Άρθρο 17 – Συνεδριάσεις Εκτελεστικού Συμβουλίου – Λήψη αποφάσεων

1. Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως, εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου δύνανται να παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου οι Γενικοί Διευθυντές, καθώς και οι εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιοι Διευθυντές, προκειμένου να ενημερώνουν τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου και να επικουρούν στη λήψη των αποφάσεων.
2. Οι αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών και φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Διοικητή. Οι αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες. Οι αποφάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι δεσμευτικές, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Π.Α. και κοινοποιούνται στον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και στους ενδιαφερόμενους φορείς.
3. Τα ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με τις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων ρυθμίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της Α.Π.Α..

 • 9 Σεπτεμβρίου 2020, 13:57 | Αγγ. Κοτσαλίδου

  Είναι αυτονόητο ότι στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου πρέπει να παρίσταται και ο Προιστάμενος/Τμηματάρχης Εναέριας Κυκλοφορίας που είναι ο καθ’ύλην αρμόδιος για την εποπτεία και την πιστοποίση της Αεροναυτιλίας !

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 23:37 | Βραχωρίτη Α.

  Σύμφωνα με την παρ.1, για τη λήψη αποφάσεων επικουρούν οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την εποπτεία και πιστοποίηση της αεροναυτιλίας είναι Προϊστάμενος Τμήματος που δεν μετέχει στις συνεδριάσεις.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 21:35 | Εμμ. Καλλιουδάκης

  Θα έπρεπε να υπάρχει η πρόβλεψη να παρίστανται και οι αντίστοιχοι Τμηματάρχες πέρα από τους Γενικούς Διευθυντές ή Διευθυντές, αν απαιτείται.

 • 8 Σεπτεμβρίου 2020, 14:38 | Π.Δ., ΕΕΚ

  Σύμφωνα με την παρ.1, για τη λήψη αποφάσεων επικουρούν οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την εποπτεία και πιστοποίηση της αεροναυτιλίας είναι Προϊστάμενος Τμήματος που δεν μετέχει στις συνεδριάσεις. (Βλέπε και Άρθρο 23)

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 17:05 | ΧΣ

  Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του Άρθρου, για τη λήψη αποφάσεων επικουρούν οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την εποπτεία και πιστοποίηση της αεροναυτιλίας απλά θα παρευρίσκεται ως μαριονέτα χωρίς να έχει δικαίωμα ψήφου;

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 13:18 | Ηλίας Λαρχανίδης

  Θεωρώ απαραιτήτως στις συνεδριάσεις του Εκτελεστικού Συμβουλίου να παρίσταται και ο Προιστάμενος/Τμηματάρχης Εναέριας Κυκλοφορίας που είναι ο καθ’ύλην αρμόδιος για την εποπτεία και την πιστοποίση της Αεροναυτιλίας !

 • 7 Σεπτεμβρίου 2020, 01:21 | K. Kazakos

  Σύμφωνα με την παρ.1, για τη λήψη αποφάσεων επικουρούν οι Γενικοί Διευθυντές και Διευθυντές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο καθ’ ύλην αρμόδιος για την εποπτεία και πιστοποίηση της αεροναυτιλίας είναι Προϊστάμενος Τμήματος που δεν μετέχει στις συνεδριάσεις. (Βλέπε και Άρθρο 23)

  Ο άμεσα εμπλεκόμενος τμηματάρχης πως είναι δυνατόν να μην έχει άποψη!

  Μήπως σας διέφυγε?

 • 6 Σεπτεμβρίου 2020, 19:36 | Γιώργος Κωνσταντίνου

  Σύμφωνα με την παρ.1, για τη λήψη αποφάσεων επικουρούν οι Γενικοί
  Διευθυντές και Διευθυντές χωρίς δικαίωμα ψήφου. Ο καθ’ ύλην αρμόδιος
  για την εποπτεία και πιστοποίηση της αεροναυτιλίας είναι Προϊστάμενος
  Τμήματος που δεν μετέχει στις συνεδριάσεις. (Βλέπε και Άρθρο 23)