Άρθρο 38 – Ευθύνη Προσωπικού Α.Π.Α.

Ο Διοικητής, τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, οι επιθεωρητές, και οι υπόλοιποι υπάλληλοι της Α.Π.Α., εν ενεργεία και διατελέσαντες, που ασκούν καθήκοντα εποπτείας και επιθεώρησης, δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν, ή για πράξεις ή παραλείψεις που ενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, που απορρέουν από τον παρόντα. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η παράβαση του καθήκοντος εχεμύθειας, που ορίζεται από το άρθρο 28. Το πρώτο εδάφιο ισχύει για τους ανωτέρω υπαλλήλους και όταν ασκούν καθήκοντα ως μέλη συμβουλίων, επιτροπών και ομάδων εργασίας που συστήνονται και λειτουργούν στην Α.Π.Α.. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο δεν εφαρμόζεται αν οι ανωτέρω υπάλληλοι έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σ΄ άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις εκάστοτε ισχύουσες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Ως προς την αστική ευθύνη των ως άνω υπαλλήλων εφαρμόζεται το άρθρο 38 του Υπαλληλικού Κώδικα.

  • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 16:35 | Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ, ΥΠΑ, Αν. Π/Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας

    Η φράση: “δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν, ή για πράξεις ή παραλείψεις που ενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, που απορρέουν από τον παρόντα. Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών”, προτείνεται να διαμορφωθεί ως ακολούθως: “δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν ενάγονται για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση ή μη-συμμόρφωση ή παράβαση που διατύπωσαν ή κατέγραψαν, ή για πράξεις ή παραλείψεις που ενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, που απορρέουν από τον παρόντα και τη νοοτροπία δικαίου (Just Culture). Εξαιρούνται των ανωτέρω η περίπτωση δόλου, η παραβίαση του απορρήτου των πληροφοριών, η βαριά αμέλεια και η δολιοφθορά”.