Άρθρο 58 – Προσθήκη νέου άρθρου 39Α στον ν. 4427/2016 – Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας

Μετά το άρθρο 39 του ν. 4427/2016 προστίθεται άρθρο 39Α ως εξής:
«Άρθρο 39Α
Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας
1. Η Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (Σ.ΠΟ.Α) λειτουργεί ως οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης. Η Σ.ΠΟ.Α υλοποιεί τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό που εκπονείται τόσο σε ό,τι αφορά τη διδακτέα, κατά αντικείμενο, ύλη, όσο και σε ό,τι αφορά τον χρονοπρογραμματισμό, εμπρόθεσμα, από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις. Οι αρμόδιες Διευθύνσεις είναι υποχρεωμένες να καταθέτουν το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών, από τη λήξη της προηγούμενης εκπαιδευτικής περιόδου, το πρόγραμμα της επόμενης, καθώς και κατάσταση διδακτικού προσωπικού για την υλοποίηση του ως άνω εκπαιδευτικού έργου.
2. Η Σ.ΠΟ.Α αποτελείται από τα κάτωθι Τμήματα με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
Α) Τμήμα Οργάνωσης και Υποστήριξης με αρμοδιότητες:
α. Την οργάνωση και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
β. Την οργάνωση και την υποστήριξη κάθε είδους εξετάσεων που διενεργούνται στο πλαίσιο της σχολής.
γ. Την τήρηση των απαραίτητων αρχείων και την τήρηση του πρωτοκόλλου.
δ. Τη μέριμνα για τη λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Σ.ΠΟ.Α και τον εμπλουτισμό της με έντυπο υλικό ή ηλεκτρονικό υλικό.
στ. Την εκτίμηση απαιτήσεων σε εκπαιδευτικά βιβλία, βοηθήματα και λοιπά εκπαιδευτικά μέσα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και τη μέριμνα για τη συγγραφή και εκτύπωση βιβλίων και λοιπών εντύπων υλικού εκπαίδευσης.
ζ. Τον χειρισμό της υπηρεσιακής αλληλογραφίας, τη γραμματειακή υποστήριξη, την εξυπηρέτηση (πρωτόκολλο – διεκπεραίωση εγγράφων), καθώς και τη διακίνηση των πάσης φύσεως εγγράφων.
Β) Τμήμα Εκπαίδευσης Φορέων και Παρόχων Υπηρεσιών Αερομεταφορών, με αρμοδιότητες:
α. Την εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης επί θεμάτων αεροπορικής ασφάλειας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εθνικό Κανονισμό Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας (Ε.Κ.Α.Π.Α.) και στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας (Ε.Ε.Π.Α.Α.) στις εγκαταστάσεις της Σ.ΠΟ.Α. ή σε περιφερειακές μονάδες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
β. Τον έλεγχο της καταλληλότητας υποψηφίων εκπαιδευομένων σε θέματα ελέγχου ασφάλειας αερομεταφορών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ε.Κ.Α.Π.Α. και στις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες Ασφάλειας (ΤΟΑ), καθώς και τη λειτουργία και διαχείριση του/των συστήματος/-ων προσομοίωσης ελέγχου χειραποσκευών – αποσκευών είτε στις εγκαταστάσεις της Σ.ΠΟ.Α είτε σε περιφερειακές μονάδες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας.
γ. Τον καθορισμό των απαιτήσεων σε εκπαιδευτικά μέσα και μέριμνα, για την έκδοση των απαιτουμένων εκπαιδευτικών εγχειριδίων, καθώς και την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όλων των φάσεων εκπαίδευσης του προσωπικού, των υπευθύνων υπηρεσιών πυρασφάλειας αεροσκαφών και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και των εκπαιδευτών.
δ. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σωστικών μέσων αεροσκαφών σε ιπτάμενο προσωπικό, καθώς και την υλοποίηση εκπαίδευσης προσωπικού φορέων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων ημεδαπών ή αλλοδαπών σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την πυρασφάλεια αεροσκαφών και αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στις εγκαταστάσεις της Σ.ΠΟ.Α ή σε περιφερειακές μονάδες.
ε. Τη συντήρηση των εγκαταστάσεων του πεδίου και εξοπλισμού εκπαίδευσης, την εκτέλεση έργων αναβάθμισης του πεδίου ασκήσεων και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, με στόχο η παρεχόμενη εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις, διατηρώντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας.
στ. Την υλοποίηση προγραμμάτων βασικής και επαναληπτικής εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της Σ.ΠΟ.Α ή σε περιφερειακές μονάδες, σύμφωνα με τον εν ισχύ Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης του προσωπικού των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών (basic) και του προσωπικού των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης και αυτοεξυπηρετούμενων χρηστών ως εκπαιδευτών (advanced) σε θεματικές ενότητες που αφορούν τον έλεγχο παρεχομένων υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών (handling), νομικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και τον έλεγχο ασφαλείας δαπέδων (ramp safety).
ζ. Την εκπαίδευση επιθεωρητών σε θέματα ασφάλειας από έκνομες ενέργειες.
η. Την υλοποίηση εισαγωγικής και ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και προγραμμάτων διαρκούς επιμόρφωσης υπαλλήλων σε θέματα συναφή με το έργο, τις αρμοδιότητες και την επαγγελματική εξέλιξή τους.
θ. Την εκπαίδευση επιθεωρητών αεροδρομίων.
ι. Την εισήγηση για την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης σε υπαλλήλους της Υ.Π.Α., αλλά και άλλων φορέων, σε αεροπορικό αντικείμενο, συναφές με την ασφάλεια πτήσεων και τη λειτουργία αεροδρομίων.
ια. Τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης κάθε προγράμματος.
ιβ. Την εκπαίδευση εκπαιδευτών και εξεταστών ή αξιολογητών.
ιγ. Την εκτίμηση των αναγκών σε συγγράμματα και εκπαιδευτικό εξοπλισμό.
ιδ. Την εισήγηση για την έκδοση αποφάσεων σχετικών με τα προγράμματα εκπαίδευσης του Τμήματος.
ιε. Την παροχή υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης.
ιστ. Την εισήγηση για την εκπόνηση και υπογραφή συμβάσεων και αποφάσεων σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα αντικείμενα του Τμήματος.
Γ) Τμήμα Εκπαίδευσης σε αντικείμενα Αερομεταφορών και Οικονομικής Διοίκησης, με αρμοδιότητες:
α. Την εκπόνηση και υλοποίηση εισαγωγικής και ειδικής εκπαίδευσης σε θέματα αερομεταφορών και οικονομικής διοίκησης.
β. Τη μέριμνα για την έκδοση των σχετικών αναλυτικών προγραμμάτων και τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης κάθε προγράμματος.
γ. Την παροχή εκπαίδευσης και την κατάρτιση, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των φάσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και επιμόρφωσης σε θέματα συναφή με το έργο, τις αρμοδιότητες και την επαγγελματική εξέλιξη των οικείων κλάδων.
δ. Την εκπαίδευση εκπαιδευτών και εξεταστών αξιολογητών, διακριτά για τους κλάδους.
ε. Την έκδοση αποφάσεων για όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης των κλάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, καθώς και την οργάνωση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης, διαρκούς επιμόρφωσης ειδικού ή και γενικού ενδιαφέροντος, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημοσίας Διοίκησης.
στ. Την έκδοση αποφάσεων μετεκπαίδευσης των υπαλλήλων της Υ.Π.Α. στις περιπτώσεις που αυτή προβλέπεται από διεθνείς κανονισμούς ή από πρωτόκολλα συνεργασίας της υπηρεσίας με κρατικούς φορείς ή με διεθνείς οργανισμούς.
ζ. Την παροχή υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης.
η. Την εισήγηση για την εκπόνηση και υπογραφή συμβάσεων και αποφάσεων σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα αντικείμενα του Τμήματος.
Δ) Τμήμα Εκπαίδευσης Πυρασφάλειας, Έκτακτης Ανάγκης και Επίγειας Εξυπηρέτησης με αρμοδιότητες:
α. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων επιμόρφωσης του προσωπικού, των υπευθύνων των υπηρεσιών πυρασφάλειας αεροσκαφών και αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανάγκης αεροδρομίων, καθώς και των εκπαιδευτών αυτών.
β. Την υλοποίηση εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα που σχετίζονται με την πυρασφάλεια αεροσκαφών και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης αεροδρομίων.
