Άρθρο 39 – Πειθαρχικά και Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού

1. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής συγκροτείται πενταμελές Υπηρεσιακό Συμβούλιο του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Α.Π.Α., στη σύνθεση του οποίου μετέχουν με διετή θητεία: α) ένα μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου που εκλέγεται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο και ορίζεται Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του, β) ο αρχαιότερος Διευθυντής εκ των προϊσταμένων Διεύθυνσης της Α.Π.Α., με τον αναπληρωτή του, γ) ο προϊστάμενος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού που ορίζεται ως εισηγητής, με τον αναπληρωτή του από το ίδιο Τμήμα, δ) δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Α.Π.Α. με τους αναπληρωτές τους, κατά τη σειρά εκλογής τους. Μέχρι τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με τα τρία (3) τακτικά μέλη. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί και ως Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του προσωπικού της Αρχής.
2. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής συγκροτείται πενταμελές Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Α.Π.Α., στη σύνθεση του οποίου μετέχουν με διετή θητεία: α) ένα μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου, διαφορετικό από τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, που εκλέγεται από το Εκτελεστικό Συμβούλιο και ορίζεται Πρόεδρος, με τον αναπληρωτή του, β) ο αρχαιότερος Γενικός Διευθυντής εκ των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης της Α.Π.Α., με τον αναπληρωτή του, γ) ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Νομικών Υποθέσεων που ορίζεται ως εισηγητής, με τον αναπληρωτή του από το ίδιο Τμήμα, και δ) δύο (2) αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού των οργανικών μονάδων της Α.Π.Α. με βαθμό τουλάχιστον Β’, με τους αναπληρωτές τους, κατά τη σειρά εκλογής τους. Μέχρι τη διενέργεια εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων, το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα με τα τρία (3) τακτικά μέλη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται, αναλόγως, οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο.
3. Για τους υπαλλήλους της Α.Π.Α., την πειθαρχική δίωξη ασκεί ο Διοικητής.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 19:27 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΑΥΠΑ

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 6
  Άρθρο 39
  ΣΚΕΠΤΙΚΟ 6
  Για την καλύτερη διασφάλιση των λειτουργικών εγγυήσεων των υπαλλήλων της ΑΠΑ, απαιτείται, τόσο το Υπηρεσιακό όσο και το Πειθαρχικό Συμβούλιο να διέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα.
  Από καιρού (ήδη από έτους 2012) στο δημόσιο θεωρήθηκε σωστό η πειθαρχική αρμοδιότητα να αφαιρεθεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο των υπηρεσιών και να ανατεθεί σε διακριτό συλλογικό όργανο, το πειθαρχικό συμβούλιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη αντικειμενικότητα στην κρίση των υποθέσεων. Αυτή ήταν μία από τις μεγαλύτερες τομές των τελευταίων ετών στο πειθαρχικό δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων και θεσμοθετήθηκε με τον ν.4057/2012, ο οποίος στη σύνθεση του νέου αυτού οργάνου περιέλαβε έναν δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό ως πρόεδρο, έναν αντιπρόσωπο ΝΣΚ και έναν διευθυντή άλλης υπηρεσίας, με την προσθήκη των αιρετών μελών του υπηρεσιακού συμβουλίου να θεσμοθετείται λίγα χρόνια αργότερα (2015). Με τον τρόπο αυτό εξισορροπήθηκε αφενός η ανάγκη αμεροληψίας των μελών, αφετέρου ο κοινωνικός έλεγχος του νέου οργάνου δια της συμμετοχής των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων.
  Εξάλλου, για το δεύτερο βαθμό κρίσης λειτουργεί το δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που επίσης προβλέπεται στον Υπαλληλικό Κώδικα, με διακριτή σύνθεση από αυτήν του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, η οποία διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα των αποφάσεών του.
  Το πλέγμα των ανωτέρω διατάξεων θεσπίσθηκε διαχρονικά με βασικό γνώμονα την αντιμετώπιση της διαφθοράς και με σκοπό τη διασφάλιση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της αντικειμενικής κρίσης των πειθαρχικών οργάνων, και ειδικά των συλλογικών (δηλαδή των πειθαρχικών συμβουλίων), που είναι εξάλλου τα αρμόδια για την επιβολή των βαρύτερων ποινών. Θεωρούμε μέγιστης σπουδαιότητας την κατοχύρωση της ανεξαρτησίας των πειθαρχικών συμβουλίων της ΑΠΑ, ενόψει του δύσκολου εποπτικού έργου της, και την υπαγωγή τους στον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα, προκειμένου ταυτόχρονα, πλην της ανεξαρτησίας τους, να κατοχυρώνονται και οι λειτουργικές εγγυήσεις των υπαλλήλων.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 6
  Με βάση τα παραπάνω στο άρθρο 39 πρέπει να γίνουν οι εξής μεταβολές:
  Α. Στην παρ.1 του άρθρου 39 εξαλείφεται το τελευταίο εδάφιο «το υπηρεσιακό συμβούλιο λειτουργεί και ως πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο του προσωπικού της Αρχής».
  Β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 να αντικατασταθεί ως εξής: «Στην Αρχή λειτουργεί Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της και διέπεται, ως προς τη σύνθεση και τη λειτουργία του, από τις διατάξεις του κώδικα δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων και υπαλλήλων ΝΠΔΔ, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για το δεύτερο βαθμό κρίσης των πειθαρχικών υποθέσεων , αρμόδιο είναι το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο που υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα».