Άρθρο 50 – Καταργούμενες διατάξεις

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. τα άρθρα 1 έως 25Α, 30 και 45Α του ν. 4427/2016,
β. το π.δ. 84/2018,
γ. η παρ. 9 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999,
δ. το άρθρο 32 του ν. 2912/2001,
ε. η υπ’ αρ. Δ/ΥΠΑ/10284/2019 (Β’ 1406) και η υπ’ αρ. Δ/ΥΠΑ/10285/2019 (Β’ 1407) υπουργικές αποφάσεις. Το προσωπικό της Υ.Π.Α. που κατανεμήθηκε και τοποθετήθηκε στην Α.Π.Α. δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων και κάθε άλλης σχετικής απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων περί κατά τόπους τοποθέτησης, επανέρχεται αυτοδικαίως στην Υ.Π.Α. από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν ανά υπάλληλο, συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων τοποθέτησης σε νέους κλάδους.
στ. η παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4590/2019,
ζ. κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτόν.
2. Οι διατάξεις των π.δ. 150/2007 και 103/2010 καταργούνται από την έναρξη λειτουργίας της Α.Π.Α., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 52 του παρόντος.
3. Οι διατάξεις των π.δ. 147/2005, 165/2005 και 29/2010 καταργούνται από την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 13 του άρθρου 26 Κανονισμού Επιθεωρήσεων.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος ανακαλούνται οι μετατάξεις/μεταφορές και αποσπάσεις προσωπικού που έλαβαν χώρα δυνάμει των παρ. 3 και 4 του άρθρου 42 του π.δ. 84/2018.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 15:10 | Γ.Κ.

  Η κατάργηση της υπ’ αρ. Δ/ΥΠΑ/10285/2019 (Β’ 1407) υπουργικής απόφασης κατανομής και κατάταξης σε κλάδους/ειδικότητες των νέων δομών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), υπηρετούντος προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), συνεπάγεται την επαναφορά στις διατάξεις του Π.Δ. 56/89, οι οργανικές θέσεις του οποίου σε κάποιους κλάδους / ειδικότητες δεν επαρκούν για να καλυφθούν από τους υπαλλήλους που θα επανέλθουν αυτοδικαίως στην ΥΠΑ από την ΑΠΑ. Δεδομένου ότι το Π.Δ. 85/2018 παραμένει σε ισχύ, πρέπει να παραμείνει σε ισχύ και η υπ’ αρ. Δ/ΥΠΑ/10285/2019 (Β’ 1407) απόφαση.
  Επιπλέον, η επαναφορά των υπαλλήλων που κατανεμήθηκαν και κατατάχθηκαν σε κλάδους / ειδικότητες της ΑΠΑ πρέπει να υλοποιηθεί με μεταφορά της θέσης που κατέχουν, οργανικής ή προσωποπαγούς, προσαυξάνοντας ισάριθμα τις θέσεις των κλάδων / ειδικοτήτων της ΥΠΑ στους οποίους θα καταταχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2018 κατά την αυτοδίκαιη επαναφορά τους.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 09:37 | ΚΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

  Ο Νόμος θα πρέπει να διευκρινίσει πώς θα ρυθμιστούν (με ΠΔ ή Νόμο)τα θέματα της «διοικητικής αναδιοργάνωσης του Παρόχου», του νέου οργανογράμματος, του προσωπικού, των οργανικών θέσεων, κ.λ.π.
  Στ. Κίτσου
  Δ19/ΙΣΤ

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 01:20 | Μαρία

  Κατά τη γνώμη μου, το συγκεκριμένο άρθρο είναι το πιο λυπηρό από όλα…
  Η Πολιτική Αεροπορία στην Ελλάδα οφείλει την επιτυχία της στο έμψυχο δυναμικό της.
  Δεν είμαστε απλά ένας αριθμός υπαλλήλων, είμαστε αυτοί που φροντίζουμε καθημερινά από τα πόστα μας (αεροδρόμια και Κ.Υ) για την ασφάλεια των επιβατών, για τις αεροδιακομιδές των ασθενών, για την τήρηση της νομοθεσίας, για τα δικαιώματα των ΑμεΑ κ.α. Στηρίζουμε τον τουρισμό, τη βαρειά βιομηχανία της χώρας μας.
  Παρόλα αυτά, έχετε αποφασίσει να καταργήσετε το Π.Δ.84/2018 χωρίς να υπολογίσετε ότι οι υπάλληλοι που είχαν κατανεμηθεί και τοποθετηθεί στην ΑΠΑ είναι υπάλληλοι πολύτιμοι για τη νεά Αρχή…
  Δεν γνωρίζω το όφελος για τους μείον 100 υπαλληλους αλλά είμαι σχεδόν σίγουρη για τις απώλειες

