Άρθρο 57 – Προσθήκη νέου άρθρου 30Γ στον ν. 4427/2016 – Έναρξη λειτουργίας της ΥΠΑ ως ν.π.δ.δ.

Μετά το άρθρο 30Β του ν. 4427/2016 προστίθεται άρθρο 30Γ ως εξής:
«Άρθρο 30Γ
Έναρξη λειτουργίας Ν.Π.Δ.Δ. Υ.Π.Α.
Η λειτουργία της Υ.Π.Α. ως νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο άρχεται με τη συγκρότηση του Διοικητικού της Συμβουλίου σε σώμα, σύμφωνα με το άρθρο 30Β, παρ. 1. Μέχρι τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του συσταθέντος υπό τον παρόντα νόμο νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας», κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30Β, παρ. 1 του παρόντος, ο διατελών Διοικητής και τα λοιπά υφιστάμενα όργανα διοίκησης της αυτοτελούς υπηρεσίας «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» συνεχίζουν να ασκούν κάθε αρμοδιότητα που τους έχει ανατεθεί βάσει της κείμενης νομοθεσίας.»

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 18:53 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Προκειμένου να υπάρχει ουσιαστική νομική βάση για την άσκηση εποπτικού / κανονιστικού έργου και από την ΥΠΑ μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ΑΠΑ, προτείνεται να τροποποιηθεί η φράση:

  «… ο διατελών Διοικητής και τα λοιπά υφιστάμενα όργανα διοίκησης της αυτοτελούς υπηρεσίας «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» …»

  σε

  «… ο διατελών Διοικητής, τα λοιπά υφιστάμενα όργανα διοίκησης και οι υπάλληλοι της αυτοτελούς υπηρεσίας «Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας» …».

  Σημειώνεται ότι η έναρξη λειτουργίας της ΥΠΑ ως ΝΠΔΔ δεν πρέπει να προηγηθεί της έναρξης λειτουργίας της ΑΠΑ.

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός ΠΕ1/Α’
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 18:46 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Στο συγκεκριμένο άρθρο προβλέπεται διαφορετικό κριτήριο για την εκχώρηση των εποπτικών και κανονιστικών αρμοδιοτήτων από την ΥΠΑ στην ΑΠΑ σε σύγκριση με την πρόβλεψη του κειμένου κάτω από την περ. θδ της παρ. 1 του άρθρου 51 του νομοσχεδίου.

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, η εκχώρηση γίνεται μετά τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΥΠΑ (ως ΝΠΔΔ). Σύμφωνα, όμως, με την περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 51 του νομοσχεδίου, η εκχώρηση γίνεται μετά την έναρξη λειτουργίας της ΑΠΑ.

  Αν τα δύο αυτά κριτήρια δεν συμπέσουν χρονικά, θα υπάρξει τυπικό πρόβλημα. Επιπλέον, αν προηγηθεί η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΥΠΑ (ως ΝΠΔΔ) θα υπάρξει και ουσιαστικό πρόβλημα, διότι δε θα υπάρχει νομική βάση για την εκτέλεση εποπτικού/κανονιστικού έργου ούτε από την ΥΠΑ (ως ΝΠΔΔ), ούτε από την ΑΠΑ (η οποία δεν θα έχει ακόμα λειτουργήσει).

  Για τον λόγο αυτόν, προτείνεται να υιοθετηθεί ως γενικό κριτήριο για την εκχώρηση των εποπτικών/κανονιστικών αρμοδιοτήτων η έναρξη λειτουργίας της ΑΠΑ, και να τροποποιηθεί κατάλληλα το παρόν άρθρο.

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός ΠΕ1/Α’
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