Άρθρο 55 – Προσθήκη νέου άρθρου 30Α στον ν. 4427/2016 – Επιλογή και θητεία λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

Μετά το άρθρο 30 του ν. 4427/2016 προστίθεται άρθρο 30Α ως εξής:
«Άρθρο 30Α
Επιλογή λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Υ.Π.Α. και θητεία αυτών
1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Υ.Π.Α. της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 26Γ επιλέγονται από τη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, κατόπιν διατύπωσης γνώμης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και εισήγησης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Υ.Π.Α. της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 26Γ είναι τριετής και αρχίζει από τη δημοσίευση της απόφασης διορισμού της παρ. 1, μπορεί δε να ανανεωθεί μία μόνο φορά.»