Άρθρο 41 – Ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Α.Π.Α. και της Επιτροπής Ανταγωνισμού

1. Η Α.Π.Α. συνεργάζεται στενά με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση παραβάσεων του δικαίου του ανταγωνισμού, οι οποίες εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της τελευταίας, σύμφωνα με το ν. 3959/2011 (Α’ 93). Στο πλαίσιο αυτό, η Α.Π.Α. δύναται να εισηγείται στην Επιτροπή Ανταγωνισμού την κίνηση, κατά προτεραιότητα, σχετικής έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υφίσταται παράβαση του γενικού δικαίου του ανταγωνισμού, εφόσον κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της προκύψουν ενδείξεις ότι τίθεται ζήτημα εφαρμογής των διατάξεων του γενικού δικαίου του ανταγωνισμού.
2. Η Α.Π.Α. και η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχουν καθήκον αμοιβαίας ενημέρωσης για ευρήματα που συλλέγονται στο πλαίσιο των ελεγκτικών τους εξουσιών και πιθανολογούν ότι είναι κρίσιμα για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της προς ενημέρωση ρυθμιστικής Αρχής, διαβιβάζοντας τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.
3. Τα ευρήματα που διαβιβάζονται μεταξύ της Α.Π.Α. και της Επιτροπής Ανταγωνισμού χρησιμοποιούνται και από τις δύο ρυθμιστικές Αρχές για τη στοιχειοθέτηση παραβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων κάθε Αρχής.
4. Σε σχέση με τις ανταλλασσόμενες πληροφορίες, η αποδέκτρια Αρχή εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο εμπιστευτικότητας με τη διαβιβάζουσα Αρχή.
5. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται αναλογικά και στην περίπτωση άλλων ρυθμιστικών ή ελεγκτικών αρχών, εφόσον προκύψει η ανάγκη μεταξύ τους συνεργασίας για την άσκηση των εκατέρωθεν αρμοδιοτήτων τους, ιδίως στο πεδίο της προστασίας του καταναλωτή και των δημόσιων συμβάσεων.