Άρθρο 31 – Διαδικασία επίλυσης διαφορών

1. Με την επιφύλαξη των ρυθμιστικών και εποπτικών αρμοδιοτήτων της Α.Π.Α., όπως προβλέπονται στον παρόντα νόμο, των διατάξεων του παρόντος περί διαιτησίας, καθώς και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης με την οποία ανατίθεται στην Α.Π.Α. αρμοδιότητα επίλυσης διαφοράς για ειδικά ζητήματα, όπως του άρθρου 6 του π.δ. 52/2012, η Α.Π.Α. επιλύει διαφορές, οι οποίες άπτονται κάθε θέματος σχετικού με τις αρμοδιότητές της και αναφύονται:
α. μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αεροπορικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των αερομεταφορών, της παροχής υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχείρισης αεροδρομίων και υδατοδρομίων,
β. μεταξύ επιχειρήσεων της περ. α΄ και του Δημοσίου.
2. Η Α.Π.Α. επιλαμβάνεται της διαφοράς κατόπιν εγγράφου αιτήματος ενός εκ των μερών και, με την επιφύλαξη της παρ. 3, εκδίδει, το ταχύτερο δυνατόν και, πάντως, εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, δεσμευτική για τα μέρη απόφαση για την επίλυσή της.
3. Η Α.Π.Α. μπορεί να αρνείται την επίλυση διαφοράς, αν υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί, οι οποίοι, κατά την κρίση της Α.Π.Α., μπορεί να συμβάλλουν καλύτερα στην έγκαιρη επίλυσή της. Στην περίπτωση αυτή, η Α.Π.Α. ενημερώνει το συντομότερο δυνατόν τα ενδιαφερόμενα μέρη για την απόφασή της αυτή, εκθέτοντας συγχρόνως και τους λόγους που οδήγησαν στη λήψη της. Αν η διαφορά δεν έχει επιλυθεί μετά από την παρέλευση τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή του αιτήματος στην Α.Π.Α. και το αιτούν μέρος, κατά το διάστημα αυτό, δεν έχει προσφύγει σχετικώς σε δικαστήριο, η Α.Π.Α. επιλαμβάνεται της διαφοράς κατόπιν αιτήματος ενός εκ των μερών και εκδίδει δεσμευτική απόφαση εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών.
4. Τα μέρη που εμπλέκονται άμεσα στη διαφορά οφείλουν να συνεργάζονται με την Α.Π.Α. προς τον σκοπό της ταχείας και αποτελεσματικής επίλυσής της.
5. Η σχετική απόφαση της Α.Π.Α., συνοδευόμενη από έκθεση των λόγων επί των οποίων βασίζεται, κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους από την Α.Π.Α. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τηρουμένου του επιχειρηματικού απορρήτου.
6. Η διαδικασία που αναφέρεται στο παρόν δεν στερεί από το ενδιαφερόμενο μέρος τη δυνατότητα να προβεί σε καταγγελία ενώπιον της Α.Π.Α. ή και να προσφύγει ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.
7. Για την επίλυση διαφοράς που αναφύεται, συστήνεται με απόφαση του Διοικητή, πενταμελές όργανο, στο οποίο μετέχει πάντοτε ένας (1) τουλάχιστον νομικός από το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων. Ο Διοικητής καταρτίζει, κάθε δύο (2) έτη, κατάλογο δεκαπέντε (15) υπαλλήλων της Α.Π.Α., φροντίζοντας να υπάρχει εκπροσώπηση όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν, μεταξύ των οποίων κληρώνονται τα τέσσερα (4) μέλη του οργάνου για την επίλυση της εκάστοτε διαφοράς. Η επιλογή του νομικού από το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων γίνεται απευθείας από τον Διοικητή, κατόπιν εισήγησης του προϊσταμένου του τμήματος. Οι λεπτομέρειες της διαδικασίας καθορίζονται από τον Οργανισμό και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς της Α.Π.Α..
8. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν με την επιφύλαξη κάθε είδους μηχανισμού επίλυσης διαφορών που προβλέπουν η σύμβαση παραχώρησης του Αερολιμένα Αθηνών η οποία κυρώθηκε με τον ν. 2338/1995 (A’ 202) και οι συμβάσεις παραχώρησης των Περιφερειακών Αεροδρομίων, οι οποίες κυρώθηκαν με τα άρθρα 215 και 216 του ν. 4389/2016 (Α’ 94). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, τα μέρη μπορούν να αξιοποιήσουν τη διαδικασία επίλυσης διαφορών του παρόντος, αν από κοινού συναινέσουν στην υποβολή της διαφοράς τους στην Α.Π.Α..