Άρθρο 35 – Δικαστική εκπροσώπηση της Αρχής

1. Η Α.Π.Α. εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Διοικητή της και παρίσταται αυτοτελώς, εκπροσωπώντας το Δημόσιο, σε κάθε είδους δίκες που έχουν ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της ή τις έννομες σχέσεις που την αφορούν. Οι επιδόσεις των δικογράφων στις δίκες αυτές γίνονται προς τον Διοικητή.
2. Η εν γένει νομική και δικαστική υποστήριξη των υποθέσεων της Α.Π.Α. και το γνωμοδοτικό έργο διεξάγονται από το Τμήμα Νομικών Υποθέσεων.