Άρθρο 04 – ( Άρθρο 4 της Οδηγίας 2015/2436/ΕΕ) Απόλυτοι λόγοι απαραδέκτου

1. ∆εν καταχωρίζονται ως σήματα σημεία τα οποία:
α. δεν μπορούν να αποτελέσουν σήμα σύμφωνα µε το άρθρο 1,
β. στερούνται διακριτικού χαρακτήρα,
γ. συνίστανται αποκλειστικά σε σημεία ή ενδείξεις που μπορούν να χρησιμεύσουν στο εμπόριο για τη δήλωση του είδους, της ποιότητας, των ιδιοτήτων, της ποσότητας, του προορισμού, της αξίας, της γεωγραφικής προέλευσης, ή του χρόνου παραγωγής του προϊόντος ή παροχής της υπηρεσίας, ή άλλων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας,
δ. συνίστανται αποκλειστικά σε σημεία ή ενδείξεις, τα οποία έχουν καταστεί συνήθη στην καθημερινή γλώσσα, ή στη θεμιτή και πάγια πρακτική του εμπορίου,
ε. συνίστανται αποκλειστικά στο:
i) σχήμα ή άλλο χαρακτηριστικό που επιβάλλεται από την ίδια τη φύση του προϊόντος, ή
ii) σχήμα ή άλλο χαρακτηριστικό των προϊόντων που είναι απαραίτητο για την επίτευξη ενός τεχνικού αποτελέσματος, ή
iii) σχήμα ή άλλο χαρακτηριστικό του προϊόντος που προσδίδει ουσιαστική αξία στο προϊόν,
στ. αντίκεινται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη,
ζ. μπορούν να παραπλανήσουν το κοινό, ιδίως ως προς τη φύση, την ποιότητα, ή τη γεωγραφική προέλευση του προϊόντος, ή της υπηρεσίας,
η. η κατάθεσή τους, ελλείψει αδείας των αρμόδιων αρχών, είναι αντίθετη στο άρθρο 6 τρις της Διεθνούς Σύμβασης των Παρισίων (1883),
θ. επιπροσθέτως αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 6 τρις της Διεθνούς Σύμβασης των Παρισίων (1883), συνίστανται σε, ή περιλαμβάνουν διακριτικά σύμβολα, εμβλήματα ή θυρεούς, που παρουσιάζουν δημόσιο ενδιαφέρον, και δεν έχει επιτραπεί η καταχώρισή τους από τις αρμόδιες αρχές,
ι. η καταχώριση τους αποκλείεται από την εθνική, ή την ενωσιακή νομοθεσία, ή τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ένωση ή η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπου προβλέπεται η προστασία των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων,
ια. η καταχώρισή τους αποκλείεται από την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία ή τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ένωση ή η Ελλάδα είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπου προβλέπεται η προστασία των παραδοσιακών ενδείξεων των οίνων,
ιβ. η καταχώρισή τους αποκλείεται από την ενωσιακή νομοθεσία ή τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, όπου προβλέπεται η προστασία των εγγυημένων παραδοσιακών ιδιότυπων προϊόντων,
ιγ. συνίστανται σε, ή αναπαράγουν στα βασικά τους στοιχεία, προγενέστερη ονομασία φυτικής ποικιλίας που έχει καταχωρισθεί σύμφωνα με την εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία, ή τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών, και τα οποία σχετίζονται με φυτικές ποικιλίες του ιδίου είδους ή πολύ συγγενικών ειδών,
ιδ. κατατίθενται αντίθετα στην καλή πίστη,
ιστ. έχουν μεγάλη συμβολική σημασία, ιδίως θρησκευτικά σύμβολα, παραστάσεις και λέξεις.
2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των περιπτώσεων β’, γ’ και δ’ της παρ. 1, σημείο γίνεται δεκτό για καταχώριση, εφόσον μέχρι την ημερομηνία κατάθεσής του απέκτησε διακριτικό χαρακτήρα λόγω της χρήσης του.

 • 1 Φεβρουαρίου 2019, 12:30 | INTA – Ms. Carolina Oliveira

  Under Article 4(5) TMD, Member States can provide that the exception to the non-registrability/declaration of invalidity based on acquired distinctiveness applies not only where the distinctive character was acquired before the application date (Art. 4(4)) but also after this date and before the date of registration.

  We recommend that the draft law implements the option referred to in Article 4(5) TMD. Indeed, INTA believes that the amended TM Act should cover the possibility provided for in Art. 4(5) of the Directive in order to better reflect what goes on in trade. This is particularly important since sometimes, trademark registration proceedings take months or years to complete.

  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

  Σύμφωνα με το ‘Αρθρο 4 παρ. 5 της Οδηγίας, τα Κράτη Μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η εξαίρεση στη μη καταχώριση/κήρυξη ακυρότητας με βάση την κτήση διακριτικού χαρακτήρα, εφαρμόζεται όχι μόνο όταν ο διακριτικός χαρακτήρας αποκτήθηκε πριν από την ημερομηνία της αίτησης καταχώρισης (‘Αρθρο 4 παρ. 4), αλλά εφαρμόζεται επίσης εφόσον ο διακριτικός χαρακτήρας αποκτήθηκε μετά την ημερομηνία της αίτησης καταχώρισης αλλά πριν από την ημερομηνία καταχώρισης.

  Συστήνουμε το σχέδιο νόμου να εφαρμόσει τη δυνατότητα που αναφέρεται στο ‘Αρθρο 4 παρ. 5 της Οδηγίας. Πράγματι, Η INTA θεωρεί ότι η τροποποίηση του Νόμου περί Σημάτων στην Ελλάδα πρέπει να συμπεριλάβει τη δυνατότητα που παρέχεται από το άρθρο 4 παρ. 5 της Οδηγίας προκειμένου να αντανακλάται σε μεγαλύτερο βαθμό τι συμβαίνει στις εμπορικές συναλλαγές. Τούτο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό καθώς ορισμένες φορές, οι διαδικασίες καταχώρησης ενός σήματος διαρκούν από μερικούς μήνες μέχρι και χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν.