Άρθρο 22 – Ασυμβίβαστα Διοικητή, μελών Εκτελεστικού Συμβουλίου και λοιπού προσωπικού

1. Για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, ο Διοικητής και τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Α.Π.Α. δεν επιτρέπεται να κατέχουν οποιαδήποτε άλλη θέση ή να έχουν οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς γενικά, καθώς και στην Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων ή σε οποιαδήποτε αρχή που συμμετέχει στην ανάθεση υποχρέωσης δημόσιας υπηρεσίας, ούτε να κατέχουν θέση σε οποιαδήποτε αεροπορική επιχείρηση ή να συμμετέχουν στο κεφάλαιο της ή να έχουν άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους, από υπηρεσίες αεροπορικών επιχειρήσεων ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητά τους. Αν τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου αποκτήσουν από κληρονομική διαδοχή κατά τη διάρκεια της θητείας τους εταιρικά μερίδια ή μετοχές σε οποιαδήποτε αεροπορική επιχείρηση ή άλλη επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται να απέχουν από την ενάσκηση των δικαιωμάτων συμμετοχής και ψήφου στα όργανα διοίκησης, διαχείρισης και ελέγχου των εν λόγω επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια της θητείας τους και για τα τρία (3) επόμενα έτη από τη λήξη αυτής.
2. Με την επιφύλαξη της παρ. 3, κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητή της Α.Π.Α. και των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου αναστέλλεται η εκ μέρους των προσώπων αυτών άσκηση έμμισθου ή άμισθου δημόσιου λειτουργήματος, η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού και των επιχειρήσεών τους, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ. ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα.
3. Εφόσον ο Διοικητής της Α.Π.Α. είναι μέλος ΔΕΠ ΑΕΙ, εφαρμόζεται το άρθρο 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195). Τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Α.Π.Α., τα οποία είναι μέλη ΔΕΠ ΑΕΙ, δεν τελούν σε αναστολή άσκησης καθηκόντων.
4. α. Για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τον διορισμό τους, οι υπάλληλοι κάθε κατηγορίας, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανική ή προσωποπαγή ή Ι.Δ.Α.Χ. ή άλλη θέση στην Α.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των επιθεωρητών, δεν επιτρέπεται να ασκούν καθήκοντα εποπτείας, πιστοποίησης ή επιθεώρησης σε εποπτευόμενους από την Α.Π.Α. ιδιωτικούς φορείς, με τους οποίους διατηρούσαν οποιαδήποτε εργασιακή σχέση ή στο κεφάλαιό των οποίων συμμετείχαν ή από τους οποίους αντλούσαν, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε όφελος, εντός χρονικού διαστήματος έως τρία (3) έτη πριν από τον διορισμό τους.
β. Τα πρόσωπα της περ. α΄ δεν επιτρέπεται να ασκούν καθήκοντα εποπτείας, πιστοποίησης ή επιθεώρησης σε εποπτευόμενους από την Α.Π.Α. ιδιωτικούς φορείς, εφόσον αποκτήσουν συμμετοχή στο κεφάλαιο αυτών ή εφόσον αντλούν άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε όφελος εξ αυτών κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Α.Π.Α..
γ. Η παράβαση των περ. α’ ή β’ συνιστά σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα κατά την έννοια του Υπαλληλικό Κώδικα.
5. α. Για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από τη λήξη της θητείας τους, ο Διοικητής, και τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να αποκτήσουν την οποιαδήποτε εργασιακή σχέση σε οποιαδήποτε επιχείρηση του κλάδου των αερομεταφορών ή να συμμετέχουν στο κεφάλαιό της ή να έχουν άμεσο ή έμμεσο προσπορισμό οποιουδήποτε οφέλους, από επιχειρήσεις του κλάδου των αερομεταφορών ή από τρίτους, που επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητα αυτών.
β. Για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από τη λήξη της θητείας τους, οι Γενικοί Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων και οι Επιθεωρητές δεν επιτρέπεται να αποκτήσουν την οποιαδήποτε εργασιακή σχέση σε οποιαδήποτε επιχείρηση του κλάδου των αερομεταφορών.
6. Τα ασυμβίβαστα και οι λοιποί περιορισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του παρόντος αναφύονται και εφαρμόζονται αναλογικά και ως προς τις δραστηριότητες των συζύγων αναφερόμενων προσώπων, ή των συμβιούντων κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181), καθώς και των συγγενών τους εξ αίματος και εξ αγχιστείας μέχρι του δεύτερου βαθμού.
7. Ο Διοικητής, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, οι Γενικοί Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων και οι Επιθεωρητές εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους αν: α) εκδοθεί σε βάρος τους αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), β) δεν προβούν στις γνωστοποιήσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 29.
8. Η άσκηση καθηκόντων Διοικητή, μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου, Γενικού Διευθυντή, Προϊσταμένου Διευθύνσεων και Τμημάτων και Επιθεωρητή αναστέλλεται αν εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, σύμφωνα με τον ν. 3528/2007 και μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Σε περίπτωση αναστολής κατά τα ανωτέρω, επέρχεται αναπλήρωση για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή τις προβλέψεις του Οργανισμού ή των Εσωτερικών Κανονισμών της Α.Π.Α. περί αναπλήρωσης, κατά περίπτωση.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 11:27 | Night Flight