γ. Την εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σωστικών μέσων αεροσκαφών σε ιπτάμενο προσωπικό.
δ. Τη μέριμνα για τη λειτουργία του πεδίου ασκήσεων της Σ.ΠΟ.Α. για την πραγματοποίηση πρακτικής εκπαίδευσης, καθώς και του φορητού εξοπλισμού για την παροχή εκπαίδευσης προσωπικού λειτουργίας αεροδρομίων, καθώς και τη συντήρηση εγκαταστάσεων του πεδίου και εξοπλισμού εκπαίδευσης, έργα αναβάθμισης του πεδίου ασκήσεων και την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού, με στόχο η παρεχόμενη εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις εθνικές και διεθνείς απαιτήσεις διατηρώντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας.
ε. Την υλοποίηση προγραμμάτων βασικής και επαναληπτικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τον εν ισχύ Βασικό Κανονισμό Επίγειας Εξυπηρέτησης του προσωπικού των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης.
ζ. Την εκπαίδευση εκπαιδευτών και εξεταστών αξιολογητών.
η. Την εκτίμηση των αναγκών σε συγγράμματα και εκπαιδευτικό εξοπλισμό.
θ. Την εισήγηση για την εκπόνηση και υπογραφή συμβάσεων και αποφάσεων σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα αντικείμενα του Τμήματος.
ι. Την παροχή υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης.
ΣΤ) Τμήμα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Κ.) και Συστημάτων Αεροναυτιλίας με αρμοδιότητες:
α. Την εισήγηση εκπαιδευτικής πολιτικής για το προσωπικό των υπηρεσιών Ε.Κ..
β. Τη γενική εποπτεία της εκπαίδευσης του προσωπικού των υπηρεσιών Ε.Κ..
γ. Τον σχεδιασμό και την κατάρτιση γενικού πλαισίου εκπαίδευσης/επιχειρησιακής επάρκειας του προσωπικού των υπηρεσιών Ε.Κ..
δ. Την κατάρτιση διδακτέας ύλης/σχεδίων προγραμμάτων εκπαίδευσης των υπηρεσιών της Ε.Κ., σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
ε. Την έγκριση εκπαιδευτικού κανονιστικού πλαισίου [διδακτέα ύλη/σχέδια εκπαίδευσης, κανονισμοί εκπαίδευσης/επιχειρησιακής επάρκειας, πλαίσιο εκπαίδευσης μονάδας (Unit Training Plan – UTP), σχέδια επιχειρησιακής επάρκειας (προσωπικού) μονάδων (Unit Competence Schemes – UCS) κ.λπ.]
ζ. Την εκτίμηση και αξιολόγηση απαιτήσεων εκπαίδευσης προσωπικού των υπηρεσιών Ε.Κ. στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και τον συντονισμό και την παρακολούθηση των εκπαιδεύσεων και της επιχειρησιακής επάρκειας του προσωπικού των υπηρεσιών Ε.Κ..
η. Την έγκριση της υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης προσωπικού των υπηρεσιών Ε.Κ. στο εσωτερικό ή το εξωτερικό.
θ. Τη μέριμνα για τον ορισμό εκπαιδευτών στα προγράμματα προσωπικού των υπηρεσιών Ε.Κ. (αξιολόγηση αιτήσεων υποψηφίων εκπαιδευτών, έλεγχος τυπικών προσόντων σε συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις, εισήγηση για έγκριση από την αρμόδια Διεύθυνση) και την έγκριση υποψηφίων εκπαιδευτών προγραμμάτων προσωπικού των υπηρεσιών Ε.Κ..
ι. Την έγκριση εκπαιδευτικών εγχειριδίων σχετικών με το αντικείμενο της Υπηρεσίας Εναέριας Κυκλοφορίας (ATS)και την τήρηση των προβλεπόμενων αρχείων.
ια. Την εκπόνηση και υλοποίηση, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όλων των φάσεων εκπαίδευσης του προσωπικού των υπηρεσιών Ε.Κ. σε συνεργασία με τις επιχειρησιακές ή άλλες μονάδες όπου απαιτείται.
ιβ. Την εκτίμηση απαιτήσεων σε εκπαιδευτικό υλικό, μέσα και εξοπλισμό και τη μέριμνα για την εξασφάλισή τους και τον προγραμματισμό, την κοστολόγηση και μέριμνα για την εξασφάλιση πόρων.
ιγ. Την έκδοση οδηγιών και διαδικασιών για τη λειτουργία των υπηρεσιών Ε.Κ. και την παρακολούθηση και εφαρμογή των διεθνών κανονισμών και προτύπων, την παρακολούθηση διμερών και διεθνών συνεργασιών και συμφωνιών, καθώς και τη συλλογή, αξιολόγηση και διαχείριση συμβάντων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
ιδ. Την παρακολούθηση των διεθνών και ευρωπαϊκών εξελίξεων και απαιτήσεων για τα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας και την εισήγηση προτάσεων για προσαρμογή των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας στα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα.
ιε. Τον καθορισμό επιχειρησιακών απαιτήσεων και προδιαγραφών για την προμήθεια νέων συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας και την παρακολούθηση και υποστήριξη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες, της λειτουργίας των συστημάτων και προσομοιωτών εναέριας κυκλοφορίας.
ιστ. Τη συνεργασία με αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς στο εσωτερικό και εξωτερικό για την προώθηση και επίλυση λειτουργικών και επιχειρησιακών θεμάτων των συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας και τη συνεργασία με άλλους φορείς και μονάδες, καθώς και τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες και ομάδες εργασίας για την ανάπτυξη διαλειτουργικών συστημάτων στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την αεροναυτιλία.
ιζ. Την προώθηση εκπαίδευσης προσωπικού Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας σε επιχειρησιακά και τεχνικά θέματα συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας.
ιη. Την κατάρτιση, οργάνωση και υλοποίηση: ιηα. Των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των φάσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης προσωπικού στο έργο παροχής πληροφοριών πτήσεων, της εξειδίκευσης για την απόκτηση και τη διατήρηση όλων των ειδικοτήτων (ΠΠΑ, COM/ops κ.λπ.), πλην των προγραμμάτων εκπαίδευσης στην πράξη και στον ορισμό των εκπαιδευτών αυτών, εκπαίδευσης εκπαιδευτών, εκπαίδευσης σε τρίτους (φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής και αλλοδαπής), εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα ασφάλειας ποιότητας και προστασίας. ιηβ. Των προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού σε θέματα συναφή με το έργο παροχής πληροφοριών πτήσεων, τα καθήκοντα και την επαγγελματική εξέλιξή τους. ιηγ. Των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την χρήση προσομοιωτών για την εκπαίδευση στις υπηρεσίες πληροφοριών πτήσεων.
ιθ. Την παροχή υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης.
κ. Τη χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων, πιστοποιητικών σπουδών και την εισήγηση για την απονομή πτυχίων.
κα. Την εκτίμηση απαιτήσεων σε εκπαιδευτικό υλικό, μέσα και εξοπλισμό και τη μέριμνα για την εξασφάλισή τους, καθώς και τον προγραμματισμό, την κοστολόγηση και μέριμνα για την εξασφάλιση πόρων.
κβ. Την τήρηση σχετικών αρχείων.
κγ. Την εποπτεία και διαχείριση συστημάτων εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και πιστοποιητικών επαγγελματικής επάρκειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε διεθνή και εθνικά πρότυπα για το προσωπικό συστημάτων αεροναυτιλίας.
κδ. Την κατάρτιση του πλαισίου της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών προγραμμάτων και διδακτέας ύλης, και της επαγγελματικής επάρκειας του προσωπικού ΠΕ Ηλεκτρονικών/ΤΕ Ηλεκτρονικών.
κε. Την εκτίμηση, αξιολόγηση και έγκριση απαιτήσεων εκπαίδευσης προσωπικού ΠΕ Ηλεκτρονικών/ΤΕ Ηλεκτρονικών στο εσωτερικό ή το εξωτερικό και τον συντονισμό για την πραγματοποίηση αυτών.
κστ. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όλων των φάσεων εκπαίδευσης ΠΕ Ηλεκτρονικών/ΤΕ Ηλεκτρονικών, εισαγωγικής και εξειδίκευσης, για την απόκτηση και τη διατήρηση ειδικοτήτων, πλην των προγραμμάτων εκπαίδευσης στην πράξη και τον ορισμό των εκπαιδευτών αυτών.
κζ. Την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξέλιξης και συνεχούς εκπαίδευσης προσωπικού ΠΕ Ηλεκτρονικών/ΤΕ Ηλεκτρονικών σε συνάφεια με το έργο τους, τις αρμοδιότητες και την επαγγελματική εξέλιξή τους, καθώς και τον ορισμό των εκπαιδευτών αυτών.
κη. Τη μέριμνα για τη δημιουργία και τήρηση Μητρώου Εκπαιδευτών για τα προγράμματα προσωπικού ΠΕ Ηλεκτρονικών/ΤΕ Ηλεκτρονικών, καθώς και την έγκριση και τήρηση αρχείου των σχετικών εκπαιδευτικών εγχειριδίων.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 12:15 | Α. Ζαφερίου

