Άρθρο 20 – Παύση, παραίτηση και αναπλήρωση του Διοικητή και των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Α.Π.Α.

1. Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, περιλαμβανομένου του Διοικητή, παύεται από το αξίωμά του με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για τους εξής λόγους: α) Για αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω κωλύματος, νόσου ή αναπηρίας σωματικής ή πνευματικής που διαρκεί για περισσότερους από τρεις (3) συνεχόμενους μήνες ή, αν χωρίς την άδεια του Εκτελεστικού Συμβουλίου δεν έχει εκπληρώσει τα καθήκοντά του για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες, για οποιονδήποτε άλλον λόγο. β) Για σπουδαίο λόγο, που αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων του. Σπουδαίο λόγο συνιστά, ιδίως, η αποκάλυψη εμπιστευτικών θεμάτων, για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων του και η κατάχρηση της θέσης του για ίδιο, προσωπικό ή εμπορικό όφελος. γ) Αν παραπεμφθεί αμετάκλητα στο ακροατήριο για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 149 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26). δ) Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις θέσης του σε αυτοδίκαιη αργία, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα. ε) Αν δεν προβεί στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 28 και 29. στ) Αν έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταμένου ή στελέχους οποιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος. ζ) Αν εκλεγεί μέλος της Βουλής των Ελλήνων, ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή των οργάνων διοίκησης πολιτικού κόμματος, αν διοριστεί ως μέλος της Κυβέρνησης ή υφυπουργός ή αν ανακηρυχθεί υποψήφιος βουλευτής, ή υποψήφιος περιφερειάρχης ή υποψήφιος δήμαρχος.
2. Όταν συντρέχουν αναμφισβήτητα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν λόγο παύσης του Διοικητή, το Εκτελεστικό Συμβούλιο, με απόφαση του αρχαιότερου μέλους του, εκκινεί τη διαδικασία, προτείνοντας, με ομοφωνία των μελών του, εξαιρουμένου του Διοικητή, αιτιολογημένα την πρόωρη παύση του στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος εκδίδει σχετική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Υπουργός δύναται οποτεδήποτε να ζητήσει τη γνώμη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, για το εάν συντρέχουν πραγματικά περιστατικά που συνιστούν λόγο πρόωρης παύσης του Διοικητή.
3. Ο Διοικητής ή μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου που έχει παυθεί από το αξίωμά του, δύναται να προσβάλει με προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την απόφαση περί παύσεώς του. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλουν την προσβαλλόμενη απόφαση.
4. Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, που προτίθεται να παραιτηθεί από το αξίωμά του, ενημερώνει σχετικά τον Διοικητή, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την παραίτησή του. Η παραίτηση γίνεται αποδεκτή με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
5. Ο Διοικητής, όταν προτίθεται να παραιτηθεί από το αξίωμά του, ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και το Εκτελεστικό Συμβούλιο, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την παραίτησή του. Η παραίτηση γίνεται αποδεκτή με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Η διαδικασία για τον διορισμό νέου Διοικητή ή μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου ξεκινάει τέσσερις (4) τουλάχιστον μήνες πριν από την εκπνοή της θητείας τους, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 11 και 15.
7. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Διοικητή ή μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου, λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης, διορίζεται νέος Διοικητής ή μέλος, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 11 και 15 εντός τριών (3) μηνών από την κένωση της θέσης, για πλήρη θητεία. Μέχρι τον διορισμό νέου Διοικητή ή μέλους, η λειτουργία του Εκτελεστικού Συμβουλίου δεν διακόπτεται. Για το διάστημα μέχρι τον διορισμό νέου Διοικητή, τα καθήκοντα αυτού ασκεί ο Γενικός Διευθυντής Αεροπορικών Δραστηριοτήτων της Α.Π.Α., ή, εάν ελλείπει ή άλλως κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, καθήκοντα Διοικητή ασκεί ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης ή, άλλως, ένας Διευθυντής εκ των προϊσταμένων επιπέδου Διεύθυνσης της Αρχής με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Εκτελεστικού Συμβουλίου.
8. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας για τον διορισμό νέου Διοικητή ή μέλους κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 7, η θητεία του απερχόμενου Διοικητή ή μέλους παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέων και, σε κάθε περίπτωση, για διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
9. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιλογής του Διοικητή μετά από τη λήξη της θητείας του ή σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας του ή σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή απουσίας του, για το χρονικό διάστημα από τη λήξη της θητείας του μέχρι τον διορισμό νέου Διοικητή ή για όσο διάστημα ο Διοικητής τελεί σε προσωρινή αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του, αναπληρώνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 7.