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 15:13 | Ν. Σαμπατάκου

  Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 50 παρ.1(ε) πρέπει να συμπληρωθεί με τροποποίηση ή αντικατάσταση των άρθρων 11 και 13 παρ.1 του π.δ.85/2018, ούτως ώστε να προβλέπονται θέσεις αντίστοιχου αριθμού των υπαλλήλων που επανέρχονται από την ΑΠΑ στην ΥΠΑ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 10:18 | Κωνσταντίνος Μοσχόβης

  Οι υπάλληλοι που επανέρχονται από την ΑΠΑ στην ΥΠΑ, πρέπει να επιστρέψουν με τις οργανικές τους θέσεις διότι παρατηρείται το φαινόμενο, για παράδειγμα στον κλάδο των Αερολιμενικών, να επιστρέφουν πολλαπλάσιοι υπάλληλοι των 30 οργανικών θέσεων που προβλέπονται στο ΠΔ85/2018. Αυτή η σοβαρή ασυμβατότητα θα πρέπει να αρθεί με ανάλογη αύξηση των οργανικών θέσεων στο ΠΔ85/2018.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 08:17 | Αγγελική Οικονόμου

  Σύμφωνα με την προτεινόμενη ρύθμιση «το προσωπικό της Υ.Π.Α. που κατανεμήθηκε και τοποθετήθηκε στην Α.Π.Α. επανέρχεται αυτοδικαίως στην Υ.Π.Α. από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου».
  Αντίστοιχα θα πρέπει να καταργηθούν οι διατάξεις του άρθρου 11 και 13 του πδ 85 ώστε να επανέρθουν αυτοδικαίως στην ΥΠΑ και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 20:20 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΑΥΠΑ

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 10
  Άρθρο 50
  ΣΚΕΠΤΙΚΟ 10
  Σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 1 ε «…Το προσωπικό της Υ.Π.Α. που κατανεμήθηκε και τοποθετήθηκε στην Α.Π.Α. δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων και κάθε άλλης σχετικής απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων περί κατά τόπους τοποθέτησης, επανέρχεται αυτοδικαίως στην Υ.Π.Α. από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν ανά υπάλληλο, συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων τοποθέτησης σε νέους κλάδους…». Για λόγους ασφάλειας δικαίου, πρέπει να συμπληρωθεί η διάταξη ώστε εκτός από την αυτοδίκαιη επαναφορά των υπαλλήλων, να θεσμοθετηθεί και η αυτοδίκαιη επαναφορά στην ΥΠΑ των οργανικών θέσεων.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 10
  Το άρθρο 50 παράγραφος 1 ε διαμορφώνεται ως εξής: «…Το προσωπικό της Υ.Π.Α. που κατανεμήθηκε και τοποθετήθηκε στην Α.Π.Α. δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων και κάθε άλλης σχετικής απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων περί κατά τόπους τοποθέτησης, επανέρχεται αυτοδικαίως στην Υ.Π.Α. με αντίστοιχη επαναφορά στην Υ.Π.Α. των οργανικών θέσεων του κλάδου τους από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρουμένων σε ισχύ των λοιπών διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν ανά υπάλληλο, συμπεριλαμβανομένων και των πράξεων τοποθέτησης σε νέους κλάδους…».

