Άρθρο 51 – Μεταβατικές διατάξεις

1. α) Οι προβλεπόμενες στην παρ. 1 του άρθρου 37 οργανικές θέσεις της Α.Π.Α. καλύπτονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον Διοικητή της Α.Π.Α., τον Διοικητή της Υ.Π.Α. και τον εκάστοτε αρμόδιο για ζητήματα προσωπικού Διευθυντή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από το Διοικητή της Α.Π.Α. και προσδιορίζει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και απευθύνεται:
αα. προς το προσωπικό της Υ.Π.Α. και
αβ. προς το προσωπικό που υπηρετεί σε υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, για την κάλυψη είκοσι πέντε (25) εκ των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων κατ’ ανώτατο όριο.
β Σε περίπτωση μη κάλυψης των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων της Α.Π.Α. με τη διαδικασία της περ. α’ ανωτέρω, και εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την έκδοση της υπουργικής απόφασης της περ. α’:
βα. Κενές οργανικές θέσεις της Α.Π.Α. δύνανται να καλυφθούν με μετάταξη ή απόσπαση στις υπηρεσίες της Α.Π.Α. μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στην Υ.Π.Α., με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς τη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων ή των αρμόδιων οργάνων, χωρίς ηλικιακό περιορισμό καθώς και χωρίς την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει.
ββ. Κενές οργανικές θέσεις της Α.Π.Α. δύνανται επίσης να καλυφθούν, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία προσδιορίζει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, με μετάταξη ή απόσπαση στις υπηρεσίες της Α.Π.Α. μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, ανεξάρτητες αρχές, Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες του Κεφαλαίου Α` του ν. 3429/2005, όπως ισχύει, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συναρμόδιων Υπουργείων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, χωρίς τη γνώμη των υπηρεσιακών συμβουλίων ή των αρμόδιων οργάνων, χωρίς ηλικιακό περιορισμό και χωρίς την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011, όπως ισχύει.
βγ. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων, δυνάμει των υποπερ. αβ’ και ββ’ ανωτέρω λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης ορίζεται, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4440/2016, όπως ισχύει κατά τη δημοσίευση του παρόντος, σε ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες, με μόνη απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των συναρμοδίων υπουργείων, κατά περίπτωση.
γ) Από την έκδοση της απόφασης της περ. α’ και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών κατόπιν αιτιολογημένης προς τούτο εισήγησης των Διοικητών Α.Π.Α. και Υ.Π.Α. μπορεί να εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία τροποποιούνται η αρχική κατανομή οργανικών θέσεων και η τοποθέτηση του προσωπικού, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων ανεπαρκούς στελέχωσης ή δυσλειτουργίας οργανικών μονάδων της Α.Π.Α. και της Υ.Π.Α.. Η τροποποίηση της αρχικής κατανομής και τοποθέτησης προσωπικού γίνεται σύμφωνα με τα τυπικά προσόντα και τον κλάδο ένταξης του προσωπικού.
δ) Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Α.Π.Α. κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27, το Εκτελεστικό Συμβούλιο της Α.Π.Α. επιλέγει και ο Διοικητής της Α.Π.Α. διορίζει προσωρινούς προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της Α.Π.Α. κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το προσωπικό της Α.Π.Α., η οποία προσδιορίζει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για κάθε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας.
ε) Το προσωπικό το οποίο υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην Υ.Π.Α. και μετατάσσεται, μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στην Α.Π.Α., διατηρεί το υπηρεσιακό, μισθολογικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που το διέπει προ της μετάταξης. Ειδικότερα, διατηρεί χωρίς καμία μεταβολή το ύψος του συνόλου των αποζημιώσεων, υπολογιζόμενων για έκαστο μετατασσόμενο υπάλληλο στην Υ.Π.Α., χωρίς άλλες προϋποθέσεις.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α. καθορίζεται:
αα. κατώτατο όριο αναφορικά με το ως άνω ποσό αποζημιώσεων, που συμπίπτει με τις αντίστοιχες αποδοχές κατά την πρώτη εφαρμογή και τη θετική μηνιαία αναπροσαρμογή αυτών σύμφωνα με τυχόν αναπροσαρμογές των αντιστοίχων αποδοχών της Υ.Π.Α., ως φορέα παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας,
ββ. η πηγή χρηματοδότησης των ως άνω αποζημιώσεων, με κριτήριο χρηματοδότησης τις παρεχόμενες υπηρεσίες ανά κατηγορία προσωπικού και οργανική μονάδα και στη βάση συγκεκριμένων κέντρων κόστους. Πηγές χρηματοδότησης δύνανται να είναι τα έσοδα από τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής, το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων του ν. 2065/1992, τα επιβαλλόμενα παράβολα και κάθε επιβαλλόμενο από την Α.Π.Α. τέλος.
στ) Τα ποσά που αντιστοιχούν σε υπερωρίες καταβάλλονται στους υπαλλήλους της Α.Π.Α. βάσει προγράμματος εργασίας που καταρτίζει ο Διοικητής της Α.Π.Α. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας και χρηματοδοτούνται από έσοδα από Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αεροδρομίων.
