Άρθρο 32 – Προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων

1. Οι αποφάσεις της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών αρχομένης από την επομένη της κοινοποίησης των εν λόγω αποφάσεων .
2. Η προσφυγή έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.
3. Κατά τη συζήτηση ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων καλούνται κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας για άσκηση παρέµβασης αυτοί που έχουν καταστεί διάδικοι ενώπιον της ∆ιοικητικής Επιτροπής Σηµάτων. Οι νοµίµως κλητευθέντες κατά τα ανωτέρω για άσκηση παρέµβασης στερούνται του δικαιώµατος ανακοπής, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:31 | INTA – Ms. Carolina Oliveira

  In our opinion, the Administrative Courts can be quite formalistic. We also note an increasing tendency of Administrative Courts rejecting appeals filed against decisions of the Administrative Trademark Commission if a notarized and apostilled Power of Attorney is not filed, along with the Articles of Association of the legal entity, accompanied by their amendments, etc. We believe that is overly burdensome for foreign legal entities. For these reasons, we strongly recommend that a provision be included allowing parties to be represented before the Administrative Courts by submitting: a) a notarized Power of Attorney and b) a Commercial Register excerpt evidencing the authority and powers of the signatory.

  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  Κατά τη γνώμη μας, η προσέγγιση των Διοικητικών Δικαστηρίων όσον αφορά τη νομιμοποίηση των διαδίκων είναι σε μεγάλο βαθμό τυπολατρική. Σημειώνουμε επίσης μια αυξανόμενη τάση απορρίψεως προσφυγών αλλοδαπών διαδίκων κατά των αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, εφόσον μαζί με το επικυρωμένο με Apostille συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, δεν προσκομίζεται η πλήρης νομιμοποίηση του αλλοδαπού νομικού προσώπου (καταστατικό, συνοδευόμενο από τις τροποποιήσεις του κ.λπ.), το οποίο καθιστά την όλη διαδικασία εξαιρετικά επίπονη κι επαχθή για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα.

  Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε με μεγάλη έμφαση να συμπεριληφθεί μνεία ότι τα μέρη μπορούν να εκπροσωπούνται ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, προσκομίζοντας: α) επικυρωμένο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και β) ένα απόσπασμα εμπορικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει η εξουσία εκπροσώπησης και οι αρμοδιότητες του υπογράφοντος.

 • 25 Ιανουαρίου 2019, 18:26 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΜΙΚΑΛΗΣ

  Άρθρο 32
  Διαδικασία ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων

  Ομοίως προς το υποβληθέν , στο άρθρο 30, σχόλιο, με δεδομένο ότι η προσέγγιση των Διοικητικών Δικαστηρίων όσον αφορά τη νομιμοποίηση των διαδίκων είναι ακόμη περισσότερο τυπολατρική από αυτή της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων και δεδομένου, ότι συχνά τα Διοικητικά Δικαστήρια απορρίπτουν προσφυγές αλλοδαπών διαδίκων κατά των αποφάσεων της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων, εφόσον μαζί με το επικυρωμένο με Apostille συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, δεν προσκομίζεται η πλήρης νομιμοποίηση του αλλοδαπού νομικού προσώπου (καταστατικό, συνοδευόμενο από τις τροποποιήσεις του κ.λπ.), το οποίο καθιστά την όλη διαδικασία εξαιρετικά επίπονη κι επαχθή για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, θα προτείναμε να συμπεριληφθεί μνεία ότι τα μέρη μπορούν να εκπροσωπούνται ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων, προσκομίζοντας α) επικυρωμένο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο και β) ένα απόσπασμα εμπορικού μητρώου παπό το οποίο να προκύπτει η εξουσία εκπροσώπησης και οι αρμοδιότητες του υπογράφοντος.