Άρθρο 11 – Επιλογή και διορισμός Διοικητή

1. Ο Διοικητής επιλέγεται μετά από ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτάται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Διοικητή. Στην ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται ρητή αναφορά στα κριτήρια επιλογής και προσδιορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του Διοικητή.
Για την επιλογή του Διοικητή, απαιτείται αιτιολογημένη γνώμη από πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης που υποβάλλεται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών. Η Επιτροπή αυτή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με αποκλειστικό έργο την αξιολόγηση των υποψηφίων. Τα μέλη της ως άνω Επιτροπής Αξιολόγησης χαίρουν ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης απαρτίζεται από τρία (3) μέλη που επιλέγονται από την ελληνική κυβέρνηση και δύο μέλη που ορίζονται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA).
2. Κατόπιν της διαδικασίας της παρ. 1 και της διατύπωσης γνώμης από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ο Διοικητής της Α.Π.Α. επιλέγεται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, και διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 01:48 | K. Kazakos

  ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ!!!

  Πως είναι δυνατόν η επιλογή ενός Έλληνα Διοικητή και στην ΑΠΑ αλλά και στην ΥΠΑ να κρίνεται κάθε φορά από δύο «ξένους» εκπροσώπους της EASA.
  Αξιολογότατους Έλληνες Ακαδημαϊκούς δεν έχουμε?
  Έλληνες Καθηγητές δεν έχουμε?
  Έλληνες επιστήμονες διαγνωσμένου κύρους δεν έχουμε?
  Έλληνες απόφοιτους της Δημόσιας Διοίκησης δεν έχουμε?

  Λυπηρό να εξαρτάται η επιλογή από τους εκπροσώπους της EASA.
  H EASA έχει πολύ συγκεκριμένο ρόλο. Δεν είναι η ώρα να τον αναλύσουμε. Όποιος επιθυμεί ας περιπλανηθεί στην ιστοσελίδα της EASA (https://www.easa.europa.eu/).

  Λυπηρό επίσης και προσβλητικό να συμμετέχει εκπρόσωπος της EASA στην ομάδα εργασίας για την αναδιάρθρωση του νόμου ΥΠΑ- ΑΠΑ.

 • 31 Αυγούστου 2020, 00:36 | Τάσος Α.

  Άρθρο 11
  Παράγραφος 1
  Είναι άκρως προσβλητικό να κρίνεται η επιλογή ενός Έλληνα Διοικητή κάθε φορά από δύο «ξένους» και μάλιστα άνευ διατυπωμένης σαφούς ακαδημαϊκής αναγνώρισης. Είναι επίσης άκρως προσβλητική, για όλα τα στελέχη της Ελληνικής Ακαδημαϊκής και Επιστημονικής κοινότητας, η απαξίωση της ικανότητάς τους να αξιολογούν επαρκώς ένα υποψήφιο στέλεχος της Δημόσιας Διοίκησης.
  Θα μπορούσε να αντικατασταθεί η φράση «…που ορίζονται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA).» με την φράση «…που ορίζονται από την Ελληνική ακαδημαϊκή ή επιστημονική κοινότητα».