ζ) ζα. Στους υπαλλήλους του κλάδου ΕΕΚ που μετατάσσονται ή αποσπώνται στην Α.Π.Α., καταβάλλονται οι σχετικές αποζημιώσεις των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/1999, ως ισχύουν, για τους ΕΕΚ Υ.Π.Α. αντίστοιχης ειδικότητας, χωρίς άλλες προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως της επίτευξης των στόχων που προβλέπονται στις διατάξεις των εν λόγω άρθρων και ανεξαρτήτως της πραγματικής άσκησης της σχετικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Α.Π.Α..
ζβ. Οι ανωτέρω μετατασσόμενοι ή αποσπώμενοι υπάλληλοι θεωρείται ότι διατηρούν, καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους στην Α.Π.Α., την ικανότητα που αναγράφεται στην άδεια («rating») που κατείχαν και κατά οιοδήποτε τρόπο διατηρούσαν μέχρι την τοποθέτησή τους στη Α.Π.Α., σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/340 της Επιτροπής.
η) Υπάλληλοι που μετατάσσονται ή αποσπώνται στην Α.Π.Α. από λοιπές πλην της Υ.Π.Α. υπηρεσίες, καθώς και υπάλληλοι που στελεχώνουν την Α.Π.Α. κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 37, αμείβονται κατά κλάδο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. στ’, χωρίς άλλες προϋποθέσεις.
θ) Η λειτουργία της Α.Π.Α. άρχεται με την πλήρωση, σωρευτικά, των κάτωθι προϋποθέσεων:
θα. της τοποθέτησης Διοικητή της Α.Π.Α. κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11,
θβ. της τοποθέτησης των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Α.Π.Α. κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15,
θγ. της κατανομής και τοποθέτησης προσωπικού της Υ.Π.Α. σε οργανικές μονάδες της Α.Π.Α. κατά τα προβλεπόμενα στην περ. β’, και
θδ. του διορισμού προσωρινών προϊσταμένων τουλάχιστον σε επίπεδο Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων κατά τα προβλεπόμενα στην περ. ε’.
Με τη σωρευτική πλήρωση των προϋποθέσεων της περ. θ’ της παρ. 1, η Υ.Π.Α. παύει να εκδίδει οποιαδήποτε πράξη και να ασκεί οποιοδήποτε αρμοδιότητα που έχει μεταφερθεί στην Α.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, και μεταβιβάζει στην Α.Π.Α. οποιαδήποτε αρχείο σχετικό με τις μεταφερόμενες στην Α.Π.Α. αρμοδιότητες.
Με την τοποθέτηση του Διοικητή της Α.Π.Α. κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 και μέχρι την πλήρωση των λοιπών προϋποθέσεων της περ. θ’ της παρ. 1, ο Διοικητής της Α.Π.Α. δύναται να ασκεί τις αρμοδιότητες της περ. ιστ’ της παρ. 2 του άρθρου 12. Επίσης, ο Διοικητής της Α.Π.Α. δύναται να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης χώρων και να πραγματοποιεί δαπάνες για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας της Α.Π.Α., σε βάρος των πιστώσεων του λογαριασμού της περ. ιδ’ της παρ. 1 του άρθρου 51.
Σε κάθε περίπτωση, το χρονικό διάστημα για την πλήρωση των προϋποθέσεων της περ. θ’, δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ι) Μέχρι την τοποθέτηση διοικητικού προσωπικού σε οργανικές μονάδες της Α.Π.Α., η διοικητική υποστήριξη του Διοικητή της Α.Π.Α. και του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Α.Π.Α. θα παρέχεται από δυο (2) τουλάχιστον υπαλλήλους της Διεύθυνσης Διοίκησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Επίσης, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, και χωρίς να απαιτείται προηγούμενη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή του φορέα προέλευσης, δύνανται να αποσπώνται στην Α.Π.Α., αποκλειστικά για το ανωτέρω διάστημα, έως έξι (6) υπάλληλοι άλλων φορέων, οι αποδοχές των οποίων εξακολουθούν να καλύπτονται από τους φορείς προέλευσης, κατά παρέκκλιση λοιπών διατάξεων, στο σύνολο τους, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών αποζημιώσεων των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/1999 για υπαλλήλους που αποσπώνται από την Υ.Π.Α.. Ο ανωτέρω χρόνος απόσπασης δεν συνυπολογίζεται στα προβλεπόμενα στην υποπερ. βγ’ της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 51.
ια) Μέχρι την έκδοση όλων των απαραίτητων αποφάσεων ή άλλων πράξεων για την οργάνωση και τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας του προσωπικού της Α.Π.Α., όπως αυτό θα βεβαιωθεί στην Υ.Π.Α. με απόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α., οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού της Α.Π.Α. που προέρχονται από την Υ.Π.Α. εξακολουθούν να καλύπτονται από την Υ.Π.Α., χωρίς καμία μεταβολή για τη μεταβατική περίοδο και έως την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, στο ύψος του συνόλου των αποζημιώσεων και κάθε είδους αποδοχών, υπολογιζόμενων για έκαστο υπάλληλο, χωρίς άλλες προϋποθέσεις και κατά παρέκκλιση αντιθέτων διατάξεων. Επιδόματα θέσεων ευθύνης καταβάλλονται ή τροποποιούνται ως προς το ύψος από την Υ.Π.Α. για το διάστημα αυτό, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Π.Α..
Αποδοχές του προσωπικού της υποπερ. αβ’ της περ. α’ της παρ. 1 καλύπτονται για το ανωτέρω διάστημα από τις μονάδες προέλευσης τους.