  Στις παραγράφους 4α και 6 έρχεται ο νόμος να θέσει πιο αυστηρές διατάξεις από αυτές που ισχύουν στην EASA. Έλληνες υπάλληλοι που εργάζονται στην EASA και ασκούν έλεγχο , συμπληρώνουν DECLARATION OF INTERESTS (DOI) FORM για να μπορούν να εργάζονται . Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 11 παράγραφος 3 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων της EASA και το άρθρο 11 παράγραφος 1 των όρων για την απασχόλησης τους , πριν από την πρόσληψη η αρχή εξετάζει εάν ο υποψήφιος έχει οποιοδήποτε προσωπικό συμφέρον που να βλάπτει την ανεξαρτησία από την εκτέλεση των καθηκόντων του ή οποιαδήποτε άλλη σύγκρουση συμφερόντων. Για το σκοπό αυτό, ο υποψήφιος, χρησιμοποιώντας αυτή την συγκεκριμένη φόρμα, ενημερώνει για οποιαδήποτε πραγματική ή πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. »

  Σε αντίθεση ο νόμος προς ψήφιση θέτει πολύ αυστηρά κριτήρια της παραγράφου 4.α για τον ίδιο υπάλληλο, αλλά και όλων των άλλων προσώπων που συνδέονται με αυτόν όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 6. Φτάνει δε έως και συγγενείς εξ αγχιστείας που μπορεί να μην γνωρίζει καν ο υπάλληλος. Όλα αυτά σε μια περιορισμένη αγορά με εφαρμογή των προβλέψεων αυτών που ορίζονται.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 17:06 | ΧΣ

  Συμφωνώ με το σχόλιο του κ. ΖΗΝΩΝ.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 23:25 | ΖΗΝΩΝ

  Εν ολίγοις, Ο Διοικητής καμία σχέση με τον αεροπορικό χωρο, με γνώση Ευρωπαϊκών σπουδών και ΕΚ ούτε λόγος, οι υπόλοιποι του Εκτελεστικού συμβουλίου
  απ ότι διαφαίνεται επίσης, και όλοι αυτοί θα διαχειρίζονται και δημόσιο χρήμα και απ το Eurocontrol, δεν θα δημοσιεύουν Ισολογισμό για είναι γνωστό τοις πάσι η διαχείριση αυτού αλλά θα ελέγχονται από Ιδιώτη που θα εκτελεί Εσωτερικό ελεγχο και δεν θα φέρουν με άλλη διάταξη του παρόντος σχεδίου νόμου και ευθύνη
  Συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα λοιπόν ότι εντέχνως αποκλείστηκαν εξειδικευμένοι υπηρεσιακοί παράγοντες ως καθύλην αρμόδιοι και συνεπικουρικά αιρετό μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.
  Η παρούσα διάταξη προεικονίζει μεγάλο γλέντι…

 • 3 Σεπτεμβρίου 2020, 08:01 | Β. Χουτζούμης

  Ὁ περιορισμὸς τοῦ ἄρθρου 22, παρ.5β τοῦ σχεδίου νόμου ἐπὶ τακτικοῦ προσωπικοῦ τῆς Ἀρχῆς κρίνεται ἐξαιρετικῶς ἐπαχθής.