Άρθρο 16 – ( Άρθρο 22 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Μεταβίβαση

1. Το δικαίωμα στο σήμα ή στη δήλωση κατάθεσης μπορεί να μεταβιβασθεί, εν ζωή ή αιτία θανάτου, για το σύνολο ή μέρος των προϊόντων ή υπηρεσιών για τις οποίες έχει κατατεθεί ή καταχωρισθεί, ανεξάρτητα από τη μεταβίβαση της επιχείρησης.
2. Η δια συμβάσεως μεταβίβαση της επιχείρησης στο σύνολό της συνεπάγεται και τη μεταβίβαση του σήματος, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη συμφωνία ή αυτό προκύπτει σαφώς από τις περιστάσεις.
3. Η συμφωνία για τη μεταβίβαση είναι έγγραφη. Είτε ο μεταβιβάζων, είτε ο αποκτών, ζητούν την εγγραφή της μεταβίβασης στο μητρώο σημάτων.
4. Όταν μεταβιβάζεται σήμα κατά το χρονικό διάστημα που η υπόθεση είναι εκκρεμής ενώπιον της Διεύθυνσης Σημάτων ή της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων ή των Διοικητικών Δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, ο ειδικός ή ο καθολικός διάδοχος δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση. Η άσκηση παρέμβασης καθιστά αυτόν κύριο διάδικο που δύναται να ασκήσει όλα τα δικαιώματα του δικαιοπαρόχου του, ο οποίος αποβάλλεται από τη δίκη.
5. Μέχρι και την ενώπιον του διοικητικού εφετείου συζήτηση, ο καταθέτης μπορεί να αποκτήσει εκ μεταβιβάσεως προγενέστερο σήμα που κωλύει την καταχώριση της κρινόμενης δήλωσής του, οπότε η καταχώριση της μεταβίβασης στο μητρώο σημάτων αίρει αυτοδικαίως τον λόγο που κώλυε την καταχώριση. Το διοικητικό δικαστήριο δεσμεύεται να λάβει υπόψη την ως άνω μεταβίβαση µε μόνη την προσκόμιση αντιγράφου της μερίδας του σήματος όπου σημειώνεται η μεταβίβαση. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που το προγενέστερο σήμα που κωλύει την καταχώριση της κρινόμενης δήλωσης έπαυσε να ισχύει.

  • 3. Άρθρο 16 παρ. 3

    Mε το άρθρο 16 παρ. 3 του νομοσχεδίου επιβάλλεται ο έγγραφος τύπος στη σύμβαση μεταβιβάσεως σήματος.
    Παρά την περί αντιθέτου απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων (βλ. ΔΕΣ 4653/2005 ΝοΒ 2006, 908) η Υπηρεσία Σημάτων εξακολουθεί και απαιτεί επικύρωση των υπογραφών στις συμβάσεις μεταβιβάσεως σήματος, όσον αφορά τις υπογραφές ημεδαπών φυσικών ή εκπροσώπων ημεδαπών νομικών προσώπων και Επισημείωση (Apostille) επί υπογραφών αλλοδαπών φυσικών ή εκπροσώπων αλλοδαπών νομικών προσώπων.
    Όλα αυτά συνεπάγονται ταλαιπωρίες των συναλλασσομένων
    Καλό θα ήταν ο νόμος να ορίζει ότι η σύμβαση πρέπει να φέρει απλή υπογραφή των συμβαλλομένων χωρίς οποιαδήποτε επικύρωση του γνησίου των υπογραφών, όπως ακριβώς συμβαίνει επί κοινοτικού σήματος.