Οι αποδοχές του Διοικητή της Α.Π.Α, των Γενικών Διευθυντών, εφόσον δεν προέρχονται από την Υ.Π.Α., οι αμοιβές του Εκτελεστικού Συμβουλίου και του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 37 έως την έναρξη λειτουργίας της Α.Π.Α. και την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων για την οργάνωση και τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας προσωπικού Α.Π.Α., καλύπτονται σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, η οποία προσδιορίζει το ύψος των αποδοχών και αμοιβών, τον τρόπο καταβολής αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Αμοιβές υπαλλήλων που προέρχονται από την Υ.Π.Α και τοποθετούνται σε θέσεις Γενικών Διευθυντών της Α.Π.Α., έως την έναρξη λειτουργίας της Α.Π.Α. και την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων για την οργάνωση και τη διεκπεραίωση της μισθοδοσίας προσωπικού Α.Π.Α., καλύπτονται από την Υ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων επιδομάτων θέσης ευθύνης και των σχετικών αποζημιώσεων των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/1999.
ιβ) Στο όριο που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α 176) δεν συνυπολογίζονται τα πάσης φύσεως επιδόματα, οι αμοιβές και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται στο προερχόμενο από την Υ.Π.Α. προσωπικό της Α.Π.Α..
ιγ) Τα κωλύματα και ασυμβίβαστα που προβλέπονται στα άρθρα 21 και 22 δεν εφαρμόζονται αναδρομικά αναφορικά με προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων της ΑΠΑ, οι οποίες έχουν ήδη εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ιδ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από αίτημα του Διοικητή της Α.Π.Α., μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την έκδοση όλων των απαραίτητων αποφάσεων ή άλλων πράξεων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Α.Π.Α., ανοίγει στην Τράπεζα Ελλάδος ειδικός λογαριασμός Κατηγορίας 234, με τίτλο «Κάθε είδους έσοδα Α.Π.Α».
Η Τράπεζα Ελλάδος, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από το άνοιγμα του ειδικού λογαριασμού με τίτλο «Κάθε είδους έσοδα Α.Π.Α.» μεταφέρει ποσό δέκα εκατομμυρίων ευρώ (10.000.000€) με χρέωση του Ειδικού Λογαριασμού ΤΑΕΑ Μήλου GR2901000230000000002342921 που τηρείται στην Τράπεζα Ελλάδος και σε πίστωση του ειδικού λογαριασμού με τίτλο «Κάθε είδους έσοδα Α.Π.Α.». .
Το ανωτέρω ποσό χρησιμοποιείται ως «Αρχικός Προϋπολογισμός» της Α.Π.Α., για κάθε είδους λειτουργική δαπάνη της Α.Π.Α. και το αρχικό ποσό επιστρέφεται στον ειδικό λογαριασμό ΤΑΕΑ Μήλου, το αργότερο στο τέλος του δεύτερου έτους λειτουργίας της Α.Π.Α., μετά από εισήγηση της Α.Π.Α..
Παράλληλα, συστήνεται λογαριασμός «Παγίας Προκαταβολής Α.Π.Α.» στην Τράπεζα Ελλάδος, στον οποίο μεταφέρονται ποσά από τον ειδικό λογαριασμό «Κάθε είδους έσοδα Α.Π.Α.» κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α. στην Τράπεζα Ελλάδος.
Σε βάρος του λογαριασμού Παγίας Προκαταβολής Α.Π.Α. πραγματοποιούνται εκταμιεύσεις, και σε εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τα εν λόγω ποσά κατατίθενται άμεσα σε λογαριασμό της Α.Π.Α. σε εμπορική τράπεζα με εντολή του Διοικητή της Α.Π.Α. στον αρμόδιο υπόλογο. Πληρωμές πραγματοποιούνται σε βάρος του ανωτέρω λογαριασμού που τηρείται σε εμπορική τράπεζα.
Χρέη υπολόγου, έως την έκδοση όλων των απαραίτητων αποφάσεων ή άλλων πράξεων για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού της Α.Π.Α., ασκεί ο διαχειριστής παγίας προκαταβολής του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ή ελλείψει αυτού, της Υ.Π.Α.. Κάθε είδους λεπτομέρειες καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Π.Α..
Προμήθειες και συμβάσεις κατά το διάστημα έως την έναρξη λειτουργίας της Α.Π.Α. και την έκδοση των απαιτούμενων αποφάσεων, πραγματοποιούνται με απόφαση του Διοικητή της Α.Π.Α., κατόπιν έγκρισης του Εκτελεστικού Συμβουλίου σε βάρος των πιστώσεων του εν λόγω λογαριασμού που τηρείται σε εμπορική τράπεζα.
Για την εκτέλεση δαπανών σε βάρος του ανωτέρω λογαριασμού τηρούνται κατ’ ελάχιστον τα προβλεπόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 36 περί απολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων, στις περ. α’, β’ και γ’ της παρ. 2 και στην παρ. 3 του άρθρου 36. Ειδικότερα η εκκαθάριση των δαπανών του «Αρχικού Προϋπολογισμού» ενεργείται από την αρμόδια μονάδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Επίσης τηρούνται τα προβλεπόμενα στις παρ. 4 έως και 9 του άρθρου 36, εφόσον απαιτείται.
2. Όπου στις κείμενες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του ν. 1815/1988 (Α’ 250), γίνεται αναφορά στην Υ.Π.Α., τον Διοικητή ή τους υπαλλήλους της σχετικά με την άσκηση εποπτικών, προανακριτικών ή άλλων καθηκόντων που προσιδιάζουν στις αρμοδιότητες της Α.Π.Α. σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, νοούνται πλέον η Α.Π.Α., ο Διοικητής και οι υπάλληλοί της, κατά περίπτωση.
3. Πέραν των αρμοδιοτήτων και λειτουργιών της Α.Π.Α. οι οποίες προβλέπονται στον παρόντα νόμο, η Α.Π.Α. υποκαθίσταται σε κάθε άλλη αρμοδιότητα και λειτουργία της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας που τυχόν προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις.
4. Όπου στους ν. 2338/1995 (Α’202), 4594/2019 (Α’ 29) και 4389/2016 (Α’ 94), σχετικά με την κύρωση των εκάστοτε συμβάσεων παραχώρησης, γίνεται αναφορά στην Κρατική Αεροπορική Αρχή, νοείται πλέον η Α.Π.Α..

