Άρθρο 43 – Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 – Δαπάνες αποζημίωσης του προσωπικού

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (A’ 16) αντικαθίσταται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Οι δαπάνες αποζημίωσης του προσωπικού καθορίζονται και καταβάλλονται μηνιαία ως κίνητρο βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών, μείωσης των καθυστερήσεων, αύξησης της χωρητικότητας του συστήματος και της εναέριας κίνησης ως κάτωθι:
α. Για τον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ2, καθώς και στους Ι.Δ.Α.Χ. που ανήκουν στον Κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και κατέχουν τις αντίστοιχες ειδικότητες των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 44% εκ των ως άνω μηνιαίων αποδόσεων. Αναδρομικά από 1.5.2019 και έως την πλήρη εφαρμογή των Κεφαλαίων Α` και Β` του ν. 4427/2016 (Α` 13) εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα κατειλημμένων οργανικών θέσεων έτους 2018 προς το σύνολο των οργανικών θέσεων του κλάδου έτους 2018 σε ίσα μερίσματα, προσαυξημένα κατά 20% για τους ελεγκτές της ειδικότητας Radar, στους ελεγκτές ειδικότητας Αεροδρομίου, Προσέγγισης και Περιοχής, υπό την προϋπόθεση πραγματικής άσκησης της ειδικότητάς τους.
Η πραγματική άσκηση της ειδικότητας αποδεικνύεται δια της υλοποίησης των μηνιαίων προγραμμάτων εργασίας στις ως άνω θέσεις ή δια των αναγκαίων ωρών τουλάχιστον 180 στον αριθμό ετησίως για τη διατήρηση της σχετικής ειδικότητας σύμφωνα και με τις οικείες διατάξεις και προγραμματισμένες τουλάχιστον κατά 50% στους θερινούς μήνες Ιουνίου έως Σεπτεμβρίου εκάστου έτους ομοίως ενσωματωμένες στα ως άνω μηνιαία προγράμματα εργασίας πιστοποιουμένων ως προς την υλοποίηση με απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α..
Στους υπαλλήλους του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στις Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες στην Ε.Ε. και στον ICAO, καταβάλλονται τα αντίστοιχα μερίσματα της ειδικότητας που κατείχαν χωρίς άλλη προϋπόθεση.
β. Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΕ/ΤΕ Ηλεκτρονικών ΑΤSΕΡ), δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 20% εκ των ως άνω αποδόσεων. Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται στους υπηρετούντες κατόχους άδειας κατά τον ΕΚ 373/2017 και τις εθνικές κείμενες διατάξεις, το προκύπτον από το κλάσμα των κατειλημμένων από υπηρετούντες κατόχους άδειας οργανικών θέσεων προς το σύνολο των κατειλημμένων οργανικών θέσεων, σε ίσα μερίσματα.
Στο προσωπικό του κλάδου που δεν πληροί τις προϋποθέσεις της κατοχής άδειας και της πραγματικής άσκησης του έργου και των δικαιωμάτων της, καταβάλλεται μέρισμα έως 75% του αντίστοιχου μερίσματος των κατόχων άδειας, το οποίο καλύπτεται από τα ως άνω αδιάθετα ποσά».
γ. Για τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών ΠΕ3-ΤΕ3, δύναται να καταβληθεί έως 4% εκ των ως άνω αποδόσεων. Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα των κατηλειμμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων του κλάδου με πραγματική απασχόληση σε θέσεις εργασίας ΑFΙS, κεντρικού συστήματος ΑFTΝ αμιγώς Αεροναυτικών Επικοινωνιών και κατόπιν σύμφωνης γνώμης του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΕΚΕ κατά παρέκκλιση του παρόντος οργανισμού της ΥΠΑ σε θέσεις ΝΟΤΑΜ & Reporting office, τουλάχιστον 60 φυλακών ετήσιο και προγραμματισμένες κατά 40% για τους θερινούς μήνες Ιουνίου – Σεπτεμβρίου αποδεικνυομένων δια της υλοποίησης των σχετικών προγραμμάτων εργασίας πιστοποιουμένων με σχετική απόφαση του διοικητού της ΥΠΑ.
δ. Για τους λοιπούς κλάδους της Υ.Π.Α. δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 25% εκ των ως άνω αποδόσεων. Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα των κατειλημμένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων των κλάδων αυτών. Στην κατηγορία αυτή μεταπίπτει μηνιαία και το προσωπικό των περιπτώσεων α` και γ` που δεν πληροί μηνιαία τις προϋποθέσεις του κλάδου του για πραγματική άσκηση εργασίας, ως άνω περιγράφεται, της σχετικής δαπάνης καλυπτομένης από τα αδιάθετα ποσά των περιπτώσεων α` και γ`, αντιστοίχως, καθώς και το προσωπικό ΕΣΙΔ, του αριθμού των κατειλημμένων και του συνόλου των οργανικών θέσεων, καθώς και του αντίστοιχου κλάσματος αναλόγως τροποποιουμένου.
Το ως άνω ποσό καταβάλλεται σε ίσα μερίσματα προσαυξημένα κατά 40% για τους κλάδους ΠΕ και πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών ΕΣΙΔ, κατά 20% για τους κλάδους ΤΕ εισέτι προσαυξανόμενο για τους ΠΕ-ΤΕ κατά επιπλέον 40% για τους κατόχους πτυχίου επιμελητού πτήσεων με πραγματική απασχόληση σε θέσεις εργασίας εποπτείας και διαχείρισης των χώρων αεροστάθμευσης των αεροδρομίων τουλάχιστον των αυτών φυλακών ως της υποπαραγράφου γ ομοίως προγραμματισμένων, αποδεικνυομένων και πιστοποιουμένων, και για τους κατέχοντες θέση Αερολιμενάρχη προσαυξάνεται κατά 100% εφόσον ανήκουν σε κλάδους της παρούσας υποπαραγράφου.
Με την επιφύλαξη της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 34α ν. 2682/1999, προϋπόθεση για την καταβολή του συνόλου των αποζημιώσεων των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/1999 για όλες τις κατηγορίες υπαλλήλων της Υ.Π.Α., κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, αποτελεί η αξιολόγηση των επιδόσεων της Υ.Π.Α., ως φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας, από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας αναφορικά με την επίτευξη των ετήσιων στόχων εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας, της τήρησης του Σχεδίου Επιδόσεων, της βελτίωσης της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και η επιβεβαίωση της επίτευξης των στόχων αυτών από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταβάλλεται, κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας, το σύνολο των αποζημιώσεων, τα αδιάθετα ποσά διατίθενται στο αποθεματικό της Υ.Π.Α.. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α. μετά από διαβούλευση με την αρμόδια Υπηρεσία της Υ.Π.Α., καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με την ανωτέρω αναφερόμενη διαδικασία αξιολόγησης και οι όροι και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την καταβολή των σχετικών ποσών.».

