Άρθρο 03 – Σύσταση Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.)

1. Συστήνεται ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή με έδρα την Αττική η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.), που υποστηρίζεται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η Α.Π.Α. έχει νομική προσωπικότητα και παρίσταται αυτοτελώς σε κάθε είδους δίκες.
2. Η Α.Π.Α. απολαμβάνει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα. Η Α.Π.Α. υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α` 220), και υποβάλλει ετησίως έκθεση πεπραγμένων στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος με τη σειρά του τη διαβιβάζει στον Πρόεδρο της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 138Α του Κανονισμού της Βουλής.
3. Η Α.Π.Α. είναι ανεξάρτητη, λειτουργικά και διοικητικά, από τη διοίκηση και τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.).

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 11:47 | Night Flight

  η λέξη υποστηρίζεται είναι αόριστη, πρέπει να οριστεί σε ποιους τομείς και με ποιους τρόπους θα παρέχεται αυτή η υποστήριξη

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 20:57 | ΤΣΑΒΑΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

  θεωρω η αλλαγή σε ΝΠΔΔ θα δημιουργήσει προβλήματα μισθολογικά και συνταξιοδοτικα στους υπαλλήλους. Φοβάμαι οτι ειναι προπομπος ιδιωτικοποίησης.
  Μακάρι να έμενε Δημόσια Υπηρεσία .

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 16:06 | ΧΣ

  Εξαιρετικό σχόλιο και πλήρως τεκμηριωμένο από τον κ. K. Kazakos.

  Πραγματικά θα ήθελα να μάθω ποια είναι η απάντηση του κ. Καραγεώργη.

  Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να θέσω το εξής ερώτημα:

  Ποια ακριβώς ειναι η Λειτουργική Ανεξαρτησία της ΑΠΑ όταν τόσο ο Διοικητής της όσο και το Εκτελεστικό της Συμβούλιο ουσιαστικά επιλέγονται από την εκάστοτε Κυβέρνηση (Άρθρα 11 & 15 αντίστοιχα);

  Ευχαριστώ.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 23:30 | K. Kazakos

  Αγαπητέ κύριε,

  Διαβάζοντας από τον τίτλο: ΥΠΑ, Αν. Π/Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας, διακρίνω ότι είστε προϊστάμενος της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ. Με άλλα λόγια του NSA της ΥΠΑ (National Supervisory Athority).

  Προτού αναπτύξω την σκέψη μου, καλό είναι να σας θυμίσω λίγο τί σημαίνει CAA ή ΝΑΑ και προκειμένου για την Ελλάδα HCAA (Hellenic Civil Aviation Authority).

  Ξεκινάμε λοιπόν:

  Αρχές πολιτικής αεροπορίας
  Η Σύμβαση για τη Διεθνή Πολιτική Αεροπορία (η «Σύμβαση του Σικάγου») ιδρύθηκε αρχικά το 1944. Αναφέρει ότι οι υπογράφοντες θα πρέπει να εργαστούν συλλογικά για την εναρμόνιση και την τυποποίηση της χρήσης του εναέριου χώρου για την ασφάλεια, την αποτελεσματικότητα και την κανονικότητα των αεροπορικών μεταφορών. Κάθε υπογράφουσα χώρα, από την οποία υπάρχουν τουλάχιστον 193, έχει αρχή πολιτικής αεροπορίας (όπως η FAA στις Ηνωμένες Πολιτείες) για τους ακόλουθους τομείς της πολιτικής αεροπορίας:

  • Υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας – διαχείριση της κυκλοφορίας εντός του εναέριου χώρου μιας χώρας.
  • Άδεια προσωπικού – ρύθμιση της βασικής εκπαίδευσης και έκδοσης αδειών και πιστοποιητικών.
  • Πτητικές λειτουργίες – διεξαγωγή εποπτείας ασφάλειας των εμπορικών φορέων.
  • Αξιοπλοΐα – έκδοση πιστοποιητικών εγγραφής και πιστοποιητικών αξιοπλοΐας σε πολιτικά αεροσκάφη και εποπτεία της ασφάλειας των οργανισμών συντήρησης αεροσκαφών.
  • Αεροδρόμια – σχεδιασμός και κατασκευή εγκαταστάσεων αεροδρομίου.
  • Ασφάλεια και διευκολύνσεις

  Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η (συντομογραφία CAA) ένας οργανισμός που ελέγχει τη λειτουργία του κλάδου των αεροπορικών ταξιδιών, ειδικά με τη θέσπιση κανόνων ασφαλείας και την καθοδήγηση της κυκλοφορίας των αεροπλάνων. Υπάρχει μια παρόμοια οργάνωση στις ΗΠΑ που ονομάζεται Συντομογραφία Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας της Ομοσπονδιακής Αεροπορίας (FAA).

  Ουσιαστικό CAA.
  Ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας και την ασφάλεια των αεροπορικών εταιρειών.

  Άρα HCAA η γνωστή μας ιστορικά ΥΠΑ.

  Αυτά για την ιστορία!

  Όσον αφορά τώρα την πρότασή σας : «Προτείνεται να προστεθεί στο τέλος του κειμένου της παραγράφου (1): “Η διεθνής αναφορά της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας είναι, Hellenic Civil Aviation Authority (HCAA).”.»

  Αλήθεια μετά από τόσα χρόνια ως Αν. Π/Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας θα έπρεπε να γνωρίζετε και να προτείνετε όχι να προστεθεί το «Ελληνική» στην ΑΠΑ αλλά να μας πείτε τί αναφέρουν οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί σχετικά με το ποια είναι η υποχρέωση του κάθε Κράτους Μέλους σε σχέση με την την Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας του.
  Συγκεκριμένα θα περιμέναμε να μας πείτε το πιο βασικό ότι δηλαδή η υποχρέωση της Ελλάδας ήταν και είναι να δημιουργήσει μια ανεξάρτητη Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας με τουλάχιστον λειτουργικό διαχωρισμό από την ΥΠΑ. Ο ΕΚ 549/2004 και όπως τροποποιήθηκε με τον ΕΚ 1079/2009 είναι σαφής: ««Άρθρο 4
  Εθνικές εποπτικές αρχές
  1.
  Τα κράτη μέλη διορίζουν ή ιδρύουν από κοινού ή μεμονωμένα, έναν ή περισσότερους φορείς ως εθνική εποπτική αρχή τους, για να εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 3.
  2.
  Οι εθνικές εποπτικές αρχές είναι ανεξάρτητες από τους φορείς παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας. Η ανεξαρτησία αυτή επιτυγχάνεται με τον επαρκή διαχωρισμό, σε λειτουργικό τουλάχιστον επίπεδο, μεταξύ των εθνικών εποπτικών αρχών και των φορέων αυτών.
  3.
  Οι εθνικές εποπτικές αρχές ασκούν τις εξουσίες τους κατά τρόπο αμερόληπτο, ανεξάρτητο και διαφανή. Τούτο επιτυγχάνεται με την εφαρμογή κατάλληλων μηχανισμών διαχείρισης και ελέγχου, στο πλαίσιο της διοίκησης ενός κράτους μέλους, μεταξύ άλλων. Ωστόσο, τούτο δεν εμποδίζει τις εθνικές εποπτικές αρχές να ασκούν τα καθήκοντά τους στο πλαίσιο των κανόνων οργάνωσης των εθνικών αεροπορικών αρχών ή οιουδήποτε άλλου δημόσιου φορέα.
  4.
  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές εποπτικές αρχές διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους και ικανότητες για να φέρουν σε πέρας αποτελεσματικά και έγκαιρα τα καθήκοντα που τους ανατίθενται βάσει του παρόντος κανονισμού.
  5.
  Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ονομασίες και τις διευθύνσεις των εθνικών εποπτικών αρχών, καθώς και τυχόν μεταβολές τους, και την ενημερώνουν για τα μέτρα που έλαβαν για να συμμορφωθούν προς τις παραγράφους 2, 3 και 4.»∙

  Με άλλα λόγια θα περιμέναμε να αναφερθείτε στο γιατί δεν δημιουργείται μόνο μια ανεξάρτητη ΕΕΑΑ (NSA) ως διεύθυνση υπαγόμενη απευθείας πχ. στον Υπουργό, παρά μια ΑΠΑ η οποία εμπεριέχει υποβαθμισμένο τον NSA σε μια Γενική διεύθυνση και παράλληλα να τον χρησιμοποιεί για να χρηματοδοτείται και από τον NSA με σκοπό την ύπαρξή της!

  Επίσης να σας θυμίσω ότι στον ΕΚ 550/2004 (1079/2009) στο άρθρο 15 παρ. 2β αναφέρεται το έξης :
  «…Στο κόστος αυτό είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται δαπάνες των εθνικών εποπτικών αρχών ή/και ειδικευμένων φορέων, καθώς και άλλες δαπάνες του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους και παρόχου υπηρεσιών για την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.»

  Δηλαδή οι ΕΕΑΑ της κάθε χώρας χρηματοδοτούνται ως προς το μέρος εκείνο που σχετίζονται αμιγώς με την Παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

  Αλήθεια σας φαίνεται ορθό και συμμορφούμενο με τους Ε.Κ. να χρηματοδοτείται όλη η ΑΠΑ με 1 ευρώ εως το 3% από τα τέλη αεροναυτιλίας? Τί σχέση έχει όλη η ΑΠΑ με την παροχή Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας? Ή μήπως είναι βολικό να «βαπτίζουμε» ουσιαστικά όλη την ΑΠΑ ως NSA για να είμαστε συμμορφούμενοι με τους διεθνείς κανονισμούς?

  Νομίζω είστε ο πλέον αρμόδιος να μας απαντήσετε.? Εκτός εάν δεν το γνωρίζετε.?