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:33 | Ιωάννης Βαρλάμης

  Ισχύς άρθρου 51 – Μεταβατικές διατάξεις
  Στην παράγραφο 1 του υπό διαβούλευση άρθρου 51, περ. ζ), υποπερ. ζα), αναφέρεται ότι στους υπαλλήλους του κλάδου ΕΕΚ που μετατάσσονται ή αποσπώνται στην Α.Π.Α., θα καταβάλλονται οι σχετικές αποζημιώσεις των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/1999, ως ισχύουν, χωρίς άλλες προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως της επίτευξης των στόχων που προβλέπονται στις διατάξεις των εν λόγω άρθρων αλλά και ανεξαρτήτως της πραγματικής άσκησης της σχετικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Α.Π.Α.!
  Δηλαδή οι ΕΕΚ της ΑΠΑ θα χαίρουν το σύνολο των μηνιαίων αποζημιώσεις και των επιδομάτων, εξαιρούμενοι των όρων της διπλής προϋπόθεσης του άρθρου 43, δηλαδή της επίτευξης των στόχων εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας, αλλά και της υποχρέωσης άσκησης της ειδικότητας που κατέχουν. Σε αντίθεση με τους ΕΕΚ της ΥΠΑ οι οποίοι όταν δεν θα ασκούν την ειδικότητά τους, αυτή θα αναστέλλεται.
  Τυχόν εφαρμογή μιας τέτοιας άνισης μεταχείρισης υπαλλήλων ιδίων προσόντων θα αποτελέσει κατάφορη αδικία και παραβίαση των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου της χρηστής διοίκησης, της νομιμότητας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, που κατοχυρώνονται ευθέως από τις ισχύουσες συνταγματικές μας διατάξεις και οι οποίες θεμελιώνουν και στηρίζουν ένα σύγχρονο Κράτος Δικαίου.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:55 | Καρράς Κ.

  Είναι παράλογο Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας να παίρνουν αποζημίωση χωρίς άλλες προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως της επίτευξης των στόχων και ανεξαρτήτως της πραγματικής άσκησης της σχετικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Α.Π.Α

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 11:31 | Markouris

  Άρθρο 53 , παρ. 1, περ. ζβ. Σε συνάρτηση με αυτά που σημείωσα παραπάνω για την περίπτωση ζα), θα πρέπει συνεπώς και η περίπτωση ζβ) να διαγραφεί εντελώς. Είναι προκλητικό!

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 11:59 | Markouris

  Άρθρο 51, παρ. 1, περ. ζ, ζα. «χωρίς άλλες προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως της επίτευξης των στόχων…………..διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Α.Π.Α.». Αυτό το κομμάτι θα πρέπει να διαγραφεί εντελώς. Δηλ. για να καταλάβω, το θεωρείτε λογικό κύριοι, οι μάχιμοι επιχειρησιακοί ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας του μικροφώνου να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχουν τους στόχους, βάζοντας σε ξεκάθαρο κίνδυνο την υγεία τους, την ασφάλεια των πτήσεων, με τη βάση και με τα νέα δεδομένα που προσπαθεί να «περάσει» αυτό το προσχέδιο νόμου, κ κάποιοι «συνάδελφοι» ελεγκτές να κάθονται σε μία καρέκλα στην ΑΠΑ , να εποπτεύουν δήθεν και να πληρώνονται καθολικώς τα επιδόματά τους ανεξαρτήτως επίτευξης των στόχων? Αρχή αμοιβαιότητας ή περί δικαίου αίσθημα το ονομάζετε εσείς αυτό? Είναι ντροπή και προσβολή των υπολοίπων μάχιμων συναδέλφων ΕΕΚ. θΑ ΥΠΆΡΞΕΙ ΠΡΟΣΒΟΛΉ ΤΗς ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ, εάν δεν διαγραφεί το συγκεκριμένο εδάφιο.

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 11:30 | Markouris

  Άρθρο 51, παρ. 1, περ. ε: Θα πρέπει να προβλεφθεί ρητά και απερίφραστα, ότι ειδικότερα οι υπάλληλοι του κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας οι οποίοι μετατάσσονται στην ΑΠΑ, εφόσον κατέχουν ειδικότητες, θα τις χάνουν αυτοδίκαια. Οι ΕΕΚ με ειδικότητα πρέπει να εξασκούν την ειδικότητά τους για τη διατήρηση της ισχύος τους. Δε νοούνται ΕΕΚ να μετατάσσονται σε μία ανεξάρτητη αρχή και να «διατηρούν» μούφα ειδικότητα. Είναι απαράδεκτα πράγματα αυτά και προκαλεί….επειδή κάποιοι απλά επιθυμούν να διατηρούν τα προνόμια!
  Τους ΕΕΚ με ειδικότητα τους χρειάζεται ο κλάδος, δεν υπάρχει η πολυτέλεια για απώλεια και διαρροές. Στην ΑΠΑ να μετατάσσονται μόνο υπάλληλοι ΕΕΚ οι οποίοι έχουν χάσει-καταθέσει την ειδικότητά τους! Κοινό περί δικαίου αίσθημα….!