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 14:50 | Αγγ. Κοτσαλίδου

  Ο κίνδυνος που προκύπτει ειναι η πίεση προς επίτευξη στόχων, να καταλήξει σε επικίνδυνη μείωση των επιπέδων ασφαλείας των πτήσεων,κυνηγώντας στόχους που ορίζονται από φορείς που δεν γνωρίζουν τις αντικειμενικές δυνατότητες που υπάρχουν(π.χ. προσωπικό, αξιόπιστα συστήματα,κ.α.). Η ασφάλεια των πτήσεων σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει εκτιμάται από μη επιχειρησιακους.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 14:12 | ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΤΟΥΡΝΑΒΙΤΗΣ

  Είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια πτήσεων να συνδέονται αμοιβές και μάλιστα που αντιπροσωπεύουν το 70% του συνόλου των αμοιβών των ελεγκτών με το σχέδιο επιδόσεων και αυτό για δύο λόγους.
  1.η υλοποίηση του σχεδίου επιδόσεων δεν εξαρτάται 100% από τους ελεγκτές, αλλά και από άλλους εξωγενείς παράγοντες όπως πχ έλλειψη προσωπικού, παλαιά υλικοτεχνική υποδομή κλπ οπότε θα βρίσκονται οι εργαζόμενοι στην δυσάρεστη θέση να απολογούνται εμπράκτως (χάνοντας εισόδημα) για παραλείψεις και δυσλειτουργίες που δεν τις καθορίζουν οι ίδιοι, αλλά οφείλονται κατά κύριο λόγο στην δυσλειτουργία του δημοσίου τομέα και ειδικά του δημόσιου λογιστικού και
  2.στην πολύ πιθανή περίπτωση, λόγω των παραπάνω ελλείψεων, της μή επίτευξης των στόχων, θα έχουμε εργαζομένους που έχοντας χάσει το 70% των αποδοχών τους, θα ασχολούνται ΑΜΕΣΑ με την ασφάλεια των πτήσεων και όπως αντιλαμβάνεστε αλλά και όπως παντού περιγράφεται στα εγχειρίδια που ασχολούνται με τον ανθρώπινο παράγοντα η διακύβευση της ασφάλειας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ψυχική αλλά και ψυχολογική ηρεμία των συμμετεχόντων ΑΜΕΣΑ σε αυτήν.

