Άρθρο 49 – Εξουσιοδοτήσεις

1. α. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α., κατανέμονται και αποδίδονται από την Υ.Π.Α. προς χρήση της Α.Π.Α. κατάλληλοι και επαρκείς χώροι για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας της Α.Π.Α.: α) εντός των αερολιμένων που διαχειρίζεται η Υ.Π.Α. χωρίς την καταβολή μισθώματος για την Α.Π.Α., β) εκ των μισθωμένων για χρήση της Υ.Π.Α. χώρων στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» με ανάλογο επιμερισμό του μισθώματος και γ) εκ των μισθωμένων από το Ελληνικό Δημόσιο για την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας της Υ.Π.Α. εγκαταστάσεων, με ανάλογο επιμερισμό του μισθώματος.

β. Ο Διοικητής Α.Π.Α. δύναται να συνάπτει συμβάσεις μίσθωσης χώρων για τη στέγαση και την εξυπηρέτηση των αναγκών λειτουργίας της Α.Π.Α..

  1. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται:

α. Κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α., τα θέματα και οι διαδικασίες που άπτονται της αυτόνομης και ανεξάρτητης διαχείρισης κάθε είδους εσόδου της Α.Π.Α. και ιδίως των εσόδων που προέρχονται από τα Τέλη Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων και παράβολα, κάθε θέμα σχετικό με τη διάθεση, τη χρήση, τη διαχείριση, την κατανομή και την απόδοση των εσόδων της Α.Π.Α. για την κάλυψη δαπανών αποζημίωσης προσωπικού, επένδυσης, λειτουργίας και κάθε είδους προμηθειών και δαπανών της Α.Π.Α. συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τον επιμερισμό κάθε είδους εσόδων μεταξύ των Α.Π.Α. και Υ.Π.Α.,

β. κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α. και της Υ.Π.Α. αντιστοίχως και ανά υπηρεσία, κάθε θέμα σχετικό με την κατανομή, απόδοση και διαχείριση των ποσών του άρθρου 65 του ν. 4427/2016 και ιδίως βα) η διαδικασία πίστωσης των ποσών από τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 34 και 34Α του ν. 2682/1999 (Α΄ 16) στον ειδικό λογαριασμό της Α.Π.Α. και της Υ.Π.Α., κάθε θέμα σχετικό με τη διάθεση, τη διαχείριση, την κατανομή, την απόδοση των ποσών αυτών και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χρήση των παραπάνω ποσών και τυχόν υπολοίπων, ββ) θέματα κατανομής, διαχείρισης και απόδοσης των επιδομάτων και των αποζημιώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 34 και 34Α του ν. 2682/1999 ως προς το προσωπικό της Α.Π.Α. και της Υ.Π.Α. και βγ) τα προβλεπόμενα στην παρ. 5α του άρθρου 31 του ν. 4647/2019 (Α’ 204),

γ. κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α., τυχόν ειδικότεροι όροι σχετικά με τη διαχείριση του ποσού της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4427/2016, τυχόν καταβολή πρόσθετων αμοιβών, καθώς και η διαδικασία και οι προθεσμίες τυχόν επιστροφής ποσών από την Α.Π.Α. στην Υ.Π.Α.,

δ. κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α., ο αριθμός των διακριτών ειδικών λογαριασμών της Α.Π.Α. στην Τράπεζα της Ελλάδος ή άλλο πιστωτικό φορέα, η πηγή εσόδων κάθε λογαριασμού, τα θέματα που σχετίζονται με το άνοιγμα, την κατάργηση, τη διαχείριση, τη διαδικασία εκταμιεύσεων και την κίνηση κάθε ειδικού λογαριασμού,

ε. κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Υ.Π.Α., το άνοιγμα, η κατάργηση, η διαχείριση και η κίνηση κάθε ειδικού λογαριασμού της Υ.Π.Α.,

στ. κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α., οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους θα μεταφέρεται το σύνολο των εσόδων από διαφορετικές πηγές της Α.Π.Α. και τα θέματα που σχετίζονται με την κίνηση των εν λόγω λογαριασμών,

ζ. κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Υ.Π.Α. και της Α.Π.Α. αντιστοίχως, ειδική διαδικασία για τη δημιουργία διακριτών αποθεματικών της Υ.Π.Α. και της Α.Π.Α. από κάθε είδους έσοδο με στόχο τη μείωση του αντίκτυπου απότομης αύξησης των τελών για τους χρήστες του εναέριου χώρου σε περιόδους μειωμένης κίνησης εξαιτίας εξαιρετικών περιστάσεων ή άλλων εκτάκτων, απρόβλεπτων και σημαντικών αναγκών με ειδική κατά περίπτωση εκταμίευσης αιτιολόγηση,

η. κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Π.Α., ο μηχανισμός και η διαδικασία εξωτερικού και ανεξάρτητου ελέγχου της τήρησης των κανόνων που αφορούν στην κατανομή, πίστωση και χρήση των τελών διαδρομής και τερματικής περιοχής που αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εφαρμοστέου ενωσιακού, εθνικού και διεθνούς νομικού πλαισίου.

  1. Οι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος, καθώς και στην παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 4427/2016, όπως τροποποιείται δυνάμει του παρόντος νόμου, εκδίδονται εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Μέχρι την έκδοση των ως άνω υπουργικών αποφάσεων, συνεχίζουν να εφαρμόζονται τα άρθρα 34 και 34α του ν. 2682/1999 και το άρθρο 35 του ν. 2912/2001, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, για το προσωπικό της Α.Π.Α. και της Υ.Π.Α.. Μετά από την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων, που προβλέπονται στις περ. α’ και δ’ της παρ. 2, αποδίδεται στην Α.Π.Α. το σύνολο των οικείων εσόδων.