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 23:21 | Βραχωρίτη Α.

  Στην παρ.1, περ. ζ), υποπερ. ζα), προκειμένου οι ΕΕΚ της ΑΠΑ να παίρνουν όλες τις αποζημιώσεις που έπαιρναν και στην ΥΠΑ, δεν τίθενται προϋποθέσεις άσκησης της ειδικότητας που κατέχουν. Ο ΕΕΚ της ΥΠΑ όταν δεν ασκεί την ειδικότητά του αυτή αναστέλλεται. Αυτό που διατηρείται και μετά την απώλεια της ειδικότητας είναι η άδεια ΕΕΚ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 22:05 | Εμμ. Καλλιουδάκης

  Ελληνική Πατέντα για άλλη μια φορά. Να θεωρείται, σαν αυθαίρετη παραδοχή, ότι η ειδικότητα των ΕΕΚ στην ΑΠΑ διατηρείται εσαεί, χωρίς την αντίστοιχη άσκησή της. Ας καθοριστεί κάποιο ειδικό μισθολόγιο ή άλλου τύπου επίδομα, αντίστοιχα με των υπόλοιπων υπαλλήλων της ΑΠΑ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 18:14 | ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΟΣ

  Στην παράγραφο 1.ζα πώς δικαιολογείται οι υπάλληλοι κλάδου ΕΕΚ της ΑΠΑ να λαμβάνουν πλήρως τις αποζημιώσεις «ανεξαρτήτως επίτευξης στόχων» τη στιγμή που δεν θα έχουν καμμία συμμετοχή ούτε καν στην προσπάθεια επίτευξής τους ; Ομοίως στην παράγραφο 1.ζβ πώς οι ίδιοι υπάλληλοι διατηρούν την ειδικότητα που κατείχαν, τη στιγμή που οι επιχειρησιακοί ΕΕΚ την χάνουν αν δεν την ασκήσουν για διάστημα λίγων μηνών ;

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 17:30 | Κ. Δαβή

  Η αμοιβή των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας συνδέεται άρρηκτα με την άσκηση της ειδικότητάς τους. Αν κάποιος δεν την ασκήσει τις προβλεπόμενες ώρες, χάνει και την αμοιβή του, ακόμα και αν αυτό συμβεί λόγω ασθένειας, εγκυμοσύνης κτλ. Πως λοιπόν θα υπάρχουν στην ΑΠΑ ΕΕΚ που θα λαμβάνουν αυτή την αμοιβή χωρίς να ασκούν την ειδικότητά τους; Θα πρέπει ή να ασκούν την ειδικότητά τους τις ώρες που προβλέπεται ή να πάρουν μετάταξη σε κάποιον άλλο κλάδο ή να μην παίρνουν την αμοιβή αυτή μια και δεν θα έχουν ειδικότητες σε ισχύ.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 15:15 | Π.Δ., ΕΕΚ

  ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΟΝ Δ/ΥΠΑ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ 4427 ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ΤΑ ΛΑΘΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΝΕΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:28 | Π.Δ., ΕΕΚ

  ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ. ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΠΛΕΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΟΙ ΕΕΚ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΕΚ 2015/340

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 10:41 | Μαρία Δήμου

  Στην παράγραφο 1) περ.ζ) ζα) προκειμένου οι ΕΕΚ της ΑΠΑ να παίρνουν όλες τις αποζημιώσεις που έπαιρναν και στην ΥΠΑ ,δεν τίθεται σαν προαπαιτούμενο η άσκηση της ειδικότητας που κατέχουν.Οι ΕΕΚ της ΥΠΑ ,όταν δεν ασκούν την ειδικότητά τους,αυτή αναστέλλεται.Πως και γιατί θα ισχύει κάτι διαφορετικό για τον ΕΕΚ της ΑΠΑ…

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 09:10 | Χρήστος Ζιάβρος

  Η παράγραφος 1αβ του άρθρου 51 πρέπει να απαλειφθεί.
  Στην Υ.Π.Α. υπηρετεί ειδικευμένο και εξαιρετικά εκπαιδευμένο προσωπικό στο αεροπορικό αντικείμενο και κρίνεται τουλάχιστον ως ύποπτη η πρόθεση εισαγωγής ανειδίκευτων (ημέτερων?) θπαλλήλων από τον ευρύτερο δημόσιο, που δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα από το πολυδιάστατο και επαγγελματικής εξειδίκευσης αεροπορικό αντικείμενο.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 02:11 | Ηλίας Λαρχανίδης

  Το προσωπικο που θα μεταταχθει στην ΑΠΑ θα εχει ιδιες απολαβες και οπως φαινεται αυτες δεν θα επηρεάζονται αρνητικα απο στοχους, σχεδια επιδοσης κτλ..Αρα στον κλαδο των ΕΕΚ επιχειρησιακοι υπαλληλοι που θα ειναι στην πρωτη γραμμη και χειριζονται υπερβολικο ογκο κυκλοφοριας καθε σεζον θα εχουν κινδυνο με βαση το αρθρο 43 να χανουν το επιδομα τους ενω ΕΕΚ που μεταταχθηκαν στην ΑΠΑ σε μη επιχειρησιακο ποστο θα μπορουν να παιρνουν το επιδομα τους σε καθε περιπτωση!! Το οποιο μαλιστα δεν θα μεταβάλλεται προς το χειροτερο ποτε!!! Ειναι ανιση μεταχειριση και προσβολη στο προσωπο του ΕΕΚ που παιρνει την ευθυνη διαχείρισης κυκλοφοριας και που εχει ελαχιστη αδεια για σχεδον ενα εξαμηνο απο μαη μεχρι οκτωβρη.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 20:02 | Δημήτρης Γαλάνης

