Άρθρο 31 – ( Άρθρο 43 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Διαμεσολάβηση

1. Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ ιδιωτών, που αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών που εκκρεμούν ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, μπορεί να υποβληθεί από τα μέρη κοινή αίτηση διαμεσολάβησης ανά πάσα στιγμή μετά την κατάθεση ανακοπής, αίτησης έκπτωσης ή ακυρότητας και παρέμβασης. Η αίτηση κατατίθεται στη Διεύθυνση Σημάτων, διαβιβάζεται στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων και η διαδικασία ενώπιον αυτής αναστέλλεται.
2. Από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης διαμεσολάβησης οι προθεσμίες αναστέλλονται και συνεχίζουν να τρέχουν από την ημέρα επανάληψης της διαδικασίας. Η διαμεσολάβηση ολοκληρώνεται εντός εξαμήνου που αρχίζει από την επομένη της υποβολής του αιτήματος. Τα μέρη δύνανται να συμφωνούν παράταση της ως άνω προθεσμίας για χρονικό διάστημα έως τριών μηνών. Η Διοικητική Επιτροπή Σημάτων αναβάλλει υποχρεωτικά τη συζήτηση της υπόθεσης ορίζοντας νέα συζήτηση μετά την πάροδο του εξαμήνου.
3. Οι διάδικοι ορίζουν από κοινού διαμεσολαβητή νόμιμα διαπιστευμένο στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Οι διάδικοι συμφωνούν από κοινού με τον διαμεσολαβητή τις ειδικές λεπτομέρειες για τη διαμεσολάβηση.
5. Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης οι διάδικοι παρίστανται μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου τους. Η πληρεξουσιότητα για την παράσταση των διαδίκων δια πληρεξουσίου δικηγόρου ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων καλύπτει και τη συμφωνία περί υπαγωγής στη διαμεσολάβηση.
6. Αν δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία των διαδίκων και του διαμεσολαβητή στον ίδιο τόπο και χρόνο, η διαμεσολάβηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου συστήματος τηλεδιάσκεψης στο οποίο έχουν πρόσβαση οι διάδικοι.
7. Μετά το πέρας της διαδικασίας της διαμεσολάβησης υπογράφεται πρακτικό διαμεσολάβησης, το οποίο συντάσσεται από τον διαμεσολαβητή και υπογράφεται από τον ίδιο, τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους. Το πρακτικό περιλαμβάνει τα στοιχεία του διαμεσολαβητή, των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, καθώς και τυχόν άλλων προσώπων που συμμετείχαν στη διαμεσολάβηση, τον τόπο και χρόνο της διαμεσολάβησης και τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν οι διάδικοι ή τη διαπίστωση της αποτυχίας της διαμεσολάβησης. Σε περίπτωση αποτυχίας της διαμεσολάβησης, το πρακτικό μπορεί να υπογράφεται μόνον από τον διαμεσολαβητή, ο οποίος οφείλει να μνημονεύσει ότι οι διάδικοι δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Το πρακτικό υποβάλλεται στη Διεύθυνση Σημάτων από τον διαμεσολαβητή ή οιονδήποτε των διαδίκων και διαβιβάζεται στη Διοικητική Επιτροπή Σημάτων.
8. Οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, ο οποίος δεσμεύει όλα τα συμμετέχοντα πρόσωπα, ιδίως τον διαμεσολαβητή, τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους τους.
9. Οι διαμεσολαβητές πρέπει να απολαμβάνουν ανεξαρτησίας και ουδετερότητας και να είναι αμερόληπτοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
10. Η Διεύθυνση Σημάτων μπορεί να συνεργάζεται με άλλους αναγνωρισμένους εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς που ασκούν δραστηριότητες διαμεσολάβησης.

 • 29 Ιανουαρίου 2019, 12:28 | Μάνος Μαρκάκης

  παρ. 5:

  Συμφώνως προς το σχόλιο του κ. Λογαρά (προβληματική εφαρμογή ως προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα με έδρα εκτός Αθήνας ή στην αλλοδαπή), προτείνεται η αναδιατύπωση ως ακολούθως:

  «5. Στη διαδικασία της διαμεσολάβησης οι διάδικοι παρίστανται μετά ή δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους.»

 • 28 Ιανουαρίου 2019, 11:26 | Κωνσταντίνος Λογαράς

  Γενικά: Διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις για το κατά πόσο «διαφορές μεταξύ ιδιωτών, που αποτελούν αντικείμενο διαδικασιών που εκκρεμούν ενώπιον της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων», οι οποίες, ωστόσο, δεν είναι αμιγώς διαφορές ιδιωτικού δικαίου, μπορούν να υπαχθούν σε διαδικασία διαμεσολάβησης, πολύ δε περισσότερο όταν το άρθρο 43 παρ. 3 της Οδηγίας 2015/2435 δεν προβλέπει τέτοια διαδικασία.

  Παρ. 2. Το χρονικό πλαίσιο των έξι μηνών για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι υπερβολικά μεγάλο, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντίστοιχα χρονικά πλαίσια του ν. 4512/2018 είναι πολύ συντομότερα. Επομένως, τόσο η αρχική εξάμηνη προθεσμία όσο και η μετέπειτα τρίμηνη παράταση, η οποία μάλιστα μπορεί να συμφωνείται από τα μέρη διαδοχικά χωρίς περιορισμό, δέον όπως συντμηθούν σημαντικά.

  Παρ. 5. Η υποχρεωτική παράσταση μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου, και όχι και δια, δημιουργεί πρακτικά προβλήματα, ιδίως σε αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, και είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει το θεσμό περιορισμένης πρακτικής εφαρμογής. Παρότι το πνεύμα του θεσμού της διαμεσολάβησης πράγματι υπαγορεύει την προσωπική συμμετοχή των μερών, εντούτοις θα πρέπει να συνεκτιμηθεί η ειδικότερη φύση των διαφορών περί σημάτων.

  Παρ. 7. Δεν διευκρινίζεται αν και ποια στοιχεία του πρακτικού διαμεσολάβησης, ιδίως σε περίπτωση συμφωνίας των διαδίκων, καταχωρείται στο μητρώο (βλ. και άρθρο 33 παρ. 2).