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 19:55 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΑΥΠΑ

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 2
  Άρθρο 5β, κεφαλαιο Η’, παρ. 1.Α, άρθρο 50 παρ. 1.α:
  ΣΚΕΠΤΙΚΟ 2
  Σύμφωνα με το άρθρο 5β, οι λειτουργικές δαπάνες της Α.Π.Α. καλύπτονται από την παροχή τεχνογνωσίας ή συμβουλευτικής δραστηριότητας ή τη διενέργεια εξετάσεων. Δεν αναφέρεται η εκπαίδευση που καταργήθηκε για την ΑΠΑ. Μεγάλο Λάθος και αντίθετο σε κάθε έννοια αναπτυξιακής και εκπαιδευτικής πολιτικής της Αρχής. Είναι αυτονόητο ότι εκπαιδεύσεις που αφορούν στην αεροναυτιλία, στη διαχείριση αεροδρομίων και στην πυρασφάλεια αεροσκαφών, παραμένουν στην ΥΠΑ. Ωστόσο, το έργο που γίνεται σήμερα στην ΣΠΟΑ της ΥΠΑ και αφορά το μέρος εκείνο που πρέπει να παραμείνει στην νεοσύστατη ΑΠΑ, θα πρέπει να ανατεθεί σε μια αντίστοιχη Σχολή υπό τη μορφή Διεύθυνσης ή Τμήματος, δηλαδή στη Σχολή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΑΠΑ). Αυτό το έργο αφορά στις εκπαιδεύσεις/πιστοποιήσεις προσωπικού της Αρχής, πχ επιθεωρητών αλλά και προσωπικού τρίτων φορέων βάσει των οποίων εκδίδονται άδειες, πτυχία και πιστοποιητικά επαγγελματικής καταλληλότητας ευρωπαϊκώς αναγνωρισμένα. Άλλωστε αντίστοιχες Σχολές υπάρχουν τόσο στην EASA όσο και σε ΑΠΑ άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ιταλίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προστεθεί μια Διεύθυνση ή Τμήμα Σχολής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στην ΑΠΑ στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης.
  ΠΡΟΤΑΣΗ 2
  Προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο 23 που αφορά τη δομή της ΑΠΑ, στην πρώτη παράγραφο, περίπτωση δγ) Διεύθυνση (ή Τμήμα) Σχολής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  Επιπλέον προτείνεται να προστεθεί Κεφάλαιο Θ στο Παράρτημα Α’ ως εξής:
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
  Σχολή Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
  1. Η Εκπαιδευτική Μονάδα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας η οποία ονομάζεται εφεξής Σχολή Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΑΠΑ), λειτουργεί ως οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης (ή Τμήματος) και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και εξετάσεις πιστοποίησης που απευθύνονται στο προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, δημόσιων υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με κύριο σκοπό την βελτίωση της ασφάλειας (safety και security) στον χώρο των αερομεταφορών.
  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα (training programmes) και η διαδικασία των εξετάσεων εκπονούνται από την ΣΑΠΑ και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και εγκρίνονται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  Η επιλογή των εκπαιδευτών και των εξεταστών ανά μάθημα εκπαίδευσης/εξέτασης γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που εισηγείται ο προϊστάμενος της ΣΑΠΑ και εγκρίνει ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  Ο προϊστάμενος της ΣΑΠΑ εισηγείται προς έγκριση στον Διοικητή της ΑΠΑ τον Κανονισμό λειτουργίας της ΣΑΠΑ και λειτουργεί την ΣΑΠΑ σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό.
  Η εφαρμογή του Κανονισμού της ΣΑΠΑ είναι υποχρεωτική και για τις υπόλοιπες Διευθύνσεις της ΑΠΑ. Ο προϊστάμενος της ΣΑΠΑ είναι υπόλογος για την αξιολόγηση του Κανονισμού ετησίως και για την σύνταξη εισηγήσεων για πιθανές αλλαγές ή τροποποιήσεις του κανονισμού.
  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εξετάσεις της ΣΑΠΑ υλοποιούνται είτε στις εγκαταστάσεις της ΣΑΠΑ στην Κεντρική Υπηρεσία, είτε στις εγκαταστάσεις των περιφερειακών αερολιμένων, είτε σε χώρους που επιλέγουν οι υπηρεσίες και οι φορείς των οποίων το προσωπικό εκπαιδεύεται είτε τέλος με την χρήση εργαλείων τηλε-εκπαίδευσης.
  2. Η ΣΑΠΑ αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα (ή Γραφεία) με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  Α) Τμήμα (Γραφείο) Οργάνωσης και Υποστήριξης της ΣΑΠΑ με αρμοδιότητες:
  α. Την οργάνωση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των τηλε-εκπαιδεύσεων.
  β. Την οργάνωση και την υποστήριξη κάθε είδους εξετάσεων που διενεργούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μονάδας.
  γ. Την τήρηση των απαραίτητων αρχείων και την τήρηση του πρωτοκόλλου.