  Σας ευχαριστώ

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:24 | ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

  Αρθρο 43 γ. να τροποποιηθει ως ακολουθως…Για τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών(AFISO) ΠΕ/ΤΕ καθώς και στους Ι.Δ.Α.Χ. που ανήκουν στον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών, δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό 6% εκ των ως άνω αποδόσεων. Εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσμα των κατειλημμένων από υπηρετούντες κατόχους άδειας οργανικών θέσεων προς το σύνολο των κατειλημμένων οργανικών θέσεων, σε ίσα μερίσματα… σύμφωνα με την αρχή ίσης μεταχείρισης

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:19 | Ιωάννης Βαρλάμης

  Με το άρθρο 43 τίθενται προς διαβούλευση η διαδικασία αξιολόγησης και οι όροι με τους οποίους θα γίνεται η καταβολή της μηνιαίας αποζημίωσης του προσωπικού της ΥΠΑ.
  Συγκεκριμένα, οι δαπάνες αποζημίωσης του προσωπικού έως τώρα, καθορίζονται και καταβάλλονται μηνιαία ως κίνητρο βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών, μείωσης των καθυστερήσεων, αύξησης της χωρητικότητας του συστήματος και της εναέριας κίνησης, υπό την προϋπόθεση πραγματικής άσκησης της ειδικότητάς τους.
  Με την τελευταία όμως παράγραφο του εν λόγω άρθρου, επιχειρείται μία ριζική αλλαγή σε σχέση με τα ισχύοντα νομοθετήματα και προστίθεται μία έκνομη και παράλογη προϋπόθεση για την καταβολή του συνόλου των αποζημιώσεων των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/1999, που είναι η αξιολόγηση των επιδόσεων της Υ.Π.Α., από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σχετιζόμενη με επίτευξη στόχων εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας, που θα καθορίζονται από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Ανεξάρτητα της τυχόν σκοπιμότητας της νέας αυτής ΄΄αξιολόγησης΄΄ , που στην ουσία εισάγει διπλή προϋπόθεση καταβολής των αποζημιώσεων των υπαλλήλων της ΥΠΑ, η διαδικασία καθορισμού των ετήσιων στόχων δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να εξαιρεί την επιχειρησιακή ΥΠΑ, η οποία γνωρίζει σαφώς καλύτερα τις δυνατότητες χωρητικότητας του συστήματος αλλά και τα περιθώρια για την διατήρηση της ασφάλειας των πτήσεων. Πολλώ δε μάλλον όταν ο εν λόγω αξιολογητής, εν προκειμένω η ΑΠΑ δεν προϋποθέτει καμία επιχειρησιακή γνώση.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:01 | Σ.Κ.

  Είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία, ο αναχρονιστικός Νόμος 2682/1999 (A’ 16) να αναδιαμορφωθεί στο σύνολό του ώστε να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του Ελληνικού Παρόχου Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.

  Είναι απαράδεκτο οι τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων ΥΠΑ να βασίζονται σε performance, υπό την μορφή bonus και μάλιστα με την γνωμάτευση μιας Αρχής που δεν θα ασκεί το κατ’ ουσίαν έργο.
  Η αναφορά περί ‘Ι.Δ.Α.Χ. που ανήκουν στον Κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας’ της παραγράφου 3α, θα πρέπει να γίνει και για τις περιπτώσεις των παραγράφων 3β (Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ασφάλειας Εναέριας Κυκλοφορίας (ΠΕ/ΤΕ Ηλεκτρονικών ΑΤSΕΡ), 3γ (Για τον κλάδο των Τηλεπικοινωνιακών ΠΕ3-ΤΕ3) και 3δ (Για τους λοιπούς κλάδους της Υ.Π.Α.). Είναι αδιανόητο υπάλληλοι υπό το καθεστώς του μονίμου και υπό το καθεστώς ΙΔΑΧ, που ασκούν το ίδιο έργο, στον ίδιο κλάδο να αμείβονται με δύο ταχύτητες.