  Ένας εκπαιδευτικός φορέας για να παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα σε Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) κατά τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2015/340, πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό για κάθε ένα από αυτά (EK 2015/340, ATCO.OR.B.010 Όροι έγκρισης και δικαιώματα πιστοποιητικού φορέα εκπαίδευσης).
  Σήμερα υπάρχουν δύο φορείς πιστοποιημένοι από την ΕΕΑΑ για την παροχή εκπαιδεύσεων σε ΕΕΚ:
  1. η ΣΠΟΑ η οποία διαθέτει πιστοποιητικό αλλά μόνο για παροχή αρχικής εκπαίδευσης ΕΕΚ
  2. ο φορέας εκπαίδευσης ΕΕΚ της ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ που διαθέτει πιστοποιητικό για παροχή όλων των φάσεων εκπαίδευσης για ΕΕΚ (Αρχική, Μονάδας, Συνεχή, Εκπαιδευτών στην πράξη, αξιολογητών).
  O ΕΚ2015/340 βάζει τον περιορισμό στον πάροχο αυτού του τύπου εκπαιδεύσεων (Μονάδας και Συνεχούς) να είναι και πάροχος υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας ή να έχει ειδική συμφωνία με πάροχο υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
  Επίσης η ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ διαθέτει πιστοποιητικό ως Κέντρο Αξιολόγησης Γλωσσικής επάρκειας στην Αγγλική και Ελληνική Γλώσσα που αποτελεί προϋπόθεση για την αδειοδότηση των ΕΕΚ.
  Τα δύο πιστοποιητικά που διαθέτει σήμερα η ΓΔΦΠΥΑΝ θα εκπέσουν λόγω της απορρόφησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την ΣΠΟΑ η οποία δεν διαθέτει αντίστοιχη πιστοποίηση και συνεπώς λόγω έλλειψης κατάλληλου νομικού πλαισίου.
  Επειδή δεν μπορεί να υπάρξει κενό στο ευαίσθητο θέμα της αδειοδότησης των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια να υπάρξει το νομικό πλαίσιο (διεύθυνση εκπαίδευσης ή έστω ένα τμήμα στην παρακάτω αναφερόμενη διεύθυνση 50Α του ν. 4427/2016) εντός του παρόχου υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας με τις κατάλληλες αρμοδιότητες τουλάχιστον για την εκπαίδευση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας ώστε να διασωθούν τα δυο πιστοποιητικά της ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ, διότι αυτό είναι προς το συμφέρον της ΥΠΑ.
  Οι αρμοδιότητες του τμήματος ΣΤ της ΣΠΟΑ (α), και (ια) πρέπει να αναδιατυπωθούν και να αναφέρονται στη φάση αρχικής εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, οι αρμοδιότητες (β) και (ε) να αφαιρεθούν διότι αποτελούν κανονιστική υποχρέωση της ΕΕΑΑ, η αρμοδιότητα (γ) να αφαιρεθεί διότι αποτελεί κανονιστική υποχρέωση του παρόχου υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας.
  Οι αρμοδιότητες (ιγ), (ιδ), (ιε) και (ιστ) δεν αφορούν καθόλου εκπαιδευτικά θέματα και θα πρέπει να αφαιρεθούν από τη ΣΠΟΑ, (να σημειωθεί ότι υπάρχουν ήδη στις αρμοδιότητες τμημάτων της διεύθυνσης του άρθρου 50Α του ν.4427/2016, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγρ. 2 του ΠΔ 85/2018). Η αρμοδιότητα (ιε) πρέπει επίσης να μεταφερθεί στην 50Α διότι δεν αφορά σε εκπαίδευση προσφερόμενη από τη ΣΠΟΑ και έχει άμεση σχέση με τις αρμοδιότητες (ιδ), (ιε) και (ιστ).

