Άρθρο 61 – Προσθήκη περ. κβ’ στην παρ. Α του άρθρου 60 ν. 4427/2016 – Αρμοδιότητες Τμήματος Προϋπολογισμού και Δαπανών

1. Μετά την περ. κα’ της παρ. Α του άρθρου 60 του ν. 4427/2016 προστίθεται περ. κβ’ ως εξής:
«κβ. Τη σύνταξη σχεδίου ισολογισμού προς έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο».
2. Η περ. κβ’ της παρ. Α του άρθρου 60 του ν. 4427/2016 αναριθμείται σε κγ’.