Άρθρο 14 – Αποδοχές Διοικητή

1. Oι κάθε είδους αποδοχές του Διοικητή, τακτικές ή πρόσθετες, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.

2. Οι αποδοχές και οι εν γένει πρόσθετες αμοιβές του Διοικητή της Α.Π.Α., είτε είναι ιδιώτης, είτε δημόσιος υπάλληλος ή λειτουργός ή μισθωτός με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης κατά το άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), εξαιρούνται από το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176). Για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου αποδοχών, εφαρμόζεται αναλόγως η περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015. Οι ανωτέρω αποδοχές δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών.

 • 5 Σεπτεμβρίου 2020, 10:49 | Μαρία

  «»θ) εισηγείται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο τον καθορισμό του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων, τα κριτήρια, τον τρόπο, τη διαδικασία, τα όργανα αξιολόγησης των υπαλλήλων της Αρχής και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαδικασία, βάσει της οποίας θα καθορισθεί ειδικό σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της Αρχής,
  κ) εισηγείται στο Εκτελεστικό Συμβούλιο τον καθορισμό του μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού της Α.Π.Α.,
  κα) είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του συνόλου του προσωπικού της Αρχής σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και δύναται να επιβάλει ποινή επίπληξης ή προστίμου έως τις αποδοχές ενός μηνός,»»

  Σχόλια επί των ανωτέρω:
  Ειδικό σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής εξέλιξης υπαλλήλων,καθορισμός ειδικού μισθολογικού καθεστώτος του προσωπικού δεν υφίσταται στο Δημόσιο σήμερα.Οι μεταταγέντες υπάλληλοι από την ΥΠΑ σε άλλη διάταξη αναφέρεται ότι διατηρούν το υπηρεσιακό τους καθεστώς.
  Επίσης από που προκύπτει από το Δημοσιουπαλληλικό κώδικα ότι ο Διοικητής μπορεί να επιβάλλει στέρηση αποδοχών; Oι ΑΔΑ ανήκουν στο δημόσιο βάσει του Δημόσιου Λογιστικού(ν4270), δεν είναι ιοιονεί ΑΕ.
  Το παρόν αποτελεί νομικό μόρφωμα δεν υπάρχει στο Δημόσιο Λογιστικό
  Εν κατακλείδι με τη παρούσα διάταξη επιχειρείται ο Διοικητής ΑΠΑ να να μεταβληθεί σε ένα μικρό θεό,και καταργείται κάθε εχέγγυο αμεροληψίας και αδιαβλητότητας για τους υπαλλήλους
  Ως εκ τούτου όλα τα ανωτέρω καταπίπτουν εύκολα στο ΣΤΕ