Άρθρο 21 – Κωλύματα διορισμού Διοικητή, μελών Εκτελεστικού Συμβουλίου και λοιπού προσωπικού

1. Οι υποψήφιοι για την κάλυψη της θέσης του Διοικητή και οι υποψήφιοι για τον διορισμό τους ως μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Α.Π.Α. πρέπει να μην έχουν κώλυμα διορισμού σύμφωνα με τα άρθρα 5, 8 και 9 του ν. 3528/2007 (Α’ 26), ούτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά τον χρόνο του διορισμού τους και επιπλέον να μην έχουν αποκλεισθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση κάθε ελεύθερου επαγγέλματος ή του δικηγορικού λειτουργήματος.
2. Δεν δύνανται να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Διοικητή ή τον διορισμό τους ως μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Α.Π.Α.: α) πρόσωπα τα οποία έχουν καταδικασθεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα των ανωτέρω περιπτώσεων, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί, γ) πρόσωπα τα οποία, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) πρόσωπα τα οποία τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις, ε) πρόσωπα στα οποία έχει επιβληθεί τελεσιδίκως οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145 του ν. 3528/2007.
3. Αποκλείονται του διορισμού στη θέση του Διοικητή ή ως μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Α.Π.Α. α) πρόσωπα τα οποία υπηρετούν, κατά τον χρόνο ανάρτησης στον ιστότοπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ως υπάλληλοι, μόνιμοι ή ΙΔΑΧ, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή έχουν οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς γενικά, καθώς και στην Επιτροπή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Πτήσεων, όπως αυτή προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 996/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με τη διερεύνηση και την πρόληψη ατυχημάτων και συμβάντων στην πολιτική αεροπορία και την κατάργηση της οδηγίας 94/56/ΕΚ (L 295) ή σε οποιαδήποτε αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας και β) πρόσωπα που για χρονικό διάστημα έως δύο (2) έτη πριν από τη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής έχουν υπηρετήσει σε θέση ευθύνης στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση του κλάδου των αερομεταφορών ή συμμετείχαν στο κεφάλαιό της ή είχαν άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους από επιχειρήσεις του κλάδου των αερομεταφορών ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα αυτών.
4. Δεν συνιστά κώλυμα διορισμού στη θέση του Διοικητή ή ως μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Α.Π.Α. η άσκηση καθηκόντων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΔΕΠ ΑΕΙ).
5. Αποκλείονται του διορισμού στη θέση του Γενικού Διευθυντή, του Προϊσταμένου Διεύθυνσης και του Προϊσταμένου Τμήματος πρόσωπα που διατηρούν, κατά τον χρόνο ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ή διατηρούσαν, για χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη πριν από την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του προαναφερόμενου Υπουργείου της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προκήρυξης, οποιαδήποτε εργασιακή σχέση με οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση του κλάδου των αερομεταφορών ή συμμετοχή στο κεφάλαιό της ή άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους από επιχειρήσεις του κλάδου των αερομεταφορών ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα αυτών.

  • 27 Αυγούστου 2020, 13:15 | N.Pallas

    Αποκλείονται του διορισμού στην ΑΠΑ, πρόσωπα για τα οποία υπάρχει ποινική καταδίκη κατά την τελυταία δεκαετία για τα αδικήματα που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 του Εθνικού Κανονισμού Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (ΦΕΚ 1485/Β/17-6-2011)