Άρθρο 28 – Υποχρεώσεις Διοικητή, μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου και λοιπού προσωπικού

1. Ο Διοικητής, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, οι Γενικοί Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων και οι Επιθεωρητές οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, να ενεργούν αποκλειστικά υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, καθώς και να σέβονται και να τηρούν τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, για θέματα για τα οποία έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ιδίως δε για θέματα που άπτονται της εθνικής άμυνας και ασφάλειας.
2. Τα ως άνω πρόσωπα, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υποχρεούνται να απέχουν από την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων ή τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων. Σύγκρουση συμφερόντων, συνιστά οποιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία αντικειμενικά επηρεάζεται η αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
3. Η αμερόληπτη εκτέλεση των καθηκόντων επηρεάζεται ιδίως όταν προκύπτει: (α) όφελος, οικονομικό ή μη, για τους ίδιους, τους συζύγους ή τους συμβιούντες κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α’ 181), τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθείαν μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε, έως και δευτέρου βαθμού, καθώς και για πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, με τα οποία έχουν ιδιαίτερο δεσμό ή ιδιάζουσα σχέση, και (β) βλάβη, οικονομική ή μη, για πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, με τα οποία υπάρχει ιδιαίτερη εχθρότητα.
4. Ο Διοικητής, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, οι Γενικοί Διευθυντές, οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων και οι Επιθεωρητές υποβάλλουν κατ` έτος την προβλεπόμενη, κατά νόμο, δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ύστερα από γνώμη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, καταρτίζεται Κώδικας Δεοντολογίας που ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων του Διοικητή, των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου και του λοιπού προσωπικού της Α.Π.Α..

  • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 11:20 | Night Flight

    ομοίως με την παρατήρηση του άρθρου 22 η συμπλήρωση της DECLARATION OF INTERESTS (DOI) FORM, μπορεί να καλύπτει την περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων.