Άρθρο 70

1. Για τα συλλογικά σήµατα τηρείται ειδικό µητρώο, τα δε τέλη κατάθεσης και παράτασης της διάρκειας προστασίας αυτών ορίζονται στο πενταπλάσιο των τελών που ισχύουν κάθε φορά για τα υπόλοιπα σήµατα.
2. Η χρήση του συλλογικού σήµατος γίνεται αποκλειστικά µε την ένδειξη «συλλογικό σήµα».
3. Στα συλλογικά σήµατα ισχύουν όλες οι διατάξεις του παρόντος νόμου, εφόσον δεν αντίκεινται στο παρόν κεφάλαιο.