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 09:29 | Ελενη Παυλάκου-Τσιλιβαράκη

  ιη. Την κατάρτιση, οργάνωση και υλοποίηση. Παράγραφος ιηα: Στην πρόταση »Των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των φάσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης προσωπικού στο έργο παροχής πληροφοριών πτήσεων, της εξειδίκευσης για την απόκτηση και τη διατήρηση όλων των ειδικοτήτων (ΠΠΑ, COM/ops κ.λπ.)΄΄

  προτείνω να διαγραφεί η φράση <> Και να αντικατασταθεί με την <>

  δηλαδή να αναφέρεται ο τίτλος του κλάδου όπως αναφέρεται και στις άλλες ειδικότητες της αεροναυτιλίας στο παρόν άρθρο.

  ευχαριστώ
  Ελένη Παυλάκου-Τσιλιβαράκη

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 08:00 | ακριτας

  να προστεθεί οτι η ΣΠΟΑ θα ειναι αρμόδια και για την εκπείδευση ΠΕ1 Αερολιμενικων εκτός και αν υπάρχει προθεση κατάργησης του κλάδου αυτού

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 23:04 | Βραχωρίτη Α.

  Οι αρμοδιότητες του τμήματος ΣΤ, στις περ. ιγ., ιδ., ιε. και ιστ., θεωρούμε ότι δεν αντιστοιχούν σε έναν εκπαιδευτικό φορέα.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 22:53 | Εμμ. Καλλιουδάκης

  Τι σχέση έχει μια σχολή Πολιτικής Αεροπορίας με τα ΣΤ) ιγ έως και ιστ. Αυτά είναι αντικείμενα κάποιου τμήματος της ΥΠΑ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 19:52 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕΠ

  Άρθρο 58
  «Προσθήκη νέου άρθρου 39Α στον ν. 4427/2016 – Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας» Η ΣΠΟΑ αποτελεί εκπαιδευτικό φορέα που δεν μπορεί να έχει αρμοδιότητα την προδιαγραφή συστημάτων, ούτε την εκπόνηση / έγκριση των UTP, UCS.
  Πρόταση: Διαγραφή των παραγράφων ε και ιγ, ιδ, ιε & ιστ και μεταφορά τους στο άρθρο 50Α του ν. 4427/2016 ανά αρμοδιότητα.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 18:10 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΟΣ

  Τμήμα ΣΤ, οι αρμοδιότητες ιγ, ιδ, ιε και ιστ δεν έχουν καμμιά σχέση με το εκπαιδευτικό έργο της ΣΠΟΑ και δεν είναι αρμοδιότητά της, μάλλον θα έπρεπε να είναι αρμοδιότητα κάποιου τμήματος ή διεύθυνσης της ΥΠΑ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:32 | Π.Δ., ΕΕΚ

  ΤΑ ε, ιγ,ιδ,ιε και ιστ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΠΟΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΟΥΝ ΣΤΟ 50Α ΤΟΥ Ν.4427/2016. ΤΙ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΝΑ ΦΤΙΑΧΝΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π. ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΠΟΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΙ UTP & UCS ΓΙΑΤΙ ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟ Ε.Ε. 2015/340

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 11:56 | Σπύρος Κ

  Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου για την σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και ρύθμιση ζητημάτων Πολιτικής Αεροπορίας, στο άρθρο 52 συστήνεται Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που θα λειτουργεί ως φορέας διαχείρισης αεροδρομίων και πάροχος αεροναυτιλίας.