  Ο ΕΕΚ της ΑΠΑ λαμβάνει όλες τις αποζημιώσεις που έπαιρνε και στην ΥΠΑ, χωρίς να τίθενται οι προϋποθέσεις άσκησης της ειδικότητας που κατέχει. Σε αντίθεση, ο ΕΕΚ της ΥΠΑ δεν λαμβάνει την αποζημίωση όταν δεν ασκεί την ειδικότητα, η οποία αναστέλλεται. Γιατί δύο μέτρα και δύο σταθμά;

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 20:51 | ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΣΑΥΠΑ

  ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ 11
  Άρθρο 51
  ΣΚΕΠΤΙΚΟ 11
  Σύμφωνα με την παράγραφο 1αβ του άρθρου 51, είκοσι πέντε (25) άτομα εκτός Υ.Π.Α. υποχρεωτικά καταλαμβάνουν 25 οργανικές θέσεις από τον ήδη εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό οργανικών θέσεων της Α.Π.Α. των 172 ατόμων. Όταν υπάρχουν εκατοντάδες ειδικευμένοι και εξαιρετικά εκπαιδευμένοι υπάλληλοι της Υ.Π.Α. στο αεροπορικό αντικείμενο δεν δικαιολογείται η εισαγωγή ανειδίκευτων που δεν γνωρίζουν απολύτως τίποτα από το πολυδιάστατο και επαγγελματικής εξειδίκευσης αεροπορικό αντικείμενο. Η εισαγωγή αυτών των είκοσι πέντε θα δικαιολογούνταν μόνο στην περίπτωση που δεν υπήρχε εκδήλωση ενδιαφέροντος από προσωπικό της Υ.Π.Α. Όμως έχει προβλεφθεί η περίπτωση αυτή στην παράγραφο 1β του άρθρου 51, επομένως η παράγραφος 1αβ του άρθρου 51 πρέπει να απαλειφθεί.

  ΠΡΟΤΑΣΗ 11
  Η παράγραφος 1αβ του άρθρου 51 απαλείφεται.

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 13:18 | Gorrion

  Κοινώς λίγο πολύ αυτό μας λέει ότι όσοι έχετε βύσμα ή μπάρμπα από την Κορώνη θα πάτε στην ΑΠΑ να παίρνετε ένα σκασμό λεφτά και να είστε σίγουροι για τη θεσούλα σας χωρίς να πρέπει να έχετε το άγχος ενός επιχειρησιακού ελεγκτή που αγωνιά κάθε μέρα στο μικρόφωνο.
  Λίγο πολύ η ΑΠΑ θα γίνει το μέρος που θα πάει όποιος έχει το καλύτερο βύσμα και θα βολευτεί χωρις καν να πρέπει να ασκεί την ειδικότητά του. Πασιφανής αδιαφάνεια.
  Και αφήστε τους επιχειρησιακούς ελεγκτές να χτυπάνε κόκκινο στο μικρόφωνο και να τρέχουν σαν τα άλογα κούρσας για να πιάσουν τους στόχους με ό,τι επακόλουθο μπορεί να έχει αυτό.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 22:19 | Βασιλης

  Το προσωπικο που θα μεταταχθει στην απα θα εχει ιδιες απολαβες και οπως φαινεται αυτες δεν θα επηρεάζονται αρνητικα απο στοχους, σχεδια επιδοσης κτλ?
  Αρα στον κλαδο των εεκ επιχειρησιακοι υπαλληλοι που θα ειναι στην πρωτη γραμμη και χειριζονται υπερβολικο ογκο κυκλοφοριας καθε σεζον θα εχουν κινδυνο με βαση το αρθρο 43 να χανουν το επιδομα τους ενω ε.ε.κ που μεταταχθηκαν στην α.π.α. σε μη επιχειρησιακο ποστο θα μπορουν να παιρνουν το επιδομα τους βρεξει χιονισει. Το οποιο μαλιστα δεν θα μεταβάλλεται προς το χειροτερο ποτε!!!
  Ειναι ανιση μεταχειριση και προσβολη στο προσωπο του ε.ε.κ. που παιρνει την ευθυνη διαχείρισης κυκλοφοριας και που εχει μηδενικη αδεια για σχεδον ενα εξαμηνο απο μαη μεχρι οκτωβρη.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 21:06 | ΝΙΚΟΣ ΕΕΚ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡ. 1 ΠΕΡΙΠΤ. Ζ/ΖΑ ΔΙΑΦΩΝΩ.
  ΘΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ, ΕΡΓΑΖΟΜΑΙ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΕΚ ΜΟΝΟ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ, ΑΡΩΣΤΑΙΝΩ ΧΑΝΩ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ , ΑΛΛΑ ΔΕ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΑΝ ΕΧΩ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΟΥ ΠΑΩ ΣΤΗΝ ΑΠΑ, ΚΑΝΕΝΑ ΑΓΧΟΣ, ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΕΓΓΥΗΜΕΝΑ..

