Άρθρο 59 – Προσθήκη περ. κβ’ και κγ’ στην παρ. Α του άρθρου 57 ν. 4427/2016 – Αρμοδιότητες Τμήματος Προϋπολογισμού και Δαπανών

1. Μετά την περ. κα’ της παραγράφου Α του άρθρου 57 του ν. 4427/2016 προστίθενται περ. κβ’ και κγ’ ως εξής:
«κβ. Τη σύνταξη σχεδίου ισολογισμού προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
κγ. Τη μέριμνα για την αξιοποίηση των ποσών από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής που αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 2 του άρθρου 65 και της εκεί μνημονευόμενης νομοθεσίας της ΕΕ».
2. Η περ. κβ’ της παρ. Α του άρθρου 57 του ν. 4427/2016 αναριθμείται σε κδ’.