  δ. Σύνταξη του ετήσιου προγράμματος προμηθειών για την κάλυψη των απαιτήσεων σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό των τμημάτων (ή γραφείων) της ΣΑΠΑ.
  ε. Την τήρηση βιβλιοθήκης Α.Π.Α.
  στ. Το χειρισμό της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, τη γραμματειακή υποστήριξη, την εξυπηρέτηση (πρωτόκολλο διεκπεραίωση εγγράφων), καθώς και τη διακίνηση των πάσης φύσεως εγγράφων.
  Β) Τμήμα (ή Γραφείο) Εκπαίδευσης φορέων και παρόχων υπηρεσιών αερομεταφορών, με αρμοδιότητες:
  α. Την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης επί θεμάτων αεροπορικής ασφάλειας (security) στο προσωπικό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία.
  Τη λειτουργία και διαχείριση του/των συστήματος/-ων προσομοίωσης ελέγχου χειραποσκευών, αποσκευών και φορτίου.
  Τον έλεγχο της καταλληλότητας υποψηφίων εκπαιδευομένων σε θέματα ελέγχου ασφάλειας αερομεταφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ε.Κ.Α.Π.Α., στις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες Ασφάλειας (ΤΟΑ) και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς
  β. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασικής και επαναληπτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τον εν ισχύ Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης και την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, του προσωπικού των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης.
  γ. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επιμόρφωσης των υπευθύνων καθώς και των εκπαιδευτών, υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων επί θεμάτων διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης σε αεροδρόμια.
  δ. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού φορέων διαχείρισης αεροδρομίων, επί θεμάτων λειτουργίας αεροδρομίων.
  ε. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικού αεροπορικού ενδιαφέροντος σε προσωπικό υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
  στ. Την διενέργεια εξετάσεων, επαναξιολογήσεων και σύνταξη εισήγησης για την έκδοση τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης, ανάλογα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  ζ. Την εκπόνηση και υπογραφή συμβάσεων και αποφάσεων σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα αντικείμενα του τμήματος (γραφείου).
  Γ) Τμήμα (ή γραφείο) εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσωπικού Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, με αρμοδιότητες:
  α. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των φάσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης σε θέματα συναφή με το έργο, τις αρμοδιότητες και την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
  β. Την υλοποίηση όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση και πιστοποίηση επιθεωρητών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία με την αρμόδια εποπτική Διεύθυνση.
  γ. Την οργάνωση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης, διαρκούς επιμόρφωσης ειδικού ή και γενικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης για το προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  δ. Την έκδοση αποφάσεων μετεκπαίδευσης των υπαλλήλων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται από διεθνείς κανονισμούς ή από πρωτόκολλα συνεργασίας της Αρχής με κρατικούς φορείς ή με διεθνείς οργανισμούς.
  ε. Την εισήγηση για την εκπόνηση και υπογραφή συμβάσεων και αποφάσεων σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε εκπαιδευτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
  Δ) Τμήμα (ή γραφείο) Πτυχίων και Αδειών, με αρμοδιότητες:
  α. Τον προγραμματισμό, την προετοιμασία και τη διενέργεια γραπτών και προφορικών εξετάσεων/επανεξετάσεων του ιπταμένου προσωπικού και προσωπικού εδάφους, για την απόκτηση των σχετικών πτυχίων και αδειών της πολιτικής αεροπορίας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Πτητικών Προτύπων.
  β. Τη μέριμνα για τον ορισμό εξεταστών, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των διαφόρων τύπων εξετάσεων και η εισήγηση για την επικαιροποίηση καταλόγων εξεταστών/εκπαιδευτών.
  γ. Τη μέριμνα για την εκπόνηση, τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση ερωτηματολογίων, για τα διάφορα είδη εξετάσεων.
  δ. Τη διαχείριση των αυτοματοποιημένων συστημάτων εξετάσεων.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 18:34 | Κωνσταντίνος Μοσχόβης

