Άρθρο 44 – ( Άρθρο 3 της Οδηγίας 2004/48/ΕΕ) Αναλογικότητα

Οι ρυθµίσεις, οι κυρώσεις και τα µέτρα των άρθρων 38 έως 43 τελούν υπό την αρχή της αναλογικότητας.