  Θα πρέπει να επανεξεταστούν στο σύνολό τους τα ποσοστά καταβολής των μηνιαίων αποδόσεων των δαπανών αποζημίωσης του προσωπικού. Αν μη τι άλλο θα πρέπει να γίνει μια δικαιότερη κατανομή των ποσοστών που αφορούν τους υπαλλήλους των κλάδων Αεροναυτιλίας Τηλεπικοινωνιακών ΠΕ3-ΤΕ3 και ΠΕ/ΤΕ Ηλεκτρονικών ΑΤSΕΡ. Και σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν κλάδοι στην Αεροναυτιλία αμειβόμενοι με δύο ταχύτητες και μάλιστα με εντελώς αυθαίρετα και ανίσως κατανεμηθέντα ποσοστά (4% για τον κλάδο Τηλεπικοινωνιακών ΠΕ3-ΤΕ3 και 20% για τον κλάδο Τηλεπικοινωνιακών ΠΕ/ΤΕ Ηλεκτρονικών ΑΤSΕΡ). Ακόμα και η δέσμευση του Υπουργού (η οποία από στο παρόν νομοσχέδιο δεν φαίνεται να υλοποιείται) για ποσοστό 6% για τον κλάδο Τηλεπικοινωνιακών ΠΕ3-ΤΕ3 αποτελεί τρομερή ανισότητα.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:09 | ΛουίζαΛουίζα

  Κάθε χρόνο, όλοι οι επιχειρησιακοί Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, με υψηλό αίσθημα ευθύνης για την δουλειά για την οποία αμοιβόμαστε, παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, αψηφώντας αντιξοότητες όπως έλλειψη προσωπικού, απαρχαιωμένα συστήματα επιτήρησης, απρόβλεπτες καιρικές συνθήκες. Τα επίπεδα στρες, υπό προυποθέσεις, ξεπερνάνε το υγιές και το ανεκτό. Με τίμημα λοιπόν την ψυχική και σωματική μας υγεία, εργαζόμαστε ανελλειπώς με κοινό στόχο την Ασφαλή, Ομαλή και Ταχεία Εξυπηρέτηση της όλο και αυξανόμενης εναέριας κυκλοφορίας, μέχρι να χτυπήσει την πόρτα μας η πανδημία του COVID-19. Το άρθρο 43 δημιουργεί στο σύνολο των επιχειρησιακών Ε.Ε.Κ. μία οικονομική ανασφάλεια ως προς την σταθερότητα των απολαβών τους και τις προυποθέσεις κάτω από τις οποίες θα μπορούν να λαμβάνουν επιδόματα, ακόμα και αν έχουν εργαστεί στο μέγιστο δυνατόν. Παρακαλούμε για τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διορθωθεί το συγκεκριμένο άρθρο.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:08 | Αναστασία Καραγιαννάκου

  Η πρόταση να τεθούν οι αμοιβές του κλάδου που σηκώνει το φορτίο της διεκπεραίωσης των ασφαλών αερομεταφορών υπό την αίρεση της επίτευξης στόχων είναι τουλάχιστον επικίνδυνη. Η δε ιδέα ότι αυτοί οι στόχοι θα τίθενται από ανεξάρτητη αρχή της οποίας ο διοικητής δεν είναι καν απαραίτητο να σχετίζεται με το χώρο, και της οποίας αρχής το προσωπικό θα αμείβεται ανεξάρτητα από την επίτευξη αυτών των στόχων, από πόρους που προέρχονται από τη δουλειά των κλάδων που θα αμείβονται αν και εφόσον, αποτελεί παγκόσμια αποτυχημένη πρωτοτυπία. Το συμπέρασμα είναι ότι η ασφάλεια των αερομεταφορών δε λαμβάνεται καθόλου υπόψη στο συγκεκριμένο άρθρο…