  Στο άρθρο 58 προστέθηκε στον Ν.4427/2016 άρθρο 39Α με το οποίο μεταφέρεται η ΣΠΟΑ στην ΥΠΑ. Στο τμήμα Β της ΣΠΟΑ αναφέρεται ότι υλοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης επί θεμάτων αεροπορικής ασφάλειας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εθνικό κανονισμό ασφάλειας Πολιτκής Αεροπορίας (Ε.Κ.Α.Π.Α.) και στο Εθνικό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας (Ε.Ε.Π.Α.Α.).
  Η διάταξη αυτή είναι ίδια με την παράγραφο γ του άρθρου 27 του νόμου 3913-2011 όπου αναφέρεται: «Το Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας (ΕΕΠΑΑ), εκδίδεται από τον Διοικητή της ΥΠΑ και ρυθμίζει τα θέματα εκπαίδευσης αεροπορικής ασφάλειας του προσωπικού που παρέχει υπηρεσίες ελέγχων ασφάλειας αερομεταφορών, καθώς και όλων των φορέων που εμπλέκονται στα θέματα ασφάλειας από έκνομες ενέργειες. Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας της ΥΠΑ, εκτός από τις περιπτώσεις ενδοεταιρικών εκπαιδεύσεων που προβλέπονται στο ΕΕΠΑΑ.»

  Στον νόμο 3913 αυτό είχε νόημα να ισχύει αφού η ΥΠΑ είχε κανονιστικό, ρυθμιστικό και εποπτικό ρόλο. Δεν ισχύει όμως αναφέρθηκε και ίδιο για την ΥΠΑ που περιγράφεται στο νέο σχέδιο νόμου και έτσι στο πλαίσιο της ισονομίας και της ελεύθερης οικονομίας, θα πρέπει να υπάρξει πρόνοια έτσι ώστε ώστε οι αρχικές εκπαιδεύσεις στον χώρο της ασφάλειας των αερομεταφορών (security) και συγκεκριμένα εκπαιδεύσεις ελεγκτών ασφαλείας αερομεταφορών (screeners) και φυλάκων ασφαλείας (guards) καθώς και οι επαναλαμβανόμενες εκπαιδεύσεις, να υλοποιούνται από οποιοδήποτε πιστοποιημένο από την ΑΠΑ δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα -συμπεριλαμβανομένης της ΣΠΟΑ του ΝΠΔΔ ΥΠΑ- εφόσον αυτοί διαθέτουν εγκεκριμένο από την ΑΠΑ πρόγραμμα εκπαίδευσης και πιστοποιημένους από τον ΕΟΠΠΕΠ και την ΑΠΑ εκπαιδευτές.

  Ο δημόσιος ή ο ιδιωτικός πιστοποιημένος φορέας, θα υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης του περιεχομένου των σπουδών στην ΑΠΑ, που θα συνοδεύεται από αναλυτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης, αντίστοιχο με εκείνο της ΣΠΟΑ βάσει του νόμου 4427-2016 άρθρο 25.

  Εκπαιδευόμενοι που έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει το πρόγραμμα των δημόσιων ή ιδιωτικών πιστοποιημένων φορέων θεωρείται ότι έχουν παρακολουθήσει αναγνωρισμένα και ισότιμα προγράμματα με τα αντίστοιχα της ΣΠΟΑ. Για να λάβουν «Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Καταλληλότητας» και «Άδεια ελεγκτή ασφαλείας και φύλακα ασφαλείας» με το οποίο θα δύναται να εργαστούν σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να δίνουν ειδικές εξετάσεις αξιολόγησης στην ΑΠΑ, που είναι ο νέα αρμόδια εποπτική και κανονιστική αρχή στον χώρο των αερομεταφορών.

  Για να έχει οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός πιστοποιημένος φορέας την δυνατότητα παροχής υπηρεσιών αρχικής και επαναλαμβανόμενης εκπαίδευσης, πρέπει να τροποποιηθεί η παράγραφος γ του άρθρου 27 του νόμου 3913-2011

  Η προτεινόμενη τροποποίηση:«Το Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα …..Η εκπαίδευση αυτή παρέχεται από οποιονδήποτε πιστοποιημένο από την ΑΠΑ δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα συμπεριλαμβανομένης της ΣΠΟΑ του νπδδ ΥΠΑ’

  Επίσης στον νέο νόμο να προστεθεί:
  «Η ΑΠΑ πιστοποιεί, εποπτεύει και επιβάλλει την εφαρμογή της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων αναφορικά με την ασφάλεια και την προστασία της αεροπλοϊας από έκνομες ενέργειες. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την εκπαίδευση των ελεγκτών ασφαλείας και φυλάκων ασφαλείας, υλοποιεί την αξιολόγηση και επαναξιολόγηση του προσωπικού που απασχολείται στο χώρο προστασίας των αερομεταφορών (security)»

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 03:42 | Ηλιας Λαρχανιδης

  Οι αρμοδιότητες του τμήματος ΣΤ, στις περ. ιγ., ιδ., ιε. και ιστ., θεωρω ότι δεν αντιστοιχούν σε έναν εκπαιδευτικό φορέα!

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 02:17 | K. Kazakos

  Οι αρμοδιότητες του τμήματος ΣΤ, στις περ. ιγ., ιδ., ιε. και ιστ., θεωρούμε
  ότι δεν αντιστοιχούν σε έναν εκπαιδευτικό φορέα.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 21:30 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Πιστεύω ότι η φράση “ή/είτε σε περιφερειακές μονάδες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας” πρέπει να αφαιρεθεί από τις περ. (α) και (β) του Τμήματος (Β) καθώς και η φράση «και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας» της περ. (ε) του Τμήματος (Γ).

  Περαιτέρω θεωρώ, ότι πρέπει να αφαιρεθούν οι περ. (ζ) και (θ) – με επαναρίθμηση των υπολοίπων περιπτώσεων – καθώς και δύο ενότητες που αναφέρονται στην περ. (στ) του Τμήματος (Β), διότι το αντικείμενό τους αφορά αρμοδιότητες της ΑΠΑ. Οι εκπαιδευτικές αυτές ενότητες μπορούν (και πρέπει) να διδάσκονται από αρμόδιο προσωπικό της ΑΠΑ.

  Το (ΣΤ) «Τμήμα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας (Ε.Κ.) και Συστημάτων Αεροναυτιλίας» πιστεύω ότι πρέπει να μετονομαστεί σε (Ε) «Τμήμα Εκπαίδευσης Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας», να αφαιρεθούν οι περ. (ιγ) ως (ιστ), γιατί δεν αποτελούν αντικείμενο εκπαίδευσης, να επαναριθμηθούν οι υπόλοιπες περιπτώσεις του Τμήματος και να συμπληρωθούν αυτές, ώστε να αναφέρεται και η εκπαίδευση του προσωπικού ΠΕ/ΤΕ Πληροφοριών Πτήσεων.

