Άρθρο 84 – Μετατροπή σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό

1. Σε περίπτωση µετατροπής αίτησης σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δήλωση εθνικού σήματος, ο καταθέτης υποβάλλει δήλωση µετατροπής στη Διεύθυνση Σηµάτων που συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 1 του άρθρου 21 και των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 22, καθώς και από µετάφραση της αίτησης µετατροπής προς το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO) στην ελληνική γλώσσα, από πρόσωπο ή Aρχή που έχει το δικαίωµα µετάφρασης σύµφωνα µε το νόµο.
2. Η προθεσµία υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών είναι δύο (2) µήνες και αρχίζει από την ειδοποίηση του καταθέτη ή του δικαιούχου του σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του πληρεξουσίου του δικηγόρου στην Ελλάδα που τυχόν αναφέρεται στην αίτηση µετατροπής, από τη Διεύθυνση Σηµάτων µε έγγραφο επί αποδείξει παραλαβής.
3. Η µορφή και το περιεχόµενο της δήλωσης μετατροπής καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η δήλωση αυτή καταχωρείται στο οικείο µητρώο σηµάτων, εφαρµοζοµένων αναλογικά των άρθρων 21 και 22 και εξετάζεται από τη Διεύθυνση Σημάτων εφαρμοζομένων αναλογικά των διατάξεων περί εθνικών σημάτων.
4. Η προστασία σήµατος που προέρχεται από µετατροπή δήλωσης σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από µετατροπή σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δήλωση εθνικού σήματος ανατρέχει στην ηµεροµηνία κατάθεσης του σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στην ηµεροµηνία προτεραιότητας της δήλωσης ή του σήµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχοµένως στην ημερομηνία αρχαιότητας εθνικού σήµατος που µπορεί να έχει διεκδικηθεί.
5.Για την ανανέωση του ως άνω σήματος κρίσιµη είναι η ηµεροµηνία κατάθεσης της αίτησης µετατροπής στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).