Άρθρο 89 – Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις

1. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, πλην του άρθρου 30 η ισχύς του οποίου αρχίζει ένα (1) χρόνο μετά τη δημοσίευση του νόμου.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 121 έως 183 του ν. 4072/2012, των άρθρων 14 έως 33 του ν. 4155/2013, πλην του άρθρου 145 του ν.4072/2012 και του άρθρου 23 του ν. 4155/2013, τα οποία παραμένουν σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 30 κατά τα οριζόμενα στην ως άνω παράγραφο, οπότε και καταργούνται αυτοδικαίως.
3. Σήματα που δεν έχουν γίνει τελεσιδίκως δεκτά κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κρίνονται ως προς τις προϋποθέσεις παραδεκτού, σύμφωνα µε το δίκαιο που ίσχυε κατά τον χρόνο κατάθεσής τους.
4. Εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποθέσεις ενώπιον της Διεύθυνσης Σημάτων, της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σημάτων, των διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων διέπονται από τις διατάξεις του προϊσχύοντος νόμου.
5. Ως προς την αφετηρία και τη διάρκεια των προθεσμιών, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο κατά τον οποίο συντελέστηκε το γεγονός που τις κίνησε.