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός (ΠΕ1/Α’)
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 16:59 | Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ, ΥΠΑ, Αν. Π/Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας

  Παρ. 2

  Ενότητα (Β)

  Εδάφια (α), (ζ), (θ) και

  Ενότητα (Γ)

  Εδάφιο (ε)

  Τα εν λόγω εδάφια αναφέρονται σε εκπαιδεύσεις επιθεωρητών και σε προγράμματα εκπαίδευσης σε σχέση με την ΑΠΑ. Με δεδομένο ότι η ΣΠΟΑ ανήκει στον Πάροχο, αυτό αντιβαίνει στο άρθρο 2 του νομοσχεδίου και στον σκοπό της ΑΠΑ περί διαχωρισμού από φορείς παροχής υπηρεσιών. Επίσης στο Παράρτημα Α’, Κεφάλαιο Η’, Παρ. 1, προβλέπονται στο σχετικό Τμήμα (Α) της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης και Νομικών Υποθέσεων της ΑΠΑ, αρμοδιότητες για τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής πολιτικής και τη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού της Α.Π.Α και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Προτείνεται η διαγραφή των εδαφίων (ζ) και (θ) και η διαγραφή των λέξεων “Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας” από το εδάφιο (ε) καθώς και της φράσης “ή σε περιφερειακές μονάδες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας” από το εδάφιο (α). Επίσης στο προταθέν νομοσχέδιο δεν προβλέπονται περιφερειακές μονάδες στην ΑΠΑ.

  Παρ. 2

  Ενότητα (ΣΤ)

  Η ενότητα (ΣΤ) πρέπει να λάβει αρίθμηση (Ε), η οποία απουσιάζει μετά την ενότητα (Δ).

  Στην ενότητα (ΣΤ) της ΣΠΟΑ, στα εδάφια (ε), (ζ) και (ια), έχουν συμπεριληφθεί όλες οι εκπαιδευτικές αρμοδιότητες για όλες τις φάσεις και τις κατηγορίες εκπαίδευσης των πολιτικών Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΕΕΚ) κατά τον Κανονισμό 2015/340, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής εκπαίδευσης που ήταν πάντα εντός των αρμοδιοτήτων της ΣΠΟΑ. Εντούτοις και παράλληλα, όλες οι αρμοδιότητες εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένης της βασικής, ανήκαν στα Τμήματα (Α) και (Β) της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας, του άρθρου 45Α του νόμου 4427/2016, το οποίο καταργείται. Οι αρμοδιότητες αυτές έχουν πιστοποιηθεί και εποπτεύονται συνεχώς από την Εθνική Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας για τον Πάροχο Αεροναυτιλίας (Γενική Διεύθυνση Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ) μέσω της εν λόγω καταργούμενης Διεύθυνσης. Με δεδομένο ότι ως έχει η παρούσα πρόταση του νομοσχεδίου, η ΣΠΟΑ πρέπει να πιστοποιηθεί για τις νέες εκπαιδευτικές αρμοδιότητες των ΕΕΚ που της ανατίθενται, θα υπάρξει ένα κενό χρονικό διάστημα μέχρι να γίνει η πιστοποίηση από την ΑΠΑ, όπου ενδιάμεσα οι επαγγελματικές άδειες των ΕΕΚ δεν θα ισχύουν από την ημερομηνία ψήφισης του νόμου. Επειδή αυτό το θέμα είναι σοβαρό προτείνεται όπως, το εδάφιο (ε) διαγραφεί, το εδάφιο (ια) αναφέρεται μόνο σε βασική εκπαίδευση ΕΕΚ και το εδάφιο (ζ) καθώς και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων (Α) και (Β) της καταργούμενης Διεύθυνσης του άρθρου 45Α του νόμου 4427/2016 μεταφερθούν επί του παρόντος ως έχουν, στο Τμήμα (Δ) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας (50Α), όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 2 του ΠΔ 85/2018.

  Οι αρμοδιότητες (ιγ), (ιδ), (ιε) και (ιστ) δεν έχουν απολύτως καμία σχέση με το εκπαιδευτικό έργο της ΣΠΟΑ. Αυτό αποτελεί πρόβλημα που κληρονομήθηκε από τον νόμο 4427/2026. Προκειμένου να μην διαιωνιστεί, προτείνεται η αρμοδιότητα (ιγ) να μεταφερθεί επί του παρόντος στο Τμήμα (Δ) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας (50Α), όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 2 του ΠΔ 85/2018 και οι αρμοδιότητες (ιδ), (ιε) και (ιστ) να μεταφερθούν επί του παρόντος στο Τμήμα (Β) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας (50Α), όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 2 του ΠΔ 85/2018.

  Το εδάφιο (α) προτείνεται να μεταφερθεί στο Τμήμα (Δ) της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπηρεσιών Εναέριας Κυκλοφορίας και Ανάπτυξης Αεροναυτιλίας (50Α), όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 2 του ΠΔ 85/2018.

  Το εδάφιο (β) προτείνεται να καταργηθεί γιατί συμπεριλαμβάνει τη λέξη “εποπτεία” η οποία είναι αρμοδιότητα ΑΠΑ, εκτός εάν αναφέρεται σε εσωτερικό μηχανισμό εποπτείας.

  Από το εδάφιο (κγ) πρέπει να αφαιρεθεί η λέξη εποπτεία αφού αυτό αποτελεί αρμοδιότητα της ΑΠΑ, εκτός εάν αναφέρεται σε εσωτερικό μηχανισμό εποπτείας.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 15:00 | Στάθης

  Άρθρο 58
  Προσθήκη νέου άρθρου 39Α στον ν. 4427/2016–Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας

  ΣΤ (Τμήμα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης Υπηρεσιών Εναερίου Κυκλοφορίας (Ε.Κ) και Συστημάτων Αεροναυτιλίας με αρμοδιότητες:

  Υπάρχει ένας κλάδος από ιδρύσεως της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας πρώην κλάδος ΠΕ3/ΤΕ3 Τηλεπικοινωνιακών μετονομασθείς ΠΕ/ΤΕ AFISO ο οποίος εκτελούσε και εκτελεί σε όλα τα Αεροδρόμια της χώρας το συγκεκριμένο έργο όπως αναφέρεται στην παράγραφο ιηα. Αυτός ο κλάδος όμως δεν αναφέρεται.