  Με το παρόν Σχέδιο Νόμου οι Αερολιμενικοί υπάλληλοι που είχαν τοποθετηθεί στην ΑΠΑ επανέχονται στην ΥΠΑ για να καλύψουν τις 30 οργανικές θέσεις που προβλέπονται στο ΠΔ85/2018 (το οποίο δεν καταργείται). Εδώ υπάρχει σοβαρή ασυμβατότητα μιας και οι υπάλληλοι που επανέρχονται είναι πολλαπλάσιοι των 30. Οι υπάλληλοι θα πρέπει να επιστρέψουν με τις οργανικές τους θέσεις και η εν λόγω ασυμβατότητα θα πρέπει να αρθεί με ανάλογη τροποποίηση και αύξηση των οργανικών θέσεων στο ΠΔ85/2018.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 16:34 | Π.Π.

  Στις καταργούμενες διατάξεις θα πρέπει να προστεθεί και η παρ.21 του άρθρου 53 του Π.Δ.85/2018. Είναι παράνομο και αντισυνταγματικό να μην καταβάλλεται η αποζημίωση του άρθρου 34 α του ν. 2682/1999 στους υπαλλήλους που λαμβάνουν άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου κατά
  το άρθρο 31 του ν. 3528/2007, οι οποίοι πραγματοποιούν κανονικά τις φυλακές τους και το ιδιωτικό έργο έργο παρέχεται εκτός ωραρίου εργασίας τους. Εφόσον αυτοί οι υπάλληλοι προσφέρουν το ίδιο υπηρεσιακό έργο με τους συναδέλφους τους, θα πρέπει να λαμβάνουν ισότιμες αποδοχές.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 16:23 | Γεώργιος Κασιμάτης

