Άρθρο 40 – Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο

1. Ο Διοικητής και τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου που παραβαίνουν εκ δόλου τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον παρόντα, τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και λοιπές, γενικές και ειδικές κείμενες διατάξεις, υπέχουν, ανεξάρτητα από την ποινική, και πειθαρχική ευθύνη.
2. α) Συστήνεται στην Α.Π.Α. Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας σύμφωνα με την παρ. 1 στα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και στον Διοικητή της. Το εν λόγω Συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Αποτελείται από έναν (1) Σύμβουλο Επικρατείας, έναν (1) Αρεοπαγίτη και έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή, υπάλληλος της Αρχής. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές.
β) Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου ορίζονται με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
γ) Η αμοιβή του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Αρχής.
δ) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται ο ειδικότερος τρόπος λειτουργίας του Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
3. Για τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και τον Διοικητή, την πειθαρχική δίωξη ασκεί ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

  • 5 Σεπτεμβρίου 2020, 10:04 | Μαρία

    Ιδρύεται Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό ΑΠΑ εντός της ΑΠΑ, γεγονός που δε συνάδει με το 146Α του Ν. 3528/2007 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών υπαλλήλων που ορίζει ενιαίο τρόπο συγκρότησης Β πειθαρχικού συμβουλίου για όλο το δημόσιο εκτός Φορέα, του άρθρου 14 ν 4270/2014 που ορίζει τις ΑΔΑ εντός του Δημοσίου τομέα καθώς και την σαφή διάταξη στο παρόν σχέδιο νόμου περί μη μεταβολής τουλάχιστον σε αρχική φάση του υπηρεσιακού καθεστώτος των υπαλλήλων.
    Οι ανωτέρω διατάξεις δεν συνάδουν ούτε με το πνεύμα ούτε το γράμμα του νόμου,
    αποτελούν ιδιάζων νομικό μόρφωμα πρωτοφανές για τα ελληνικά δεδομένα μιας και η ΑΠΑ εμφανίζεται ως οιονεί ΑΕ και δεν παρέχονται εγγυήσεις πλήρους ανεξαρτησίας και αμεροληψίας.