέριας Κυκλοφορίας της ΥΠΑ, όπως επίσης το ίδιο πρέπει να γίνει για τα υδάτινα πεδία όπου αναφέρεται μεν η ενημέρωση των υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας αλλά μετά την έγκριση.