  Στο άρθρο 50 παρ. 1.α καταργείται μία ολόκληρη εκπαιδευτική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης από την ΑΠΑ και συγχωνεύεται ως μία αρμοδιότητα ενός τμήματος στο Παράτημα Α, κεφάλαιο Η παρ. 1.α. Αυτό σίγουρα είναι λάθος αλλά και αντίθετο με το σκεπτικό της Διεθνούς και Ενωσιακής νομοθεσίας, όπου η εκπαίδευση του προσωπικού των Αρχών περιγράφεται με ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Επισημαίνεται ότι η εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού των Αρχών αποτελεί ένα από τα βασικά αντικείμενα που εξετάζουν οι Διεθνείς και Ευρωπαϊκοί θεσμοί στο πλαίσιο της διαρκούς εποπτείας του εκάστοτε κράτους-μέλους.
  Με την παρούσα κατάργηση αλλά και με την ταυτόχρονη ενσωμάτωση στο άρθρο 58 της ΣΠΟΑ στην ΥΠΑ, καλύφθηκε όπως είναι φυσικό η ανάγκη της παροχής εκπαιδεύσεων που αφορούν στην αεροναυτιλία, στη διαχείριση αεροδρομίων και στην πυρασφάλεια αεροσκαφών, που παραμένουν στην ΥΠΑ. Ωστόσο, υπάρχει ένα μέρος του έργου που γίνεται σήμερα στην ΣΠΟΑ της ΥΠΑ, έχοντας σήμερα τον ρόλο ως «Αρχή» και αφορά στο μέρος εκείνο που πρέπει να παραμείνει στην νεοσύστατη ΑΠΑ. Πρόκειται για τις αρχικές και επαναληπτικές εκπαιδεύσεις των επιθεωρητών και του λοιπού προσωπικού της ΑΠΑ, οι αξιολογήσεις/εξετάσεις ιπταμένου προσωπικού, προσωπικού που ασχολείται με θέματα ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, κλπ.
  Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα ογκώδες και απαιτητικό και θα πρέπει να ανατεθεί σε μια αντίστοιχη Σχολή υπό τη μορφή Διεύθυνσης ή Τμήματος, δηλαδή στη Σχολή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΑΠΑ) με την ανάλογη υποδομή και υποστήριξη. Αυτό το έργο αφορά στις εκπαιδεύσεις/πιστοποιήσεις προσωπικού της Αρχής, πχ επιθεωρητών αλλά και προσωπικού τρίτων φορέων βάσει των οποίων εκδίδονται άδειες, πτυχία και πιστοποιητικά επαγγελματικής καταλληλότητας ευρωπαϊκώς αναγνωρισμένα. Τονίζεται ότι στο παρόν σχέδιο νόμου οι εξετάσεις και επαναξιολογήσεις για το ιπτάμενο προσωπικό έχουν ενσωματωθεί στο Τμήμα Γ, Αδειών και Πτυχίων Ιπταμένου προσωπικού/Μηχανικών Αεροσκαφών της Διεύθυνσης Πτητικών Προτύπων, επιβαρύνοντας περαιτέρω το ήδη απαιτητικό έργο του τμήματος.
  Σημειώνεται ότι αντίστοιχες Σχολές υπάρχουν τόσο στην EASA όσο και σε ΑΠΑ άλλων ευρωπαϊκών χωρών όπως της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ιταλίας. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να προστεθεί μια Διεύθυνση ή Τμήμα Σχολής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στην ΑΠΑ στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Εποπτείας και Διοικητικής Υποστήριξης.
  ΠΡΟΤΑΣΗ:
  Προτείνεται να προστεθεί στο άρθρο 23 που αφορά τη δομή της ΑΠΑ, στην πρώτη παράγραφο, περίπτωση δγ) Διεύθυνση (ή Τμήμα) Σχολής Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  Επιπλέον προτείνεται να προστεθεί Κεφάλαιο Θ στο Παράρτημα Α’ ως Διεύθυνση ή στο κεφάλαιο Η’ ως τμήμα ως εξής:
  Σχολή Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
  1. Η Εκπαιδευτική Μονάδα της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας η οποία ονομάζεται εφεξής Σχολή Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΑΠΑ), λειτουργεί ως οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης (ή Τμήματος) και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα και εξετάσεις πιστοποίησης που απευθύνονται στο προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, δημόσιων υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με κύριο σκοπό την βελτίωση της ασφάλειας (safety και security) στον χώρο των αερομεταφορών.
  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα (training programmes) και η διαδικασία των εξετάσεων εκπονούνται από την ΣΑΠΑ και τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και εγκρίνονται από τον Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  Η επιλογή των εκπαιδευτών και των εξεταστών ανά μάθημα εκπαίδευσης/εξέτασης γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία που εισηγείται ο προϊστάμενος της ΣΑΠΑ και εγκρίνει ο Διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  Ο προϊστάμενος της ΣΑΠΑ εισηγείται προς έγκριση στον Διοικητή της ΑΠΑ τον Κανονισμό λειτουργίας της ΣΑΠΑ και λειτουργεί την ΣΑΠΑ σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό.
  Η εφαρμογή του Κανονισμού της ΣΑΠΑ είναι υποχρεωτική και για τις υπόλοιπες Διευθύνσεις της ΑΠΑ. Ο προϊστάμενος της ΣΑΠΑ είναι υπόλογος για την αξιολόγηση του Κανονισμού ετησίως και για την σύνταξη εισηγήσεων για πιθανές αλλαγές ή τροποποιήσεις του κανονισμού.
  Τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εξετάσεις της ΣΑΠΑ υλοποιούνται είτε στις εγκαταστάσεις της ΣΑΠΑ στην Κεντρική Υπηρεσία, είτε στις εγκαταστάσεις των περιφερειακών αερολιμένων, είτε σε χώρους που επιλέγουν οι υπηρεσίες και οι φορείς των οποίων το προσωπικό εκπαιδεύεται είτε τέλος με την χρήση εργαλείων τηλε-εκπαίδευσης.
  2. Η ΣΑΠΑ αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα (ή Γραφεία) με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
  Α) Τμήμα (Γραφείο) Οργάνωσης και Υποστήριξης της ΣΑΠΑ με αρμοδιότητες:
  α. Την οργάνωση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των τηλε-εκπαιδεύσεων.