  Πρόταση. Να προστεθεί η φράση «κλάδου ΠΕ/ΤΕ AFISO» και να τροποποιηθεί η υποπαράγραφος ιηα ως κάτωθι:

  Ιη Την κατάρτιση, οργάνωση και υλοποίηση: ιηα. Των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των φάσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης προσωπικού κλάδου ΠΕ/ΤΕ AFISO στο έργο παροχής πληροφοριών, κ.λ.π

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 10:53 | Νικόλαος ΗΛΙΑΣ

  Σχόλια Αν.Π αρμοδίου τμήματος ΕΕΑΑ/Ε για τις αρμοδιότητες της ΣΠΟΑ στο νέο νόμο.
  Άρθρο 58
  Προσθήκη νέου άρθρου 39Α στον ν. 4427/2016–Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας
  Το ισχύον Κανονιστικό πλαίσιο για τις εκπαιδεύσεις ΕΕΚ περιέχεται στους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς:
  ΕΚ 2015/340, για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών όσον αφορά τις άδειες και τα πιστοποιητικά ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.
  ΕΚ 2018/1139 για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αεροπορική Ασφάλεια.
  Εκτιμώντας τις διατάξεις του νέου σχεδίου νόμου που αφορά τη λειτουργία της Σχολής Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) με ταυτόχρονη απορρόφηση της προβλεπόμενης από το ν. 4427 της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ και με βάση τους ανωτέρω ευρωπαϊκούς κανονισμούς που συνιστούν και Εθνικό Δίκαιο και μάλιστα υπέρτερο κάθε αντιτιθέμενης Εθνικής Νομοθεσίας διατυπώνουμε τα κάτωθι σχόλια επί του σχεδίου:
  (1) Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, καθώς και τα πρόσωπα και οι οργανισμοί που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την εξέταση, τον έλεγχο και την ιατρική εξέταση και αξιολόγηση, πρέπει να συμμορφώνονται προς τις σχετικές βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στον ΕΚ 2018/1139, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII «Βασικές απαιτήσεις για τις ATM/ANS και τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας» και ειδικότερα στην παράγρ. (4) ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ όπου αναφέρονται συνοπτικά τα προσόντα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και παράγρ. (5) ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι οι πάροχοι υπηρεσιών ΑΤΜ/ANS και οι πάροχοι εκπαίδευσης πιστοποιούνται ή αδειοδοτούνται εφόσον προηγουμένως αποδείξουν ότι πληρούν τις βασικές απαιτήσεις.
  (2) Ένα κράτος δύναται να διαθέτει ένα η περισσότερα πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Κέντρα για Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας ΕΕΚ (ATCO Training organisations) ή εάν δεν διαθέτει μπορεί να λάβει τις αντίστοιχες υπηρεσίες από οποιαδήποτε πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης(EU) που έχει επιτραπεί να επιχειρεί στην Ελλάδα από την αρμόδια αρχή.
  (3) Ένα Εκπαιδευτικό Κέντρο για ΕΕΚ πιστοποιείται από την ορισμένη από το Κράτος αρμόδια Αρχή(Competent Authority),εν προκειμένω αρμόδια Αρχή για την αδειοδότηση των ΕΕΚ στην Ελλάδα είναι η ΕΕΑΑ και με την ίδρυση της ΑΠΑ η ΑΠΑ.
  (4) Ένα εκπαιδευτικό Κέντρο για ΕΕΚ δύναται να πιστοποιηθεί από την αρμόδια αρχή για μία η για όλες της φάσεις της εκπαίδευσης των ΕΕΚ, δηλαδή δύναται να είναι πιστοποιημένο Εκπαιδευτικό Κέντρο μόνο για την Αρχική Εκπαίδευση ΕΕΚ (ATCO Initial Training) η και για τις υπόλοιπες φάσεις δηλαδή για Εκπαίδευση Μονάδας(ATCO Unit Training) η και για Συνεχή Εκπαίδευση(ATCO Continuation Training) ή και Εκπαίδευση Εκπαιδευτών στην πράξη (OJTI/STDI), ή και Εκπαίδευση Αξιολογητών Επάρκειας(ATCO competence Assessors). Υπάρχει όμως ένας περιορισμός στη δυνατότητα ενός Εκπαιδευτικού Κέντρου για Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας προκειμένου αυτό να δύναται να πιστοποιηθεί για τις πέραν της Βασικής Εκπαίδευσης φάσεις εκπαίδευσης.
  (5) Για να δύναται ένα εκπαιδευτικό Κέντρο να πιστοποιηθεί ως Κέντρο για Εκπαίδευση Μονάδας και για όλες τις υπόλοιπες φάσεις εκπαίδευσης πρέπει απαραίτητα να πληρούνται οι απαιτήσεις του ΕΚ 2015/340 που στο άρθρο ATCO.OR.B.010 ορίζει ότι:
  ATCO.OR.B.010 Όροι έγκρισης και δικαιώματα πιστοποιητικού φορέα εκπαίδευσης
  α) Οι φορείς εκπαίδευσης συμμορφώνονται προς το πεδίο εφαρμογής και τα δικαιώματα που καθορίζονται στους όρους έγκρισης που προσαρτώνται στο πιστοποιητικό φορέα.
  β) Προκειμένου να διασφαλίζεται ότι πληρούνται οι ισχύουσες απαιτήσεις του τμήματος D του παραρτήματος Ι (μέρος ATCO), το δικαίωμα παροχής εκπαίδευσης μονάδας και συνεχούς εκπαίδευσης χορηγείται μόνο σε φορείς εκπαίδευσης που:
  1) είναι κάτοχοι πιστοποιητικού παροχής υπηρεσίας ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας· ή
  2) έχουν συνάψει ειδική συμφωνία με τον φορέα παροχής υπηρεσίας εναέριας κυκλοφορίας.
  (6) Σήμερα στην Ελλάδα έχουν πιστοποιηθεί και αδειοδοτηθεί ως Εκπαιδευτικά Κέντρα για Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας από την αρμόδια Αρχή (EEAA) τα κάτωθι εκπαιδευτικά Κέντρα:
  1)Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας (ΣΠΟΑ) ως Εκπαιδευτικό Κέντρο μόνο της Αρχικής Εκπαίδευσης ΕΕΚ (Initial ATCO Training)
  2) ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ ως Εκπαιδευτικό Κέντρο για ΕΕΚ για όλες τις φάσεις Εκπαίδευσης ΕΕΚ Initial ATCO Training (Basic-Rating), Unit, Continuation, OJT/STD Instructors, Assessors Training, το πιστοποιητικό αυτό είναι ξεχωριστό και διακριτό από το πιστοποιητικό της ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑN ως παρόχου δέσμης υπηρεσιών Αεροναυτιλίας (ATS,CNS,AIS,ATFM,ASM).
  (6) Επίσης η ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ είναι πιστοποιημένο Κέντρο Αξιολόγησης Γλωσσικής Επάρκειας ΕΕΚ στην Αγγλική και Ελληνική Αεροπορική Γλώσσα(Language Assessment Body) κάτοχος 2 ξεχωριστών πιστοποιητικών.
  Στο νέο Νόμο της ΑΠΑ στο άρθρο που αναφέρεται στη ΣΠΟΑ η ΣΠΟΑ αναβαθμίζεται πολύ σωστά, με πολλές και διακριτές αρμοδιότητες, μεταξύ των οποίων αρμοδιότητες του τμήματος Εκπαίδευσης Αεροναυτιλίας και Εκπαίδευσης ΕΕΚ.
  Για να δύναται η ΣΠΟΑ να καταστεί πάροχος πιστοποιημένης εκπαίδευσης και να αδειοδοτηθεί από την αρμόδια αρχή(ΕΕΑΑ η ΑΠΑ) για τις φάσεις εκπαίδευσης ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας πέραν της Βασικής, απαιτείται να πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο ΕΚ 2015/340 στο ATCO.OR.B.010 όπως αναφέρεται παραπάνω.
  H κατάργηση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του Παρόχου ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ και η έλλειψη πρόνοιας για τη δημιουργία μιας αντίστοιχης οντότητας εκπαίδευσης εντός του παρόχου ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ, έστω και επιπέδου τμήματος εκπαίδευσης ΕΕΚ ή έστω μεταβίβασης των αρμοδιοτήτων εκπαίδευσης ΕΕΚ σε άλλη Διεύθυνσή του, θα επιφέρει άμεσα τα εξής δυσμενή αποτελέσματα:
  1)Υπάρχει άμεσος κίνδυνος για τις άδειες των ΕΕΚ διότι δεν θα είναι δυνατόν να συντηρείται-διατηρείται η ισχύς των καταχωρήσεων των αδειών των Ελεγκτών Εναέριας κυκλοφορίας Rating Endorsements, OJT/STD Instructors,Assessors Endorsements του παρόχου ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ διότι το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου αδειοδοτήθηκαν από την ΕΕΑΑ θα έχει αλλάξει και η πιστοποίηση του ως Εκπαιδευτικού Κέντρου για ΕΕΚ θα καταπέσει, θα αρθεί από την ΕΕΑΑ ή την ΑΠΑ.
  2)Επίσης επειδή με την κατάργηση με το ίδιο άρθρο της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και την συνακόλουθη αλλαγή, θα καταπέσει και το πιστοποιητικό του Κέντρου Αξιολόγησης Γλωσσικής Επάρκειας στην Ελληνική και Αγγλική Αεροπορική Γλώσσα του παρόχου ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ, επηρεάζεται η διατήρηση της ισχύος των αδειών των ΕΕΚ. Στην πιστοποίηση δεν μπορεί να υπάρξει κενό και το επόμενο έτος εκκρεμούν οι πιστοποιήσεις στην αγγλική γλώσσα μεγάλου αριθμού ΕΕΚ.
  Θα πρέπει λοιπόν να καταβληθεί κάθε προσπάθεια να υπάρξει το νομικό πλαίσιο (μια διεύθυνση ή έστω ένα τμήμα) εντός του παρόχου υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας με κατάλληλες αρμοδιότητες τουλάχιστον για τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, ώστε να διασωθούν τα δύο πιστοποιητικά της ΥΠΑ/ΓΔΦΠΥΑΝ διότι είναι προς το συμφέρον της Αεροναυτιλίας και της ΥΠΑ γενικότερα.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 14:28 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΑΛΟΣ

  Παράγραφος ιηα:
  Στην πρόταση »Των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των φάσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης προσωπικού στο έργο παροχής πληροφοριών πτήσεων, της εξειδίκευσης για την απόκτηση και τη διατήρηση όλων των ειδικοτήτων (ΠΠΑ, COM/ops κ.λπ.)΄΄
  να περιληφθεί η Φράση ΠΠΑ(AFISO), που αναφέρεται στον κλάδο Αεροναυτιλίας ο οποίος ασκεί τα ανωτέρω καθήκοντα.

 • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 11:08 | Παναγιώτης Μακρόπουλος

  Στο κάτωθι κείμενο,και συγκεκριμένα ιηα.μεταξύ «Των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των φάσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης προσωπικού….και
  στο έργο παροχής πληροφοριών πτήσεων» απουσιάζει η Φράση ΠΠΑ(AFISO),η οποία και αναφέρεται στα υπόλοιπα άρθρα για τους άλλους κλάδους.

  ιη. Την κατάρτιση, οργάνωση και υλοποίηση: ιηα. Των εκπαιδευτικών προγραμμάτων όλων των φάσεων εισαγωγικής εκπαίδευσης προσωπικού στο έργο παροχής πληροφοριών πτήσεων, της εξειδίκευσης για την απόκτηση και τη διατήρηση όλων των ειδικοτήτων (ΠΠΑ, COM/ops κ.λπ.), πλην των προγραμμάτων εκπαίδευσης στην πράξη και στον ορισμό των εκπαιδευτών αυτών, εκπαίδευσης εκπαιδευτών, εκπαίδευσης σε τρίτους (φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου της ημεδαπής και αλλοδαπής), εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα ασφάλειας ποιότητας και προστασίας. ιηβ. Των προγραμμάτων επιμόρφωσης προσωπικού σε θέματα συναφή με το έργο παροχής πληροφοριών πτήσεων, τα καθήκοντα και την επαγγελματική εξέλιξή τους. ιηγ. Των εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την χρήση προσομοιωτών για την εκπαίδευση στις υπηρεσίες πληροφοριών πτήσεων.

 • 27 Αυγούστου 2020, 09:45 | Θανάσης Κ

  Στο άρθρο αυτό αρκετές φορές αναφέρεται το λήμμα «είτε σε περιφερειακές μονάδες της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας». Για ποιές περιφερειακές μονάδες της ΑΠΑ αναφέρεστε όταν τις καταργείτε όλες?