  Αλήθεια μια απάντησή σας θα ήταν χρήσιμη…

  Φανταζόμαστε ότι όλοι καταλαβαίνουν τί πάει να δημιουργηθεί με την ΑΠΑ.

  Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 16:42 | Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ, ΥΠΑ, Αν. Π/Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας

  Προτείνεται να προστεθεί στο τέλος του κειμένου της παραγράφου (1): “Η διεθνής αναφορά της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας είναι, Hellenic Civil Aviation Authority (HCAA).”.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 08:14 | Β. Χουτζούμης

  Ἡ ἄσκησις ὑπὸ τῆς Ἀρχῆς κρατικῶν λειτουργιῶν ἐν τῷ πεδίῳ τῆς ἀεροναυτιλίας, ἐπέκεινα αὐτῶν τῆς πιστοποιήσεως καὶ ἐποπτείας, προκαλεῖ ἀνεπιθύμητον διασταύρωσιν μετὰ τῶν ἁρμοδιοτήτων τῆς ΥΠΑ. Οὕτω εἰς πλῆθος περιπτώσεων (ὅπως ἐνδεικτικῶς θέματα ἐναερίου χώρου, συνεργασίας μετὰ στρατιωτικῶν φορέων, διακρατικῆς συνεργασίας, ἐθνικῶν θέσεων εἰς ἑνωσιακὸν γίγνεσθαι) θὰ συμπλέκωνται αἱ ἁρμοδιότητες τόσον τῆς ΑΠΑ ὅσον καὶ τῆς ΥΠΑ μὲ ἄδηλον ἔκβασιν. Τοῦτο ἀποτελεῖ παραβίασιν θεμελιώδους ὀργανωτικῆς ἀρχῆς («ἑνότης ἐντολῶν»). Περαιτέρω, λόγῳ ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοῦ ἐπιχειρησιακοῦ ἔργου, ἡ ΑΠΑ σταδιακῶς θὰ ἐμφανίσῃ ἀπὸ πλευρᾶς τεχνογνωσίας ὑστέρησιν ἐν σχέσει πρὸς τὴν ΥΠΑ, μὲ συνέπειαν βαθμιαίαν ἐξάρτησιν ἐκ τοῦ ἐποπτευομένου φορέως. Βάσει τῶν ἀνωτέρω, ἀμφισβητεῖται ἡ σκοπιμότης ἐντάξεως εἰς ΑΠΑ τῆς ἁρμοδιότητος κρατικῶν λειτουργιῶν πλὴν αὐτῶν τῆς πιστοποιήσεως καὶ ἐποπτείας.

 • 30 Αυγούστου 2020, 23:05 | Τάσος Α.

  Παράγραφος 1:
  Ως ανεξάρτητη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ αρχή (μη προβλεπόμενη από το Σύνταγμα) πρέπει να «ΕΠΟΠΤΕΥΕΤΑΙ» και όχι να «υποστηρίζεται» από το Υπουργείο!!!!
  Και εν πάσει περιπτώσει, με ποιο τρόπο υποστηρίζεται; Ενισχύεται οικονομικά, υλικοτεχνικά, ηθικά ή με στελέχωση; Τι από όλα;
  Το «υποστηρίζεται» υποδηλώνει ότι το Υπουργείο «παρέχει βοήθεια» ή και «ενισχύει» την ΑΠΑ.
  Μήπως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται εκφράσεις που δεν εκπληρώνουν την πραγματική βούληση του νομοθέτη η οποία βέβαια συνάδει με το σύνταγμα;
  Υπάρχουν ρήματα όπως το «εποπτεύεται», «ελέγχεται», «υπάγεται», «επιτηρείται», «παρακολουθείται», «επιστατείται», «επιβλέπεται» και είναι ίσως πιο απλά και ορθά. Ευτυχώς το Ελληνικό μας λεξιλόγιο περιέχει ωραιότατες και σαφέστατες εκφράσεις.

  Παράγραφος 2:
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο νόμος 3051/2002 (Α’220) αφορά αποκλειστικά και μόνο τις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες «ΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ» αρχές που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοια η ΑΠΑ. Είναι ατυχής η κατ’ αναλογία αναφορά της ΑΠΑ σ’ αυτό το εδάφιο του παραπάνω νόμου το οποίο εξάλλου διατυπώνει ότι «Οι ανεξάρτητες αρχές (που προβλέπονται από το ίδιο το Σύνταγμα) απολαύουν λειτουργικής ανεξαρτησίας και δεν υπόκεινται σε εποπτεία και έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Οι ανεξάρτητες αρχές υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής.» Δεν μπορεί λοιπόν η ΑΠΑ (της οποίας η σύσταση ουδόλως προβλέπεται από το Σύνταγμα) ως «ανεξάρτητη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ αρχή» να απολαμβάνει απόλυτη ανεξαρτησία εφαρμόζοντας αποσπασματικά την ειδική νομοθεσία των Συνταγματικώς κατοχυρωμένων ανεξάρτητων (ΜΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ) αρχών.