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 19:41 | Ε. Χουλάκης

  Ο ΕΕΚ της ΥΠΑ όταν δεν ασκεί την ειδικότητά του αυτή αναστέλλεται βάση Ευρωπαϊκών Κανονισμών(UCS) ,γιατί της ΑΠΑ να διαφέρει? Παραβίαση Ε.Κ!!!

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 19:43 | Γιώργος Κωνσταντίνου

  Στην παρ.1, περ. ζ), υποπερ. ζα), προκειμένου οι ΕΕΚ της ΑΠΑ να παίρνουν
  όλες τις αποζημιώσεις που έπαιρναν και στην ΥΠΑ, δεν τίθενται
  προϋποθέσεις άσκησης της ειδικότητας που κατέχουν. Ο ΕΕΚ της ΥΠΑ
  όταν δεν ασκεί την ειδικότητά του αυτή αναστέλλεται. Πώς θα ισχύσει
  κάτι διαφορετικό για τον ΕΕΚ της ΑΠΑ;

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 18:38 | Ιωάννης Γαλιώνης

  Πιθανώς να πρέπει να γίνουν οι εξής διορθώσεις:

  Περ. θγ:
  Από «… κατά τα προβλεπόμενα στην περ. β’» σε «… κατά τα προβλεπόμενα στις περ. α’ και β’»

  Περ. θδ:
  Από «… κατά τα προβλεπόμενα στην περ. ε’» σε «… κατά τα προβλεπόμενα στην περ. δ’»

  Ιωάννης Γαλιώνης
  Αερολιμενικός ΠΕ1/Α’
  Αερολιμενικό Τμήμα ΚΑΘΜ

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 17:06 | Σ. Καρβουναρακης

  Γιατί οι Ελεγκτές στην ΑΠΑ χωρις καμμια άσκηση των ειδικοτήτων τους να αμείβονταν όπως τους επιχειρησιακούς Ελεγκτές στην ΥΠΑ με όλες τις ειδικότητες? Στην ΥΠΑ αν δεν ασκείς τις ειδικότητες σου αυτές αναστέλλονται – όπως και οι αποδοχές σου.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 13:05 | Σταμάτης Κουρδουμπάς

  Γιατί οι ΕΕΚ της ΑΠΑ να πρέπει να αμείβονται όπως και οι επιχειρησιακοί ΕΕΚ της ΥΠΑ, χωρίς να απαιτείται η άσκηση των ειδικοτήτων;
  Γνωρίζετε ότι για τους επιχειρησιακούς ΕΕΚ η μη άσκηση των ειδικοτήτων σύμφωνα με τα UCS συνεπάγεται και την αναστολή τους.

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 00:15 | Κ. Καζάκος

  Είναι δυνατόν??????????

  Στην παρ.1, περ. ζ), υποπερ. ζα), προκειμένου οι ΕΕΚ της ΑΠΑ να παίρνουν όλες τις αποζημιώσεις που έπαιρναν και στην ΥΠΑ, δεν τίθενται προϋποθέσεις άσκησης της ειδικότητας που κατέχουν. Ο ΕΕΚ της ΥΠΑ όταν δεν ασκεί την ειδικότητά του αυτή αναστέλλεται. Πώς θα ισχύσει κάτι διαφορετικό για τον ΕΕΚ της ΑΠΑ;

  Πως είναι δυνατόν οι ΕΕΚ που θα πάνε στην ΑΠΑ να παίρνουν όλες τις αποζημιώσεις και επιδόματα χωρίς να τίθενται προϋποθέσεις άσκησης της ειδικότητας που κατέχουν???

  Δηλαδή στην Ανεξάρτητη Αρχή ΑΠΑ «ΠΡΟΤΥΠΟ» να μην ισχύει η Συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της Ισότητας των υπαλλήλων…???

  Που βρισκόμαστε???

  Προφανώς κάτι δεν πάει καλά!!!???

  Ο καθένας το καταλαβαίνει….???

  Ακόμα και να ψηφιστεί θα καταπέσει …αργότερα…δεν θα σταθεί!!!

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 00:22 | Π. Αντύπας

  ΠΡΟΣΟΧΗ

  «1. α) Οι προβλεπόμενες στην παρ.1 του άρθρου 37 οργανικές θέσεις της Α.Π.Α. καλύπτονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία αποτελείται από τον Διοικητή της Α.Π.Α., τον Διοικητή της Υ.Π.Α. και τον εκάστοτε αρμόδιο για ζητήματα προσωπικού Διευθυντή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία εκδίδεται από το Διοικητή της Α.Π.Α. και προσδιορίζει τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και απευθύνεται:»

  Αλήθεια οι ήδη υπηρετούντες στην διευθύνσεις που «έβλεπαν ή βλέπουν» προς ΑΠΑ δηλαδή αυτοί που «εργάστηκαν» με την προηγούμενη κυβέρνηση έχουν σιγουρέψει την θέση τους στην νέα «ΑΠΑ»;

  Κ. Σταθόπουλε, και κ. Τζιόλα της EASA ελπίζουμε η τριμελής επιτροπή που θα συσταθεί και η οποία θα αποφανθεί ως προς τη στελέχωση της ΑΠΑ να λειτουργήσει με γνώμονα την αξιοκρατία και την αριστεία!!

  Αλήθεια πως σας ακούγεται;

  Το ελπίζουμε διότι ήδη ακούγονται φωνές που διαδίδουν ότι έχουν τις 2 ψήφους της Επιτροπής για να πάνε στην ΑΠΑ!!! Το έχουν σιγουρέψει!!!

