Άρθρο 36 – ( Άρθρο 48 και 49 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Διάρκεια της καταχώρισης– Ανανέωση

1. Η καταχώριση του σήµατος διαρκεί για µια δεκαετία που αρχίζει από την ημερομηνία κατάθεσης της δήλωσης και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο των δέκα (10) ετών.
2. Η προστασία του σήµατος µπορεί να παρατείνεται ανά δεκαετία µε αίτηση του δικαιούχου και µε την εµπρόθεσµη καταβολή του τέλους ανανέωσης. Η Διεύθυνση Σημάτων ενημερώνει τον δικαιούχο του σήματος σχετικά με τη λήξη ισχύος της καταχώρισης τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την επέλευσή της. Η Διεύθυνση δεν ευθύνεται εάν παραλείψει να προβεί σε αυτή την ενημέρωση.
3. Η καταβολή του τέλους ανανέωσης γίνεται µέσα στο τελευταίο εξάμηνο της προστασίας. Μπορεί να γίνει µέσα σε πρόσθετη προθεσµία έξι (6) µηνών µετά τη λήξη της καταχώρισης, υπό τον όρο της καταβολής του τέλους ανανέωσης αυξηµένου κατά το ήµισυ. Εάν η αίτηση υποβληθεί ή τα τέλη καταβληθούν για μέρος μόνον των προϊόντων ή των υπηρεσιών για τις οποίες έχει καταχωρισθεί το σήμα, η καταχώριση ανανεώνεται μόνο για τα συγκεκριμένα προϊόντα ή τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.
4. Η ανανέωση ισχύει από την επομένη της ημερομηνίας λήξης ισχύος της καταχώρισης και η ημερομηνία λήξης αυτής συμπίπτει με την ημερομηνία λήξης της καταχώρισης κατά την παράγραφο 1. Η ανανέωση εγγράφεται στο μητρώο.
5. Σε περίπτωση μη ανανέωσης, η ισχύς του σήματος παύει αυτοδικαίως.
6. Κάθε αμφισβήτηση σχετικά µε την παράταση της προστασίας λύεται από τη ∆ιοικητική Επιτροπή Σηµάτων µε αίτηση του ενδιαφερόμενου.

 • 29 Ιανουαρίου 2019, 12:57 | Μάνος Μαρκάκης

  παρ. 1:

  Ο ουσιαστικός κανόνας είναι ορθός (δεκαετία από ημέρα κατάθεσης), αλλά τροποποιεί τον ισχύοντα / προηγούμενο κανόνα του Άρθρου 148 παρ. 1 του Ν. 4072/2012 (δεκαετία από την ‘επομένη’ της ημέρας κατάθεσης).

  Η διαφορά της μίας ημέρας είναι μεν απειροελάχιστη, πλην όμως ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή (και αχρείαστη) αναστάτωση στο Μητρώο Σημάτων και στους δικαιούχους, δεδομένου ότι δεν προκύπτει με σαφήνεια εάν η εν λόγω διάταξη έχει και αναδρομικό χαρακτήρα, δηλ. εάν καταλαμβάνει και τα προϋφιστάμενα σήματα που έχουν καταχωριστεί δυνάμει των προγενέστερων νόμων. Στην τελευταία περίπτωση, θα έπρεπε να τροποποιηθούν οίκοθεν χιλιάδες καταχωρίσεις στο Μητρώο Σημάτων, τόσο ηλεκτρονικά όσο και χειρόγραφα (= μεγάλος όγκος δουλειάς).

  Προς αποφυγή πιθανής αναστάτωσης, προτείνεται να διευκρινιστεί ότι η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται μόνον στις αιτήσεις σημάτων που κατατίθενται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου.

 • 28 Ιανουαρίου 2019, 11:02 | Κωνσταντίνος Λογαράς

  Παρ. 2. εδ. β’ Θα πρέπει να προσδιοριστεί με ποιον τρόπο η Διεύθυνση Σημάτων θα ενημερώνει τον δικαιούχο του σήματος σχετικά με την λήξη της καταχώρισης.

  Παρ. 3 εδ. γ’ Σε περίπτωση μερικής καταβολής των παραβόλων κι εφόσον δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός στην αίτηση, πώς θα προσδιορίζεται ποιες κλάσεις προϊόντων ή υπηρεσιών θα ανανεώνονται; Προτείνεται η ενημέρωση του δικαιούχου και η δυνατότητα συμπληρωματικής καταβολής εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.