  β. Την οργάνωση και την υποστήριξη κάθε είδους εξετάσεων που διενεργούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής μονάδας.
  γ. Την τήρηση των απαραίτητων αρχείων και την τήρηση του πρωτοκόλλου.
  δ. Σύνταξη του ετήσιου προγράμματος προμηθειών για την κάλυψη των απαιτήσεων σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό των τμημάτων (ή γραφείων) της ΣΑΠΑ.
  ε. Την τήρηση βιβλιοθήκης Α.Π.Α.
  στ. Το χειρισμό της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, τη γραμματειακή υποστήριξη, την εξυπηρέτηση (πρωτόκολλο διεκπεραίωση εγγράφων), καθώς και τη διακίνηση των πάσης φύσεως εγγράφων.
  Β) Τμήμα (ή Γραφείο) Εκπαίδευσης φορέων και παρόχων υπηρεσιών αερομεταφορών, με αρμοδιότητες:
  α. Την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης επί θεμάτων αεροπορικής ασφάλειας (security) στο προσωπικό των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία.
  Τη λειτουργία και διαχείριση του/των συστήματος/-ων προσομοίωσης ελέγχου χειραποσκευών, αποσκευών και φορτίου.
  Τον έλεγχο της καταλληλότητας υποψηφίων εκπαιδευομένων σε θέματα ελέγχου ασφάλειας αερομεταφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ε.Κ.Α.Π.Α., στις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες Ασφάλειας (ΤΟΑ) και Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς
  β. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων βασικής και επαναληπτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τον εν ισχύ Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης και την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, του προσωπικού των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης.
  γ. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επιμόρφωσης των υπευθύνων καθώς και των εκπαιδευτών, υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων επί θεμάτων διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης σε αεροδρόμια.
  δ. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού φορέων διαχείρισης αεροδρομίων, επί θεμάτων λειτουργίας αεροδρομίων.
  ε. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικού αεροπορικού ενδιαφέροντος σε προσωπικό υπηρεσιών και δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
  στ. Την διενέργεια εξετάσεων, επαναξιολογήσεων και σύνταξη εισήγησης για την έκδοση τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών επαγγελματικής κατάρτισης, ανάλογα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  ζ. Την εκπόνηση και υπογραφή συμβάσεων και αποφάσεων σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα αντικείμενα του τμήματος (γραφείου).
  Γ) Τμήμα (ή γραφείο) εκπαίδευσης και πιστοποίησης προσωπικού Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, με αρμοδιότητες:
  α. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των φάσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης σε θέματα συναφή με το έργο, τις αρμοδιότητες και την επαγγελματική εξέλιξη του προσωπικού της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας
  β. Την υλοποίηση όλων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση και πιστοποίηση επιθεωρητών της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε συνεργασία με την αρμόδια εποπτική Διεύθυνση.
  γ. Την οργάνωση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης, διαρκούς επιμόρφωσης ειδικού ή και γενικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης για το προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
  δ. Την έκδοση αποφάσεων μετεκπαίδευσης των υπαλλήλων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας στις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται από διεθνείς κανονισμούς ή από πρωτόκολλα συνεργασίας της Αρχής με κρατικούς φορείς ή με διεθνείς οργανισμούς.
  ε. Την εισήγηση για την εκπόνηση και υπογραφή συμβάσεων και αποφάσεων σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το προσωπικό της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας σε εκπαιδευτικούς φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής.
  Δ) Τμήμα (ή γραφείο) Πτυχίων και Αδειών, με αρμοδιότητες:
  α. Τον προγραμματισμό, την προετοιμασία και τη διενέργεια γραπτών και προφορικών εξετάσεων/επανεξετάσεων του ιπταμένου προσωπικού και προσωπικού εδάφους, για την απόκτηση των σχετικών πτυχίων και αδειών της πολιτικής αεροπορίας, σε συνεργασία με την Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας Πτητικών Προτύπων.
  β. Τη μέριμνα για τον ορισμό εξεταστών, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των διαφόρων τύπων εξετάσεων και η εισήγηση για την επικαιροποίηση καταλόγων εξεταστών/εκπαιδευτών.
  γ. Τη μέριμνα για την εκπόνηση, τον εμπλουτισμό και την επικαιροποίηση ερωτηματολογίων, για τα διάφορα είδη εξετάσεων.
  δ. Τη διαχείριση των αυτοματοποιημένων συστημάτων εξετάσεων.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 17:04 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Στη παρ. 2 πιθανώς να πρέπει να διορθωθεί το «στην περ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 52 του παρόντος” σε “στην περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 51 του παρόντος»