  Ελπίζουμε να είναι «fake news» …

  Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος Κυριακός Μητσοτάκης είναι άνθρωπος που πιστεύει στην αριστεία και δεν θα το επιτρέψει! Για οτιδήποτε συμβεί θα υπάρξει άμεση ενημέρωση.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 18:38 | Π. Αντύπας

  Άρθρο 51, παρ. 1 περ.ε) Μεταβατικές διατάξεις

  Δεν είναι δυνατόν οι υπάλληλοι που μετατάσσονται στην ΑΠΑ να κρατούν την ειδικότητα. «…Χωρίς άλλες προϋποθέσεις». Ειδικότερα, οι υπάλληλοι του κλάδου των ΕΕΚ που μετατάσσονται στην ΑΠΑ, εφόσον κατέχουν ειδικότητες, τις χάνουν αυτοδίκαια.
  Με βάση τους Ε.Κ. οι ΕΕΚ με ειδικότητα πρέπει να εξασκούν την ειδικότητά τους για τη διατήρηση της ισχύος της.

  Επίσης στο Άρθρο 51, η παρ. 1 περ. ζ,ζα) Πρέπει να διαγραφεί με βάση τα παραπάνω : «Χωρίς άλλες προϋποθέσεις, και ανεξαρτήτως της επίτευξης των στόχων που προβλέπονται στις διατάξεις των εν λόγω άρθρων και ανεξαρτήτως της πραγματικής άσκησης της σχετικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην ΑΠΑ.»

  Ομοίως και η περίπτωση ζ) του άρθρου 51.

  Θεωρείτε δίκαιο οι ΕΕΚ που ασκούν καθήκοντα πραγματικά δηλαδή είναι active στο μικρόφωνο να είναι στην ίδια μοίρα με τους ΕΕΚ που είναι στην ΑΠΑ? Αυτά δεν υπάρχουν πουθενά στον κόσμο!!!

  Δηλαδή οι ΕΕΚ στην ΑΠΑ χωρίς προϋποθέσεις θα απολαμβάνουν τις οικονομικές απολαβές και ότι άλλο χωρίς να ασκούν πραγματικά καθήκοντα?

  Πως το βλέπετε?

  ειλικρινά θα πρέπει να το λάβετε υπόψη σας!

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 16:09 | Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ, ΥΠΑ, Αν. Π/Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας

  Παρ. 3

  Η φράση “η Α.Π.Α. υποκαθίσταται σε κάθε άλλη αρμοδιότητα και λειτουργία της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας”, ενδεχομένως χρειάζεται αναθεώρηση της σύνταξης γιατί δεν γίνεται απόλυτα κατανοητό το νόημα σε συνδυασμό με τον σκοπό του προτεινόμενου νομοσχεδίου.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 16:14 | Κωνσταντίνος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ, ΥΠΑ, Αν. Π/Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας

  Παρ. 1

  Εδάφιο (θγ)

  Αντί “περ, β’”, μάλλον πρέπει να αναγραφεί “περ. α’”.

  Εδάφιο (θδ)

  Αντί “περ, ε’”, μάλλον πρέπει να αναγραφεί “περ. δ’”.

 • 4 Σεπτεμβρίου 2020, 07:14 | Β. Χουτζούμης

  Οὖσα κατὰ βάσιν ἀδικαιολόγητος, ἡ κατὰ τὸ ἄρθρον 51 τοῦ σχεδίου προβλεπομένη διατήρησις τῆς διαφοροποιήσεως τῶν ἀποδοχῶν τοῦ ἐκ τῆς ΥΠΑ μετατασσομένου προσωπικοῦ τῆς Ἀρχῆς εἶναι βέβαιον ὅτι θὰ ὑπονομεύσῃ τὴν εὔρυθμον λειτουργίαν τῆς ΑΠΑ ὡς νέου ὀργανισμοῦ.

 • 27 Αυγούστου 2020, 22:49 | Μαρία

  ζ) ζα. Στους υπαλλήλους του κλάδου ΕΕΚ που μετατάσσονται ή αποσπώνται στην Α.Π.Α., καταβάλλονται οι σχετικές αποζημιώσεις των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/1999, ως ισχύουν, για τους ΕΕΚ Υ.Π.Α. αντίστοιχης ειδικότητας, χωρίς άλλες προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως της επίτευξης των στόχων που προβλέπονται στις διατάξεις των εν λόγω άρθρων και ανεξαρτήτως της πραγματικής άσκησης της σχετικής ειδικότητας κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους στην Α.Π.Α..

  Από που προκύπτει ότι οι Ελεγκτές θα πρέπει να χαίρουν ειδικών προνομίων και στην ΑΠΑ και να καπελώνουν τους λοιπούς;Γιατί οι ανωτέρω αποζημιώσεις της ΑΠΑ
  εν γένει να εξαρτώνται από την επίτευξη στόχων μιας έτερης και διακριτής εφεξής Υπηρεσίας όπως θα είναι πλέον η ΥΠΑ;

  Σε εφαρμογή της συνταγματικά κατοχυρωμένης αρχής της ισότητας παρακαλώ όπως διαγραφεί η όλη παράγραφος ή τροποποιηθεί ως κατωτέρω:

  Στους υπαλλήλους ΥΠΑ που μετατάσσονται ή αποσπώνται στην Α.Π.Α., καταβάλλονται οι σχετικές αποζημιώσεις των άρθρων 34 και 34α του ν. 2682/1999, χωρίς άλλες προϋποθέσεις και ανεξαρτήτως της επίτευξης των στόχων που προβλέπονται στις διατάξεις των εν λόγω άρθρων