Άρθρο 30 – Διοικητική Επιτροπή Σηµάτων

1. Η ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων εδρεύει στην Αθήνα και συνεδριάζει στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε γραφείο που ορίζεται µε πράξη του αρµόδιου Προϊστάµενου της ∆ιεύθυνσης Σημάτων.
2. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων είναι αρμόδια για την αποδοχή ή απόρριψη της ανακοπής, της προσφυγής κατά το άρθρο 29, της αίτησης διαγραφής λόγω έκπτωσης ή ακυρότητας, της παρέμβασης, καθώς και για κάθε διαφορά που ανακύπτει μεταξύ της ∆ιεύθυνσης Σημάτων και των καταθετών ή δικαιούχων σήματος ή τρίτων κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου.
3. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και λειτουργεί σε τριμελή τμήματα, ως εξής:
α) έναν πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,
β) έναν υπάλληλο του δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν.2190/1994, κατηγορίας ΠΕ πτυχιούχο νομικής της Διεύθυνσης Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του και
γ) έναν υπάλληλο του δημόσιου τομέα κατά την έννοια του άρθρου 14 του ν.2190/1994, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της ίδιας ∆ιεύθυνσης με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του.
4. Οι εισηγητές στις υποθέσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων καθορίζονται με πράξη του προέδρου του τμήματος στο οποίο εισάγονται προς εξέταση. Η κατανοµή των υποθέσεων στα τµήµατα της Επιτροπής καθορίζεται σύμφωνα με τη χρονική σειρά κατάθεσης του σχετικού ενδίκου βοηθήματος.
5. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων συνεδριάζει σε ηµέρες και ώρες οι οποίες ορίζονται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σημάτων στην αρχή κάθε έτους και γνωστοποιούνται µε τοιχοκόλληση στο γραφείο της αρµόδιας Διεύθυνσης, καθώς και µε ανάρτηση στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Η συζήτηση σε κάθε τμήμα της Επιτροπής γίνεται µε βάση το έκθεµα που καταρτίζει ο πρόεδρος αυτού. Το έκθεµα τοιχοκολλάται στη ∆ιεύθυνση Σημάτων και αναρτάται στον ως άνω διαδικτυακό τόπο οκτώ (8) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της συνεδρίασης της Επιτροπής.
6. Οι συνεδριάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων είναι δηµόσιες και τηρούνται πρακτικά από τον οριζόμενο, με απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Σημάτων, γραμματέα εκάστου τμήματος αυτής. Η γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων παρέχεται από υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ της Διεύθυνσης Σημάτων της Γενικής Γραμματείς Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
7. Τα µέλη της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων δεν επιτρέπεται να έχουν συµµετάσχει στη λήψη αποφάσεων της Διεύθυνσης Σηµάτων σχετικά µε την παραδοχή ή απόρριψη δήλωσης σήµατος.
8. Η θητεία των µελών της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σημάτων είναι τριετής, με δυνατότητα ανανέωσης για ίσο χρόνο. Ο πρόεδρος και τα µέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων είναι ανεξάρτητοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και µπορούν να παυθούν µε απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, για σοβαρούς λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των καθηκόντων τους και ιδίως για παράβαση της αρχής της αµεροληψίας, αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων τους και άρνηση ή παρέλκυση εκτέλεσης υπηρεσίας. Τα µέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων, πλην του προέδρου, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
9. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων στελεχώνεται με υπαλλήλους που υπηρετούν στη Διεύθυνση Σημάτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αλλά και με αποσπάσεις ή μετατάξεις στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά ορίζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Η ως άνω απόσπαση είναι τριετής και είναι δυνατό να παραταθεί μια ή περισσότερες φορές για το ίδιο χρονικό διάστημα. Η απόσπαση ή μετάταξη πραγματοποιείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του αρμόδιου Υπουργού του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη και χωρίς να απαιτείται η γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων του δημόσιου τομέα θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για τα θέματα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης και κάθε άλλη συνέπεια στην οργανική θέση του φορέα προέλευσής τους. Το αποσπασμένο προσωπικό έχει το δικαίωμα να μετέχει στις προβλεπόμενες διαδικασίες επιλογής σε θέσεις προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος ή άλλης οργανικής μονάδας άλλης υπηρεσίας ή του φορέα προέλευσης και, σε περίπτωση εκλογής, εκδίδεται υποχρεωτικώς πράξη διακοπής της απόσπασης. Το προσωπικό που μετατάσσεται με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, μετατάσσεται με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής του θέσης και την ίδια σχέση εργασίας και υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες του τουλάχιστον για μία δεκαετία.
10. Παράλληλα, για τις ανάγκες σε προσωπικό της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων συνιστώνται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης τέσσερις (4) νέες οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού -κατηγορίας ΠΕ πτυχιούχου νομικής.
11. Οι διάδικοι παρίστανται µε δικηγόρο, µπορούν δε να αναπτύξουν τους ισχυρισµούς τους εγγράφως ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και να υποβάλουν κάθε χρήσιµο για την υποστήριξη της υποθέσεώς τους στοιχείο ή έγγραφο. Από την απουσία των διαδίκων δεν τεκµαίρεται οµολογία και η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων λαμβάνει απόφαση ως να ήταν παρόντες οι διάδικοι. Ενώπιον της Επιτροπής γίνονται δεκτά τα αποδεικτικά µέσα που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας. Γίνονται δεκτές ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συµβολαιογράφου ή προξένου µε κλήτευση του αντιδίκου προ σαράντα οκτώ (48) ωρών. Η Επιτροπή μπορεί να επιτρέψει την εξέταση μαρτύρων ενώπιον της.
12. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαµβάνονται κατά πλειοψηφία και πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογηµένες. Περιλήψεις των αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και των διοικητικών δικαστηρίων που δέχονται το σήμα δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Οι απορριπτικές αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων κοινοποιούνται µε επιµέλεια της ∆ιεύθυνσης Σημάτων προς τους διαδίκους ή τους αντικλήτους αυτών με κάθε πρόσφορο μέσο, ιδίως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία.
13. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να παρέμβει ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων. Η παρέμβαση ασκείται με έγγραφο που κατατίθεται στη ∆ιεύθυνση Σημάτων και κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στους διαδίκους, με δικαστικό επιμελητή, πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από τη συζήτηση.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

  1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
  2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
  3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
  4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
  5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
  6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
  7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
  8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
  9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».