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός ΠΕ1/Α’
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 17:29 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Με την επάνοδο στην ΥΠΑ των υπαλλήλων που τοποθετήθηκαν στην ΑΠΑ, χωρίς να αναφέρεται και η μεταφορά της οργανικής θέσης τους δημιουργείται ένα τυπικό πρόβλημα: Οι υπάλληλοι ορισμένων κλάδων, που επανέρχονται στην ΥΠΑ, είναι περισσότεροι των οργανικών θέσεων που προβλέπει για αυτούς τους κλάδους το Π.Δ. 85/2018.

  Πιστεύω ότι στο τέλος της περ. ε) της παρ. 1 πρέπει να προστεθεί η φράση:
  «… με αντίστοιχη αύξηση του αριθμού των οργανικών θέσεων, που προβλέπονται στο άρθρο 11 του π.δ. 85/2018.»

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός ΠΕ1/Α’
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 5 Σεπτεμβρίου 2020, 00:44 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΝΙΑΜΟΣ

  Στις καταργούμενες διατάξεις εκτός των άλλων προτείνω να καταργηθεί το Άρθρο 70 του ν.4427, διότι δημιουργήθηκε κλάδος άσκησης των αναφερόμενων καθηκόντων.
  Το έργο Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων ήταν έργο που παρείχαν ανέκαθεν οι ΠΕ3/ΤΕ3 τηλεπικοινωνιακοί υπάλληλοι της ΥΠΑ.
  Ο κλάδος μετονομάστηκε σε κλάδο ΠΕ/ΤΕ Παροχής Πληροφοριών Πτήσεων και συνεχίζει το παρεχόμενο έργο σε 15 Αεροδρόμια της Χώρας.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 16:22 | Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ, ΥΠΑ, Αν. Π/Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας

  Προτείνεται να προστεθεί στις καταργούμενες διατάξεις το ΠΔ 120/2006. Το ΠΔ 120/2006 αφορούσε ενσωμάτωση της Οδηγίας 2003/42 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Αναφορά Περιστατικών στην Πολιτική Αεροπορία. Η εν λόγω οδηγία έχει καταργηθεί με τον ΕΚ 376/2014, ο οποίος αποτελεί αρμοδιότητα της ΑΠΑ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 7.

  Προτείνεται να προστεθεί στις καταργούμενες διατάξεις ο νόμος 3446/2006, άρθρο 25 (ΦΕΚ Α 49, 10.03.2006), με τον οποίο ιδρύθηκε η Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας, λαμβάνοντας υπόψη την “περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 51”.
  Παρ. 2

  Στο άρθρο, αντί “περ. ι’ της παρ. 1 του άρθρου 52”, πρέπει μάλλον να αναγραφεί, “περ. θ’ της παρ. 1 του άρθρου 51”.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 19:25 | Ντίνα

  1. Η κατάργηση των κατά τόπους Αεροπορικών Αρχών δεν συμβάλλει στην αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της νέας Υπηρεσίας:
  Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι (τακτικοί, περιοδικοί και έκτακτοι), εκτελούμενοι από προσωπικό μιας κεντρικής Υπηρεσίας με έδρα την Αθήνα, θα γίνονται, στην πράξη, πάντοτε με προειδοποίηση των ελεγχόμενων φορέων (με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την αποτελεσματικότητά τους) και δεν θα είναι συστηματικοί και συνεχείς (όπως θα συνέβαινε εάν διατηρούνταν οι τοπικές Αεροπορικές Αρχές) λόγω προφανών πρακτικών δυσχερειών αλλά και λόγω αυξημένου κόστους (έξοδα μετακίνησης, διαμονής και εκτός έδρας αποζημίωσης των επιθεωρητών)…

  2. Πώς θα γίνει η αυτοδίκαιη επαναφορά των ήδη κατανεμημένων και τοποθετημένων στην ΑΠΑ, αερολιμενικών υπαλλήλων της ΥΠΑ και ποιο θα είναι το μέλλον τους, όταν διατηρείται σε ισχύ το Π.Δ.85/2018, το οποίο προβλέπει μόνο 30 θέσεις αερολιμενικών στην ΥΠΑ και μελλοντική κατάργηση του κλάδου;
  (Σημειωτέον ότι πρόκειται για προσωπικό ΠΕ με εμπειρία και γνώσεις επί του αεροπορικού αντικειμένου, το οποίο θα ήταν σκοπιμότερο να αξιοποιηθεί στη νέα Υπηρεσία παρά να απαξιώνεται…)